Koude maar sfeervolle viering in woord en beef ■b m N00RDENBARG BEZET 000R VIERDE KLASSERS 1 Prachtige opbrengst Afsluiting seizoen Plattelandsvrouwen Dijkerhoek Laatste concert van het seizoen Belgisch Variatie- ensemble Scholengemeenschap Holten HOLTENS NIEUWSBLAD ZONDAGSCHOOL DIJKERHOEK FILMS IN J.S. DE SCHURE lelden, HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers SO cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 6 mei 1982 - 34e jaargang - nr. 18 Woensdagavond 28 april hebben e plattelandsvrouwen uit Dij- jerhoek hun seizoen afgesloten (let een film. Mevr. Kroon bende de avond. De notulen ferden voorgelezen door mevr. x. Oplaat. Daarna werd het (oord gegeven aan mevr. E. Be roets uit Markelo. Zij had de biding van de diskussie, na het iraaien van de nieuwe Bonds- jlm, deze film is tot stand ge- imen i.v.b. met het 50-jarig be an van de bond, vorig jaar. lie leden hebben een steentje j gedragen aan deze film om ieze cado te (doen geven) aan lie landelijke bond. (oormiddel van diverse vragen jwam de discussie snel opgang, l.v. mevr. Bervoets. Aan het ind van de avond bedankt aevr. Kroon de discussie leid- ier en bood haar een boeket Doemen aan. Ook werden 2 jngelui van de schure bedankt bor het komen naar Dijkerhoek het technische gedeelte te Verder is er nog te dat 11 mei jaarlijks wordt georganiseerd (ver- 1 uur van het Bonte Paard) juni een fietspuzzeltocht. De steeds meer aan populariteit winnende koffieconcerten georga niseerd door de werkgroep koffieconcerten Holten worden op zon dag 16 mei voor dit seizoen afgesloten door het variatie - ensem ble. Deze zuiderburen beloven voor een zeer interessant concert te zor gen gezien de merkwaardige samenstelling van het ensemble, bas klarinet, gitaar, viool, klarinet, slagwerk en piano. Het repertoire waaruit deze zes Belgen kiezen komt voornamelijk uit de renaissance de barok en romantiek. Een fijn uur van ka mermuziek in optima forma kan dus verwacht worden. Aanvang van het concert 11.30 uur j)zaal open 11.00 uur). Einde ongeveer 13.00 uur. Toegangsprijs inkl. een kopje koffie f7,50. Kin deren t.m. 14 jaar, C.J.P. en 65-plus kaarthouders f2,50. Gratis kindercrèche. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. De Stichting Viering Na tionale Feestdagen kan met een geruststellend gevoel terugkijken op Koninginnedag 1982. Men slaagde in zijn opzet een programma aan te bieden voor alle leeftijdsgroepen. De binnenaktiviteiten trokken gezien het weer iets meer publiek, maar velen trotseerden toch de regen en koude om in de vroege ochtend de au bade op Smidsbelt bij te wonen. Een gebeuren dat in voorgaande jaren al tijd voor het gemeente huis plaatsvond. Zowel ouderen als jeugd waren aanwezig om de oer Hollandse liedjes mee te zingen. Aanslui tend op de aubade werd onder begeleiding van H.M.V. in een voor verkeer afgesloten Oranje straat een etalagewedstrijd georganiseerd, voor kleuters en leerlingen van de lagere scholen. Gelijktijdig kon men op de Kalfbtermansweide getuige zijn van een sport>speltoemooi voor teeners. Teeners, maar ook toe schouwers lieten het echter een beetje afweten. Dan door naar de sporthal, waar temidden van kijkers en doeners een jury be staande uit burgemeester en we thouders de punten uitdeelde aan de kinderen die, hun school verdedigden met spelletjes als Ren je Rot en Klassewerk. De Haarschool scoorde de meeste punten. Gelijktijdig konden de kleuters zich yenpakejp in de gymzaal aan de Vrijheidslaan tijdens een poppenkastvoorstel ling. Ouderen en bejaarden wa ren 's middags te gast in 't Mossink, waar burgemeester van Rappard de middag opende door een toast Uit te brengen op een naar het zich toen al liet aanzien geslaagde Koninginne dagviering. s.v. BATO verzorgde een demonstratie turnen en er werd veel gezongen in de sfeer van „toen". Op datzelfde mo ment was de cross op de Zuur- berg in volle gang (een verslag elders in H.N.). 's Avonds de inmiddels traditioneel geworden Volksspelen op Kalfstermans- weide, waar naarmate de tijd verstreek spelers en toeschou wers dropen en afdropen wegens de regen. In de Scholengemeen schap werd tijdens het Oranje bal de uitslag bekend gemaakt. De groep uit Espelo ging met de eer strijken. Zondag a.s. 9 mei is er weer ge- zinsdienst in Dijkerhóek. Twee kinderen uit onze gemeente na melijk Sandra Bronsvoort en Arno Meyerman zullen in deze dienst worden gedoopt. Op zon dagsschool zijn we al druk bezig geweest met het voorbereiden "an deze dienst die geleid wordt door ds. Ekker. Het belooft een echt feestelijke dienst te worden en we ver wachten dan ook dat alle kinde ren met hun ouders deze dienst zullen willen meevieren. Ook als u geen kinderen op zondags school hebt, bent u natuurlijk van harte welkom. Voor de goede gang van zaken zou het prettig zijn als jullie jongens en meisjes van de zondagsschool om kwart voor tien aanwezig kunnen zijn in „Bethanië". Dus allemaal tot zondag! Zondagsschoolpersoneel Dijker hoek weekend hebben de vrijwilligers twee totaal verschillende in huis gehaald, namelijk „Apocalypse Now" en „The Burg- Op vrijdag 7 mei beginnen we met Apocalypse Now. Deze i is de grootste aanklacht geworden tegen de oorlog in Viet- lam en tegen de waanzin van de oorlog in het algemeen. Het is lus een sensatiefilm met een geweldige achtergrond. Deze film is liet geschikt voor mensen onder de 16 jaar. Voor deze mensen lebben we een andere film genaamd „The Burglars". Deze film leeft ook het spektakel in zich. Roofovervallen, achtervolgingen n knokpartijen zijn aan de orde van de dag. Met Jean Paul lelmondo en Omar Sharif in de hoofdrollen moet het gewoon een !oede film zijn. Hopelijk tot öf vrijdag 21.30 uur bij „Apocalypse low" öf zondag 14.30 uur bij ,',The Burglars" in J.S. „de Schure". ais u eert Gebruik deze U ontvangt een fraaie/^f^f Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: LEDENVERGADERING ANBO De afdeling Holten van de Algemene Bond van Ouderen (ANBO) is een aantal jaren niet in vergadering bijeen geweest. Het uit drie leden bestaande bestuur, overge bleven van de afdeling van de Bond voor Staatspensio- nering, wil nu opening van zaken geven. Het heeft daar voor een ledenvergadering belegd op maandag, 10 mei a.s. om half acht in hotel Vosman. Behalve een over zicht van de huidige situatie, komen aan de orde het fi nancieel verslag en de uit breiding van het bestuur. Van de gezinnen zijn bij de A.N.B.O. ook de vrouwen lid, zodat deze ook van harte welkom zijn. Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. Traditiegetrouw werd donderdag, de laatste officiële schooldag voor de eindexamenperiode, op de Noordenbarg de school „be zet" door zo'n 100 leerlingen van de vierde klassen. Het is jaar lijks weer een verrassing wat ons dan als leerkrachten boven onze hoofden hangt", vertelt de heer Cammeraat. „We werden op een gegeven ogenblik uitge nodigd de school te verlaten en in een gesloten veewagen met trekker plaats te nemen. Vervol gens werden we „ontvoerd", naar een plek achter in de Beu- seberg, van waaruit de terug tocht te voet werd ingezet. Te rug op school werden we ver welkomd met koffie en gebak. De angst dat zo'n ochtend uit de hand zou kunnen lopen is er natuurlijk altijd, maar ook dit jaar weer was het een prima, prettig verlopend festijn", aldus de heer Cammeraat. Gemeenteavond Diakonie Hervormde kerk De Diakonie van de Hervormde kerk verzorgt op donderdag 13 mei een gemeenteavond. Deze avond zal in het teken staan van de Vereniging „kin derzorg" te Zwolle ds. Rosber gen, als pastoraal medewerker aan deze vereniging verbonden, zal onder meer door middel van een dia serie- het een en ander van „kinderzorg" vertellen. De Vereniging „Kinderzorg" houdt zich vooral bezig met de opvang en begeleiding van jongeren, die om de één of andere reden uit huis geplaatst moesten worden. Zo zfin op dit moment plm. 140 jongeren aan de zorg van deze vereniging toevertrouwd. De avond wordt gehouden in Irene en begint om 20.00 uur. De ten bate van de Ned. Hart stichting in Holten gehouden collecte heeft dit jaar f. 6864.28 opgebracht (v.j. f. 6574,28.). Het plaatselijke comité „Vrienden van de Hartstichting" zegt allen die gaven en de velen die col lecteerden heel hartelijk dank. Burgerlijke Stand: Geboren: Mannes Christiaan zv M. Scholman en J.A. Kolkman; Nynke Riëtte dv H.A.M. Schol- ten en A.J. Nauta; Joost zv E. Klein Teeselink en H.J. Onstenk (geb. te Deventer); Martyn zv E. Klein Teeselink en H.J. Onstenk (geb. te Deventer); Reina Ge- rdina dv G.J. Ribberink en H.M. Pannekoek (geb. te Deventer). Overleden: E.J. van Hark-Tax, oud 79 jaar, Holten (overl. te Gorssel); J. Bannink-ter Welle, oud 67 jaar, Holten (overl. te Deventer).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1