35 jaar C.J.V. de Vriendenschaar Wilde konijntjes op 't nippertje gered door familie v. d. Velde HOLTENSE BIBLIOTHEEK TELDE IN 1981 3086 LEZERS EN 124.168 UITLENINGEN SEIZOENWARENMARK T OFFICIEEL WEEKMARKT Video-avond SCHOOLVAKANTIES ZOUDEN MEER PARALLEL MOETEN LOPEN! HOLTENS NIEUWSBLAD Openingstijden gewijzigd m U ontvangt een fr^ie Gebruik deze Voorzitter Gerrit Markvoort opende het 35ste jaarfeest van C.J.V. de Vriendenschaar welke werd gehouden op 23 en 24 april in gebouw Irene. Na de opening werd het jaarverslag voorgelezen, waarin werd teruggeblikt op een jaar van aktiviteiten onderno men door de verschillende clubs. Clubs die zich ook tijdens de eerste avond manifesteerden. Bijvoorbeeld Jonge Kracht met hun voordracht „De loze rechter" en Erica met „Rijstebrij kolder". Tijdens de vorige jaarvergader ing werd een nieuw bestuur benoemd en dit bestuur bestaat uit: Voorzitter- Gerrit Markvoort 2e voorzitter - Tonnie Schutte Secretaresse - Janneke Lubber- sen 2e secretaresse - Dini Aalpol Penningmeester - Annie Vorkink 2e penningmeester - Henk Meijerman Algemeen bestuurslid - Henk Markvoort Aangehaald werd in het jaarver slag de geslaagde kegelavond van de jongens- en meisjesclub, het positieve verhaal van me vrouw Rensën en mevrouw Lubbers over „Jeugd onder dak" en dat men de afgelopen weken erg druk was geweest met de voorbereidingen van het 35ste jaarfeest. Voorbereidingen die het waard wanen want de op komst was goed en vooral het stuk „Lievevrouwebedstro" een Plattelandskomedie geschreven door D.J. Eggengoor werd „la chend" in ontvangst genomen. Rolverdeling Hillegien Rauw - Annie Vorkink Evertjan Rauw (haar broer- Bert Aanstoot; Gerrit Eigenhei mer (haar buurman- Johan Schooien; Bintje Eigenheimer - Doréé (zijn vrouw) - Alberta Groteboer; Margje Eigenheimer (zuster v. Gerrit en verloofde v. Evertjan) - Janneke Lubbersen; Bella Degelaar onderwijzeres- Tineke Schooien; Frits Banting (verloofde v. Bella) - Martin Aanstoot; Freddie Blits (mode ontwerper) - Arnold Groteboer; Mona Lester (schoonheidsspecia liste) - Ingrid Wibbelink; Barend Wezel (zwerver) - Jan Schooien. Fragment uit de tweede episode van het stuk .JLievevrouwebed- jsJro" zich afspelend op het plat teland en in het dialect gespro ken sprak het de toeschouwers iibijzonder aan. Een klucht die menigeen m la. d afgestemd, zo stelde in eerste instantie de Partij jchen deed uitbarsten en waar- - pan men na afloop stelde dat het leen magnifiek gespeeld stuk was. Schoolvakanties zouden meer op elkaar moeten wor- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. van de Arbeid, naar aanleiding van een schrijven van het Dagelijks Bestuur van het Gewest Midden-IJssel, daterend van 10 maart '82 waarin wordt gevraagd de mening kenbaar te maken, betreffende een eventueel koördinerende rol van de Gewestraad inzake het meer parallel lopen van schoolvakanties, het was het eerste punt wat dinsdag 27 april tijdens de raadsver gadering aan de orde kwam. Het ging om punt 18 van de in gekomen stukken. De heer Moe- liker meende dat per regio de schoolvakanties op elkaar afge stemd zouden worden. Hij achtte de koördinerende rol van het Gewest Midden-IJssel zeker van belang. Hij duidde op het gebied Rijssen, Nijverdal, Alme lo. De heer Westerik (CDA) on derschreef zijn gedachtengang met dit verschil, dat hij juist een afstemmen van vakanties van belang achtte richting Twente. Voorzitter burgemeester van Rappard stelde als uit gangspunt in eerste instantie de gemeente Holten zelf. „We zijn al blij wanneer we binnen de ei gen gemeente, gezien de vér- deeldheid soms onder de ver schillende scholen (denk aan het bijzonder onderwijs) één regeling kunnen treffen". Holten ligt op een grens van twee gebieden, iets wat problemen in deze niet zo makkelijk oplost. „Uiteraard zou afstemming in de regio meer ideaal zijn maar voorlopig zijn we blij wanneer in Holten openbaar en bijzonder onderwijs onder één noemer gebracht kunnen worden voor wat betreft gelijke vakantie" Voor veel Holtenaren was het al een aangenomen zaak dat de markt die voorheen een siezoenmarkt was met ingang van het nieuwe seizoen een vaste weekmarkt werd. Officieel gegeven was dit echter nog niet, maar het werd uiteraard unaniem besloten tijdens de raadsvergadering. Een onderzoek onder marktkooplieden had al eerder uitgewezen, dat de meerderheid van de vaste kern van kooplieden zich had uitgesproken vóór het instellen van een weekmarkt gedurende het hele jaar. Tijdens de eerste marktdag 5 maart bleek de grote be langstelling voor de markt op het nieuwe plein Smidsbelt. Wel is het gebleken dat het marktbezoek op vrijdag na vijf uur nagenoeg wegvalt en de tijden zullen' dan ook gewijzigd worden in 13.30 en 17.30 (was voorheen 14.00 en 18.00). Raad en marktcommissie gin gen akkoord. KONING1NNEFEEST VOOR BEJAARDEN: EEN - PROGRAMMA IN OUDERWETSE SFEER Eén van dt nieuwe onderdelen van de Koninginnedagviering in Holten, vornt het koninginnefeest voor de oudere inwoners van Holten. Dit programma-onderdeel speelt zich af in sporthal ,,'t ^lossink" aai de Keizersweg, "s middags van 3 uur tot half 5. burgemeester Van Rappard heeft beloofd om bij de ontvangst aanwezig te zjn en met de ouderen een toast uit te brengen op de Koningin, l'a deze ontvangst volgt een ouderwets schoolfeest met oude kledij, oude spelen en oude liedjes. Daarna is er een yoorwerpen-quiz Vervolgens zal de tumselectie van s.v. B.A.T.O. Eaten zien hoe v-oeger geturnd werd en hoe dit nu gaat en tens- otte worden er tude koninginneliedjes gezongen. Kortom, een ge- ellig programma in een ouderwetse sfeer. Zelfs de prijzen van énkele consumptie zullen echt ouderwets zijn. Natuurlijk zijn alle 65-plussers ui héél Holten (dus óók uit de buurtschappen!) van harte welkom.En wanneer U nog nét geen 65 bent? Ach, bij de ingang wordt niet naar een legitimatiebewijs gevraagd, dus....En de toegang is gratis. als u eer. Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. I De familie van der Velde, Chur- Na3m. chillstraat 30 in Holten beleefde 1 afgelopen weekend in de duinen Vdres: jj van Elburg het trieste lot van een door een hond doodgebeten oonpaasj moeder-konijn, die maar liefst ?eft op als abonnee zes kleintjes achter moest laten, ihet Holtens Nieuwsblad Het hol bleek niet meer dan een q /mevrgat in het zand en achterlaten van de dieren zou de dood be- A-s: I tekenen. „Tja wat doe je dan", WipDlaats- Ifli verte^ mevrouw Van der Velde. W Dochter Bianca pleitte voor Hi)/i betaalt het abonnementsgeld per half V meenemen van de dieren naar jaaterjaar, jRl huis. „Het zijn toch immers le- ventjes", zegt Bianca. Zo gezegd zo gedaan, de picknickmand werd ontruimd en de zes konijn tjes kwamen hiermee in zorg zame handen. In de huiskamer werd een speelgoedbox als „hol" geïnstalleerd. Zo'n zes keer per dag worden ze door mevrouw Betty van der Velde Möring zorgvuldig met een pipet (soort zuigbuisje) voorzien van een mengsel van melk met koffie room „Dat werd ons geadvi seerd, en het gaat de diertjes goed. Toch zou ik het prettig vinden wanneer mensen uit de omgeving die ervaring hebben Zorgzame opvang was er voor zes konijntjes, die anders aan hun lot waren overgeleverd. Links op de foto mevrouw Betty van der Velde-Möring, naast haar dochter Bianca en haar broertje Bastiaan, rechts een vriendinnetje van Bianca; Mar jan Dul, die eveneens pleitte voor verdere verzorging van de diertjes. opgedaan met het grootbrengen van dit soort dieren contact met mij zouden willen opnemen", (tel. 2538) Erik Bus: ,/dleen een volledige inzet zou'D'66 ten goede o ERIK BUS: „TE SUMMIER GP7. IS NIEMAND BIJ GEBAAT" D'66 lijsttrekker Erik Bus is de afgelopen weken zien zijn terugtrekken als lijsttrekker van de pa D'66 aardig met deze partij in de tang genomen. 1 kader vond dan ook een terugkoppelen naar de v kelijkheid middels een ingezonden brief minst noodzakelijk. Erik Bus gaf uiteraard nen achter de inhoud van dit ingezonden st b staan en bij wijze van toevoeging meldde het volgende; ge- „We zijn zeer enthousiast be gonnen met een opzet van D'66 zoals deze ons inziens zou moe ten functioneren. Na een paar maanden bleek echter dat ge zien de vele formele taken, pas send bij een optimaal functione ren van D'66 wegens tijdgebrek niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Ik denk dan bijvoor beeld aan het bezoeken van commissievergaderingen. Alleen aan de hand van notulen zou het dan nog mogelijk zijn tij dens raadsvergaderingen een (geringe) inbreng te hebben. Een soort kar achter de wagen spannen want alles is dan in feite al bekokstoofd, beslissingen zijn dan al genomen en men zou terecht stellen dat we commis sievergaderingen hadden moeten bezoeken. De cirkel lijkt daar mee gesloten, waardoor we het niet haalbaar achtten ons voor de volle 100 procent in te va nen zetten voor onze achterban. Wij kozen gezamerbbk voor een terugtrekken van D'66 en hopen hiervoor begrip te kunnen' on dervinden. Ten onrechte werd hier en daar vermeld dat ik D'66 de rug toe zou hebben ge keerd. Integendeel: ik blijf als steunfractie verbonden met D'66. Voor -1986 hoop ik dat we beter beslagen ten ijs zullen komen",- aldus Erik Bus, gewezen lijst trekker van een kortston D'66- gebeuren. De Stichting Provinciale Bibliotheekcentrale voor West-C -ei waaronder ook Holten valt schreef in haar v CC :l dat het totaal aantal uitleningen in 1981 van de bibliotheken aangesloten bij het P.B.C. West-Overijssel, steeg met ent ten opzichte van 1980. Er werden over het algemeen minder jeugdlees- en jeugdstudieboeken uitgeleend en méér ronv. ns en studieboeken voor volwassenen. Van de bevolking in he led West-Overijssel bleek ruim 3D procent als lezer ingeschreven. Dan blijkt verder dat de helft van de lezers bestaat uil gebruikers tot 13 jaar. 25 procent bestaat uit de leeftijdsgroep 26-64: jaar en ruim 3 procent is ouder dan 65 jaar- Uit een gespecificeerde statistiek Lezers 1981 blijkt dat Holten 2007 lezers telt onder de jeugd tot 18 jaar en 1079 volwassenen, totaal 3086 lezers aangesloten bij de Bibliotheek in Holten. Voor de liefhebbers van cijfertjes kan Geboren: Ann Merijn dv. J.A.B.M. Tutert en Z.M. Ooster- hoff; Mark zv. H. Achterkamp en H. Linde; Anne Arlet dv. T. Doomink en J. Vincent; Janna Alberta dv. R.J. Paalman en G.H. Oostervelt; Jannes zv. J. Harbers en H. Potman (geb. te Deventer). Overleden: J.A. Ulfman, oud 43 jaar, Holten; M. Koopman, oud 89 jaar, Holten; E. Luggenhorst, oud 61 jaar, Holten; H.M. Weijers, oud 76 jaar, Holten (overl. te Deventer; H. Schip pers, oud 82 jaar, Holten (overl. te Deventer). Ondertrouwd: R.P. Luchtenburg, oud 23 jaar, Diepenveen en: A. Dikkers, oud 20 jaar, Holten; H. Oostervelt, oud 22 jaar, Rijssen en: W. Keizer, oud 21 jaar, Hol ten. Gehuwd: J.W. Haverslag, oud 24 jaar, Holten en: E. Vorkink, oud 23 jaar, Holten; F.J. Jansen, oud 20 jaar, Holten en: H.W. van Eijk, oud 21 jaar, Holten. nog worden vermeld, dat in het totale gebied West-Overijssel 72.307 lezers tot 18 jaar slaan aangegeven en 35.767" volwasse nen, opgeteld 108.074. Het aantal uitleningen in Holten bedroeg in de categorie tot 13 jaar. 9.410 studieboeken en 51.323 verhalen; bij de volwasse nen ging het om 14.136 studie boeken en 49.299 romans. Totaal werden in 1931 bij de Hei tense bibliotheek 124.168 boeken uitge leend. In 1980 waren dat er 121.195. Vrijdag 7 mei 's avonds om acht uur zal in gebouw Irene een bij eenkomst worden gehouden, waarbij belangstellenden middels een video-recorder nog eens de verschillende feestelijkheden ter gelegenheid van het afscheid van- Ds. C.C. Addink kunnen zien en horen. HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Donderdag 29 april 1982 - 34e jaargang - nr. 17

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1