r Dexys Mid night Survivor Topi Tozzi iert Blaauw kampioen plankhangen Halve marathon Papendalcomplex Boeren niet positiever tegenover Landschapspark Fiets cross wedstrijd HOLTENS NIEUWSBLAD 13 finalisten - []||l kniptip Comb. Kwintenberg wint l/enfo - I GIRO 3 8a OOO VONDELSTRAAT 164 - AMSTERDAM Plattelandsvrouwen Espelo op de fiets Viswedstrijden "De Rietvoorn" 9 SEPTEMBER 1982 - -PAG. 11 Onder grote publieke belangstel ling werd vrijdagavond j.l., tij dens de laatste avond van de zwemvierdaagse, de finaleronde van de Holtense kampioen schappen plankhangen gehou den. Vanuit de in de maanden juli en augustus gehouden voorrondes waren 20 kandidaten doorge drongen tot de finale. Dat waren degenen, die in één of meer van de voorrondes de limiet van 1 minuut en 50 seconden hadden gehaald. Van de 20 finalisten trokken 2 zich terug, waren er 2 niet aanwezig die destijds als vakantieganger in Holten aan de voorrondes hebben meegedaan en zijn 3 kandidaten zonder na der bericht niet op komen da gen. Dat betekent dat er 13 finalisten aanwezig waren. Kennelijk was men onder de in druk van de grote publieke be langstelling, want de tijden die nu gemaakt werden waren aan merkelijk minder dan in de voorrondes. Het door Bert Blaauw in één van de voorrondes gevestigde record van 2 minuten, en 42.1 seconde, werd niet benaderd. Bert Blaauw werd tóch kam pioen met een tijd van 2 minu ten en 28.2 seconden. Tweede werd Hans Beldman met 2 mi nuten en 21.6 seconde en op de derde plaats eindigde André Grotebroer met een tijd van 1 minuut en 58.5 seconde. Deze drie ontvingen een prachtige standaard als blijvende herinne ring aan deze eerste Holtense kampioenschappen plankhangen. De plaatsen 4 t/m 13 werden behaald door: Hans Dijkink met 1.58.4; Gert Tuitert met 1.48.1; Pie- ter Bosschers met 1.34.4; Erik Koning met 1.27.6; Jan Aaltink met 1.27.0; Erna Krooshof met 1.22.3; Gert Schuppert met 1.19.2; Jacqueline Hogendoom met 1.16.1; Jan Post metik BERGRUITERNIEUWS Op zaterdag 4 september 1982 organiseerde de Kringgroep „Be- rgspeurders" te Holten een UV- Examen (Uithoudingsvermogen Examen) voor Duitse Herders. Keurmeester was de heer H. van Asselt uit Apeldoorn en het examen werd geleid door de heer H. Oosterkamp. Klokslag 09.00 uur vertrokken de 9 deelnemers (8 Duitse en 1 Mechelse Herder) en hun bege leiders voor de 20 km. lange fietstocht. De route liep door het unieke landschap van de Beuseberg en de Borkeld. Tij dens de 2 rustpauzes na resp. 8 en 7 km. werden de honden en begeleiders voorzien van drin ken. Alle honden en niet te vergeten hun begeleiders deden hun best en na afloop kon de heer Van Asselt mededelen, dat evenals vorig jaar alle honden geslaagd waren. Hij sprak een dankwoord uit aan alle medewerkers voor de perfekte organisatie. Na het Uitreiken van de diplo ma's door de heer H. J. Aaftink kon iedereen terugzien op een mooie succesvolle dag. In het kader van de Avond- zwemvierdaagse 1983 organi seerde de zwemclub „Twen- haarsveld" dinsdagavond in sa menwerking met het „Tweewie- Ierhuis" Jan Stam een fietscross waaraan door een flink aantal jongens werd deelgenomen. Voor de wedstrijd, met volop span ning, bestond een goede belang stelling en de jongelui deden al lemaal erg hun best om een van de prijzen te winnen die door Stam beschikbaar waren gesteld. De uitslag: groep 4/5 jaar: Ed win Knapen 60.93 sec. Groep 6 jaar: Rutger van Merle voort, 43.31 sec. Groep 7 jaar: Arjan Pinkert, 37.69 sec. Groep 8 jaar: Geert Soer, 33.89 sec. Groep 9 jaar: Ruben Jol, 34.28 sec. Groep 10 jaar: Mark Meijerman, 31.98 sec. Groep 11 jaar: Jan Willem Plekkenpol, 32.67 sec. Groep 12 jaar: Peter Aanstoot, 30.92 sec. De prijzen kunnen worden afge- t* haald bij het „Tweewielerhuis" in de Oranjestraat. Als uw flitser een poosje niet is ge bruikt, test dan tijdig voor u gaat fotografe ren of de batterijen of accu nog voldoen de geladen zijn. Dennis Klunder met 1.42.9; Voor de eerste „Natuurvlucht" werden door de „Bergvliegers" 574 duiven ingekorfd. De vlucht vanaf Venlo (plm. 104 km.) had een snel verloop. Om 8.40 uur werden de duiven in vrijheid gesteld. Gert Kwintenberg klokte de snelste duif om 10.05 uur. 1, 43, 59, 75, 95 Comb. Kwinten berg; 2, 5, 8, 9, 20 Frits Meester; 3, 11, 19, 24, 32 H. Willems; 4, 26, 61, 71, 74 H. Wansink; 6, 7, 13, 17, 21 G. Egberts; 10, 15, 16, 18, 23 Teun Schuppert; 12, 25, 47, 65, 84 H.J. Paalman; 14, 98 J.G. Jansen; 22, 72, 108, 109 H. van Beek; 28, 64, 93 Joh. Veld huis; 29, 53 J. Wansink; 30, 56, 67, 91, 97 A. Baltes; 35, 40, 45, 51, 55 A. ten Dam (2); 39, 42, 103 H.J. ten Velde; 49 H. Ool- bekkink; 62, 101 G.J. Koetsier; 85,86, 90, 104 J.-Aaftink; 92, 99 M. Lodeweges. Trimclub AZK '70 uit Arnhem organiseert zondag 19 september op het Papendalcomplex aan de Amsterdamseweg in Arnhem' voor de eerste maal een halve marathon. Nooit eerder werd in de regio .Arnhem/Nymegen een dergelijk evenement gehouden. Voor de minder geoefenden zijn er een 5 en 10 km. trimloop. Een groot spektakel is de 3 km. scholierenloop. Start en finish vinden plaats op de tartan baan. Er is een afwis selend parcours uitgezet op Pa pendal en het aangrenzende landgoed. Starttyden 10 km. om 12.00 uur, de marathonlopers vertrekken om 13.00 uur, de 5 km. lopers, en loopsters worden om 15.30 uur „weggeschoten". Scholieren tot en met 14 jaar, beginnen om 16.00 uur. Iedereen krijgt een fraai aandenken, mits hij of zij de afstand uitloopt'. In KUNSTNIER de voorverkoop heeft men re- duktie op de inschrijfgelden. De leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Espelo hielden dinsdag 31 augustus hun jaariykse fiet stocht, die door twee bestuurs leden werd georganiseerd, 's Middags om half twee ging men van start by het Trefpunt en vandaar zetten de dames koers richting Nieuw Heeten, Haarle, Hellendoorn. In Hellendoorn werd een bezoek gebracht aan het Oudheidmuseum. De koffie stond klaar in „de Tonne". Weer op de fiets ging het richting Hulsen, Nyverdal, Notter, Zuna, via de Lichtenberg naar Hotel de Holterberg, waar gezellig de dag nog eens met woorden werd teruggedraaid. Zo'n veertig ki lometer had men ongeveer afge legd en 31 leden waren van de party! Woensdag 1 september ging de „Rietvoomjeugd" voor de laatste wedstrijd in dit seizoen naar de Oude Schipbeek om uit te „vis sen" wie er kampioen van 1982 wordt. De jongelui kwamen in >taal tot 2 meter en 62 centi- leter. 1. H. ten Velde 74.5 cm.; z. André Tuitert 59 cm.; 3. M. Wansink 38.9 cm.; 4. M. Sche-' perman 37.1 cm.; 5. M. Woltman 22.9 cm.; 6. E. Ulfman, Markelo 19.6 cm.; 7. M. van Putten 12.5 cm. De eindstand wordt later bekend gemaakt. Zaterdag 4 september namen de senioren van „De Rietvoorn" deel aan de jaarlijkse wedstrijd van het Twents pootvisfonds in het ka naal bij Eefde. Het team be-' stond uit A. Ulfman, H. Achter kamp, E. Aanstoot (De Grieze), H. Kettelarij en Gert Jansen (Menum). De 27 korpsen die aan de wedstrijden kwamen tot een vangst van 117 meter. De eerste prijs was voor het korps uit Almelo met 7.30 meter. „De Rietvoorn" kwam met een vangst van 6.35 meter tot een mooi resultaat. „Totaal uit de lucht gegrepen".Dit vernietigende oordeel sprak landbouwvoorman H. Doze uit Giethoorn uit over een publikatie van het ministerie van CRM. Blijkens die Haagse mededelingen zou het verzet van de bevolking tegen de nationale landschap sparken flink afnemen. Ook in het gebied Noord West Overijssel, waar de overheid reeds vijf jaar een proef met zo'n landschap spark neemt, zou de weerstand opmerkelijk verminderen. „Dat is beslist niet het geval", betoogde de heer Doze maandag 30 augus tus tijdens een vergadering van het hoofdbestuur van de Overijs- selsche Landbouw Maatschappij (OLM) in Ootmarsum. Tijdens dié bijeenkomst venti leerde hy zyn kritiek op het mi nisterie. Hfj betichtte daarbij CRM van het „verspreiden van onwaarheden". „De bevolking en zeker de boeren in de kop van Overijssel staan beslist niet po sitiever tegenover een land schapspark dan vroeger", zei de heer Doze pertinent. Als bewys voor zyn stelling voerde hy een uitspraak aan van de zoge naamde hoorgroep in Noord West Overyssel. Deze groep, die een afspiegeling vormt van de bevolking in deze streek, heeft onlangs grote vraagtekens gezet bij het nationaal landschap spark. Een opvatting, die ook in het verleden meermaals by de bevolking te horen viel. Met name gold dat voor de boeren. „Ik snap dan ook niet, waarop die publicatie van het ministerie van CRM stoelt. In de kop van Overyssel zyn deze mededelin gen zo te weerleggen", merkte het OLM-hoofdbestuur op. Hy kwalificeerde de uitlatingen van het ministerie als een stukje propaganda van CRM voor het nationale landschapspark, dat door de overheid de laatste tyd als nationaal landschap wordt aangeduid. In landbouwkring wordt een heel andere verkla ring gehanteerd voor de stilte, die er de laatste tyd rond de landschapsparken is. Dat wordt toegeschreven aan het feit, dat in de meeste proefgebieden de zaak op een zeer laag pitje staat. In het bijzonder geldt dat voor Winterswyk, waar de boe ren helemaal niet wilden weten van een proefgebied nationaal landschap. Via protestakties en demonstraties kwam dat naar buiten. Het ministerie van CRM schryft nu in het blad „Tref punt", dat hier de situatie aan merkelijk verbeterd zou zyn. De Gelderse Landbouw is evenwel een geheel andere mening toe gedaan. Het is zo stil, omdat er met het nationaal landschap niets gebeurt, luidt de opvatting in Winterswyk. In Noord West Overyssel komt er wel het een en ander van de grond. Maar, dat is volgens de heer Doze nog geen bewys, dat de bevolking positiever tegenover het natio naal landschapspark zou staan. Het hoofdbestuur van de OLM deelde de kritiek van de heer Doze. „We zullen proberen om deze zaak landelijk ook nog eens aan te kaarten", beloofde OLM-voorzitter D.J. Jonkhans. Leider van de Schotse formatie Dexys Midnight Runners is Kevin Rowland, een zeer eigenzinnig heerschap dat zich door de Britse muziekpers te kort gedaan voelde en daarom geen interviews meer wilde geven. Dit speelde zich af vlak nadat de groep in Engeland een nummer 1 hit had gescoord met „Geno", een single die was opgedragen aan Geno Washing ton: deze song was terug te vinden op de schitterende de buutelpee „Searching for the young soul rebels" uit 1980 waarop ook de tweede grote hit „There, there my dear". Vervolgens werd het enige tyd stil rond Kevin aangezien hy z'n Runners vanwege muzikale meningsverschillen had opge doekt. Twee jaar later is hy weer terug met een geheel gerevi seerde band bestaande uit Seb Shelton/drums, Billy Adams/banjo-guitar, Micky Billingham/accordian-piano-organ, Giorgio Kilkenny/bass, Big Jim Patterson/trombone, Brian Maurice/sax, Paul Speare/flute-tin whistle-sax en Kevin Row- land/zang. Op de nieuwe langspeler „Too-rye-ay" worden ze verder bijgestaan door the Emerald Express/violen en the Sis ters of Scarlet/vocalen terwijl het album door Kevin zelf werd geproduceerd in samenwerking met Clive Langer en Alan Winstanley. In vergelijking met het debuut is „Too-rye-ay" nog beter geworden, vooral de blazers-arrangementen zyn van zeldzame klasse terwyl de songs ditmaal stuk voor stuk van hoge kwaliteit zyn. Dat begint al met het schitterende auto biografische en zeer zelfverzekerde „The Celtic soul brothers" waarin Kevin z'n voorliefde voor de soulmuziek op prima wijze heeft gecombineerd met Schotse folk-invloeden. Verdere hoogtepunten zyn het swingende „Let's make this precious" (nog een bewys van Kevin's muzikale bezetenheid), de fraaie Runners' versie van Van Morrison's „Jackie Wilson said", de schitterende ballad „Old" fluister even naar de blazers!), het imponerende „Liars A tot E" en „Until I believe in my soul". Tot slot dan nog „Come on Eileen", de song die de bevesti ging is van wat Kevin zong in „The Celtic soul Brothers": „Excuse me please, you're standing in my space. So step aside, now your time's up". De single „Come on Eileen" staat namelijk op moment van schryven al 6 weken nummer 1 in Engeland en bezorgt Kevin dus duidelijk een eigen plaats. Kevin voor schitterend luisterplezier, een plaat die hoog op de diverse jaarlijsten hoort te eindigen. Dexys Midnight Runners/Too-rye-ay Mercurv 6359 097 Dat- het schryven van filmmuziek niet altijd alleen maar ego tripperij maar ook commercieel zeer aantrekkelijk kan zijn bewijst de formatie Survivor. Het vijftal rond componist/zan ger/toetsenist Jim Peterik zorgde namelyk voor het thema uit de derde Rocky film en met dit „Eye of a tiger" scoorden ze een nummer 1 hit in de V.S. Tevens stond de gelijknamige (derde) Lp van de band op een eerste plaats in alle Ameri kaanse elpee hitparades. Gezien het succes van de plaat zou je dus verwachten dat dit hun beste langspeler is, vergeleken met „Premonition" (lp nr. 2) is 'ie echter niet van hetzelfde niveau. Het lijkt alsof Jim Peterik en Frank Sullivan naast het titelnummer nog gauw even enkele composities hebben gemaakt voor deze plaat. Behalve „Eye of a tiger" zijn „The one that really matters", „I'm not that man anymore" en „American heartbeat" redelijk te beluisteren maar de overige songs zyn haastklussen. Hun vorige elpees geven Survivor nog enigszins recht op dit succes en hopelijk komen ze hierna weer met een plaat die hun mogelijkheden beter weergeeft. Survivor/Eye of a tiger Scotti 85845 Zo vlak na het vakantiegebeuren is het een goede tijd om aandacht te schenken aan 2 Italiaanse elpees die afgelopen zomer in ons land zijn uitgebracht van Gianni Togni en Um- berto Tozzi. Gianni Togni verscheen in 1980 voor het eerst op de Italiaanse hitparade met „Lima", een nummer van z'n eerste album" ...e Inguel momenta, mi tolgo la giacca...". Na de lp „Le mie strada" deed Gianni mee aan het songfesti val van Tokio waar zyn sonmg „Vivi" bekroond werd als zynde „Beste compositie". Datzelfde nummer is nu terug te vinden op z'n derde lp „Bolletino dei naviganti", oftewel ver- keersberichten. De muziek is nauw verwant aan de Europese rock en dus ook voor ons Nederlanders goed in het gehoor liggend. Goede voorbeelden zyn „E la vita", „Andara avanti", „Seremo noi", „Vivi" en „II volo delle piume". By de plaat is een Duitse vertaling van Gianni's teksten bijgevoegd zodat ook de teksten voor niet Italiaans sprekenden te volgen zijn, mits zij Duits kunnen lezen natuurlijk. Umberto Tozzi is van wege z'n hit „Ti amo" in ons land al enigszins bekend terwijl hy in Italië een echte ster is. Hij schreef al een tijdlang songs voor diverse artiesten voordat hij in '76 zijn eerste platenop- names maakte en zodoende zelf een topper werd. Op Umber- to's nieuwste elpee „Eva" is alle muziek van hemzelf en wer den de teksten en produktie gedaan door Giancarlo Bigazzi. De stijl van Umberto ligt duidelyk in de lyn van de Italiaanse pop: langzame en mid-tempo nummers waarin hy dan vaak gebruik maakt van synthesizers: b.v. „Eva", „La testa sui bi- nari", het wat pittigere „Isola nel sole" en „Pose". Al met al twee Italiaanse elpees die ook buiten Italië aandacht verdie nen want Umberto en Gianni maken prima popmuziek. Umberto Tozzi/Eva Ariola 204 778 Gianni Togni/Bolletino dei naviganti Ariola 204 777 Henk Oldenhof

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 11