Afscheid van marktcommissie HOLTENS NIEUWSBLAD interkerkelijk Holtense Boerendansers terug uit Zweden stichting voor sociaal en cultureel werk voor holten Programma recreatietent 10 tot en met 18 juli REKREATIEWERK I 21 juli en 9 augustus: Fietscross op „Kalfstermansweide" LKOM namen/ de kerken van holten INDE TENT 0PDE60RKELD IOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 8 juli 1982 - 34e jaargang - nr. 27 IfflDERVAKANTIEWEEK MET EDUCATIEF THEMA De Kindervakantieweek die dit jaar tijdens de eerste week van de bouwvakvakantie wordt gehouden zal het thema „Zigeunerle ven" letterlijk maar ook figuurlijk (in de vorm van veel reizen en rekken) met zich „meevoeren". Tijdens eerdere kindervakantie- veken werd nooit zo bewust voor een (wat wij vinden) educatief tnderwerp gekozen", vertelt Dianne van Overvelde, jeugdleidster bij de Stichting Sociaal Cultureelwerk in Holten. „Toch leek het ons juist om op deze wijze eens een tipje op te lichten van de sluier die voor kinderen rondom het Zigeunervolk hangt. Een zowel positieve als educatieve benadering zal de kinderen waar schijnlijk een ander beeld geven van het Zigeunerleven in zijn algemeenheid". jeheimzinnige trektocht! lerwacht wordt dat opnieuw 150 tot 200 kinderen deel lullen nemen aan deze Kinder- 'akantieweek. die dit jaar gezien ijn thema niet op -e-en plek er- jens in Holten zal plaatsvinden iiaar middels een geheimzinnige rektocht het en der zijn onder tomen opslaat. Voor dit onder- jomen is gekozen voor een tien- fil „zigeuner wagens" die tevens onderdak verschaffen teer het weer het zou laten eten. „De -uitwijkmogelijkheid verleden jaar toen bij regen sporthal in gebruik werd ge was niet zo'n succes. Je :t kinderen in een dergelijke te erg moeilijk aan het spe- blijven houden", aldus Dian- Schaftketen, van de firma •kei leken dan ook een prima jplossing Een OAD-bus plus jwee huifkarren zorgen voor (ervoer van de kinderen dage- lijks vanaf de verzamelplaatsen waar dan gedurende een feest- (Dorpsschool, Haarschool, Kol- school en de OLS Dijkerhoek) naar „Het Paalhuus". Om het helemaal „echt te doen worden is men inmiddels bezig met het leggen van contacten met zigeuners, om deze bereid probren te vinden hun eigen le vensverhaal aan de kinderen te komen vertellen. De laatste vrij dagmiddag van de vakantieweek hoopt men op een echt Zigeune rorkestje op Kalfstermansweide, middag met een barbecue een bradrie en nog veel meer feeste lijkheden de week voor alle „Romaniholt Zigeunertjes" zal worden afgesloten. Iedereen is welkom! Verblijfsvergunning Om aan deze week deel te kun nen nemen (dinsdag hadden zich al ruim 100 kinderen opge geven) moet je in het bezit zijn van een heuse „Verblijfsvergun ning", afgegeven door het Mi nisterie van Buitengewoon Las tige Zaken. Je kunt dit afhalen op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur op het Paalhuus en de woensdagmiddagen op 't Kolnus, tussen half drie en half vijf. Voor meer informatie kun je bellen met nummer 27 55. het kader van de diverse zomer-aktiviteiten zal op woensdag 21 uli a.s. en maandag 9 augustus a.s. beide avonden om 19.00 uur een fietscross worden gehouden op „Kalfstermansweide". Aan de wedstrijden zal zowel door Holtenaren als vakantiegangers kunnen worden deelgenomen. De firma's Aanstoot en Stam hebben fietsjes en helmen beschikbaar gesteld om een zo groot mogelijk deel van de jeugd in de gelegenheid te stellen mee te doen. Het geheel zal worden omlijst met diverse kraampjes, August Müller met zijspan bombinatie, optreden van Harm Acheresch op 21 juli, een verloting pp beide avonden en een verkoop bij opbod van de gebruikte fietsjes op 9 augustus tijdens de pauze. Eventuele winst zal ten goede komen aan de „Stichting gehandicapten paardrijden Hol ten". Om één en ander zo goed mogelijk te kunnen voorbeiden lean men zich vanaf heden opgeven bij: F.A. Aanstoot Larenseweg: Fa. Stam Oranjestraat; Fa. v.d. Maat 'Smidsplein. De deelname en de entree zijn gratis. In de commissiekamer van het gemeentehuis hebben vrijdagmid dag de heren H. Klein Velderman en A. Nekkers afscheid geno men van de marktcommissie. Voor de vele en belangrijke werk dat beide hebben gedaan voor het „Marktwezen" in Holten werd hen namens het gemeentebestuur en de marktcommissie dank ge zegd door de voorzitter van de marktcommissie wethouder H. Stegeman. Hij bood namens het gemeentebestuur, als blijk van waardering en herinnering, een fotocopie aan van het gedicht dat ter gelegenheid van de grote brand in Holten op 17 juli 1829 werd geplaatst in een krant te Haarlem. De heer Klein Velderman. die met de heer W. Beijers een belang rijk aandeel had in het instellen van een seizoenwarenmarkt .e markt op 14 mei 1971) was voorzitter van de marktcommissie tot november 1972 en werd toen opgevolgd door wethouder J. Riet berg, Klein Velderman werd toen benoemd tot adviserend lid van de commissie. Vóór de huidige commissie was er een Vereniging tot Bevordering van het Marktwezen en Plaatselijk Belang welke vereniging werd opgericht in 1932. Van deze commissie was de heer Beijers secreta ris, vandaar dat Klein Velderman hem benaderde i.v..m. het instel len van een seizoenmarkt. De heer Beyers was ook een aantal secretaris van de nieuwe marktcommissie. Sinds het bedanken van de heer Beijers is de heer A. Vincent, gem. ambtenaar secretaris. De heer A. Nekkers was sinds 1971 ^id van de commissie evenals de heer.J. Wiggers die als enige van de toen benoemde commissioe hierin thans nog zitting heeft als vertegenwoordiger van de raad. In zijn afscheidswoord wees Klein Velderman op het belang van de weekmarkt en het is erg §jn dat de markt zo gezellig is en goed draait. De heer Bönke te Enschede, lid van het hoofdbestuur van de Centrale Vereniging voor de ambulance handel en adviseur van de Holtense Marktcommissie prees de werkers van het eerste uur die dankzij goede en prettige samenwerking veel hebben bereikt. Een weekmarkt in Holten hoort erbij en zal ook in de toekomst goed blijven floreren. De plaatselijke zakenmensen die in het begin niet zo gelukkig waren met de mart pikken er ook een graantje van mee en dat is een goede zaak, aldus de heer Bönke. Zaterdag 10 juli: 20.00 uur: Spelavond. Zondag 11 juli: 10.45 uur: Kampdienst voorg.: Ds. Israël. Maandag 12 juli: 19.00 uur: Dia-avond! Kom dan met de flets of auto bij de tent. Kosten: volw.f 2.-, kindf 1.-. Dinsdag 13juli: 14.30 uur: 'Waterballet. Kosten:f 0,50. Woensdag 14 juli: 22.00 uur: Nachtspeurtocht opge ven voor 18.00 uur). Kosten: volw.f 2.-, kindf 1.-. Donderdag 15 juli: 14.30 uur: Verkleedfeest. Kosten: ƒ0,50. Vrijdag 16 juli: 21.00 uur: Kampvuur. Zaterdag 17 juli: 20.00 uur: Kennismakingsavond. Zondag 18 juli: 10.00 uur: Kampdienst. Voorg.: Ds. Elke morgen van 10.00-12.00 uur: Kindermorgen voor kinderen van 6-12 jaar! Bibliotheek open van 9.30-10.00 uur en van 12.00-12.30 uur. Tot ziens in de tent! Eri, Wim, Irma, Joke, Jolanda. Ten onrechte werd pastoraal medewerker Wim Bel- dman in een vorig artikel aangeduid met de voor naam Jan. Onze excuses hiervoor! Samen met de Holtense Boerendansers werd de Midzomerboom in de grond gezet, een ritueel waar in Zweden jong en oud drijlig aan deelneemt. In de week van 22 tot 29 juni logeerden de Holtense Boerendan sers bij hun Zweedse in Stockholm om om samen met hen de Midzomerfeesten te vieren. In het kader van de uitwisseling was men ondergebracht bij de Zweedse dansgroep Vastberga-Ringen en kon men volop kennis maken met verschillende Zweedse tra dities. „In 1980 waren we al een keer op uitnodiging van de Zweedse dansgroep Aspelans uit Smalland te gast in Zweden", vertelt voorzitter Plekkenpol. „Toen leerden we meer de plattelandsge woonten, nu zaten we midden in de stad. Een stad die overigens zeer sterk doet denken aan Amsterdam. Onze aktiviteiten in Zweden bestonden onder meer uit het planten van de Midzomer- nachtboom, een boom versierd met in het wild groeiende planten. Dat is een heel ritueel waar in Zweden jong en oud zeer sterk bij betrokken zijn. Allerlei kinderspelen worden gedaan waar geen toeschouwers zijn, nee... iedereen doet mee, van 5 tot 65 jaar. Dat «is een enorm leuke belevenis. We traden met onze groep (32 men sen) vier maal op in verschillende winkelcentra in Stockholm. Het Midzomerfeest werd vrijda gochtend traditiegetrouw inge- vorm van wodka en zoute vis, ge tradi- tigd genut- luid met een speciaal ontbijt, bestaande uit wodka, bier. zure- en zoute vis gekookte aardappe len in de schil en wat dille. Het lijkt onmogelijk maar eenmaal begonnen met deze traditionele „hap" smaakte het eigenlijk, best. Het is de bedoeling dat deze Zweedse groep rondom Hemel vaartsdag naar Holten komt. Het is inmiddels bijna traditie dat we rondom deze dag een buitenlandse groep naar Holten halen", aldus Plekkenpol. Juli 1984 viert men het 10-jarig be- staan, waaraan zo'n 600 buiten- landers zullen gaan deelnemen, waaronder ook Oost-Europese groepen. De Holtense Boeren dansers gaan zelf in juli '83 naar het Franse Saulci in de Vogezen om daar verschillende optredens te verzorgen. In Holten oefent men wekelijks in Hotel „De Hol- terberg" om de dinsdagavonden tussen acht uur en tien uur. Bij het gastgezin werd tionele Midzomerontbijt kookte aardappelen in de schil en dille U ontvangt een fraaie - Parker-Jotter ballpoint als ueen nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik dezeNaam: j Adres: J ra g 9 Woonplaats: g IrHL H Geeft op als abonnee «ImP 9 tPï °p het Holtens Nieuwsblad I voor het opgeven Dhr./mevrjj van een Adres: I nieuwe abonnee. 111 Inzenden aan: Woonplaats: Uj I Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Antwoordnummer 97 jaar/per jaar ii Enschede. Of*

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1