Muziekexamens H.M.V.-leerlingen Sportvissers zoeken ploksterdagen massaal de waterkant H0LTENS NIEUWSBLAD Chr. bond van Oranjeverenigingen hsrdaoht Canadese mm B BH B I mW \li W I I114 N B whSEEEss B fl IBl BB A Hf l f H Bk Püt Waar en hoe?? Leden en leden 1 Cursus HOLTENS NIEUWSBLAD Zondagsschool- nieuws Dijkerhoek H.M.V Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent BB B BF 1 MmmBmL mm m BÈk 11 Met de opening van het nieuwe visseizoen voor de deur, zullen het komend weekend, na een periode van 21/2 maand „rust", weer heel wat hengels uit „het vat" worden gehaald. Zo ook in Holten en omgeving waar Hengelsportvereniging „De Rietvoorn" (Holten-Markelo) een ledental heeft van bijna 700, waarmee het dan ook de grootste vereniging is. Toegegeven, de leden kennen elkaar minder goed of soms en misschien wel meestal, helemaal niet, omdat het nu eenmaal niet gaat om gezamenlijk sport bedrijven, zoals voetbal, tennis, handbal en ga zo maar door. Nee, de hengelsporter zit nu eenmaal het liefst alléén zijn of haar (hoewel vrouwen zijn er eigenlijk nauwelijks bij betrokken) sport te bedrijven. Hoe eenzamer en daardoor ook stiller, hoe liever het hem is...en wel om tweeërlei redenen. Natuur en ook vangst komen hierdoor beter tot hun recht. „Sfeer, rust en de natuur, zijn de meest bepalende factoren voor de sportvisser in zijn algemeenheid" zegt de heer B. Groot Obbink, sinds drie jaar aktief en ook fanatiek bestuurslid van „De Rietvoorn". Zelf afkomstig uit een watersportplaats Hasselt is hij al zo'n dertig jaar op de één of andere wijze betrokken bij de sportvisserij. Hij hoort dan ook zeker niet bij de „mooiweervissers", waartoe volgens hem een 90 procent van de sportvissers gerekend zou kunnen worden. „Met uitzondering van natuurlijk het komend weekend, want dan zah men naar alle waarschijnlijkheid weer massaal haar water, respectievelijk visstek koersen. Dat betekent [dan in Nederland tijdens de komende Pinksterdagen zo'n 2 miljoen sportvissers in de benen respectievelijk de hengels [zullen klimmen richting de vele Nederlandse viswatcrtjcs". „Waar in Holten gevist kan worden lijkt een klare zaak. maar de vangst hangt wel vaak [samen met de plaats waar men ide hengel te water werpt. Zo wordt bijvoorbeeld in het Catsmeer de laatste jaren erg slecht gevangen. Oorzaak tot op [heden onbekend. In de loop der jaren werd maar liefst 1200 kilogram vis uitgezet in dit meer, er lijkt nog nauwelijks iets van over. Er is doodeenvoudig te weinig natuurlijke aanwas. De ieerste paar jaren werd in dit meer zondermeer goed [gevangen. De laatste vier jaar [liep de vangst echter terug. Middels grafieken werd bijgehouden, hoeveel en vooral ook welke jaarklassen vis (werden gevangen. Deze worden dan opnieuw uitgezet, maar ook |dit leverde nauwelijks resultaat op. Ook voor de andere visgebieden in Holten het Twentekanaal en de Schipbeek, plus richting Enter de zandafgraving geldt dat steeds weer kwaliteit van het water en ook de visstand wordt [bijgehouden middels grafieken". (Maandelijks wordt door de heer Groot Obbink deze kwaliteit jbepaajd. „Voor de afgraving richting Enter geldt bijvoorbeeld dat hierin nooit vis werd uitgezet, toch zit er volop voorn, brasem, baars, snoek en karpers. Terwijl als je beide viswaters (vergelijkt er eigenlijk nauwelijks [verschil in zit, althans niet „De Rietvoorn, zodanig dat een aanwijsbare reden gegeven kan worden omtrent de visaanwas. Bij een bevissing door een beroepsvisser werd onderzoek verricht, met nauwelijks resultaat. Waarom in het éne water wel en in het andere nauwelijks vis voorkomt lijkt tot op heden een raadsel, maar er wordt aan gewerkt. In augustus wordt door het R.I.V.O. het Rijksinstituut Visserijkundig Onderzoek uit Utrecht, door een aantal deskundigen het Catsmeer onder de loep genomen. Nu zullen binnenkort een aantal duikers „bezit" gaan nemen van het meer om misschien tot resultaten te kunnen komen". „De Rietvoorn" telt behoorlijk wat leden, waarvan er echter maar erg weinig aktief aan het werk gaan. Dat echter zeer U ontvangt een fraaie-'// Parker-Jotter ballpoint als u een JSÈk/1 nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor het opgeven van feen nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: j Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zif betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. aktief gewerkt werd blijkt wel uit de vele verbeteringen die de verschillende visstekjes hebben ondergaan de afgelopen periode. „Los van de eerder genoemde aktiviteiten op het Catsmeer (Beusebergmeer) werden rondom het meer een aantal visstoepjes aangelegd en verbeterd. Daarbij komt dat de vereniging steeds meer optimaal gaat functioneren door een goed ingevuld bestuur. Voorzitter is de heer H. Kers, secretaris de heer J. ten Zijthof, penningsmeester de heer E. Elzink en bestuursleden de heren J.A.G. Oolbekkink. B Groot Obbink, A. Ulfman (Markelo) en H. Hendriksen eveneens uit Markelo. Men heeft ook een eigen blad gerealiseerd, met als redactieleden de heren A. Lichtenberg en B. Groot Obbink. Het blad is ruimschoots voorzien van allerlei „Visserslatijn" als voertips, uitleg omtrent vergunningen gegevens over het Catsmeer, een wedstrijdkalender en een aantal milieu-vriendefijke zaken als hoe het water en de) oever schoon te houden/ iets wat ook duidehjk met vissen te maken kan en moet hebben. „Steeds weer blijkt dat er veel onkunde onder de sportvissers heerst; voer, hengel, bodemgesteldheid, kennis en techniek zijn echter de moeite waard eens nader onder de loep te nemen. Het tijdstip om te gaan vissen hangt echter meer samen met de vissoort die men voor ogen heeft. Over het algemeen gelden ochtend- en avondschemer als zijnde goede visuurtjes. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. De heer B. Groot Obbink bezig met het nemen van watermon sters in de toekomstige visvijver aan de Aaltinksweg. Oplevering van ■het totale plan zal rond ok tober plgcitsvinden. In het clubblad, dat in maart verscheen werd een oproep gedaan aan de jeugd, zich op te geven voor een speciale viscursus. In deze cursus worden ondermeer behandeld: de grondbeginselen, kennis van materialen, verschillende vistechnieken, verschillende vissoorten en ook gedrag aan de waterkant. Inmiddels is het duidelijk dat de cursus in elk geval doorgaat en de heer Groot Obbink is druk bezig zoveel mogelijk basisinformatie hiervoor op tafel te krijgen. Als er belangstelling is kan men zich echter nog opgeven. De cursus wordt in de periode .september/oktober gehouden. Opgave bij de heer W.D. Pinkert, Hoffestraat 19. Tel. 3550. Ook ouderen zijn welkom! Geboren: Alexander Constantijn Arno zv B. Protzman en H. Prins. Omverleden: J.T.A. Groenewoudt-Swaders, oud 87 jaar, Holten; H.J. Pekkeriet, oud 39 jaar, Holten Gehuwd: C.L. Jonkman, oud 24 jaar, Raalte en: A.J. Boode, oud 22 jaar, Raalte; T. van Dijk, oud 51 jaar, Holten en: I.Y. Douwes, oud 42 jaar, Holten, Deelnemers aan het congres van de Bond van Chr. Oranjevereni gingen in Nederland, dat zaterdag 22 mei in Den Ham werd ge houden, brachten 's middags een bezoek aan de Canadese mili taire begraafplaats op de Holterberg waar door de voorzitter van de bond ds. C.M. Graafstal, in tegenwoordigheid van Hare Konin klijke Hoogheid prinses Margriet een krans werd gelegd aan de voet van het monument. Ook werd een krans gelegd door twee leden van het voormalig verzet in Den Ham. Danken en gedenken Ds. Graafstal zijn in een korte toespraak: „Wij zijn hier van daag bijeen op dit Canadese ereveld om als Nederlanders de Canadese bevrijders van 1945 te danken en de gevallenen uit hun rijen te gedenken en te eren. Zij, die wij heden geden ken, hebben de wereld van toen, waarin de laagste instincten mogelijk bleken, Westerbork, Auschwitz en Silbertannemoor- den niet genomen. Zij hebben met onze vrijheidsstrijders ge streden vóór vrijheid, tegen on derdrukking, vóór recht, tegen brute willekeur, vóór menselijk heid, tegen „bloed en bodem". De stilte, waarmee wij de geval lenen eren, is tevens een stilte van schaamte. Wij hebben slechte bouwstenen aangedragen voor een vernieuwde wereld. Bloemen voor prinses Margriet tijdens een „nat" bezoek aan de Canadese begraafplaats in Hol ten. Een zorgzame burgemeester van Rappard probeert het nog enigszins droog te houden. Veel belangstelling voor dit toch in formele bezoek Waar blijft het verdiepte geeste lijke leven, het leven uit God, dat vruchten draagt in eigen le ven en in de intermenselijke samenleving? Zij, die wij hier gedenken, hebben gehoopt, dat het offer van hun leven niet te vergeefs is geweest. Laten wij hen niet beschamen. Hernieuwen wij - telkens als wij elkaar ont moeten - de eed,, die gebeiteld staat boven het graf der Oran- je's, in de gevelsteen van de Nieuwe Kerk te Delft: Wij heffen hart en handen, voor 't heil der Nederlanden, en zweren vast den eed, tot doodsbeproefde trouwe, Wilhelmus van Nassaue, met u te staan gereed. Ds. Graafstal besloot met: „Dat onze gevallen vrienden en be vrijders rusten in vrede. De korte plechtigheid, die ook werd bijgewoond door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rap pard, burgemeester Van Walsum van Den Ham en mr. Boelkens, chef kabinet van de Commissa ris der Koningin in Overijssel werd met begeleiding van de Holtense Muziekvereniging o.l.v. 2e dirigent Henk Bouwhuis be sloten met het zingen van het „Wilhelmus" Prinses Margriet dan met een handdruk de diri gent en Bert Fransen, die op trompet op sublieme wijze „The Last Post" en „Reveille" ten gehore bracht. jw. Op zaterdag 15 mei j.l. werden in Goor onder auspiciën van de K.N.F. muziekexamens afgeno men. Hieraan werd ook deelge nomen door 10 leerlingen van H.M.V. Alle leerlingen hebben dit examen met goed gevolg af gelegd. Hallo jongens en meisjes, Kennen jullie mevrouw Kuil man uit Deventer nog? Wat kon ze boeiend vertellen hè? Wij vinden het dan ook erg fijn dat ze le Pinksterdag nog eens komt om voor alle zondags schoolkinderen uit Holten dia's te vertonen over een land in Afrika. Het gebeuren vindt plaats in de Dorpsschool in Holten. Wij (uit Dijkerhoek) vertrekken om half tien vanaf de school De grotere kinderen gaan per fiets terwijl de jongsten met auto's worden gebracht. We hopen na tuurlijk dat jullie allemaal meegaan. Zondagsschoolpersoneel Dijker hoek Ronald Brinks - diploma A-Trombone 61,5 pnt. Geja Krooshof - diploma A-Trompet 64.- pnt. Henk v. Zeyts - diploma A-Trompet 64.5 pnt. Marjan Temmink - diploma A-Bugel 65.5 pnt. Simon Vuuregge - diploma A-Bariton 61.- pnt, Ineke Baard - diploma A-Bugel 65.- pnt. Freddy Efftink - diploma A-Tuba 59.5 pnt. Evelien Langendoen - A diploma A-Bugel 72.5 pnt. met lof. Al deze leerlingen zijn vanaf dit moment opgenomen in het se nioren orkest. Michiel Bakker - diploma B-Cor 59.- pnt. Alex Voordes - diploma D-Trompet 61.- pnt. De norm van slagen is 48 pun ten, voor lof van de jury 72 pnt, Kii IS Donderdag 27 mei 1982 - 34e jaargang - nr. 21 BHBHI BH KBraSB BB yjiffg j7 j - 1 Red.medewerker J. Wiggers BBHBB HB BBH BP 8Ü r t I r S PS SPI Kolweg 14. tel. 05483-13 56 BH «Ba Bi BBLmn BB» jüj BUI ffSt» |P| I j J l" L l/- JKBê Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 BB WB BB flflBB HBMÜw Bü Biijf t j L [■Vsw i' Advertenties, Schouwburgplein 7 Hl HB BB BBBB PSraPr fBf wS i- I S W Stasia tmS BBhBSBP' Almelo, tel. 05490-1 66 66 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1