a am aakr a H lik ÜA1YEIIC MIEIIUfCDI All Muziekschool Holten op eigen wieken Feest in Espelo EVENEMENTENAGENDA SEPTEMBER DIRECTEUR EIS ENG A„LANDELIJKE NORMEN ONTBREKEN NOG STEEDS" Jean van Beek in La Cigale l miTFK NIFIIW<*RI AH BURGERLIJKE STAND Bergruitertjes naar prov. kampioenschappen Ma. 30 aug. t.m. vr. 3 sept.: Zwemvierdaagse in het zwembad „Twenhaarsveld" aan de Landuwerweg 21. Bij inschrijving vóór 30 augustus is de prijs f4.-, daarna f5.-. Aanmelding is mogelijk op de volgende adressen: kassa zwembad „Twen haarsveld" (dagelijks) en het gemeentehuis afd. Welzijnsza ken, Dorpsstraat 27 (ma. t.m. vr. van 9.00 tot 12.00 uur). Aanvangstijden zwemvierdaagse van 17.30 tot 21.00 uur. Do. 2 sept.: Koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Vr. 3 sept.: Warenmarkt in het centrum van 13.30 tot 17.30 uur. Za. 4 sept.: Prov. fietstocht van 40 km. start om 9.30 uur bij sporthal 't Mossink, Keizersweg 22. Zo. 5 sept.: Oriênteringsrit/puzzelrit, org. Motor- en Autoclub Holten, vertrek om 14.00 uur bij café „De Biester", Stations straat 10. Do. 9 sept.: Koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Vr. 10 sept.: Warenmarkt in het centrum van 13.30 tot 17.30 uur. Za. 11 sept.: Straatmuziek op Smidsbelt (centrum) org. Jeugd- socièteit „De Schure", Beusebergerweg 27, van 11.00 tot 17.00 uur. Bezoekers Top 50. Org. Jeugdsocièteit „De Schure", Beuseber gerweg 27. Aanvang 21.00 uur. Ma. 13 sept. t.m. do. 16 sept.: C.B.S.N.-avondwandelvierdaagse, afst. 5, 10 en 15 km. Inl.: VW-kantoor, Keizersweg 2, tel. 05483-1533 of C.B.S.N.-secretariaat, Dinkelstraat 13, 7555 KM Hengelo (Ov.), tel. 074-425922. Do. 16 sept.: Koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Wo. 15 sept.: Wielerwedstrijd (tijdrit) org. Deventer Wielerver eniging „De Zwaluwen". Start Bezoekerscentrum „Noetseler- berg". Vanaf 18.30 tot plm. 21.00 uur (13 km.) Vr. 17 sept.: Warenmarkt in het centrum van 13.30 tot 17.30 uur. Za. 18 sept.: Vegetarische avond, org. Jeugdsocièteit „De Schure", Beusebergerweg 27. Aanvang 21.30 uur. Taptoe, org. Holtense Muziekvereniging, aanvang 20.00 uur op het sportcomplex „Meermanskamp", Valkenweg 4. Deelne mers zijn: Showband „Actief' uit Deventer. Muziekver. O.B.K. Rhenen. Chr. Muziekver. Jubal uit Dedemsvaart, Drum- en showorkest E.D.E.S. uit Enschede en Majoretten- ver. H.M.V. en Muziekver. H.M.V. uit Holten. Zo. 19 sept.: Jeu de boules toernooi org. Jeugdsocièteit „De Schure", Beusebergerweg 27. Aanvang 14.30 uur. Opgave vóór 14.15 uur. Do. 23 sept.: Koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Vr. 24 sept,: Warenmarkt in het centrum van 13.30 tot 17.30 uur. Wo. 29 sept. t.m. 1 okt.: Middenstandsbeurs, org. Holtense Handelsvereniging. Aanvang 15.00 tot 22.00 uur op Kalfster- manswêide. Do. 30 sept.: Koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. HU LI ENJ NIEUWjdLAU Abonnementsprijs 110,35 net js.r. lesse nummers 50 cent Getokte eplege 1015 Uitgevetsmeetsebeppij ï>n ie. Leeft B.tl. ie semenme.king met ie Stiebting „«ellens Kienmsbled" Donderdag 26 augustus 1982 - 34e jaargang - nr. 34 Met zo'n kleine 300 leerlingen en 14 muziekdocenten opent de Muziek school in Holten op 1 september haar deuren. De heer Eisenga, twee jaar geleden aangetrokken als directeur voor het muziekonderwijs in Holten, wil met het oog op de komende loskoppeling van de Muziekschool in Rijssen, per 1 januari 1983 eigenlijk graag het één en ander kwijt over zijn manier van werken in Holten en zijn gedachtengang over het functione ren van deze Muziekschool. Na een koppeling van ruim 20 jaar, aan de Muziekschool in Rijssen met alle wel en wee's van dien gaat het dan toch gebeuren. Per 1 januari aanstaande zal een Stichting in het leven zijn geroepen die uitsluitend de belangen van het muziekonderwijs in Holten zal gaan behartigen. Het muziekonderwijs wordt voor 60 procent gesubsidieerd en voor de ge meenteraad zal dan ook de heer Spijker in de Stichting zitting hebben als zijnde sleutelfiguur tussen Gemeente en Muziekschool. „Ook al hebben we jaren ge werkt met studenten, dus nog onbevoegde leerkrachten, toch zou ik niet willen stellen dat daardoor het peil van lesgeven en resultaten niet goed zou zijn geweest", aldus de heer Eisenga. [.Natuurlijk was er altijd meer mogelijk en daar moeten we dan ook met z'n allen tegenaan. Zowel in personele- als finan ciële sfeer moeten we langzaam aan groeien naar een meer pro fessionele aanpak. Het werken met méér afgestudeerde leer krachten is daar een groot on derdeel van. Drie leerkrachten zijn inmiddels het afgelopen sei zoen afgestudeerd en voor piano zal een nieuwe bevoegde leer kracht worden benoemd". De heer Eisenga benadrukt nog eens extra dat ten aanzien van muziekexamens nog steeds geen landelijke normen worden ge hanteerd. „Op deze manier werk je een beetje in het duister en afstemmen van Je examens op andere plaatsen, zowel regionaal als landelijk, waardoor je een gelijk niveau zou kunnen berei ken is in de praktijk nauwelijks mogelijk. Iedere Muziekschool werkt daardoor een beetje op zijn eigen manier en resultaten zijn afhankelijk van leerkracht en leerplan per school. Dit zou veel beter gecoördineerd kunnen worden. Bestaande leerplannen zijn vaak sterk verouderd en moeten gewijzigd, waardoor je met individuele leerplannen te maken gaat krijgen met hooguit een uitgangspunt dat parallel loopt". Muziekconsulent De heer Vogely, plaatsvervangnd voorzitter van de Muziekschool vult aan dat muziekonderwijs altijd min of meer een „stief kind" van de rekening is ge weest. „Je pedagogische oplei ding sluit je af met examens in de vakken A tot en met K, waarbij de H staat voor muziek, de J voor gymnastiek en de K voor handwerk/handenarbeidles- sen. Haal je nu voor de onder delen gymnastiek of handwerk zaken een onvoldoende dan ben je ook niet bevoegd les te geven in deze vakken. Voor muziek gaat dat niet op, ook al haal je bij wijze van spreken een drie voor dit vak toch mag je mu- ziekonderricht geven. Hier schort natuurlijk iets aan §n daaruit blijkt wel dat muzie konderwijs niet vplledig voor „vol" werd en wordt aangezien". De heer Vogely (hoofd „de Schakel") vindt dat vooral een vak als Algemene Muziek Vor ming thuis hoort op het lespro gramma (binnen schooltijd) maar dan wel gegeven door een vakleerkracht (muziekconsulent). Huisvesting BBHHUBflHBHBMK Overleden: D. Kater-Gazan, oud zi 1 lUbl KbIwW IllLiliVVwUl»rwUP 74 jaar, Holten (overl. te Deven- ter); G. Meesterberends, oud 62 jaar, Holten (overl. te Deventer); U ontvangteer! fraaieParker-Jotter ballpoint g.j. Bronsvoort-wegstapei, oud 85 ^aar' Holten» D J H' Geuns, als u een nieuwe abonnee opgeeft, oud 45 jaar, Holten; m.p. capei- le, oud 65 jaar, Amsterdam. Ondertrouwd: G.H. Stevens, oud I 24 jaar, Holten en: H. Mark- N I voort, oud 23 jaar, Holten; J.G. aamI Rietberg, oud 23 jaar. Holten Adres: I en: J.F. ter Welle, oud 19 jaar, Lochem. Woonplaats: I Gehuwd: B.H. Bronsvoort, oud Geeft op als abonnee 40 jaar, Holten en: A.M.L. Kie- op het Holtens Nieuwsblad bert, oud 32 jaar, Holten; A.G. nhr /mPv/r B Brands. oud 48 jaar, Duitsland I en: B.C.P. Mulder, oud 33 jaar, Adres: I 's-Gravenhage; E. Leunk, oud 23 l!i jaar, Holten en: J.G.A. Nijland, Woonplaats: tlII oud 2, Jaar Holten; B.J. Hege- Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V man, oud 24 jaar, Hellendoom jaar/per jaar. JL en: A.J. Kampman, oud 20 jaar, Holten. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. bijvoorbeeld toch overblijven op school proberen we tussen de middag muziekonderricht te kunnen geven. Voor leerlingen uit Bathmen geldt ook dat zij zoveel mogelijk lessen hebben, aansluitend op de schooltijden. Soms is dat jammer genoeg niet mogelijk omdat dan de Scho lengemeenschap in de lokalen vertoeft, maar we blijven ons best doen. Instrumenten Investering in instrumenten is van groot belang. Er zijn dan ook een aantal orgels en piano's en dit jaar zal een accordeon worden aangeschaft, zodat leer lingen niet meer (in dit laatste geval) hun eigen instrument hoeven mee te nemen. Muzie klesmogelijkheden zijn inmid dels; Piano, Orgel, Dwarsfluit, Gitaar, Blokfluit, Accordeon en Algemeen Muziekvormend On derwijs. „We denken in de toe komst aan het geven van Zang en ook Vioollessen en hopen door dit groeiproces een steeds Het jaarlijks School- en Volksfeest in Espelo zal worden gehouden op zaterdag 28 augustus maar vrijdagavond zal het Splose-revue gezelschap in de grote tent in de weide bij Stevens aan de Espelo- dijk met de presentatie van de revue „Splo laot zich wier höm" zorgen voor een feestelijke opening. Het is zo als altijd weer een zeer gevarieerde aan-een-schakeling schakeling van korte schetsjes, conference, zang en muziek waarin allerlei zaken die zich in Espelo afspeelden aan de orde zullen komen. Zaterdagmorgen begint het feest met de optocht van versierde wagens, fietsen, etc. Na de keuring, die om half negen zal plaats hebben op de parallelweg bij de school, vertrekt om 9.00 uur de optocht naar de feestweide waar het van 10.00-12.00 uur feest zal zijn voor de kinderen. Om half twaalf zullen de volksspelen beginnen met o.a. ringsteken per fiets, stoelendans etc. Het feest zal 's avonds worden besloten met een groot bal in de tent m.m.v. het „Madigo Combo". ■XW***1"' belangrijkere plaats in de Hol tense samenleving te krijgen", aldus Eisenga. Doel van de Stichting straks is tevens om zoveel mogelijk mensen te inte resseren voor muziek. Men treedt naar buiten met diverse uitvoeringen en openbare lessen. Door leerlingen zal ook in schoolverband medewerking worden verleend aan uitzendin gen van Radio Diessenplas en muziekbijeenkomsten in het St. Franciscushof in Raalte. lery in prijs variërend, tussen de 400 en 950 gulden. Bij de in Dalfsen gehouden se lectiewedstrijden heeft Erik Vincent met „Mark" zich ge plaatst voor deelname aan de Prov. Kampioenschappen die op zaterdag 28 augustus in Vollen- hove gehouden zullen worden. Erik komt ait in de klasse springen Z-parcours. Ook 2 aeh- tallen van de ponyclub zullen in Vollenhove in de dressuur klasse L meestrijden om de hoogste eer. Jongelui veel suc ces! Geboren: Karin d.v. H.A.G. Smit en J. Paalman (geb. te Deven ter); Albert Jan Hendrik z.v. H.J. Baltus en D.H. Luggenhorst (geb. te Deventer); Joyce Anne- bel d.v. J.A. Beumer en R.H. Volkerink (geb. te Deventer); Freek z.v. B.J. Knapen en K. ter Hoeven. Inwonen in de Schakel en aan gewezen zijn op enkele lokalen, dat is nog steeds de huisvesting van de Muziekschool in Holten. Men hoopt dat deze inwoning een definitief karakter zal gaan krijgen en dat een gedeelte van de school ook als Muziekschool zal kunnen worden ingericht. Iets wat tot op heden niet mo gelijk is gezien het gebruik van de Scholengemeenschap van beide lokalen. „Dit werkt be lemmerend, maar we willen de service die we kunnen bieden aan muziekleerlingen toch zo groot mogelijk houden", aldus de heer Eisenga'. Leerlingen die De Rijssense Jean van Beek ge boren op 12 mei 1944 in En schede exposeert de komende zes weken in Galery La Cigale aan de Oude Deventerweg in Holten. Hij is directeur van Drukkerij Studio van Beek en in zijn vrije tijd schildert hij in vrij felle (hoofd)kleuren taferelen van half olieverf, half drukinkt. Het zijn veelal moderne stukken waar onder verschillende naaktmodel len. Hij heeft in Almelo gewoond en gewerkt en zijn opleiding ge had aan de Grafische School. Vijftien stukken van Jean van Beek hangen te kijk in de Ga-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1