W- HOLTEN: MEESTE MENSES UMGillllSEERD «P VAKANTIE Prachtige successen voor majorettes sHOLTEiyS NIEUWSBLAD MIDDENSTANDSBEURS HOL TEN: 29 EN 30 SEPTEMBER EN 10KTOBER Lawaaiig vrachtverkeer irriteert toerisme VVV-I-KANTOOR Toeristenkaart Holten Vragen en klachten HOLTENS NIEUWSBLAD Rectificatie GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 juni 1982 - 34e jaargang - nr. 23 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Vanaf maart is er een aanvfaag vanuit de WV Holten, gestuurd naar de provinciale VW in Almelo, om voor VW-i-kantoor in aanmerking te kunnen ko men. De overkoepelende organisatie van de VW en ANW is van oordeel dat aan het publiek zo wel ten aanzien van informatie Ijals ten aanzien van de bemidde ling en verkoop van goederen bij de verschillende Nederlandse VVV's een zekere mate van één- flheid in taakopvatting en taak- 1J uitvoering dient te gelden, zodat het publiek een bepaald inzicht verkrijgt welke dienstverlening de desbetreffende WV kan bie- 8den. Tweede overweging van het ANW bestuur was. ten aanzien jvan de verschillende VW aan- 9duidingen, dat het peil van de dienstverleningen bij alle VW's zodanig is, dat het goede imago ^van het VW werk gehandhaafd blijft. Er zijn voor de verschil lende VW kantoren vier aan duidingen, welke gepaard gaan met de daarbij gestelde voor- 9waarden, waar men aan moet tvoldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een be- gjpaalde VW-aanduiding. Zoals ||gesteld ging in maart een aan vraag bij de Holtense VW de deur uit om een VW-i aandui- 5 ding. Minimum voorwaarden hiervoor zijn bijvoorbeeld; Ope ningstijden, het hele jaar van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur geopend en 's zaterd- 0gas van tien tot twaalf uur, de ^personeelsbezetting moet uit minimaal drie informatiemede werkers bestaan, waarvan twee ■met een volledig dienstverband, een kantoor waaraan moet wor den voldaan, informatie- O verstrekking, niet alleen voor de *nregio, maar ook landelijk, met daarbij de bemiddeling betref fende logies en arrangementen „Boekingen nemen we tot op heden niet voor onze rekening, we informeren alleen waar nog mogelijkheden vrij zijn", vertelt Tineke. „In dat opzicht zullen enkele veranderingen optreden. „We menen echter zeker aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen en verwachten binnen niet al te lange tijd de toezeg ging om deze VW-i aanduiding te mogen voeren", aldus de heer ten Berge. VW-I-kantoren verstrekken naast de regionale informatie ook landelijke adviezen inlich tingen en doen tevens boekin gen. VW-R-kantoren werken uitsluitend regionaal, VW-L kantoren houden zich uitslui tend bij het geven van plaatse lijke informatie en WV- folderservice is vaak onderdeel van bijvoorbeeld een bank en bestaat uit uitsluitend een tafel voorzien van foldermateriaal, zonder dat een informatieme dewerker aanwezig is. De VW in Holten viert in 1985 haar 70-jarig bestaan en ont stond destijds in de serre van café Maats. Zowel voormalig di recteur de heer Kers, die om gezondheidsredenen de VW of ficieel vaarwel moest zeggen, als de heer ten Berge behoren nog tot de oud-oprichters. De nieuwe Toeristenkaart Hol ten, nu nog bekend onder de ti tel kaart voor vakantie en vrije tijd, ligt eraan te komen. De. kaart was schaal 1:20.000 en wordt schaal 1:25.000 en wordt uitgebreid met een deel van Markelo (de Hoch) en een deel van Rijssen, de Friezenberg. De kaart gaat rond de vijf gulden kosten en heeft een oplage van 10.000 die in vier jaar tijd (hui dige verkoop ligt op gemiddeld 2500 per jaar) uitverkocht moet zyn. Medio augustus zal de kaart officieel worden geïntrodu ceerd bij zowel de Holtenaren als de toeristen. De heer ten Berge nam een groot deel van de opzet van deze nieuwe kaart voor zijn rekening. Tijdens enkele uurtjes „zitten" op het VW kantoor blijkt wel dat je als medewerker van een dergelijk informatiekantoor van alle markten thuis moet zijn. Veel vraag was er zaterdagoch tend naar bijvoorbeeld zwem- mogelijkheden, de wolboerderij, museum Bos, routebeschrijvin gen en fietsmogelijkheden, VW bonnen (omzet VW bonnen in 1981 was 36.000 gulden), maar bijna als eerste stond die och tend Frans van Dusschoten met zijn vrouw op de stoep en vroeg om een fietskaart. „Als we 's za terdags openen rond tien uur staan de mensen in de regel al te wachten. Vooral dat eerte uurtje is vaak aardig druk". Veelgehoorde klacht van de toeristen die in Holten verblij ven is het lawaaiige vrachtver keer op de doorgaande weg door Holten. VVV-medewerkster Tineke Wol- ters samen met de heer Ten Be rge drukdoende een in Holten verblijvende vakantieganger tekst en uitleg te geven omtrent wandel- en fietsroutes. Een tweede ongenoegen vindt men over het algemeen het ont breken van een overdekt zwem bad, want ook tropische tempe raturen gaan weer voorbij. Over de toonbank gingen veelal de wegwijzer van Holten, veel losse folders met informatie over aktiviteiten in de omgeving en de streekgids Overijsselse heu velrug en Salland. Een aantal toerfietsers kwam om een plaat selijke stempel en nagepraat en overlegd werd op de banken en de ruimte rondom het kantoor. Bedrijvigheid volop, mede door zijn gunstige ligging aan de „in gang" van Holten- als vakantie- en recreatiedorp. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V0QGSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. De majorettes van de Holtense Muziekvereni ging „H.M.V." op de Twirlwedstrijden van het H.I.T.A. district „Midden Oost" om de Twente- hokaal 1982 in de Regge- hal te Rijssen prachtige successen behaald. De wedstrijden werden gehou den voor beginners, gevorderden, solo-duo's, teams en groepen, en deelname was mogelijk op de onderdelen twirlen, dantwirl en strutting. De groepen kwamen o.a. uit Aalsmeer, Den Haag, Borculo, Rijssen. Holten enz. De H.M.V.-majorettes o.l.v. mevr. S. Penders en de heer T. Paauwe behaalden als groep op het on derdeel „Danstwirl" een le prijs en ook de duo's D. Pieffers/'N. Meinders en R. Dijkink/j. hes. gingen met een le prijs naar huis en J. Hess kreeg tevens een prijs op het onderdeel „twirling-solo". De prijzen wer- Balletuitvoering Holten De stichting voor sociaal en cul tureel werk voor holten houdt op vrijdag 18 juni a.s. om 19.30 uur haar 4e balletuitvoering „De Vier jaargetijden" in het gebouw „Irene" (Boschkampstr) 6.) Hier aan nemen 90 leerlingen deel o.l.v. Ine van de Wal. Vanaf 18.30 uur kun je kaarten kopen aan de zaal (kinderen t.m. 14 jaar f. 2.50, volwassenen f. 5.-). Iedereen is van harte welkom! als u nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze w De Middenstandsbeurs in Holten zal dit jaar in het teken staan van een najaarsbeurs» omdat de beurs- H U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint data staan gepland op woensdag 29 september, don- derdag 30 september en vrijdag 1 oktober. Tijdens nieuwe abonnee opgeeft, deze dagen zullen op Kalfstermansweide twee tenten worden opgeslagen met een gezamenlijke opper- I vlakte van 1100 vierkante meter, voorzien van 40 standhouders. De laatste Holtense beurs werd ge- Naam houden in '79 aan de Keizersweg. Een onlangs ge- Adres I houden enquête toonde echter aan dat aan een der- vA/r\nnniaatc gelijk evenement bij de plaatselijke middenstand be- I hoefte bestond. Inmiddels hebben dan ook een 40 Geeft op ais abonnee s ondernemers toezeggingen gedaan, maar de vergader- op het Hoitens N.euwsbiad 1 jng maandag 7 juni was erg matig bezet. Dhr/mevr.: Qpnjeuw ^e tropische hitte???? lende stands moeten woensaag Adres: I Maandag 27 september kunnen 29 september om 12.00 uur klaar i"t de stands worden ingeruimd en zijn om 15.00 uur zal de beurs Woonplaats: UI zatgrdag 2 oktober om 18.00 uur officieel worden geopend. Drie Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V moet* de tent leeg zijn. Vrijdag stands zullen buiten de tent een jaar/per jaar. JrL oktober tot 22.00 uur is de laat- plaatsje krijgen te weten Rein- ste beursopening. De verschil- aardus (vis) een Suikerspinhuije voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. uit Deventer en de Nierstich- ting.Er is bewaking op de beurs van 's avonds 23.00 uur tot 's morgens 10.00 uur. De indeling van de beurs is zodanig ge maakt dat er een looprichtang is die langs iedere stand gaat. Restaurant 't Klavertje verzorgt met een eigen stand tijdens de beursdagen de drankjes en de hapjes. De beurs kost aan en tree 3.00 gulden en men ver wacht een bezoekersaantal van rond de 6000. Na afloop van de beurs zal de tent nog gedurende het weekeinde blijven staan en tijdens de vergadering was men druk doende hier een bestem ming (uiteraard tegen betaling) voor te vinden. Verschillende middenstanders toonden bezwaren tegen het hef fen van toegangsprijzen, maar de beurscommissie achtte het gezien ervaringen in het verle den opgedaan noodzakelijk voor de doelstelling van de beurs, een presentatie van de Holtense middenstand naar de plaatse lijke bevolking. „Men komt ge richter en gemotiveerder kijken" aldus voorzitter H. Beltman. Openingstijden van de beurs zijn: 15.00 uur tot 22.00 uur. Op de eerste beursdag (29 septem ber) zullen parachutisten met reklame vlaggen de opening luister bij zetten. Hiervoor kan men kontact opnemen met de heer A.J, Bos, Bij de 5 invals wegen van Holten zal met bor den de beurs worden aangekon digd, alsmede met raambiljetten, advertenties en krantenberich ten. De majorettes van H.M.V. oogst ten op Koninginnedag veel ap plaus bij een show op Smids belt. den uitgereikt door de country- en westemzanger Ben Steneker. De jury moest maar liefst 135 groepen, duo's en solisten beoordelen. Wel een bewijs dat deze sport „in" is en een steeds grotere vlucht neemt, vooral op individueel gebied. De wedstrijd leiding was bij T. Paauwe in goede handen. In het artikel „Proficiat dames" in het Holtens Nieuwsblad van vorige week is een fout gemaakt bij het opgeven van de namen van de geslaagde dames. Mevrouw GH. van Peter sen-Bosch behaalde twee certificaten. Duits en Engels). Sorry dat we deze mevrouw ten on rechte een andere fami lienaam hadden gegeven. Aan het college Noetsele te Nij verdal zijn geslaagd voor het einddiploma Havo José Bel- dman, Petra Span, Gerald Stam en Ingrid Stam terwijl aan het Chr. Lyceum te Almelo slaagden voor Havo G.J. Stam, voor Gymnasium „A" Rita Lande- weerd en voor Atheneum „B" Elly Potkamp en Hetty Schup- pert. Proficiat! Toeristen gaan steeds gerichter en meer georganiseerd op vakantie. Men wil waar voor zijn geld en gaat over het algemeen eerst ter plekke bekijken waar men gedurende de vakantieweken terecht komt. Risico's lopen ten aanzien van je vakantieverblijf komt je duur te staan en bederft je vakantieplezier, een genoegen waar in de regel veel geld voor op tafel moet komen. Een conclusie die door de plaatselijke Holtense VW-wordt getrokken en die stoelt op de vele vragen die al vanaf februari/maart richting de VW komen en voor een groot deel betrekking hebben op de vraag hoe en waar men in Holten voor korte of langere tijd wil verblijven wat het gaat kosten, wat de mogelijkheden in en rondom Holten zijn en welke aktiviteiten plaatsvinden gedurende deze periode. Eenmaal in Holten gearriveerd blijkt steeds weer dat de eerste „gang" van de komende toerist het VW kantoor is. „Op de „Bonne fooi" er opuit trekken en maar zien en afwachten waar men terecht komt is een steeds schaarser wordend verschijnsel", vertelt Tineke Wolters. „Men vraagt ruimschoots van te voren om informatie betreffende de verschillende Holtense akkommodatie's soms direct (ter plaatse), vaak ook telefonisch en de volgende stap is dan een kijkje komen nemen waar men denkt vakantie te gaan houden. Pas dan volgt de officiële boeking. Dit is een duidelijke (verschuiving ten opzichte van enkele jaren geleden, toen men voor een groot deel vanuit verschillende delen van het land telefonisch een uitstapje of vakantie regelde. „Men wil duidelijk meer georganiseerd (en kritischer) vakantie houden, waarbij het onze taak lijkt steeds meer in te kunnen spelen op wensen en verlangens van de toerist", aldus de heer Ten Berge, secretaris/penningmeester van de Holtense VVV en nog steeds tijdelijk (plaatsvervangend) zowel intern als extern betrokken bij deze VVV.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1