Zaterdag 19 juni: Open Land- en T uinbouwdag Startplaatsen Ppeiiig vaa reels zomeraktiviteitei F fiOLTENS NIEUWSBLAD Agenda raad dinsdag 22 juni a.s Benoemd als leraar I Aan al diegenen die Koninginnedag 1982 mede tot een succes maakten HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel, 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 17 juni 1982 - 34e jaargang - nr. 24 loeren en tuinders in de regio zetten zaterdag 19 juni hun land- en tuinbouwbedrijven wagenwijd open voor ie dereen die belangstelling heeft voor deze takken van het bedrijfsleven. edereen kan dan met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt, hoe het vee verzorgd wordt en wat er allemaal komt kijken bij het maken van boerenkaas. Voor een dagje „de boer op" zijn rond verschillende plaatsen fietsroutes samengesteld. Het zijn tochten van 25 tot 30 kilometer. Als startplaats fungeert het V W-kantoor. Vanaf half tien kan men hier vertrekken. Behalve een gratis route-beschrijving is bij deze kan toren ook de nodige schriftelijke informatie over de land- en tuinbouw verkrijgbaar. Dat materiaal ligt ook al klaar in de week voor zaterdag 19 juni. )e open dag is op touw gezet door de landbouworganisa ties OLM, ABTB en CBTB. Het is de tweede maal, dat zij dat in Overijssel doen. Verleden jaar trok de open dag enkele duizenden bezoekers. Dit keer verwachten de organisatoren, dat het bezoekersaantal een stukje hoger zal liggen. Zij stoelen die prognose op de vele enthousiaste reakties, die zij verleden jaar na afloop binnen kregen van de bezoekers. )ngetwijfeld zal de „mond tot mond-reklame" er zorg voor dragen, dat dit jaar meerderen de fiets pakken om eens te kijken op de land- en tuinbouwbedrijven. )aar is ook van alles te zien. Zowel voor jong als oud. In de land en tuinbouw heeft zich namelijk in de afgelopen jaren een ware „revolutie" voorgedaan. Machineriën deden hun intrede en de veestapels groeiden. Zo kan men nu op de boerderij computers en televisie-bewakings-camera's aantreffen. Koeien met een zen der om de nek zijn ook al geen bijzonderheid meer om over de moderne melkapparatuur niet eens te spreken. )ok zijn er tal van vernuftige systemen, aan de hand waarvan de boer nauwgezet het wel en wee van zijn dieren in de gaten houdt. Aan menige stedeling is deze hele ontwikkeling wat ge ruisloos voorbij gegaan. De open dag is een uitstekende gele genheid om eens met dat vele nieuwe op de hedendaagse land en tuinbouwbedrijven kennis te maken. Leerzaam dus, maar ook gewoon leuk. Alleen al het vele „beestenspul" is een lust voor het oog. Voor kinderen is er haast niets leukers te bedenken dan het aaien van een kalfje, het vasthouden van een lammetje of het zien zogen van een toom jonge biggen. Bij de fietstocht langs de boerderijen kan men dat allemaal meemaken. Op ie dere route zijn meerdere soorten bedrijven te vinden. Dat va rieert van een melkveehouderij tot een kaasboederij en van een varkensbedrijf tot een legpluimveestal. Kortom er is van alles wat. Natuurlijk ontbreekt ergens op de route de kennismaking met agrarische produkten niet. Een beker melk, een blokje kaas of een groentehapje wordt de bezoekers allicht aangeboden. Het hoort allemaal bij de gastvrijheid, waarmee boeren en tuinders op zaterdag 19 juni hun bezoekers willen ontvangen. Bij deze open dag zijn de WV's nauw betrokken. Zij hebben aan dit evenement van de landbouworganisaties hun medewerking ver leend. Zo zorgden zij voor de routes, die toeristisch van alles en nog wat te bieden hebben. Op die manier valt er ook na het bezoek aan de bedrijven nog het nodige te genieten. Voor de open dag land- en tuinbouw op zaterdag 19 juni zijn er diverse startplaatsen in Overijssel. Meestal is dat het plaatselijk VW-kantoor, Hier kan men een routebeschrij ving plus informatie over het land- en tuinbouw krijgen. Die routes zijn ook verkrijgbaar in de week voor de open dag. De startplaatsen zijn: VW Zwolle, Grote Kerkplein 14. VW Kampen, Oudestraat 160. VW Steenwijk, Burg. Borgesiusstraat 25, VW Hardenberg, Markt VW Almelo, De Werfl. VW Holten, Keizersweg2 (vanaf halftien). VW Delden, Langestraat61. VW Hengelo, Enschedesestraat 45. VW Bome, Stationsstraat 2. VW Wierden, Nijverdalsestraat 59. VW Vriezenveeri, Westeinde 54. VW Raalte, Koestraat 2. VW Rijssen, Enterstraat 10. WV Hellendoom, Schapenmarkt. VW Ommen, Kerkstraat 9. VW Nijverdal, Grotestraat 61. Café-restaurant „Het Bruggehoofd", Prinsenstraat 2, Dalfsen. Onze oud-plaatsgenoot de heer J.W. Jansen te Rijssen (thans werkzaam bij Meijerink's Schil dersbedrijf in de Oranjestraat te Holten), is met ingang van het nieuwe schooljaar (sept. a.s.) benoemd als leraar schilde ren aan de Lagere Technische School (L.T.S.) te Rijssen. Geslaagd Voor het Vakdiplomna „Detail vishandel" is te Schevingen ge slaagd Annie Getkate, Haar- straat 10. Proficiat! lurgemeester van Rappard pende donderdagavond de eer- te zomerattractie van het ieuwe seizoen; de markt Oude Imbachten op Smidsbelt. De erste in een reeks van zome- aktiviteitcn die zich de ko- nende maanden op of rond dit )orpsplein zullen afspelen. „We uilen allemaal ons best moeten oen om zowel Holtenaren als akantiëgangers naar Smidsbelt trekken", aldus de burge meester. „Samenwerking zal er loeten blijven tussen Gemeen- e, WV, Hol tense Handelsver- nging en tal van andere Hol- ense verenigingen. Deze sa- lenwerkig is noodzakelijk om talloze komende evenemen en te doen welslagen", lurgemeester van Rappard /enste ten slotte iedereen veel ucces bij het presenteren van de verschillende aktiviteiten. Herman Maats sprak een dan kwoord richting de burgemees ter en bood een geitekaasje aan. Postbode Ab Schippers opende de „markt" met het scheren van zijn eerste schaap. Zowel Holtenaren als vakantie gangers waren getuigen van deze eerste markt Oude Am bachten waar de verschillende kraampjes, omlijst met muziek en boerendansen een typisch dorpsbeeld van vroeger oprie pen. Per kraampje was er vol doende interesse om te kijken, te kopen en te proeven, terwijl middenop het plein de schapen onder luid geblaat één voor één uit hun jasje werden geholpen. Donderdag 24 juni zal dezelfde markt nogeens worden gehou den, opnieuw van 19.00 uur tot 21.00 uur. U ontvangteer! fraaie /jyS Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam: g RSSSÜk Adres: Woonplaats: Hawaii HwJl Geeft op als abonnee PL JP fjl JIf H fill °P het holtens Nieuwsblad voor het opgeven Dhr./mevr vaneen Adres: nieuwe abonnee. i® Inzenden aan: Woonplaats: Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. HHMHWefNMi 1. Notulen van de vergadering van 25 mei 1982. 2. a. Mededelingen. b. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot verkoop van de woning Enkweg 7, alhier. 4. Voorstel tot huurverhoging per 1 juli 1982 van gemeentepanden. 5. Voorstel tot het machtigen van de heer IJmker om namens de raad op te treden bij de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan Espelo. 6. Voorstel tot vervanging van schoolborden in de o.l. Dorpsschool. 7. Voorstel tot uitbreiding van de kleedgelegenheid van het tenniscomplex Meermanskamp. 8. Voorstel tot wijziging van de uitkerings- en pen sioenverordening wethouders. 9. Voorstel tot vaststelling van een vergoedingsrege ling voor leden van de vrijwillige brandweer. 10. Voorstel tot wijziging laanvulling van verschil lende rechtspositie-regelingen. 11Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer T. Prak als direkteur van gemeentewerken. 12. Voorstel tot goedkeuring van rekeningen 1979 en 1980 en de begrotingen 1981 en 1982 van de Stichting Openbare Bibliotheek Holten. 13. Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging van de kapitaaldienst 1981 en overbrenging restant- credieten naar 1982. 14. Beantwoording van ingekomen schriftelijke vra gen. Koninginnedag 1982 ligt alweer ruim een maand achter ons. Onlangs kwam het kersverse stich tingsbestuur bijeen om te praten over deze eerste proeve van bekwaamheid in haar nog jonge be staan. Hoewel de bestuursleden uiteraard niet volledig objectief kunnen zijn op dit punt, menen vrij toch te mogen zeggen dat wij kunnen terug zien op een geslaagd programma. Een pro gramma dat voldeed aan het uitgangspunt „voor elk wat wils". Van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 0.30 uur waren er aktiviteiten georgani seerd die allemaal goed bezocht werden en die, ook ondanks het niet altijd even prettige weer, een succes genoemd kunnen worden. Onze Stich ting heeft dan ook besloten in principe op de ingeslagen weg volgend jaar door te gaan. Ech ter, het geslaagde programma is maar zeer ten dele te danken aan het enthousiasme en de inzet van de bestuursleden zelf. De hulp van zeer velen was van doorslaggevende betekenis voor het wels lagen. Ook Uw hulp heeft daar in belangrijke mate toe bijgedragen waarvoor wij U zeer erken telijk zijn. Wij spreken de wens en de verwach ting uit dat onze conclusie ook door U onder schreven wordt en dat wij voor een volgende keer, als dat nodig mocht zijn, weer een beroep op Uw medewerking mogen doen. Onze eerste krachtproef is geslaagd, dankzij Uw betrokken heid daarbij. Wij gaan door op de ingeslagen weg, als het kan samen met U! voorzitter Stichting Nationale Feestdagen Holten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1