Interkerkelijke recreatietent biedt volop vakantieplezier VOOR 17e MAAL OP DE B0RKELD HOLTENS NIEUWSBLAD Holten DECOR TONEELSPEL GEEFT OPNIEUW OOSTENRIJKS SFEERTJE OP SMIDSBELT Programma rekreatietent 3 tot en met 11 juli interkerkelijk rekreatiewerk Opgetekend door secretaris S. Faber EN ZO VERGADERDE DE COMMISSIE ■LKOM namen/ de kerken von holten INDE TENT OP DE BORKELD HQLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad Donderdag 1 juli 1982 - 34e jaargang - nr. 26 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tef. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. 8eyers, secretaris Koiakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 OPENLUCHTSPEL SMIDSBELT kl HOLTEN Zaterdag 3 juli 20.00 uur: Kennismakingsavond, toegang gratis. Zondag 4 juli 10.45 uur Kampdienst. Voorgan ger: ds. Vons. Medewerking: Hervormd Kerkkoor. Maandag 5 juli 19.30 uur: Volksdansen. Kosten:, volwassenen fl.-, kinderen f0.50. Dinsdag 6 juli 14.30 uur: Indianenmiddag, kosten f 0.50. Woensdag 7 juli 18.00 uur: Duitse avond. Kosten: volwassenen f4.50, kinderen f2.50. (opgeven voor maandagavond). Donderdag 8 juli 20.00 uur: creatieve avond. Kos ten: volwassenen f2.00, kinderen fl.00. Vrijdag 9 juli 14.30 uur: Gezinspuzzeltocht. Kos ten: volwassenen fl.-., kinderen f0.50. Zaterdag 10 juli 20.00 uur: Spelavond. Toegang gratis. Zondag 11 juli 10.45 uur: Kampdienst. Voorgan ger: Ds. Israël. Elke morgen van maandag t/m vrijdag is er kin dermorgen. Kinderen van 6-12 jaar zijn van harte welkom. De kosten van deze kindermorgens zijn f 0.50. Deze morgens zijn van 10.00-12.00 uur. Tot ziens in de tent! Jolanda, Wim, Joke, Irma en Erie. Het eerste team van het nieuwe seizoen, met in hun midden pas- toraalwerJcer J.W. Beldman, be zig met de voorbereidingen. Op de achtergrond de recreatietent die borg zal staan voor een ple zierig onderkomen voor zowel vakantieganger als Hoüenaar. „Per morgen waren voorgaande jaren zo'n 40 tot 45 kinderen aanwezig en we hopen ook dit jaar weer op een fijne belang stelling van de vakantiegangers. Met het oog op de vakantie spreiding verwachten we een ge lijkmatige drukte zonder een echte piek, dat is nu aan de drukte in Holten al aardig te merken", aldus Jan Beldman. In de komende weken zullen we via Holtens Nieuwsblad steeds de nieuwe agenda publiceren plus dat we van tijd tot tijd een kijkje gaan nemen, om zowel Holtenaren als vakantiegangers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in deze recrea tietent in het natuurgebied op de Borkeld. Bewust werd door de re gisseur opnieuw gekozen voor een stuk in „Oos tenrijkse sfeer" in de eer ste plaats wegens het enorme succes van verle den jaar en in de tweede plaats omdat zo geeft men aan je op moet pas sen of je gaat anders zo gauw streekgericht te werk waardoor je weinig af kunt wijken van tradi tionele stukken. Verleden jaar kozen we bewust voor deze opzet en we doen dat met erg veel plezier opnieuw. Met de zelfde mensen in de commissie werden dan ook al weer vanaf de cember de eerste voorbe reidingen getroffen en momenteel wordt bijna dagelijks gerepeteerd, om zaterdag 3 juli met de eerste voorstelling het spits af te kunnen bijten. Voor drie gulden per stoel kan men het spel zittend bekijken. Vanaf half acht speelt H.M.V. en tussen de drie bedrijven door de tirolerkapel. Personen in Hotel „Triton": mevrouw Hafmans, eigenaresse Marie Meinsma-Kooy; Michel, haar zoon - Joh an Stukker; Co- leta van Deume, assistente van mevr. Haf mans - Ina Deijk- Oosterkamp; Hendrik Kuiper, de kok Jan Holterman; An- toon Veugelaars, de hotelknecht Jan Oosterkamp; Greetje, het kamermeisje - Janny Rietman- Klein Nagelvoort. Personen in Hotel „Klein wal deck": Karl Meyer, directeur - Erik Zandvliet; Heinz, de ober- kellner -Jan Schooien; Fritzi, de piccolo - Frida Drent- Oosterkamp; Ida van Santen, een gaste - Janny Rietman- Jansen; Jonkheer Otto van Lammersweer, een gast - Die- derik Bosschers. Toneelmeester is Jan Aanstoot en kapper Albert Drent. Het eerste bedrijf speelt zich af in Hotel „Triton", op een ochtend in februari, het tweede bedrijf laat zien hoe het enkele weken later toegaat in Hotel „Klein Waldeck" en het derde bedrijf zorgt voor een prima ontkno ping. Productie en organisatie zijn in de vertrouwde handen van H.M.V. en de supportersver eniging van H.M.V. Veel kijk en luister plezier! als u een U ontvangt een fraaie/jfg' Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: g Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr Adres. Woonplaatslj| Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V jaar/per jaar. JL voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Opnieuw een prachtig stukje „Old Holten", wederom de Oran jestraat nu van ongeveer 70 jaar geleden omstreeks 1910). Rechts op de foto het huis van Mossink, met daarnaast het huis van Aaftink (Luuks Mans) en van Pachrag. Achter de bomen vervolgens Stukker en Stokkers. De personen vanaf rechts in de deuropening vrouw Mossink. Derde persoon Haan Hendrik. Midden op de foto (staande op de weg) Benjami n Pachrag. De woningen vanaf linksAaftink, Mulder, Bulsink, Pieffers, Ebrecht, Wonnink, Hartsuiker opnieuw Wonnink en Hotel Mul ler. De personen vanaf links zijn; Berg, Haan Diekmeuje, Snies Mina, Muller, Lena Berg en David Kater met fiets. Foto uit het archief van J. Sma- le. Inmiddels is men druk doende de affiches met de programma's bij de verschillende recreatiebed- rijven te verspreiden. Vaste programma-onderdelen zijn meestal per periode van 14 da gen een kennismakingsavond, bijna dagelijks kinderochtenden, een puzzelwandeltocht (nachte lijke speurtocht) en de 's zon dagse kampdienst. Pastoraal werkers Mieke Groen en Jan Op d dag dat het kabinet ten val is gebracht heeft een groepje H.M.V.-ers er anders overgedacht. Hoe men de H.M.V. ziet regeren, daar kan de regering heel wat van leren. Om te verkrijgen een bouwrijp goedkoop terrein, werd door de juiste mensen druk uit- geoefend haarfijn. Het resultaat mag gezien. Gratis Smidsbelt met alle medewerking van de schenkers bovendien. Alhoewel enige bin dende besluiten. Ja, hoe die uit te buiten. Nadat alle koppen zich er over hebben gebogen kwamen voorstellen, die er niet om heb ben gelogen: ,1e. Een podium in 6 delen op wielen; dus geen hinderwet meer op de hielen. le. een podium in 6 delen op wielen; dus geen hinderwet meer op hielen. 2e de muziektent wel man, de man van de leest die kan er ook wat van. Een grote melkwagen, zouden die de trompetters kunnen dragen, 't wordt wel geen bussen geluid, maar dit is feestelijk en 't kost misschien geen duit. De man van de Bouwnijverheid, maakt meteen al plannen voor de opbouw. 't Behoort bij zijn vlijt, de gekozen naam Gevrij in de Alpenwei. Wordt door de Voorlichtingsdienst geweigerd, deze houdt nog niet van gevrij. Zijn voorstel is Vakantie in de Alpoenwei, wel, dan houden wij 't daarbij. Eén man van (de bloemen houden van mensen) voldeed in 1981 buitengewoon aan onze wensen. Na veel lof en weinig getier, werd dus Marjo hofleverancier. Daar donkerheid en stilte by de H.M.V. niet past, is natuurlijk de heer van Bruggen die ons uit deze problemen verrast, 't Randgebeuren bij al deze pret, daar redden de supporters zich met. Zij hopen te krijgen veel geld, voor 't 1983 geweld. Bezuinigingen behoren ook tot onze doelen, geen probleem wij hu ren mini stoelen. Een ex-bakker, altijd nog wakker, wil de belasting innen, via een 3 kleuren biljet worden 3 tot 6 betalers verzocht in te tekenen. De hoog betaler gaat winnen. Lichamelijke afvalstoffen, dit punt werd op de eerst volgende ver gadering bezien, 't wordt zo mogelijk goed opgelost, dat zul je zien. Als pers-voorlichter zal de heer Farenhorst weer naar buiten tre den, deze doet dit altijd prima op geraffineerde listige schreden. Daar er geen motie van wantrouwen naar voren werd gebracht, wenste de voorzitter allen wel thuis en een goede nacht. Voor de 17e maal heeft de Interkerkelijke organisa tie in Holten haar onderkomen opgeslagen op de Borkeld en vanaf zaterdag 3 juli worden weer even als voorgaande jaren bijna dagelijks aktiviteiten voor zowel de jeugd als ouderen georganiseerd. Ge durende de komende acht vakantieweken verwacht men, gebaseerd op ervaring, een 5000 bezoekers. Beldman zullen allebei over pe riode van vier weken in een team van vier mensen de ver schillende aktiviteiten begelei den. Per team zal men zelf de programma's samenstellen. Kinderspelen „Vooral de kinderochtenden vragen een bepaalde mate van „deskundigheid". Kinderen ver wachten iets van je en vanuit die hoek moet je gaan kijken wat de mogelijkheden met de kinderen tijdens de spelletjes en kknutselaktiviteiten zijn", vertelt pastoraal werker Jan Beldman. „Om nu wat meer beslagen ten ijs te komen hebben we zater dag 26 juni een instructiedag gehad met alle medewer- kers(sters (teamleden). Onder deskundige leiding van öootsma uit Kam pen, student aan de akademie voor dramatische expressie, werden onderdelen als panto mime, rollenspel, toneel, pop penkast en gewoon „samen be zig zijn" in verschillende thema's gespeeld. Inspannend maar ook ontspannend bezig zijn was het resultaat van deze dag". Voor de komende veertien dagen staan op het programma tijdens de kinderochtenden thema's als „dromen" en „wie is de baas?" Volop aktiviteiten de af gelopen weken op Smidsbelt om vóór za terdag aanstaande de laatste hand te kunnen leggen aan het decor van het toneelspel „Vakantie in de Alpen", opgevoerd door de beide amateurto neelverenigingen O.C.H. en C.O.C. uit Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1