I Houthakkersfeest; sportieve strijd tussen campings HOLTENS NIEUWSBLAD interkerkelijk Hondenliefhebbers in 'De Haar, opgelet!! GROEIEND AANTAL INSEMINATIES Interkerkelijke rekreatietent 14 tot en met 22 augustus lkom REKREATIEWERK Verkoop huis met grond nomen/ de kerken von holten Puzzeltocht Verloren en gevonden i WKIENT OPKBOKEID HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 6o Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 12 augustus 1982 - 34e jaargang - nr. 32 Gasbranders, met vuur spelende kinde ren, stukjes glas die als brand glas gaan fungeren en argeloos weggegooide peukjes (vaak een gewoontegebaar) zijn zo een paar oorzaken die bosbrand tot gevolg kunnen hebben. Toch geven landelijke cijfers aan, dat het hoogste percentage bosbranden moedwillig wordt aangestoken. „Dat moedwillig aansteken van vuurtjes geldt gelukkig nauwelijks voor het gebied Holterberg en aangrenzende bossen", vertelt bos wachter Marjolein Frijlink, in dienst van Staatsbosbeheer en samen met col legaboswachter Gerrit Hegeman voor een groot deel verantwoordelijk voor het wel en wee op de 2000 hectare grond van Staatsbosbeheer, grond die voor een deel ook in de gemeente Hol ten ligt. „We komen dan ook geregeld aan de Holtense kant, om ook daar zo veel mogelijk preventief en soms waar schuwend op te treden. Zeker nu tij dens de lange droge periode moet je er vaker op uit. Je staat steeds weer versteld hoe mensen bijvoorbeeld met het grootste gemak een gasbrandertje in de hei zetten en daar een kopje koffie drinken. Op zich natuurlijk gezellig, maar die dingen vallen gemakkelijk om en dan is het leed nauwelijks te overzien. Over het algemeen geldt gelukkig dat de mensen vrij positief op je waarschuwing reageren. Het is vaak een kwestie van gewoonte of onbewust handelen. Dat geldt zeker wanneer het roken tijdens een boswandeling betreft. Veel rokers hebben op het moment dat je ze aanhoudt en een waarschuwing geeft nauwelijks in de gaten dat ze inderdaad een sigaret tussen hun vingers hebben vertelt Marjolein. Men is in de regel snel bereid deze te doven en ziet ook wel de eigen onbenulligheid van de zaak in". Mochten zich echter proble men voordoen waarbij men adviezen dood gewoon negeert, dan is een boswachter wanneer de borden met Brand gevaar bij de toe gangswegen „open" staan) bevoegd om proces-verbaal op te ma ken. De borden werken dus niet alleen preventief maar steunen ook de boswachters bij hun werkzaamheden. [„Het blijft een goede stok ach ter de deur, maar in de praktijk kunnen we het meestal af met een waarschuwing. Wanneer je als „politieagent" gaat optreden verlies je waarschijnlijk veel van het imago van een boswachter. Mensen zullen dan ook waar schijnlijk stiekemmer te werk gaan, of bijvoorbeeld snel een peukje weggooien wanneer ze je ;in de verte (denken) zien aan te komen. Met als gevolg mis schien een groter bosbrandge vaar dan nu al het geval. De brandweer regelt het al of niet open slaan van de borden. J „Overigens is niet alleen deze lijd een tijd van extra oplet tendheid ten aanzien van brandgevaar, ook in het vroege vooijaar, wanneer een schrale Oostenwind de grond erg droog maakt en wanneer de bomen nog kaal zijn dreigt er gevaar. Het gekke is ook dat we in het voorjaar veel te maken hebben met barbecue gebruik bijvoor beeld op de Dagcampings en ook deze kunnen brandgevaar lijk zijn. Tot op heden zijn we de periode van droogte goed doorgekomen, op een enkel brandje aan de spoorlijn (waar schijnlijk het werk van kinde ren) na. Alle drie de brandtorens (Holten, Rijssen, Nijverdal) zijn dagelijks bezet wijzelf patrouille ren geregeld en meer kun je gewoon niet doen". Marjolein Frijlink nog steeds de enige vrouwelijke boswach ter bij Staatsbosbeheer in Nederland. „Toch is mijn functie zeker niet typisch manlijk en zou ik het vrouwen beslist aan kunnen bevelen. Het leuke is dat het publiek het als een vrij normaal „ver schijnsel" ziet. druppelen vaak jaren door", aldus de voorlichtster van Staatsbosbe heer. „Misschien is het aardig de mensen te attenderen op het feit dat door de lange periode van droogte de herfst gewoon sneller waarneembaar wordt. Nu al zijn bijvoorbeeld de berken aardig aan het verkleuren en dat zelfde geldt voor veel meer loofbomen. De warme zomer en vooral ook het vrij droge vooijaar dragen er echter wel toe bij dat de wildstand goed flo reert. Vocht is iets dat jonge dieren slecht valt en dit vooijaar zijn dan ook erg veel dieren góed in leven gebleven. Er werden dan ook prima broedresultaten bereikt. Ten overstaan van notaris A.J. Westmaas te Markelo had in café-rest. „De Poppe" ten ver zoeke van de erven Keuterman de verkoopplaats van een wo ning met 60 are grond gelegen aan de Elsenerveldweg 1 te Markelo. Koper werd makelaar Boerman te Geesteren (Gld voor f281.000.- die bij de inzet voor dit bedrag het huis met grond had „gemijnd". Voorlichting „In tegenstelling tot wat veel mensen nog wel eens schijnen te denken is de taak. van een bos wachter hoofdzakelijk die van voorlichter en toezichthouder. Jachtopzieners houden zich dui delijk meer bezig met bijvoor beeld de wildstand en de toe stand van de dieren. Onze taak is veel meer gericht op het pu bliek en en gedrag van mensen in de bossen. We attenderen mensen op storingen die ze aan richten in het gebied waar ze [wandelen (bijvoorbeeld het bui ten de paden lopen of het ach ter laten van afval). Wekelijks worden rondleidingen gegeven, waarbij vragen gesteld kunnen worden over het gebied. Met groepjes van 15 tot 20 mensen gaan we dan opstap, waarbij de bestemming soms afhankelijk is van de interesses van de men sen. Dat werkt erg leuk en er komen veel vragen op je af. In het vóór- en naseizoen krijgen we veel scholen op bezoek. Nieuwtje is nog even dat we sinds kort in de auto mobilo foon hebben waardoor we van waar ook in het bos met het bezoekerscentrum (wat vrij hoog ligt) in contact kunnen komen. De schaapherder heeft een por tofoon en ook deze kan met ons kontact opnemen, wanneer dat nodig mocht zijn. Deze verbin dingen lopen bij wijze van proef, maar nu al blijkt het van groot nut te zijn en zal het naar alle waarschijnlijkheid een definitief gegeven gaan worden. „Een wens is nog een rechtstreekse verbinding met het plaatselijke politieburo, dat zou helemaal ideaal zijn", zegt Maijolein. „Ook hier geldt de preventieve werking. Denk bijvoorbeeld aan de crossers in het gebied". Wildstand floreert Het wildbeheer is een taak van Jachtopzieners en deze worden ingezet vanuit het districtskan toor in Hellendoom. Beheer en ook watervoorziening horen bij hun verantwoordelijkheden. Aangegeven wordt dat daar waar nodig de drinkplaatsen ex tra worden bijgevuld, maar toch blijkt er nog geen overdadige behoefte te zijn. Een min of meer watertekort geldt wel voor de jonge aanplant. „Het is on doenlijk deze allemaal van water te voorzien en we beperken ons dan ook tot de bermen hier en daar. De gevolgen van de droogte in de bossen (sterfte van jonge aanplant) Gebruik deze Maandag 16 augustus organi seert de H.H.V. weer een fiet stocht voor vakantiegasten en Holtemaren. De tocht gaat door de buitengebieden van Holten. Tijdens de tocht moeten er en kele opdrachten worden uitge voerd, en enige puzzels worden opgelost, waarmee enkele prijs jes te verdienen zijn. De start is bij Fa. Nijkamp op het Leid splein, inschrijven tussen 18.30 en 19.00 uur. De kosten zijn 1.- inclusief consumptie. Bij regen gaat de fietstocht niet door. Woensdagmiddag 4 augustus vond op het bedrijf van Maatschap Kleverkamp Raalterweg 12 Schalkhaar de 30.000ste eerste insemi natie plaats binnen één boekjaar, door de Coöperatieve KI Ver eniging „Zuid-West Overijssel" te Holten. Aanwezig bij deze' mijl- bestuur' Aankoop commissie en het personeel van K.I Z.W.O. en de fam. Kleverkamp. voorzitter GJI. Veltkamp sprak er namens de vereniging zijn voldoening over uit dat het aantal 1ste inseminaties steeds groeiende is. Ongeveer vijf jaar geleden wer- den voor het eerst in één boekjaar 25000 1ste inseminaties ver- ncht, dit was destijds bij de fam. Greven in Stokkum gem. Mar kelo. Dit betekent een groei van 5.000 is plm. 1.000 per jaar ofwel ongeveer 4%. De enorme groei van de lig- boxenstallen en tankmelkerij, met daaraan verbonden uitbrei ding melkveestapel gedurende de laatste jaren, heeft deze ont- wikkeling tot gevolg gehad. Wanneer de top bereikt zal zijn is moeilijk te zeggen, aldus voorzitter Veltkamp, men dacht dat het al zover was, maar toch blijkt steeds een stijgende lijn. De K.I. Ver. Z.W.O. is daardoor nog groeiende, dit is lang niet bij alle K.I. Verenigingen het geval. Het bestuur constateert dit met gepaste trots, want dit betekent vertrouwen in de eigen K.I. Ver., ook zakelijk gezien le vert dit een gunstig aspect op. De voorzitter dankte het perso neel voor hun inzet. Verloren: 4 sleutels aan Opel- leertje; 2 crossfietsen BMX nrs. 307 en 318, bl./grijs en geel/rood; bruine portefeuille met rijbewijs; paspoort t.n.v. van Sweden, Rei- iinksweg, Holten; tas met 2 bril len en enveloppe inh. 20 gld.; ring met ca. 5 sleutels o.a. nr. 34; grijze valkparkiet met oranje kuif; rijbewijs BE en girobetaal kaarten met pasje; herenhorloge met schakelband; zwarte heren portemonnee met ca. 125 gld. en kaart; bruine leren portemonnee (klapportemonnee) met ca. 365 gld.; heidewachtel (schimmel), teef, „astrio"; polskettinkje met inscriptie „Carin"; blauw trac- tortje met rood zadel. Gevonden: paar bruine schoenen met sokken, maat 43; porte monnee met giropasje; tasje met inhoud t.n.v. Boesenkool, Har- denberg; zilverkleurige Parker ballpoint; passer in doosje. Campinggasten van de Poppe de Prins, de Haspel en de Hol terberg streden tegen elkaar tij dens het één na laatste Hou- thakkertfeest dinsdag op Smids belt. De Holterberg werd dit keer winnaar met 12 punten, de Haspel goede tweede met 11 punten de Prins zag kans 10 punten in de wacht te slepen en de Poppe eindigde op de laatste plaats met 7 punten. Sterkste man werd Theo de Groot Roelie van Veen voerde een verbeten strijd op de stelten om voor camping de Prins wat pun ten te vergaren. U ontvangt een fraaie/Jfê Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Adres: Woohnlaats Zatert!ag ,14 augustus 20 00 uur kennismakingsavond; zondag 15 woonplaatsi augustus 10.00 uur kampdienst, voorganger ds. Addink; maandag Geeft op als abonnee 16 &ug. 20.00 uur volksdansen; dinsdag 17 aug. 14.30 uur sport- en op het Holtens Nieuwsblad spelmiddag; woensdag 18 aug. 20.00 uur Chinese avond; donderdag Dhr /mevr At I 19 au?' 14'30 uur gezinsspeurtocht; vrijdag 20 aug. 14.30 uur vos- I sepjacht; zaterdag 21 aug. 19.00 uur volleybaltoernooi; zondag 22 Adres: 1 aug. 10.00 uur kampdienst, voorg. pastor Pouw. Ma. t.m. vr. van Woonolaats ill J°'00 ,«ur. tot 1200 uur is er ^dermorgen voor kinderen van 6 yI tm- 12 Jaar- bibliotheek is dan open van 9.30-10 uur en Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V 12-12.30 uur. Tot ziens in de tent, jaar/per jaar CV Karen, Gerard, Bea, Mieke, Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. //i „de Haar", opgelet!!! Er zijn een aantal honden uit de wijk „de Haar" die zonder hun oplettende baas of bazin op stap mogen. Een enkele van deze viervoeters neemt dan een duik in de vijver van bejaardencen trum „Diessenplas". Heel begrijpelijk met het warme weer van de laatste weken. Maar het vervelende is dat de vijver een bodem heeft van ^landbou w-plastic. De hond, die na het verfrissende bad uit de vijver klautert, maakt met zijn of haar nagels de vijver lek. Dit jaar is dat al voor de derde keer gebeurd. U kunt zich voorstellen dat dit onderhoudsman van „Diessenplas" tot wan hoop brengt. Hondenbazen en bazinnen als u vermoedt dat uw hond liefhebber is van een verfrissende duik wilt u hier dan attent op zijn. Alle honden aan de lijn is natuurlijk nog beter!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1