11W mi u 11^ 111V WW&w0mi%W0 GEZAMENLIJKE BOUWPLANNEN KEI2ERSWEG: PCI® HOLTENSE AANGELEGENHEID Gouden paar in de Oranjestraat BON 1 Vrijwilligers gevraagd vakantie kinderweek Holten H0LTENS NIEUWSBLAD Benoeming nieuwe docenten Scholengemeenschap Holten Heropening dorpshuis; Holtense architecten, aannemers en onderaannemers die be trokken zijn bij het gezamenlijke project van 18 schakel woningen aan de Keizersweg zijn in afwachting van eventueel respons op de voorlichtingsavond in Hotel Vosman donderdag 10 juni, in eerste aanzet positief over een voor Holten nieuwe opzet van woningbouw. Nieuw in die zin dat gezamenlijk een project van de grond is gekomen met als doelstelling de werkgelegenheid binnen de verschillende bouwbedrijven te continueren. De architecten D.J. Beeftink en J. Potkamp ont wierpen ieder 9 van deze woningen. De bouwbedrijven Koop man b.v. Paalman-Tempelman b.v. en Vukkink-Jansen b.v. dragen zorg voor bouw en afwikkeling van praktijkaangele genheden. De gemeente fungeert als tussenpersoon in die zin, dat deze bepaalde richtlijnen heeft ten aanzien van toewijzin gen. Als blijkt dat bijvoorbeeld meerdere gegadigden zich voor één kavel tot de gemeente richten, dan zal volgens het punten systeem toewijzing plaatsvinden. H0LTENS NIEUWSBLAD holtens nieuwsblad Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loetf B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" '"Donderdag 24 juni 1982 - 34e jaargang - nr. 25 Een ander punt is dat men so ciaal of economisch aan de ge beente Holten verbonden moet rijn. Van de 18 woningen gaat het om 8 premie B woningen, vier aan de Noord-West zijde yan de Keizersweg (van de ne gen geschakelde woningen die Hoor architect D.J. Beeftink zijn pntworpen) en vier aan de Oost zijde van de Keizersweg (even- bens van de 9 die door architect u. Potkamp werden getekend) pet plan behelst drie typen, 1 fype Beeftink een vierslaapka- |ner woning met bezolderde vlie ring en shingeldak en 2 typen Potkamp; vier en drie slaapka- merwoningen met een pannen- pak. De oppervlakte grond per wo ning varieert van 232 tot 558 rierkante meter (grondprijs rond ïle 100 gulden exclusief BTW) Een grondprijs die voor Holtense jegrippen niet onaanzienlijk ijkt. ,Een geleidelijke opgang van de grondprijzen is in Holten nauwe- ijks aan de orde geweest", al ius de heer Tempelman. „We sprongen van rond de 40 gulden ïaar ruim 100 gulden, dat vergt le nodige gewenning, waardoor Üe drempel om tot koop over te gaan enorm werd verhoogd. Iets wat eigenlijk een logische zaak is". Daar komt bij dat de gemeente de stukken grond heeft verka veld en de grondoppervlakte per woning tamelijk ruim heeft be stemd. Gezien de toch al vrij hoge grondprijs zou dit nadelig kunnen werken op de verkoop van de percelen. Daar staat na tuurlijk tegenover dat men met een fikse mate van vrijheid woont, wat echter wel betaald moet worden. Grondprijzen va riëren van ruim 27.000 gulden tot 67.000 gulden. "Inclusief de woningen betaalt men globaal gezien een bedrag van tussen de 160.000- en 200.000 gulden. Model en indeling liggen vast, maar afwerking kan door de koper ruim worden ingevuld. De meeste woningen staan vrij ge schakeld door een garage. Prij zen zijn inclusief alle kosten (overdracht, notaris, leges, riole ring etcetera). „Geen addertjes onder het gras", stellen de ge zamenlijk aannemers. „Opzet en doelstelling zijn positief. Nog afwachten wat eventuele kopers er van vinden! De situering van de 18 schakel- Beide architecten namen 9 woningen aan de Keizersweg. ningen voor hun rekening, Hechts op de plattegrond de daarin opgenomen ieder 4 woningen van architect Beeftink, mie B woningen, links de „Botman-woningen". Til Ci Met ingang van de cursus 1982-1983 zijn onderstaande docenten benoemd: Mv. drs. L. Brals uit Groningen voor Latyn en Engels. Drs. A.J. Hakkert uit Bunnik voor wiskunde. Drs. A.W.F, Hamaker uit Utrecht voor scheikunde. Mv. I.N. Humme uit Zutphen voor Frans. Dr. E.A. Nieuwenhuis uit Gaanderen voor natuurkunde. Mv. drs. R.J. Nijdam uit Groningen voor Engels. Mv. drs. C. van der Wei uit Groningen voor maatschappijleer. lO JAAR Kinder \frkantie Week Holten 1982 rèbaj achterop) naar Enschede (v.v. 80 kilometer) ging. Riek en Herman „runden" samen op deskundige en voortreffelijke wijze het hotel-café-restaurant van 1932 tot 1956. De boerenschuur ach ter het hotel werd in 1946 ver bouwd tot feestzaal. Het was voor beide hard werken van de vroege morgen veelal tot in de late avond maar werk zo zij Riek dat je met plezier doet valt minder zwaar en stimuleert tot doorzetten. Tijd om met va kantie te gaan was er niet bij want pas in 1949 gingen Riek en Herman er een weekje uit. De prijzen die de gasten in de beginjaren en ook in de eerste jaren na de oorlog betaalden waren laag en als je een paar honderd gulden op een dag „beurde" was het echt een goede dag. De prijzen die toen golden waren f3.25 voor een di ner, f2.25 voor een koffietafel, logies met ontbijt f3.40 en vol ledig pension 6ü 6.50 gulden. In de zomer (juni t/m augustus) draaide „Vosman" op volle toe ren. Het bedrijf had een goede naam en tien bussen op een dag van overal uit het land was geen zeldzaamheid en voor Twentenaren die een dagje met de bus uit waren was op de thuisreis „Vosman" de laatste aanleg „um lekker te et'n". Bijna vijf en twintig van de vijf tig jaar „deden" Herman en Riek samen „Vosman", 't Waren jaren vol afwisseling, elke dag was weer anders. Dat „Vosman" z'n goede naam heeft gehouden en goed floreert onder leiding van de nieuwe eigenaar Jan Paalman is een feit om gelukkig mee te zijn. Het gouden paar, dat een goede gezondheid ge niet, heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Er is gelegenheid tot feliciteren op dinsdag 6 juli van 15.30-17.30 uur of 's avonds na half 8 in zaal „Vosman". Bij de vele gelukwensen voegen wfi gaarne de onze. J.W. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. Op dinsdag 6 juli is het 50 jaar geleden dat Herman Vosman uit Holten en Frederika Beunk uit Enschede in het bekende bootje stapten. Het jonge paar trouwde in bij de vader van de bruidegom die een café had in de „Noordenbarg" annex limonade fa briek, bierbottelarij, brandstoffenhandel en een klein boerenspulletje (4 a 5 koeien, wat varkens en een paard). Het bedrijf was, zo zagen wij op een oude foto telefonisch te bereiken onder nummer 33. Her man was op vaders bedrijf werkzaam maar het boe ren lag hem niet zo erg. Hij moest van vader melken leren en ook dat ging moeizaam maar toen hem een nieuwe fiets werd beloofd zette hij toch door en slaagde voor de fiets. Een trieste dag in het leven van de familie was het afbranden van het bedrijf in de strenge winter (23 graden vorst) van 1929. Er werd op dezelfde plek een nieuw pand gebouwd (totale kosten 19500 gulden) waarin en kele jaren alleen café-restaurant en in 1932, toen Herman en Riek trouwden, ook hotelac commodatie. Herman leerde Riek kennen op het jaarlijks volksfeest in Holtfen in 1928 en deze eerste kennismaking liep uit op wat men noemt „vaste verkering" en dat betekende dat hij eens in de drie weken op de fiets (met het rieten koffertje Jazzrock in J.S. „De Schure" Zaterdag 26 juni zal Harry ten Wolthuis, D.J. van „De Schure", samen met Wim Hartkamp een jazzrockspecial ten gehore bren gen. Een aantal jazzrockgiganten zullen de revue passeren. Harry en Wim staan in voor een con stante kwaliteit. Dus, moeder houdt uw kinderen binnen. J.S. „De Schure" zal vanaf 8 uur geopend zyn. Tot zaterdag. Zondag a.s. organiseeret J.S. „De Schure" voor de tweede keer dit zomerseizoen jeu de boules-wedstrijden. Jeu de bou les is een sport die zeer veel in Frankrijk beoefend wordt, en het is de bedoeling dat een ijze ren bal zo dicht mogelijk bij het kleine houten balletje gegooid wordt. Het begint zondag om 2.30 uur en opgave is mogelijk tot 2.15 uur. Dit jaar organiseert de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk voor Holten de Kindervakantieweek (K.V.W.) in de week van 26 t/m 30 juli. De K.V.W. '82 zal staan in het teken van de zigeuner en zal extra feestelijk worden daar het alweer de tiende K.V.W. zal zijn. Wij kunnen dat echter niet alleen organiseren, daarom vragen wij enthousiaste vrijwilligers (v.a. 16 jaar), die mee willen helpen met de voorbereiding en uitvoering, opdat ook de K.V.W. '82 tot een groot succes mag worden. Als je wel zin hebt aan deze gezellige week, kom dan naar de eerste vrijwilligersvergadering op 25 juni om 19.30 uur in „'t Paal- huus" (Beusebergerweg 27). Of als je die avond niet kunt, bel ons dan even (27 55). We hopen ook dit jaar weer op velen te kunnen rekenen!!! Het dorpshuis „Ons Centrum" in Okkenbroek is na een flinke uitbreiding en verbouwing vol tooid. Om het resultaat hiervan te bezichtigen wordt er op vrij dag 2 juli a.s. „Open-Huis" ge houden om 19.30 uur. Het mu ziekkorps „Beatrix" en een aan tal leerlingen van de muziek- cursus zullen aan de heropening medewerking verlenen. Tijdens het „Open Huis" is er een ex positie van het verloop van de verbouwing. Parker-Jotter ballpoint als u een AÉjk/." nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1