Kinder Vakantie Week jubileerde voortreffelijk! Feestmiddag voor de kinderen .aia n HOLTENS NIEUWSBLAD rekreatiewerk GESLAAGD Glasrecycling Holten: 10procent bóven landelijk gemiddelde! Programma Interkerkelijke Rekreatietent 7 tot en Glaseoïitaiïiers bij Centra en Spar Avondpuzzelrit INTERKERKELIJK wlfLKOM nomen/ de kerken von holten INDE TENT 0PDEB0RKEUI HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad Donderdag 5 augustus 1982 - 34e jaargang - nr. 31 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red adres Smidsbeit 37 tel 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichti ngsbestu ur W H Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 „We kunnen rustig stellen dat we met een erg posi tief gevoel terugkijken op onze tiende Kinder Vakan tieweek in Holten. Zowel kinderen als leiding heb ben een gezellige, warme, soms stoffige, soms ver koelende zigeunerweek achter de rug, „zeggen Her man Kampman en Dianne Overvelde van de Stich ting Sociaal Cultureel werk en beide belast met de algemene leiding tijdens de week. De ruim 180 kinderen die mee gingen werden verdeeld in drie leeftijdsgroepen en per groep werd een eigen stamhoofd be noemd die tevens als koördina- tor optrad. Voor de groep 6- 7-jarigen was dat Kees Kool schijn, de 8 en 9-jarigen hadden als stamhoofd Martin Heek en de 10- tot en met 12-jarigen vonden Gé ten Kampen als stamhoofd. De leeftijdsgroepen werden weer onderverdeeld in familie's van vijf personen. De familie's „woonden" en trokken tijdens de week in 12 Zigeuner- karren, rijkelijk versierd en voorzien van de verschillende familienamen. Met z'n allen huisde men in acht verschil lende landen, met als uitgangs punt Nederland in de vorm van „Dikkersweitje". Alle kinderen hadden een paspoort, een zoge naamde verblijfsvergunning, die per land werd afgestempeld. Elke Zigeunerfamilie had, los van hun stamhoofd een eigen leider of leidster die tijdens het openingsspel gezocht moest worden. „De groepjes hadden een basisprogramma waar in de praktijk prima de ruimte was voor „ineens opkomende ideeën", vertelt Dianne. Juist dat maakte de week zo lekker ongedwongen zowel voor de kinderen als de leiding. Ieder groepje functioneerde vrij zelf standig". Middels een perma nente portofoon verbinding in de magazijnwagen op het kamp en op het kantoor van het Paalhuus konden allerlei zake lijke, huishoudelijke en even tuele noodgevallen worden door gegeven. „We hebben daar enorm veel plezier van gehad en Voor plm. honderd kinderen, waaronder een aantal die met vakantie in Holten zijn, was het donderdagmiddag in ge bouw „Irene" feest. De Dorpsfeestcommissie had met het optreden van het echt paar tante Diete en ome Jack in de roos geschoten want de jongelui hebben plm. 11/2 uur dol plezier gehad. Het Nfjver- dalse duo presenteerde onder het motto „Kinderen samen op visite bij oom Jack en tante Diete" een sprankelende kinder show waarbij de kinderen vele malen in groepjes van 4 of 6 op het podium kwamen om mee te doen aan spelletjes (o.a. ballon stuk blazen) waarmee leuke prijsjes waren te winnen die ze zelf mochten uitzoeken. De ge slaagde show werd besloten met het spel, gebasseerd op de won- derkwis met grote oren. het heeft ons veel kosten besp aard. Als er bijvoorbeeld van bepaalde attributen kon in geval van „iets vergeten", snel door gebeld worden en men kon in één rit de nodige spulletjes meenemen", vertelt Herman Kampman. „Voor echte noodsti- tuatie's hebben we de portofoon gelukkig niet nodig gehad. Kwam ongelukjes bleef het bij enkele brandwondjes en wat schrammen en schaven. „Doordat per dag een ander „land" werd aangedaan moesten de karren dagelijks met trakte ren van de ene naar de andere plek worden gebracht. Een heel gebeuren zeker in de hitte en onder lawaaiige omstandigheden. Daar komt bij dat de karren niet alleen naar een ander ter rein moesten worden gesleepd, maar dat er ook overnacht moest worden om de boel te bewaken. Petje af voor deze mensen van het vervoer, met als hoofdkoördinatoren Bert Wierbos en Paul Bruggeman, verant woordelijk voor het verplaatsen van de „woonwagens". De huishoudelijke dienst, alles wat te maken had met eten en drinken tijdens de dagen werd in het Paalhuus geregeld door Joke Dalemans en in het woon wagenkamp door Genie v.d. Meer. Pleisterplaatsen tijdens de week waren: Dikkersweitje", „Snater gat", „De Noordpool", „Schup- pertsweitje" op de Zuurberg en „Kalfstermansweide", waar vrij dagmiddag na afloop een Zigeu nerbruiloft werd geviert, waar compleet met kado's die tijdens de week per groep werden ge maakt. of opgespoord middels puzzeltochten en spelletjes. Eindpunt was Hongarije en braid en bruidegom waren Inge Meester en Paul Bruggeman. Opvallend was dat ondanks de enorme warmte de kinderen tot het laats toe erg geboeid en Woensdagavond 11 augustus 1982 organiseert de MAC. „De Holterberg" haar jaarlijkse vakantie-oriènteringsrit. Deze rit is uitgezet in de mooie buurt schappen van de gem. Holten en speciaal voor de vakantiegas ten. De rit is eenvoudig van op zet en iedereen kan er aan deelnemen. Er wordt gestart in twee klassen n.l. vakantiegasten en Holtenaren. De eerste deel nemer start om 19.00 uur bij café „De Biester" aan de Sta tionstraat te Holten. Inschrijving vanaf 18.30 uur. geïnteresseerd bleven, terwijl aan de gezichtjes te zien viel dat sommigen erg moe waren. „De kracht van zo'n week is steeds weer de instelling en mo tivatie van iedereen", vertelt Herman Kampman. Een vijftig vrijwilligers, veelal Schurejon- gens, maar ook militairen uit Goor, en Markelo en stagiaires hebben met z'n allen enorm hard gewerkt, maar ook enorm veel plezier beleefd aan deze Kinder Vakantie Week. Zaterdag werden de meeste (geleende) materialen weer naar hun eige naren teruggebracht en ook bij deze werkzaamheden hoef je nooit te leuren om mensen. Men komt spontaan helpen!! De kos ten voor de Stichting worden door Herman Kampman evenals vorig jaar geraamd op rond de 4500 gulden. Slotstuk van de Kinder Vakan tie Week was een Zigeunerbrui loft op Kalfstermansweide met bruid en bruidegom Paul Brug geman en Inge Meester. „Tegen wil en dank" lijkt een tikkeltje overdreven, maar de gemeente Holten stond niet voorop bij de vraag om plaat sing van glascontainers in haar gemeente. Echter in het kader van de fünctie van het Gewest Midden IJssel paste een van „eensgezindheid", omtrent de recycling van glas (zonder sta tiegeld). Vanuit dit gewest wer den de gemeenten in deze regio benaderd, mee te willen werken aan een universele wijze van het (opnieuw) verwerken van glas. Universeel in die zin dat in dit Gewest Midden IJssel allemaal soortgelijke containers zouden worden geplaatst. De T.H. Twente heeft in opdracht deze ontwikkeling voor zijn rekening genomen en de afgelopen weken werden her en der in het eigen (proefgebied deze kunststof gla scontainers geplaatst. De ge- Twee glascontainers toerden ge plaatst bij Centra en Spar, in aanwezigheid van wethouder Stegeman en Wendy Pettinga (Dorpskoningin), in hun midden de heer G.J. Blinkers van Ge meentewerken. U ontvangt een fraai^^/ff Parker-Jotter ballpoint met 13 augustus als u een jfjéïi/' nieuwe abonnee opgeeft. Zaterdag 7 aug. 20.00 uur: Levend Ganzebord I™ Zondag 8 aug. 10.45 uur: Kapdienst, voorg. Ds. Bouwhuis Maandag 9 aug. 10.30 uur: Picknick, zelf brood meenemen; Gebruik deze Naam: I 1.-; 23.00 uur: Witte Wievennachttocht, opgeven voor Ad J maandag 12.00 uur. 2.- Jgs-. - I Dinsdag 10 aug. 10.00 uur: Kindermorgen 0.50 U j SM® g® woonplaats: 14,30 Uur: Kindermis Alle attracties 0.50 k| H gmg Geeft op als abonnee Woensdag 11 aug, 10.00 uur: Kindermorgen 0.50,20,00 uur; Jlllll op het Hoitens Nieuwsblad Italiaans avond, 2.50 opgave voor dinsdag 12.00 uur. 0hr ,mevrDonderdag 12 aug. 10.00 uur. Kindermorgen 0.50; 14.30 voor het opgeven i uur: Alternatieve spelen 1.- van een Adres: I 'inzenden'aan66 Woonplaats: Ui Vrijdag 13 aug. 10.00 uur: Kindermorgen 0.50; 14.30 uur: Hottens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V VoSSeryacht 1.-; 22.00 UUT: KampVUÜT 1.-. Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. JL Voor de Witte Wievennachttocht: Onder de 14 jaar alleen Enschede. "r onder begeleiding. De kindermorgens duren van 10.00 uur tot 12.00 uur en zijn voor kinderen van 6 t.m. 12 jaar. De bibliotheek is geopend van 9.30-10.00 uur en van 12.00-12.30 uur op werkdagen. Tot zien ziens in de tent! Elly, Janneke, Marjan, Rita en Mieke. meente Holten koos voor de kleur groen, maar soortgelijke containers zijn ook in de kleu ren oranje en hard blauw in verschillende andere gemeenten geplaatst. Deventer koos bij voorbeeld voor oranje en Die penveen voor blauw. Het gaat in totaal om 72 containers in het gebied Midden IJssel, zij worden geplaatst voor voorlopig een proefperiode van één jaar. Het chemische bedrijf Fusion in De venter zorgde voor de ontwikke ling van het materiaal, Maat- man containers in Doetinchem zorgde voor plaatsing en ook uitvoering van de apparaten. Technisch ambtenaar van ge meentewerken de heer G.J. Blinkers vertelt dat de con tainer die ongeveer vier jaar ge leden werd geplaatst op de Ge meentewei! in Holten zorg draagt voor 60 tot 70 ton glas- verwerking per jaar. Nu na plaatsing van de containers, met een inhoud van ruim 3 m3 bij Centra en Spar denkt de heer B tinkers op basis van 50-50 (Gemeentewerf en de beide nieuwe containers) uit te komen. De heer B linkers nam voor een groot deel het ambtenarenover- leg plus de kostenvergelijking voor zijn rekening (Men hoopt financieel quitte te kunnen spe len). De containers zullen één maal per week worden geleegd en het glas zal worden afge voerd naar een centraal punt in Deventer van waaruit het naar Rotterdam gaat om opnieuw tot glas te worden verwerkt. In de toekomst zullen ook Dijkerhoek en Twenhaarsveld worden „uit gerust" met een dergelijke gla scontainer. Voor Holten geldt dat 40% van het totaal (statie- geldloze) glas, per hoofd van de bevolking in de eerder geplaat ste glascontainer werd geplaatst, dit is tien procent bóven het landelijk gemiddelde. Met de plaatsing van de beide extra containers hoopt men een nóg groter respons te krijgen. We thouder Stegeman deponeerde samen met Dorpskoningin Wendy Pettinga de eerste van een hopelijk fikse serie van fles sen in de (bijna) geluidloze gla scontainer. Aan de Hogere Techniscne School te Zwolle is voor het ing, diploma „Wegen en waterbouw" geslaagd de heer A.J. Bekker- nens, Doorlopendedijk 2, Holter- broek. Proficiat!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1