Interkerkelijke recreatietent Holten ontving globaal tienduizend bezoekers per „bouwvakweek" [Holtense Inspectie BON SssaZ'i begeleidt Japanners 21 tot en met 29 augustus WENS NIEUWSBLAD Nationaal Concours Hippique op 29 augustus in Bathmen W EED ST R U D Onderwij suitwisseling INTERKERKELIJK REKREATIEWERK Verlóren en gevonden H0LTENS NIEUWSBLAD nomen/ de kerken von holten INDE TENT 0P0EB0RKE1D WIE KWEEKT DE HOOGSTE ZONNEBLOEM Hoewel de groei van veel zonnebloemen door de droogte van de afgelopen tijd al stil staat, zijn er toch nog verschillende die nog steeds groter worden. Kijk maar eens in de top-tien van deze iweek! Zo is de plant van Martin Podt weer 40 cm. gegroeid. Die- derik Husslage is met zijn bloem de top-tien binnen geschoten; goed voor de 3e plaats. Ook Dennis Schreurs is nieuw binnenge komen op plaats 9! Blijf dus meten. Deze keer was er ook een melding van Gerrit Relker uit Markelo: hij vertelde dat zijn bloem niet minder dan 4 meter en 5 cm. mat. Jammer dat Geert niet aan de wedstrijd kan meedoen: alleen kinderen van de lagere scho len uit Holten mogen dat De wedstrijd gaat nog door tot begin september als de scholen weer beginnen en iedereen weer van vakantie terug is. En dan nu de top-tien van deze week: Verloren: donkerblauwe porte- monnee inh.: bank- en euroche- quepasje ca. 150 gld. en euro- cheque; regenpak in pakje kleur blauw; bos sleutels en nagelk nipper; bruine knipportemonnee inh.: plm. 10 gld. en kleingeld; tweesleutel. Gevonden: damesleesbril met grijs montuur; eurochequepasje nr. 5558 t.n.v. Machielsen; zwem- tas van Duitsers inh.: o.a. kle ding, kleur blauw geblokt; blauwe portemonnee aan touwtje inh.: 55 ct.; zwarte por- temonee inh.: f2,70 tevens sleu telhanger met sleutel; hond zwart/wit/bruin; huissleutel in bruine etui. Campings en zomerverblijven ademden tijdens de warme bouwvakweken sfeer en gezellig heid uit. Vele paardenliefhebbers en heus niet alleen uit de naaste omge ving van Bathmen reserveren de laatste zondag van augustus voor het grote concours. Dit keer het 35ste C.H. na de oor log. Dit C.H. van nationaal al lure werd vorig jaar door ruim 2000 belangstellenden bezocht. Het concours is niet zo gericht op sensatie, maar wel op kwali teit en sportiviteit. Van half negen tot het midda guur kan men de dressuurru- brieken bewonderen, speciaal die van de Prix St. George een in ternationale dressuurproef. Naast het traditionele L en "M springen vele bekende Z springers van formaat. De traditie wil dat de weersomstandigheden meestal gunstig zijn. Niettemin is er bij de ^erreinkeuze rekening mee gehouden dat ondanks regenval de verrichtingen door kunnen gaan zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. De springconcour sen worden weer opgesteld door de bekende parcourbouwer A. Ruiterkamp. Het middaggedeelte begint om één uur en er zal dit jaar extra gelet worden op tijd en tempo, zodat het publiek ge boeid blijft. Heel wat ruiter van nationale bekendheid kan men bezig zien. Niet in mindere mate geldt dit voor tuigpaardenru- brieken, uitsluitend open gesteld voor leden van de Ned. Hippi sche Bond. Als hoogtepunten uit het middagprogramma vermel den wij het Z-springen, de grootste parade waaraan wordt deelgenomen door de res. kam pioen van de N.K.B. de rijver- eniging St. Lambertus uit Uden (N. Br.) en een demonstratie door het winnende achttal. Dressuurdemonstratie van de winnaars van de Prix St. George voorafgaande aan de prijsuitreiking. Voor wat betreft de tuigpaarden vestigen wij de aandacht op de tweespannen, de speciale damesrubriek en aan het slot van de middag het tan demrijden. Alles bijeengenomen reden te over om op zondag 29 aug. dit paardengebeuren met een bezoek te vereren. De gun stige ligging van het terrein is bekend, n.l. achter de manege 't Ruiterkamp aan de weg van de oude molen naar Bathmen. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 19 augustus 1982 - 34e jaargang - nr. 33 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema te». 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kcwakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 0549O-1 66 6o De onlangs weer afgeslo ten drie bouwvakvakan tieweken brachten Holten globaal een tien duizend „vaste" en „losse" vakan tiegangers en dagjesmen sen, waardoor de Hol- tense WV zegt lekker ge functioneerd te hebben tijdens deze voor hen drukke periode. „We hebben het gevoel vakan- tiegangers die Holten be zochten goed te hebben kunnen voorzien", aldus de heer W. ten Berge. „Ook deze week zitten we nog zeker op een per- centage van 70 tot 80 procent van het bouw vaktotaal. Aan reaktie's van vakantiegan gers was en is te mérken dat de wekelijkse aktiviteiten met name georganiseerd op het Dorpsplein erg in trek waren. Men had ook duidelijk het gevoel dat er, meer dan voorgaande jaren het geval was, evenementen werden geor ganiseerd. Houthakkersfeesten, fietspuzzel- tochten, fietscross en ook Open luchtspelen waren erg in trek. Gebleken is wel dat die even ementen die zich in de kom af speelden een prima sfeertje uit straalden. Een uitbreiding van het plein zou dan ook nóg meer expansie kunnen betekenen", aldus ten Berge. „De afbraak van de oude pan den van Müller zou een uit komst zijn. Een extra caféetje met een gezellig terrasje zou ge zien de grote belangstelling die er was voor het buiten „zitje" van Bakker Nijkamp een gezel lige aanvulling zijn. „Een klein- veemarkt en bijvoorbeeld een rommelmarkt waren ook ideeën die de heer ten Berge, gezien reaktie's van vakantiegangers, best op Smidsbelt zouden kun nen worden gerealiseerd. Veel vakantiegangers brachten een bezoek aan Holten op de fiets, dat bleek ook uit de vele vragen die op het WV afkwamen om fietsmapjes. De voorraad die be stemd was voor het hele jaar moest inmiddels al aangevuld worden, ook het fietsenverhuur was idem zoveel maal verdub beld ten opzichte van vorig jaar. De eerste ouderen komen al weer ter oriëntatie voor een komende najaarsvakantie". Enige klacht die ik nog even kwijt wil is dat afgelopen zater dag erg veel mensen bot vingen met de Koetsenrit. Men bleek zonder berichtgeving vooraf met de groep naar Dljkerhoek te zijn uitgeweken. Veel mensen kwa men met deze klacht op het VW-kantoor en dat gaf een wat nare smaak in de mond", aldus de héér ten Berge. nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven Dhr./mevr van een Adres: 'De inspecteur van het Kleuter- en Lageronderwijs in Holten de heer J. Munk is door het Ministerie nieuwe abonnee. Wn iji van Onderwijs benaderd met de vraag mee te willen werken aan de begeleiding van een groep Inzenden aan p W Japanners (uit het onderwijs) die eind september een bezoek zullen brengen aan Oost-Nederland. Hollens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Drie Inspecties in de regio zullen worden ingeschakeld om de Japanners wegwijs te maken in de Antwoordnummer 97 )aar/per jaar. Jk, bnderwijsmethode op Kleuter- en Lagere scholen. De heer Munk heeft eerder in het kader van de Enschede «itwisseling een groep Belgen in zijn gebied rondgeleid en begeleid. U ontvangt een fraaiei Parker-Jotter ballpoint 4e top-tien 1. Martin Podt. Manenschjjnsweg 5, L.O. Dijkerhoek, hdogte 4.85 m. 2. Gerdien Maneschijn, Dorpeniijk 7. Haarschool, hoogte 4.05 m. 3. Diederik Husslage, Houtweg 12, Haarschool, hoogte 3.92 m. 4.Jolanda Nijland, Larenseweg 71, Haarschool, hoogte 3.86 m. 5. Alieke Aaltink, Broensweg 2, Het Kompas, hoogte 3.50 m. 6. Conrad Ligtenberg, Pannebakkerstr. 6, Kolschool, hoogte 3.43 I m. 7. Gerard Aaltink, Broensweg 2, Het Kompas, hoogte 3.27 m. 8. Erik Meuleman, Borkeldsweg 18, Kolschool, hoogte 3.09 m i9. Dennis Schreurs, Goldsteinstr. 13, Kolschool, hoogte 3.05 m. 0. José Meuleman, Borkeldsweg 18, Kolschool, hoogte 2.97 m. Heb je een stevige stok naast de zonnebloem gezet? bpgave voor de volgende top-tien op een brieve met je naam, Idres, school en hoogte van de zonnebloem by de hr. Post, Be- gmanstr. 32 of by mevr. Ladiges, Churchillstr. 149 tot zaterdag 18 ur of voor verre klanten telefonisch tussen 14 en 15 uur a.s aterdag op nr. 17 96. Veel succes! za. 21 aug.: 19.00 uur volleybaltoernooi (fl.-). Zo. 22 aug.: 10.00 uur kampdienst voorg. pastor Pouw. Ma. 23 aug.: 20.00 uur bonte avond (fl.-). Di. 24 aug.: 14.30 uur feestmiddag (fl.-). Wo. 25 aug.: 22.00 uur nachtspeurtocht (f2.-; kinderen tot 14 jr. onder begeleiding fl.-). Do. 26 aug.: 11.00 uur picknick zelf brood meenemen (fl.-). 19.00 uur Ujnbaltoemooi (f l.-). Vr. 27 aug.: 21.30 uur kampvuur, stok meenemen voor brood (f 1.50). Zo. 29 aug.: 10.00 uur kampdienst voorg. ds. Lindeboom. Ma., di„ wo., vr.: 10-12 uur kindermorgen voor kind. van 6-12 jaar (f0.50). 9.30-10 en 12-12.30 uur bibliotheek open. Allen harteiyk welkom Mieke, Tjalüe, Gerhard, Bea.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1