BON Gouden paar in Espe/o „Ik voelde dat ik het in mijn vingers had" H0LTENS NIEUWSBLAD Corry Schmets-Bloem: W m ^Hr BB B B B fflir BIBB BB B V êi 'If wny Laatste koffieconcert van dit seizoen I Geen telefoonnummer I foor beroep bedankt HOLTENS NIEUWSBLAD Voor het Astmafonds Volgende week verschijnt dit blad in verband met Hemelvaartsdag ÉÉN DAG LATER dan normaal dus op vrijdag 21 mei COHENS NIEUWSBLAD I Bi WfmBr ISlBi mm Mfal BB wS fadum H V H In» Bflf n - Mm t IM ml K«akkenStraat tel. om83-3o 22 Harry e?i Annetje gekleed zoals het „Nauwelijks drie jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met de mogelijk heden van het zelf poppen maken en het gekke was dat met deze confrontatie direct de fascinerende werking ervan op mij oversprong. Ik kon er niet meer los van komen", woorden van Corry Schmets-Bloem de nieuwe exposante in Calery „La Cigale" aan de Oude Deventerweg. „Ik voelde gewoon dat ik het in m'n vingers had en kon (terwijl ik van „huis uit" verschrikkelijk energievol en druk ben) uren echt „opgaan" in het vorm geven aan de poppen. Het verbaasde me steeds weer te zien hoe vormloze bonken klei door mijn handen omgezet werden in „heuse" mensen- en kindergezichten. Een fascinerende ervaring die me niet meer losliet. deelt het domein op de boven- ste verdieping met zijn moeder en zowel moeder als zoon zijn L daar erg gelukkig mee. Een idee, nog geen drie iaar geleden zomaar verwezenlijkt groeide uit i jjgfiwKV^,.- tot een hobby, die het perfecte zodanig benadert, dat het zien IIÊÊÊÊÊ^Ï'- llVjN er van beamend zal zijn. Tijdens L/ML de expositie, die gehouden zal iworden van woensag 12 mei tot 11 ^uni' zal gedurende de woensdagen van 2-4 uur gede- monstreerd worden zoals ook de V- donderdagen tussen 19.00 en 21.00 uur (door Corrye zelf). p^iV' Corry Schmets-Bloem is geboren /lyjf*31S; in Amsterdam, maar verhuisde 111 1940 naar Steenwijk. Zij was C K de oudste van vijf kinderen. In 1952 ging ze terug naar Amster dam, waar zij gedurende zeven jaar als telefoniste aan de Inter nationale lijn werkzaam was. Terug in Steenwijk volgde zij de opleiding Kraamverzorgster. In 1960 ontmoette zij tijdens een Vakantie in Schin op Geul haar huidige echtgenoot Harry Schmets, inmiddels sinds 1970 werkzaam bij de O AD in Holten als toeringcarchauffeur annex reisleider. „Mede door zijn werk zaamheden, waardoor hij veel buitenshuis vertoeft, ben ik aan deze „hobby" begonnen". Corry Schmets geeft nu ook zelf cur sus in het maken van poppen en zij start in oktober weer met een groepje van 4 5 mensen. De expositie is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 13.30 tot 17.30 uur, donderdaga vond van 19.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag tussen 10.30 uur en 16.00 uur. Prijzen van de poppen variëren tussen de 275 en 400 gulden. Corry Schmets-Bloem metéén van haar dierbaarste poppen, de pop Annetje familiebezit Ik volgde een éénmaalige cursus waarin je de verschillende tech nieken eigen kunt maken. Die cursus was het begin van een snelle ontwikkeling die ook mij zelf enigszins overdondert. Je begint heel simpel met één pop, maar al snel ga je je werk steeds meer perfectioneren". Vermaarde poppenmaaksters als Niesje Wolters-van Bemmel en Jody Smarius (deze beide pop penmaaksters trof zij in april tijdens een koop- en ruilbeurs in Doesburg), stelden tot grote verbazing vast, dat details in vormen van handen en voetjes, maar ook de afwerking van de kleding een kompliment waard waren. Alle kledingstukken, in stijl daterend uit de periode tus sen 1850-1900 (het impressionis me) zijn tot in het kleinste de tail precies weergegeven, met gebruik van zoveel mogelijk de stoffen die in die tijd werden gebruik. Zo komt het voor dat voor een specifiek kraagje of ja bot een stukje kant aangeschaft moest worden van rond de 20 gulden per meter. De kleding komt vaak op rond de 50 gul den". In de loop der tijd weet je hier voor de juiste winkeltjes te vinden. Ik ben inmiddels lid geworden van de Eerste Neder landse Club Antieke Poppenver- zamelaars (ENCAP) die sinds december '79 bestaat. Via deze club kom je aan adressen voor materialen. Verder is het natuur lijk een kwestie van ogen en oren open houden en snuffelen op tal van marktjes en in veel winkeltjes". Inmiddels is de club uitgegroeid met leden die uiter aard poppen verzamelen maar ook met mensen die zelf poppen maken. „Het maken van mijn poppen neemt gemiddeld 40 uur Poppen uit de tijd van het im pressionisme zoals Corry Schmets ze maakte voor de expositie in ,JLa Cigale". werk in beslag, vanaf januari; toen er sprake van een expositie was in „La Cigale", moest er nog heel wat werk worden ver zet om tot een voltooide pro- duktie te komen. Dat hield in dat ik 's avonds rond de klok van acht naar boven verdween, naar m'n zoals ik het zelf noem „Heiligdom der Heiligen", een atelier waar de poppen gestalte krijgen, om daar tot diep in de avond/nacht bezig te zijn. Steeds opnieuw is er de drang om te werken aan creaties die je zelf schept. Voor mij zijn het geen loze wezens, maar individuen op zich, met naam en karakter, vertelt Corry Schmets. Daarbij komt dat zij zeker niet alle eer naar zichzelf toe wil trekken. In tegendeel, man Harry en de vier kinderen worden herhaaldelijk door haar naar voren gehaald, als zijnde mede stuwkrachten achter haar werk. Entourage voor de poppen in de vorm van meubelen, speeltuig enzovoorts werden door haar man gemaakt, zoals ook de standaardbrillejles, schoentjes. Verschillende kleine onderdelen werden door zoon Erik gemaakt, terwijl de oudste zoon Ron de uitnodigingen voor de expositie voor zijn rekening nam. Ron studeert Grafisch Ontwerpen aan de kunstacademie in Den Haag en Erik zit voor zijn ein deexamen Atheneum. Dochter Ellen zit in de vierde HAVO en neemt als „het er om spant" een deel van het huishouden waar. Jongste zoon Boudewijn is elf en zit in de zesde klas, hij Ds. C. v.d. Woude te Drachten (Fr.) heeft voor het beroep dat door de Geref. kerk van Holten in de op dinsdag 20 april ge houden gemeentevergaderineg bij acclamatie op hem was uit gebracht bedankt. Ds. en «mevr. van der Woude waren op dinsdag 27 april op bezoek in Holten en maakten 's avonds in „De Kandelaar" ken nis met de gemeente. Het besluit van de predikant om te -bedanken, dat zondag morgen door de ouderling van dienst werd bekend gemaakt, betekent voor de hele gemeente een teleurstelling. U ontvangteer! fraaiejff Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Op 16 mei vindt het laatste kof fieconcert van dit seizoen plaats. Het Belgisch Variatie-ensemble komt dan naar Holten voor een uur kamermuziek in optima forma. Het gezelschap speelt met een bezetting bestaande uit basklarinet, gitaar, viool, klari net, slagwerk en piano en be staat uit zes personen. Het re pertoire waaruit de musici spe- tiarry en Annetje gekleed zoals het echtpaar Schmets-Bloem ïn maart 1980 een OAD-feest bijwoonde waar men moest verschijnen in kledij van rond 1900. Corry maakte de kostuums op de poppen exact na van de zélf gedragen kostuums. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur len komt voornamelijk uit de renaissance, de barok en roman ce. De nogal merwaardige sa menstelling van instrumenten beloofd een interessant slot te worden van een reeks van zes concerten georganiseerd door de werkgroep koffieconcerten Hol ten. De plaats waar het koffie concert wordt gehouden is zoals gewoonlijk in de aula van de Scholengemeenschap Holten. Aanvang 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). Einde ongeveer 13.00 uur. Toegangsprijs inkl. een kopje koffie 7.50. Kinderen t.m. 14 jaar, C.J.P. en 65plus kaar thouders 2.50. Gratis kindercrè che. PUZZELRIT M.A.C. De Holtense Motor- en auto-~"-v- bielclub „De Holterberg" org seert op zondag 16 mei di «e puzzelrit in dit seizoen. De deel nemers kunnen starten in de sport- en tourklasse voor de rit van plm. 40 km. die door de clubleden H. en J. Paalman is uitgezet binnen de gemeente Holten. De eerste deelnemer gaat om 14.00 uur van start bij clubhuis „De Bieste" (Stations- straat) waar inschrijven mogelijk is vanaf half twee. Het MAC- bestuur heeft door deze rit, door de prachtige natuur rond Hol ten, weer een aantal mooie prij zen beschikbaar gesteld die in Stationskoffiehuis „Kalfsterman" (Betsy en Tonny) uitgereikt zul len worden. De kollekte voor het Ned. Ast mafonds heeft in Holten f5200.30 opgebracht. Het plaat selijk comité zegt iedereen die hieraan heeft mee gewerkt heel hartelijk dank. Naam: I Woonplaats: Geeft op als abonnee \°??e weck Pasten we een op het Holtens N.euwsblad stukje met daarin de oproep al I> uw overtollige huisraad klaar te zetten voor de supporters- Adres: I verenging van H.M.V. In het stukje stonden verschillende Woonplaats: L|\j gegevens vermeld behalve... Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V het nummer 1693 het telefoon jaar/per jaar Jl nummer van organisator Jaap CU) Bluemink. Dat maken we bij I deze weer goed. Op woensdag 19 mei hoopt het echtpaar Her man Slijkhuis (74 j.) Harmina Slijkhuis- Zandvoort (70 j.) Raal- terweg 52 in Espelo te herdenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijks bootje staptenHet gou- denpaar woont sinds de trouwdag op de boerderij 'aan de Raalterweg en Slijkhuis heeft het als Diekerhoeker altijd best naar z'n zin gehad in „Splo". Een dag om nooit te vergeten was de tiende april 1945 toen de boer derij, die in 1934 was ge bouwd, door de opruk kende Canadezen in brand werd geschoten. Meerdere boerderijen in de buurtschap werden toen verwoenst. We had den gehoopt dat het goed af zou lopen maar toen de Duitsers vanuit het bos bij de school gingen schieten hebben de Cana dezen mogelijk gedacht dat ze beschoten werden vanuit de boerderijen en waarin ze toen fosfor gra naten schoten en dat be tekende in minder dan geen tijd één vuurzee. De goudenbruidegom die enkele jaren geleden de boerderij „overdroeg" aan zijn zoon Henk heeft nog steeds veel interesse voor het boerenbedrijf en alles wat groeit en bloeit. Als klus jesman is er op het bedrijf altijd nog wel wat te doen en onder klusjes vallen dan ook het plak ken van een band van de fiets van de kleinkinderen. Mevr. Slijkhuis doet altijd nog met erg veel plezier het hele huishouden, werkt graag in de moes- en bloementuin en houdt erg van lezen dus vervelen is er beslist niet bij. Het echtpaar dat zich mag verheugen in een goede ge zondheid heeft 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Het goudenpaar kan men 's avonds van 8.00-11.00 uur felici teren in café-rest. „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek. Bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne de onze. J.W. Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 13 mei 1982 - 34e jaargang - nr. 19

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1