Wmk ilwlllllv lilaW Prodnctiehal Mo Universal begin BON september in gebrnik Agenda Gemeenteraad dinsdag 25 mei HOLTENS NIEUWSBLAD r Smidsbelt opnieuw in Tirolerstijl Opendag in kasteel bet Nijenhuis Getuigschrift jeugd E.H.B.O. B ONTANT DEZE WEEK Totale bouwplan kost 3 miljoen HOLTENS NIEUWSBLAD PAGINA* Plattelandsvrouwen Dijkerhoek gingen op reis I I Kledinginzameling voor Leger des Heils Tijdens de Gemeenteraads verkiezingen op woensdag 2 juni, zal in Bethanië weer een kleding-, schoeisel- en speelgoedinzameling worden gehouden voor het Leger des Heils. Bruikbaar materiaal is van harte welkom. Hervormde vrouwengroep Dijkerhoek Barger-Compascuum bij het Veenmuseum - 't Oale Compas. Plm. 3 uur werd daarvoor uitge trokken om daarna nog een uur in Emmen te winkelen. Rond 8 uur stond het diner klaar in het Bonte Paard, waar Dini Arfman de reiscommissie bedankte voor het slagen van deze prachtige dag. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 20 mei 1982 - 34e jaargang - nr. 20 Schildersbedr. GERVEDINK - NUHUIS Dierenspeciaalzaak DICK ZANTING IJzerwarenhandel STOKKERS Elektro BROEKMAAT Keukens SCHUITERD Elektro KLEIN VELDERMAN aldus directeur Roosink. „We maken duidelijk gunstige vorder ingen met het bereiken van deze markten. Wel is het zaak „goed beslagen ten ijs te komen", en vooral ook een goede importeur weten te vinden die de contac ten bij de verschillende Rijks overheden voor zijn rekening kan nemen. Met andere woorden één van de eisen van een goed verkoopapparaat is een stel be kwame mensen. Als zijnde dé grootste concurrenten in Europa geeft de heer Roosink aan; Epoke in Denemarken en Weis- ser in Duitsland. Zijn filosofie is dat er een lange periode van af tasten en voorbereiden aan vooraf gaat, voor er sprake kan zijn van een goed exportbeleid. Voor de exportlanden Zweden en Zwitserland lijken duidelijke lijnen inmiddels aangegeven. Dinsdag 11 mei zijn de platte landsvrouwen uit Dijkerhoek op reis geweest. Het was een ver- rassingstocht. Alleen de rei scommissie die bestond uit: J. Paalman-Podt; D. Hu- zen-Brinks; J. Baltes-Klein Teeselink, wist waar de tocht naar toe ging. Plm. 8 uur stond de O.A.D.-bus gereed en 50 da mes stapten in om richting Raalte, naar Staphorst te koer sen waar de koffie met gebak gereed stond. Het was stralend weer. In Frederiksoord werden de tuinen van de Tuinbouw school bekeken. Toen na een prachtige rit kwamen we in 1. Notulen van de vergadering van 27 april 1982. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot het slopen van het perceel Vrijheidslaan 7, alhier. 4. Voorstel tot het vervangen van een gazon- en rugmaaier. 5. Voorstel tot het reviseren van een huisvuilauto. 6. Voorstel tot het verlagen van het wegdek onder het kleine spoorwegviaduct. 7. Voorstel tot het vernieuwen van de dakbedekking van kleedlo kalen van sportveld Meermanskamp. 8. Voorstel tot het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden in het Komplan (Kerkstraat). 9. Voorstel tot het aankopen van een legesmachine. 10. Voorstel tot het vaststellen van de grondprijs in het bestem mingsplan „Bedrijventerrein de Haar II". 11. Voorstel tot het vaststellen van een extra-vergoeding t.b.v. het bijzonder onderwijs over het tijdvak 1971 t/m 1975. 12. Voorstel tot het vaststellen van: a. het sociaal-cultureel plan 1982-1985; b. het sociaal-cultureel programma 1982. 13. Voorstel tot het vaststellen van de algemene subsidieverorde ning Welzijn. 14. Voorstel tot het instellen van een commissie sociaal-cultureel werk als commissie bedoeld in artikel 61, le lid onder a. van de gemeentewet en vaststelling van de verordening commissie sociaal-cultureel werk. 15. Beantwoording van ingekomen schriftelijke vragen. U ontvangteeri fraaie/^? Parker-Jotter ballpoint alsueennieuwe abonnee opgeett. Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Gebruik deze Afar Naam: Adres: voor het opgeven van een Adres: nieuwe abonnee. Inzenden aan: Woonplaats: Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. Een beeld van Dorpsstraat en Oranjestraat in de beginjaren 1900. Rechts de pan den van ten Velde, links de firma Wonnink, toen nog )met logement en stalling. Op de hoek van de Kerkstraat stond nog een boerderij, later vestigde zich daar Hotel Muller, weer later opgevolgd door meubelzaak Wonnink. De karren op de voorgrond zijn van de firma Stokkers. Foto uit het archief van J. Smale BESPAART U GULDENS zie pag. 8 GELDBESPARENDE Mode WONNINK Kledinghuis BELTMAN Schoenen STEUNENBERG Electro AANSTOOT Foto JAN TEN VELOE Elektro VAN BRUGGEN Al eerste onderdeel in het totale bouwplan van Nido Universal Fabricage Gladheidsbestrijders een plan dat over vier a vijf jaar wordt uitgesmeerd en zo'n drie miljoen gulden zal gaan kosten, wordt begin september de nieuwe productiehal in gebruik genomen. Eind augustus 1981 waren de plannen hiervoor rond en in overleg met bouwbedrijf Koopman uit Holten kon inderdaad in het najaar worden begonnen. „Punt was alleen dat deze periode voor ons bedrijf juist de piek en hoogseizoen van werkzaamheden is en juist van de wintermaanden moeten we het hebben", zegt directeur de heer J.H. Roosink. Besloten werd dan ook de bouw van de productiehal op te schorten tot 1 april van dit jaar en als alles gaat volgens de planning zal op 3 september de hal officieel heropend worden. „Het vernieuwen van met name de dakconstructie stond al enige jaren op ons programma. De té lichte constructie had al eerder problemen opgeleverd en met lapwerk werd het geheel nog redelijk water dicht gehouden. Maar niet alleen het dak was toe aan vernieuwing, ook isolatie, lichtinval en hoogte van de zijgevel (te laag voor hijskranen) waren aanleiding de productiehal op korte termijn te vernieuwen en aan te passen aan de huidige bedrijfsvoering", aldus de heer Roosink. Tevens wordt de hal vergroot van 2400 tot 2600 vierkante meter. Totale kosten 900.000 gulden. nieuw gebouw voor reparatie werkzaamheden en magazijn plus een nieuw onderkomen voor kantoren, kantine en sho wroom. „Dat we nu vier maan den voorliggen op het werk schema is mede dank zij de goede koördinatie van de fa. Koopman, plaatselijke onder aannemers en toeleveringsbed rijven en directie en personeel van Universal", stelt de heer Roosink. Kosten verbonden aan de tijdelijke beperkingen bedra gen ongeveer 10.000 gulden. EXPORTMARKT „Ook al wordt de behuizing van Nido Universal steeds optimaler, de bedrijfsmogelijkheden zullen toch uit de markt moeten ko men en daarbij is het van be lang dat je je niet te afhankelijk hoeft op te stellen. In Nederland zijn de winters onberekenbaar en geven onvoldoende omzet- poot om op te staan en vooral te kunnen blijven staan". Al eerder werd in een interview in Op 3 september hoopt men de hal in gebruik te kunnen nemen. Directie, personeel en relaties zullen bij de opening aanwezig zijn. Holtens Nieuwsblad met de heer Roosink de groeiende export markt voor het bedrijf en de daarmee gepaard gaande interne personeelswijzigingen onder de loep genomen. „Het hebben van de juiste mensen op de juiste plaatsen is onontbeerlijk wan neer je nieuwe markten gaat openbreken. België was ons eer ste exportland maar inmiddels blijken Zweden, Duitsland, Zwit serland en misschien ook Enge land belangstelling te hebben voor onze gladheidsbestrijders". De nu nog in aanbouw zijnde produktiehal, waarvan slechts drie binnenmuren overeind ble ven. Als zijnde verdere bouwplannen, staan op het programma; een In de hal zal een nieuwe inde- rij, smederij) zal een onderdeel ling gemaakt worden en ook de zijn. De hal wordt ongeveer 5 piechanische werkplaats (draaie- meter dieper en 3/4 meter hoger (in verband met takelwerkzaam heden). In het dak worden zo genaamde lichtstraten gemon teerd. De verwarming die in de oude hal sterk te wensen over liet zal middels een moderne in stallatie zorgdragen voor de juiste temperatuur. „Werkom standigheden voor de 40 mensen die in de hal hun werkzaamhe den hebben zullen hierdoor aanmerkelijk verbeterd worden". Liggend vrouwelijk naakt uit circa 19171'19. Een levensgroot doek (111x211 cm) van Isaac Is raels (1865-1934). Een geschenk aan kasteel het Nijenhuis. bruikleen van de Erven W,M. van der Vorm uit Rotterdam geëxposeerd dat een bewening voorstelt door Luca Giordano (1632-1705). Ook de bovenverdie ping van het kasteel is ditmaal toegankelijk. Op zaterdag 5 juni zal van 10 tot 18 uur in kasteel Het Nijen huis by Heino en in de bijge bouwen een „Open dag" plaats vinden. Ter gelegenheid van het gereedkomen van een grote ex positieruimte op de zolder van het Rechterbouwhuis zal aldaar een tentoonstelling worden geopend van een belangrijke verzameling keramiek uit Swan- kalok en Soekothai, welke het eigendom is van de Heren Bo- idewes en Refuge. In de „grote pel" van het kasteel wordt een )e leerlingen van de L.A.S. „De Saarden" te Holten, die dinsdag 1 mei meededen aan het exa- nen voor het getuigschrift leugd E.H.B.O.-B zyn allen ge daagd. De cursus werd gegeven ioor de heer P. Kuschel te Jathmen, terwyi mevr. Baltes in de heer A. Jalink te Holten liverse keren assisteerden. De geslaagden zyn: H. Aalpol te lolten; P. Bosschers te Holten; fh. Broekhuis te Bathmen; J. Bussirik te Markelo; W. Elferink te Bathmen; Th. Flierman te Bathmen; F. Groteboer te Hol ten; K. Kingma te Goor; G.J. Meier te Holten; H. Oostenenk te Diepenveen W. Roeterdink te Bathmen; B. Schreurs te Rys- sen; G. Smale te Bathmen; B. Stegeman te Holten; H. Stokreef te Markelo; C. Truschel te Goor; Z. Veldhoen te Diepenveen; H. Beid te Hengevelde; B. Paalman te Holten; G. Klasses te Holten. Na overleg met het Gemeentebestuur en de dienst Gemeentewer ken heeft de Holtense Muziekvereniging H.M.V. samen met de supportersvereniging besloten om ook dit zomerseizoen, het dorp splein Smidsbelt weer van gedaante te doen veranderen. Het „Ti- rolerhotel" wordt weer opgebouwd, met dit verschil dat gebruik gemaakt wordt van een rijdend podium, zodat de weekmarkt normaal door kan gaan. Vrijdag 11 juni wordt de eerste hand gelegd aan de voorbereidin gen en zaterdag 26 juni moet alles weer gereed zijn voor gebruik Evenals vorig jaar zullen de toneelverenigingen O.C.H. en C.O.C. op de zaterdagen 3, 10 en 17 juli weer openluchtuitvoeringen voor hun rekening nemen. Dit keer met de titel „Vakantie in de Al pen". In cafe-rest. „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek zal woensdag 26 mei om 20.00 uur op initiatief van de Buurtvereniging een fo rumdiscussieavond worden ge houden waarop allerlei politieke en mogelijk andere zaken aan de orde zullen komen mede in verband met de op woensdag 2 juni a.s. te houden stemming ter verkiezing van leden van de nieuwe gemeenteraad. In het fo rum hebben zitting de fractie voorzitters de h.h. Westerik, Warrink, Moeliker en Spijker. De voorzittershamer zal worden ge hanteerd door de heer E.K. Pronk. Iedereen is van harte welkom om met de vier ge noemde heren de (politieke) de gen te kruisen. Zie advertentie in dit blad.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1