Old Holten lenw seizoen beiaarden sociëteit 0LTENS NIEUWSBLAD Hollywood spektakels op "de Noordpool' NIEUW WERELDRECORD IN HOLTEN? Seizoenverlenging biedt optimaler gebruik Klootschieten in j.s. de Schure HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema te». 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Donderdag 2 september 1982 - 34e jaargang - nr. 35 Openluchtbad overtrof emiddeld aantal bezoekers tl rond de zesde augustus werd het totaal aantal gemiddelde bezoekers jaarlijks aan het Openlucht zwembad Twenhaarsveld een getal dat rond de tO.OOO ligt, bereikt.Alleen al de maand juli stond >org voor 20.500 bezoekers en dit was 60 procent néér dan vorig jaar voor deze maand stond geno- eerd. Vergeleken met het totaal aantal bezoekers ran vorig jaar kan nu al worden vastgesteld dat nen 40 procent meer mensen mocht ontvangen. Uleen al in de voorverkoop ging voor 30.000 gulden lan abonnementen over de toonbank. Vakantiecen- rum Twenhaarsveld heeft voor het eerst dit seizoen ten overeenkomst met de gemeente voor de afname pan 800 abonnementen (vier per bungalow) voor een bedrag van 16.000 gulden. Met als voordeel voor Twenhaarsveld dat zij haar gasten deze zekerheid kan bieden. Deze mogelijkheid bestaat uiteraard ook voor de andere Holtense vakantiecentra. Glorieuze getallen zult u denken, maar desondanks blijft de Gemeente jaarlijks met een tekort van gemiddeld twee ton „zitten". De begroting voor dit seizoen was vastgesteld op 317.000 gulden, waarvan de grootste post een bedrag van 134.000 gulden naar het perso neel verdwijnd. Een tweede bedrag dat er aardig „inhakt" is het onderhoud een som van 121.000 gul den pi. Inkomsten via abonnementen, kantine, ver huur, bijdrage Ennia Hetcetera vormen samen een bedrag van rond de 110.000 gulden. Kortom de uit gaven bedragen ruim drie ton, de inkomsten ruim één. Het hiaart komt ten laste van de gemeente. Een tamelijk „normaal landelijk verschijnsel" blijkbaar gezien ook de tekorten bij Openluchtbaden elders in het land. J,We weten dat deae tekorten jliet weg te werken zijn maar [och is het wel zaak dit bedrag (O lang mogelijk te houden", al dus de heer Wissink afdeling sportzaken. „Je kunt dan allerlei dingen gaan bedenken, zowel in als rondom het bad, om de aan trekkelijkheid van dat bad in derdaad te verhogen en daar door meer publiek te trekken. Een recent en ook uitgevoerd idee is het plankhangen op de Vrijdagavonden, plus ook de openstelling van het bad op ;deze vrijdagavonden, een ver zoek dat dit Jaar vanuit bevol king en vooral middenstand de Zullen de weersomstandigheden in de toekomst voor Twenhaars veld minder samenhangen met de openingsperiode? gemeente bereikte. Zo zyn er waarschijnlijk veel meer zaken te bedenken die een optimaler functioneren van het bad be werkstelligen. Om het echt „hout te doen snijden" zou je eigenlijk het seizoen kunstmatig moeten kunnen verlengen", al dus Wessink (maar zeker ook volgens de heer Baard, beheer der van bungalowpark Twen haarsveld). Regelmatig kwam vanuit Ennia de vraag aan de gemeente om ZWEMBAD "TWENHAARSVELD" MA T/M DO VR 9.00 18. 00 WANNEER - DE WEERSOMSTANDIGHEDEN DAARTOE AANLEIDING GEVEN, KAN VAN DEZE TYDEN WORDEN AFGEWEKEN f TARIEVEN 1982 1 X TIEN8. A BONN 3 T/M 15 J^/PAS 65 1.40 12.50 23.- 16 JR EN OUDER 2.50 21,50 34.- APART TARIEF VOOR GEZINS ABONN. Gebruik deze /y Naam: Adres: BlgH Wgl Wk Woonplaats: I H ikH Oeeft op als abonnee I BwJ| B op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: I voor het opgeven vaneen Adres: I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Woonplaals Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. middels een financieel passend bedrag een passende mogelijk heid te vinden om het „nieuwe" bad, bijgebouwd in augustus 1978 (het „oude" bad dateert van mei 1961) te overkappen. Gemeente en Ennia zouden de kosten gezamenlijk kunnen op brengen. Een post die overigens niét op de prioriteitenlijst van de gemeentelijke sportcommissie voorkomt „Toch heb ik goede hoop dat binnen niet al te lange tijd deze oplossing gevonden wordt", stelt een optimistische heer Baard. Ook de heer Wis sink geeft te kennen dat oriën terende gesprekken tussen B&W en Ennia in oktober (opnieuw) zullen starten. De heer Baar oppert mogelijk heden als bijvoorbeeld een alu minium overkapping, met schuifwanden van glas. Een overkapping ook die ruim schoots de aftnetingen van het bad overtreft. Een soort hal, van 40 by 20 meter, terwijl de afme tingen van het bad 25 by 12.5 meter bedragen. .Binnen deze overkapping zou dan ruim schoots de gelegenheid zyn voor kleedruimten, douches, zitban ken en byvoorbeeld (gezien de diepte van het bad) een kleu- terbad. Het hoeven zeer beslist geen overdreven faciliteiten te zyn", aldus de heer Baard. „Een overkapping in al zyn simpel heid en met strikt voldoende voorzieningen zou volgens my zowel voor de Holtenaren als vakantiegangers een langduriger gebruik van het bad mogefijk maken. Dan snijdt het mes im mers aan verschillende kanten?" Optimistische geluiden, die voor lopig althans bfijven by een fata morgana van een bedrag rond de vier ton? Daar staat tegenover dat je na- tuuriyk meer inkomsten hebt gezien de seizoenverlenging die hierdoor ontstaat. Openstelling byvoorbeeld van Pasen tot en met de Herfstvakantie. Energie terugloop Ten aanzien van de kosten en kostenbesparingen is het wel leuk nog even te vermelden dat een twee jaar geleden aange schafte isolerende deken (voor het „nieuwe" bad) in die 2 jaar een energiebesparing opleverde van 25.000 m3 (inclusief het te rugbrengen van de temperatuur van het water" van 24 graden naar 21-22 graden. Men is duide- Ujk zoekende naar besparingen aan de ene kant en een optima ler gebruik van het bad aan de andere kant. De toekomst zal uitwyzen waar en hoe de klap pen zullen vallen. De Dorpsstraat omstreeks 1910. Links het Gemeente huis, met daarnaast het riante pand van Vincent Slagerij Kalfsterman en Restaurant Kwok Shing) en bij het viaduct zichtbaar het „Tolhuis". Aan de an dere kant van het viaduct de woning van de Franse Koopman (timmerman). Rechts de tuinen van Vincent met de witte paaltjesen Goldstein. Parker-Jotter ballpoint 'J' alsu een nieuwe abonnee opgeeft. Discussiepunten tussen Ennia en zullen begin oktober weer op ta- wijzigingen aan te brengen, die gemeente aangaande een even- fel komen. Financiën zullen een- seizoenverlengend voor Twen- tuéle overkapping van het bad traal staan bij de overweging haarsveld zullen zijn. Wanneer een stuntman liggend in een auto tergend langzaam door een hyskraan omhoog ge- hezen wordt, is de spanning on der het publiek te snyden. En de schrik slaat de mensen om het hart, als in die auto van grote hoogte in een vrije val omlaag stort. Dit is slechts een van de vele adembenemende stunts die door het Hollywood Film Stuntteam worden ge bracht. Dit team staat onder leiding van Joe Williams. En ve len hebben hem kunnen bewon deren in een groot aantal James Bond films, waaronder ,fÖia- monds are for ever", waarin hy het stuntwerk voor zijn rekening nam. Zo rustig hy is in het da- geiykse leven, in de spiksplin ternieuwe stuntwagen ondergaat hy een komplete metamorfose. De lenige Billy Roberts is een hoofdstuk apart. Wanneer een ander naar kantoor gaat, ver trekt hy naar de arena om er te trainen, het noodlot te tarten en zyn grenzen te verleggen. Billy is ook de man die het stunt werk verzorgde in de film „Dare Devils". Het rijden op twee wielen met nieuwe auto's (waarby ook een aantal dames uit het publiek wordt uitgenodigd een ritje mee te maken), rijden door een muur van vuur, een roll-over, slid-for- life, uit een exploderende kist geslingerd worden.het zyn al lemaal onderdelen van een by- zonder spannende, gevarieerde en in hoog tempo gebrachte stuntshow. De medewerkers van dit team, waaronder enkele vrouwen, zyn afkomstig uit ver schillende landen. Tussen de snelle opeenvolging van stunts door vermaakt de clown Lulu het publiek, howel ook hy te midden van stuntende auto's speelt met zyn leven. De show wordt gepresenteerd door Ton Buenzo Bibaz, die heeft meegespeeld in Franse films en reclamefilms. Deze show is een unieke gelegenheid om bekende stuntmensen eens van naby in aktie te zien. Het spektakel vindt plaats op woensdag 8 september, 's avonds om 20.00 uur, op de toe gangsweg naar de ysbaan de Noordpool. Dinsdag 14 september aan staande begint het nieuwe win terseizoen van de bejaardenso ciëteit met een uitstapje naar de „Elf Provinciën" in Hellendoom. Per bus vertrekt men vanaf Diessenplas en gebouw Irene om 14.00 uur. Rond half zes is men weer terug. De kosten bedragen 10 gulden per persoon, alles in begrepen. Tot 10 september kunt u zich nog opgeven bij de VVV, telefoonnummer 15 33. Zondag vyf september gaan de jongeren van j.s. de Schure weer klootschieten op de Beuseberg. Hierby is het de bedoeling dat een met lood verzwaarde bal een parcours aflegt van 3,5 tot 4 meter. Degene die de minste worpen nodig heeft heeft ge wonnen. Begonnen wordt 's middags om half drie. Meedoen maar ook kyken wordt op prijs gesteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1