Old Holten MI p 11 mm KB ABB «-smes W. VAN DIEPEN VIERDE AMBTSJUBILEUM Queen-special in j.s. deüchure Lente bij AC Restaurant iiini lil méêèi n ppgfa mM m JF i 1 mASIl BH m Êrn Bra ■""ïssss Wander Drent Clubkampioen Technische Kappersclub Twenthe AANBIEDINGEN Warenmarkt op donderdag DS. C. VAN DER WOEDE BEROEPEN TENTOONSTELLING TEXTIELE WERKVORMEN IN DE BIBLIOTHEEK KONINGINNEDAG 1982 GEEN D'66 RAADSLEDEN HALFJAARLIJKSE FNV DISTRICTSVERGADERING ZATERDAG 24 APRIL IN RAALTE AGENDA OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DINSDAG 27 APRIL m m m bs™» m is? bhbh» bht Aimeio^. 05490.1 DEZE WEEK GELDBESPARENDE GULDENS In de maanden april en mei is in de hal van het restaurant een schitterend perkje gecreëerd met het oog op het voorjaar. Dit perkje is aangelegd door het tuin- en bloemencentrum A. ter Horst uit Nijverdal, die hun creativiteit en vakkennis hierin tot uiting hebben gebracht. Voor kenners onder U volgen hieronder enkele namen van de flora in dit perkje o.a. de Magnolia Stelata, de Andromeda, de Corylpsis Pau- sis Flora, de Daphne Mezereum (peperboompje), de Aroncaria, 4 soorten Prunussen, en de stamroos. Het restaurant is iedere dag geopend van 7.00 uut tot 22.00 uur. Aangezien de Smids belt op vrijdag 30 april (Koninginnedag) i.v.m. met feestelijkheden niet beschikbaaar is zal de wekelijkse wa renmarkt van 13.30- 17.30 uur worden ge houden op donderdag 29 april. Traditiegetrouw werd de heer W. van Diepen tij dens zijn 25-jarig ambts jubileum door burge meester ridder van Rap- pard een Makkummer bord aangeboden met het wapen van Holten. De heer van Diepen was donderdag 15 april 25 jaar als schilder bij de Gemeentewerken werk zaam en samen met zijn vrouw werd hij die mid dag in de kantine van Gemeentewerken voor het voetlicht gehaald, in aanwezigheid van kinde ren, kleinkinderen en col lega's. De heer van Diepen is een ge boren Fries, woonde enige jaren in Edam en heeft in de oorlogs jaren ondergedoken gezeten in de omgeving van Holten. Na de oorlog is hij 12 jaar schilder ge weest bij Stokkers, daarna stapt hij over naar Gemeentewerken. Felicitaties kreeg de heer van Diepen van gemeentewerken via de heer Heller en van de NCBO vap de heer Muller. Mevrouw van Diepen-Jonker werd zoals de foto laat zien in de bloeme tjes gezet. Burgemeester van Rappard merkte op dat het ju- bileumkado eigenlijk maar in de schaduw stond bij het echte Gemeente-embleem, dat regel matig door de heer van Diepen wordt geschilderd. In de dinsdagavond in „De Kandelaar" gehouden ge meenteavond, welke zeer druk was bezocht, werd na het beluisteren (bandopname) van een preek over Johannes 13 vers 13, in de vacature ds. G.W.H. Peddemors, als predi kant der Geref. Kerk op voorstel van de kerkeraad en de beroepingscommissie bij acclamatie beroepen ds. C. van der Woude (47 j.) te Drachten (Fr.). Vanaf 26 april is in de Open bare Bibliotheek aan de Rörik- straat te Holten werk tentoon gesteld van de cursisten van de Dagmavo voor Volwasse- nen.Deze tentoonstelling waar van het thema is: materiaalver kenning en druktechniek is sa mengesteld uit werkstukken gemaakt door eerstejaars stu denten die het vak textiele werkvormen in hun pakket hebben opgenomen. Dit vak wordt sinds september 1981 ge geven aan bovengenoemde school door mevrouw Roel Smit. U kunt de tentoongestelde 8.45-9.00 uur: Muzikale rondgang Holtense Muziek vereniging Finish Smidsbelt. 9.00-9.30 uur: Aubade op Smidsbelt. 9.30-11.00 uur: Etalagewedstrijd in de Dorps straat/Oranjestraat. Een leuke wedstrijd voor de kleuters en de leerlingen van de lagere scholen. De wedstrijdformulieren wor den op de scholen uitgedeeld. 9.30-12.00 uur: Ti-ka-spo-spe-toernooi voor tieners in „Kalfstermansweide". .Leeftijd: 12 t.m. 16 jaar. Een dubbel-dol-dwaas programma met o.a. hobbelfiets, geblinddoekt elkaar yoghurt voeren etc. etc. 11.00-12.30 uur: Poppenkastvoorstelling in het gym nastieklokaal aan de Vrijheidslaan. Toegang gratis voor de jeugd van plm. 4 t.m. plm. 7 jaar. 11.00-12.30 uur: Spelprogramma in sporthal ,,'t Mos- sink" voor teams uit de klassen 3 t.m. 6 van alle lagere scholen. Toegang gratis. 13.00-17.00 uur: Nationale Kampioenscross „Zijspan nen" op de Zuurberg. Org. M.A.C. „De Hol- terberg". 15.00-16.30 uur: Koninginnefeest voor ouderen in sporthal ,,'t Mossink". Gevarieerd program ma. Toegang gratis. 17.30-20.00 uur: Volksspelen op „Kalfstermansweide". De beste 8 teams plaateen zich voor de fi naleronde op woensdag 5 mei van 18.00-20.00 uur in „Kalfstermansweide". 20.30-24.00 uur: Groot Oranjebal in de aula van de Scholengemeenschap met muzikale mede werking van „Dixieland Limited Orchestra". Vrij entree. Om de uitvoering van dit programma mogelijk te maken, heeft de stichting bij het gemeentebestuur een verzoek om een éénmalige garantiesubsidie inge diend. Verder is een aantal grote bedrijven in Holten gevraagd om donateur van de stichting te worden. Maar ook bijdragen uit de bevolking zijn uiteraard zeer welkom. Het bankrekeningnummer van de Stich ting Viering Nationale Feestdagen Holten is: 32.85.61.894 bij de Rabo-bank alhier. Het postgiro nummer van de bank is: 875587. werkstukken bezichtigen tot en met 15 mei tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek: ma., wo. en vr. van 14.30 u-17.00 u.; wo. 10.00-12.30 u. en ma. en vr. van 18.30-20.00 uur. De do cente textiele werkvormen geeft u graag informatie over haar vak. Tel. 05700-22510. D'66 zal in Holten niet deelnemen aan de komende gemeente raadsverkiezingen. De relatief kleine afdeling hier nam dit besluit, nadat haar lijsttrekker, Erik Bus, zich door persoonlijke omstan digheden genoodzaakt zag zijn kandidatuur in te trekken. Hierdoor achtte men het niet meer mogelijk om met de overgebleven kandi daten - naast provinciale en landelijke politiek - ook op gemeente lijk niveau een voldoende bijdrage te kunnen leveren. In Holten zal D'66 dan ook de komende vier jaar haar activiteiten hoofdzakelijk richten op landelijk en provinciale politieke onderwerpen, m.n. de mocratisering, natuur milieu, kernbewapening, woning(bouw)be- leid. De halfjaarlijkse FNV districtsvergadering zal dit keer voor het eerst bij wijze van experiment alleen als ochtendvergadering wor den gehouden. Men wil gezamenlijk nagaan of deze werkwijze voor de toekomst aantrekkelijk lijkt. De vergadering wordt georgani seerd in zalencentrum „De Leeren Lampe" en begint om half tien. Rond half een wordt de ochtend afgesloten met een lunch. Marktplein, daarna Smidsbeld en nu weer als marktplein in gebruik. Ook de dorp spomp ontbreekt niet en het pand van van de Bos. Rechts van Muller zat toen al het Zwaantje en nog steeds is deze op dezelfde plaats aanwezig. Ook deze foto is weer afkomstig uit het archief van; Jan Smale. r -I wMw» Bh BI Vh8| HbB8 Wit jtfnl KM IBffllWflffl BH Bi Red medewerker J. Wiggers Ui wm WÊ Ha SU Sü 1H» «W ÈmJm 19 fm w.h. Bever», «eer*.™ >4 V J s J BH BH mm WBB Wl-M Ma HM Mm MB fiBH| K«*akken«traat 5, tel. 05463-30 2: P$ïi V Irrrl hHhM Y" a ïSf? Ü3H HKHf ÊbtMaBB hwRHm WMHB Advertentie*. Schouwburgplein 7 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Donderdag 22 april 1982 - 34e jaargang - nr. 16 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent 11. Voorstel tot het verlenen van een krediet t.b.v. voorzieningen op het terrein voor de ruitersport. 12. Voorstel tot het verlenen van een garantiesubsidie aan de Stichting Viering Nationale Feestdagen Holten i.o. 13. Voorstel tot doorberekening van de korting op de Rijksbijdrage Maatschappelijke Dienstverlening, fase I, per 1 januari 1982. 14. Voorstel tot het voorlopig vaststellen van de jaarrekeningen van de algemene dienst en van de bedrijven over 1978. 15. Voorstel tot vaststelling van het model aangiftebiljet woonforen- senbelasting. 16. Voorstel tot het verlenen van kredieten t.b.v. normale jaarlijkse uitbreidingen van en vernieuwen van de distributienetten elektri citeit en gas. 17. Beantwoording van ingekomen vragen. (Voortzetting van de dis cussie n.a.v. de vraag van de fractie van de P.v.d.A. met betrek king tot het verwijderen van het periodiek „De Zuid-Afrikaanse koerier" van de leestafel in de hal van het gemeentehuis). 1. Notulen van de vergadering van 23 maart 1982. 2. a. Ingekomen stukken; b. Mededelingen. 3. Voorstel tot ruiling van grond met de maatschap J.W. Reijlink en W.F. Reijlink, alhier. 4. Behandeling van het beroepschrift van de heer D. Poortman te Rijssen tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van een vergunning voor het uitbreiden van een va kantiebungalow Winkelbergweg 28, alhier. 5. Voorstel tot het verbeteren van de deklaag en het aanbrengen van slijtlagen op een gedeelte van de Geskesdijk. 6. Voorstel tot het aanbrengen van slijtlagen op diverse wegen. 7. Voorstel tot het aanpassen van de spoorwegovergang in de Dikkesteensweg. 8. Voorstel tot vaststelling van een afvloeiingsregeling voor het personeel van het kleuter- en lager onderwijs. 9. Voorstel tot het instellen van een weekmarkt gedurende het gehele jaar. 10. Voorstel tot het vernieuwen van de dakbedekking van kleedlo kalen op sportveld „Meermanskamp". In de serie disco-specials is aan staande zaterdag de superforma tie Queen aan de beurt. Queen bestaat nu inmiddels 9 jaar en heeft 10 elpee's „afgeleverd". Het commerciële hoogtepunt lag in 1976 toen „A night at the opera" uitgebracht werd. Het ar tistieke hoogtepunt lag echter al voor die tyd nl. de elpees Queen II en Sheer hart attack. Toch bleef Queen in al die jaren zeer gevarieerde muziek maken. 24 en 25 april treden ze in Neder land op en speciaal voor de fans die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen is er zaterdag 24 april een koninklijke special in J.S. de Schure. BABYHUIS SCHUPPERT AANSTOOT TWEEWIELERCENTB. WEDDA DROGIST AANSTOOT ELECTRO BELTMAN MODE BOETIEK TR0M0P DICK ZANTING HENK MULDER FOTOGRAFIE MEYERINK SCHILDER STOKKERS H. A. BALTUS AUTO W0NNINK MODE JOH. SCHUPPERT SCHILDER MAATS B.V. VERF EN BEHANG GERVEDINK SCHILDER J. BR0EKMAAT ELECTRO Wander Drent (32) behaalde deze maand in Enschede het Clubkampioenschap van de Technische Kappersclub Twen- the. De Technische Kappersclub Twenthe bestaat acht jaar en heeft rond de dertig leden, waarvan er 20 aan het kam pioenschap deelnamen. Gedu rende het winterseizoen hebben de deelnemers 15 avonden om te werken aan modellen en daarnaast twee wedstrijden. De punten van de wedstrijd wor den bij elkaar opgeteld. Degene die de meeste punten heeft be haald krijgt voor een jaar de wisselbokaal. „De wisselbokaal is dit jaar voor het eerst inge voerd", vertelt Wander Drent. „Als je hem drie maal achter elkaar kunt bemachtigen mag FOTO TEN VELDE je hem houden". De leden van de Technische Kappersclub STEUNENBERG Twenthe zijn over de hele regio verdeeld het zijn allemaal gedi- ddiippcm plomeerde mensen die in het VMDi DnUuüClv vak werkzaam zijn, zowel on- RADIO-TV dememers als bedienden. D. SCHUITERD B.V. BESPAARTU Zie pag. 8 en 10 MARJ0 FLEUR OP JAN STAM TWEEWIELERHUIS V.D. MAAT

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1