Is IfgpF BI BII Jl II B U V V IgP 19 HMmlr H0LTENS NIEUWSBLAD Programma Koninginnedag BEUSEBERG HAD OPNIEUW GROOTSTE PAASVUUR! PS. mm NEEMT AFSCHEID Zondagsschool Holten Eerste bouwronde 25 jaar Lego werd bekroond Enquête in verband met 8\lationaalparlf „de Holterberg" Verkoopmiddag Tesselschade-Arbeid Adelt" Deel opbrengst Zomerzegels ten gonste tan gehandicapten H0LTENS NIEUWSBLAD SUPPORTERSVERENIGING H.M.V. ORGANISEERT „BOELDAG '82" HOITENS NIEUWSBLAD 3 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad Donderdag 15 april 1982 - 34e jaargang - nr. 15 Al van verre toornde de grootste Boaken boven de bomen uit, van het Beuseberggebied. Om plus minus negen uur ontstak burgemeester mr. W.L.F.C. van Rappard de grootste brandstapel van Holten. Namens de Beuseberg sprak Henk Pekkeriet een woord van dank tot de burgemeester en bood een attentie aan. Mevrouw van Rappard werd een boeket aangeboden. Om het element wedstrijd te behouden stelde de bur gemeester voor het volgend jaar een wisselbeker ter beschikking. Na het verkolen van de eerste takken vierden traditiegetrouw als eersten de heer v. Rappard en de heer J. Wiggers van enkele zwarte vegen voor zien Grootste Paasvuur Evenals in 1981 hebben de Beu- sebergse baokenbouwers in een perceel weiland van Aanstoot (Huusken) aan de Evertjesweg weer het grootste Paasvuur ge bouwd. De jongelui uit de buurtschap haalden maar liefst 1600 m3 bij elkaar en dat is verreweg de allergrootste stapel en de eerste prijs van f. 175.- De tweede prijs van f. 125.- was voor de Paasvuurvereniging „De Noordenbarg" die een baoken bouwde aan de Aalpolseweg. De de „Noordenbargers" hadden niet op het grootste vuur ge mikt maar besteedden aan de opbouw en venals voorgaande ja ren weer veel zorg. De derde prijs van f.90.- werd toegekend aan Diekerhoek en de vierde (veertig gulden) aan de bouwers in Espelo die ook de prijs van vijftig gulden kregen voor het mooiste baoken. De „splo-ers" die pas tien dagen geleden be sloten toch nog maar te gaan bouwen en ook mee te doen aan de wedstrijd hadden bijzonder veel zorg besteed aan hun bouwsel en ook rondom zag het er allemaal even keurig uit. De 5e prijs van f. 20.- was voor de „Damrakkertjes" Gerrie (13) Gerrit (8) Marian ten Dam (12) en Rik Waanders (8) die een klein vuur (30 M3) bouwden achter de boerderij aan de Va- leweg in de Heihuizen. De jonge lui kregen elk 2 blinkende rijks daalders in hun spaarpot. De prijzen werden in rest. „Vosman" uitgereikt door de heer J. Wiggers die de bouwers dank bracht voor hun inzet waardoor een traditie gehand haafd blijft. Hij bracht tevens dank aan de zakenmensen, campinghouders, hoteliers etc. die geld beschikbaar stelden voor de prijzen. In het kader van een leeronderzoek voor tweedejaars sociaalgeogra fen zal in verhand met het feit dat een deel van de z.g.n. Sallandse Heuvelrug in het in 1975 verschellen advies van de Interdepartemen tale commissie „Nationale parken en Nationale Landschapsparken" is aangemerkt als een potentieel nationaal park zal in de periode van 19 tlm 25 april een enquête worden gehouden zowel onder de locale bevolking van Holten en Nijverdal, als onder de recreatie- ondernemers in het gehele gebied van de gemeenten HeUendoom en Holten. Voor het houden van deze enquête hébben de gemeentebestu ren van de beide gemeenten hun medewerking toegezegd. Burgemeester van Rappard druk doende met het ontsteken van de fakkel die op zijn beurt het grootste Paasvuur van Holten in vlammen deed opgaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep van 30 tweede- jaars studenten van het Geogra- Zondag 25 april a.s. zal ds. C.C. risch en p,anoIogisch instituut Addink, na ruim 27 jaar als predikant de hervormde ge meente te Holten gediend te hebben, in verband met zijn emeritaat afscheid nemen. Dit zal gebeuren in een speciale dienst die om 3 uur begint. Wijkraad West is reeds enige tijd bezig met de voorbereiding hiervan. Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is voor al diegenen die van de familie Addink afscheid willen nemen, dit na de dienst te doen. Daarom heeft de wijkraad be sloten de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen op don derdag 22 april in „Het Bonte Paard" Gezien het grote aantal mensen dat daar verwacht mag worden leek ons dit een betere gelegenheid dan het gebouw „Irene". Daarbij komt nog dat „Het Bonte Paard" in het hart van de wijk ligt. In het april nummer van Hervormd Holten kunt u hierover nog nadere mededelingen vinden. park. Het verwerken van de ge gevens zal ongeveer 3/4 jaar vergen zodat de eindreportage eind 1982/begin 1983 tegemoet van de Katholieke Universiteitkan worden gezien. te Nijmegen. Zij kunnen zich desgevraagd legitimeren. De ge gevens die door hen worden in gezameld blijven anoniem. De locale bevolking zal worden ge splitst in een tweetal onderzoe kingen n.l. de van de recreatie economisch afhankelijke bevol kingsgroep en de overige bevol king van de kernen Nijverdal en Holten. Ondermeer zal getracht worden hun reacties vast te stel len op een aantal (zonerings)- maatregelen m.b.t. het gebied van het potentiële nationale Zondag a.s. 18 april is er geen Zondagsschool. De daarop vol gende zondag hopen we alle kinderen weer in de Dorps school te zien. Met vriendelijke groet het zon- dagsschoolpersoneel Aan 175 ondernemingen, 350 huishoudens in Holten en 500 in Nijverdal is i.v.m. het onder zoek informatie verstrekt over de plannen om van de Sal landse Heuvelrug (Holterberg) een Nationaal Park te maken. Gevonden: Twee bromfietssleu tels aan leertje (Renault); Gou den armband. Verloren: Blauw trainingsjack, witte strepen op de mouwen; Zwart label „E Heeregrace"; Het bestuur van de afd. Deven ter en van de afd. Zwolle van de Algemene Nederlandse Vrou wenvereniging „Tesselschade- Arbeid Adelt" zullen hun artike len ter verkoop aanbieden op donderdag 22 april van 13.30-16.00 uur ten huize van mevr. Sijtsema-Tesch, Pastorie straat 50 in Holten. Een ieder is van harte welkom! De vereni ging, die al meer dan honderd jaar bestaat, stelt zich ten doel Nederlandse vrouwen van alle gezindten behulpzaam te zijn, wanneer ze door één of andere reden in moeilijkheden zijn ge raakt. Door de verkoop van handwerkartikelen wordt geld bijeengebracht voor dit doel. Aan de andere kant hebben mensen, die voor him plezier dingen maken, zó ook de gele genheid wat van hun werk te Belgische herder, 1 jr. geelkleu rig; Make-up tasje met sleutels; U-beugel van aanhangwagen; Bruine portemonnee, bankpas en giropas; Laadklep aanhang wagen, met kenteken (DN-27- TK); Fanzanthen; Bruingrijze asbakkenrashond, reu. verkopen. Ook elders in het land worden de artikelen op soortgelijke verkoopdagen ver kocht. Voor het grootste deel bestaat de „waar" uit handwer ken van stof, beschilderde ge bruiksvoorwerpen, kinderkleren, huishoudelijke voorwerpen, maar daarnaast is er nog heel veel moois meer te vinden. Comité van aanbeveling: D.D. van Rappard-Buitenhuis M.J.L.C. Crommelin-Sichterman C.P.K. Enklaar-van Andel C.M. Sijtsema-Tesch L.E.T. Bergsma-Elink Schuur man B. Langenbarg-Hols A.H.C.A. Numans-van Wijk Afd. Deventer: W. van Bosse- Nijst Afd. Zwolle: S.H.R.M. van Voorst tot Voorst-van Zinnicq Bergman. De Stichting Comité voor de Zomerpostzegels stelt een be drag van bijna een half miljoen gulden beschikbaar voor musea ter verbetering van hun toegan kelijkheid voor gehandicapten. Op 7 april bij de eerste verkoop van de zomerzegels 1982 op het Floriade-terrein overhandigde Baron Van, Verschuer namens de stichting een symbolische che que voor dit bedrag aan dr. Th. J. Meijer, hoofd van de directie Musea, Monumenten en Archie ven van het ministerie van CRM. Voor de verdeling van het geld over de in aanmerking ko mende musea is reeds een op stelling gemaakt. In grote lijnen komt deze hierop neer, dat f. 260.900 gebruikt zal worden voor projecten van kleine regio nale musea en f. 174.360 voor aanpassingen van musea met een landelijk bereik. Enkele mu sea van de laatste categorie kregen hun aandeel in het be drag al direct uitgereikt: En wel: het Afrika-Museum te Berg en Dal, het Textielindustrie- Museum te Enschede, het Zeeuws Museum te Middelburg en de Vereniging Historisch Ei land Marken. KNIPTIP Is Ook voor filmcamera's""' zijn er voorzetlenzen. U kunt er op korte afstand filmopnamen mee ma ken, bijvoorbeeld voor het filmen van bloe men en titels. Advertentie-adviseur W. FREDER1KS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. Holtenaren het is weer zover, de schoonmaak staat voor de deur en er moet zonodig weer veranderd, vernieuwd en opgeruimd worden. Dit is het jaarlijks feest voor de leden van de supportersvereniging H.M.V. om op pad te gaan om overal dat op te halen wat aangemeld wordt voor de Boeldag waarvan de opbrengst ten goede komt van Uw H.M.V. Heeft U iets bel of ga even naar: J.W.W. Bluemirik Bessinkpasstr. 17, tel. 16 93. of J. Calkhoven, Schou tenstraat 36, tel. 33 51 en zij zorgen voor het opha len. Ter informatie: De Boeldag wordt gehouden op Zaterdag 26 juni 1982 Gebruik deze U ontvangteer! fraaie als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. De eerste bouwronde naar aanleiding Naam: I van 25 jaar jaar Lego in Nederland Adres: werd in Holten afgesloten met de jure- w j J ring van bouwwerken thuis door de kin- 00npaasI deren gemaakt. De wedstrijd stond open Geeft op ais abonnee voor iwee categorieën en twee leeftijds- ophet oitens Nieuws a groepen: gewoon Lego en Technisch Lego. Dhr./mevr.: I Adres. a Tot en met met 1 april konden werk- res,1. stukken bij Speelgoedzaak v.d. Maat in- Woonpiaats: ISf geleverd worden en het resultaat spreekt Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V 17007* zich. Op de foto van links naar jaar/per jaar. JL rechts, groep A (vijf tot en met acht JV jaar) Henri Achterkamp als eerste met 102 punten, hij is 7 jaar. Tweede werd Remco Overmeer (8 jaar) met 92 punten en derde Paul Reinhard (8 jaar) met punten. In de tweede categorie tot en met 12 jaar werd eerste met 95 punten Hans Klein-Velderman, tweede werd André Groteboer met 94 punten en derde werd Arjan Vasters met 89 112 punten. Op de achtergrond de heer v.d. Maat. Deze voorronden worden overal in het land gehouden en de winnaars gaan naar de regionale kampioenschappen op 4 en 11 september. (Uitknippen en bewaren) De Stichting Nationale Feestdagen Holten (i.o.) heeft voor de viering van Koninginnedag 1982 het volgende programma sa mengesteld: 8.45-9.00 uur: Muzikale rondgang door Muziekvereniging H.M.V. De rondgang eindigt op de Smidsbelt. 9.00-9.30 uur: Aubade. De traditionele aubade wordt dit jaar voor de eerste maal niet voor het gemeentehuis gehouden, maar op de Smidsbelt. Iedereen is van harte welkom. De te zingen liederen staan op een stencil, dat ter plaatse zal wor den uitgedeeld. 9.30-11.00 uur: Etalagewedstrijd in de Dorpsstraat/Oranje straat. Dit is een leuke wedstrijd voor de kleuters en de leer lingen van de lagere scholen. Het verkeer wordt er speciaal voor omgeleid; dus een veilige autovrije Dorpsstraat. De wed- strijdformulieren worden op de scholen uitgedeeld. Kinderen tot en met 11 jaar die buiten Holten naar school gaan, kun nen een wedstrijdformulier ophalen bij de dichtstbijzijnde school. 9.30-12.00 uur: Ti-ka-spo-spe-toernooi. Dit staat voor: tieners- Kalfstermansweide-sport-spel-toemooi. Het is voor tieners van 12 t.m. 16 jaar en wordt dus gehouden op de Kalfstermans- weide. Aan de naam kun je al wel zien dat het een heel maf toernooi wordt met gekke toestanden en sensationele spelen, zoals op een onmogelijke hobbelfiets een moeilijk parcours afleggen, geblinddoekt elkaar yoghurt voeren, een ballon tus sen twee buiken over een „stormbaan" transporteren, een schuine-bakken-kwis en nog veel meer. Voor alle teams zijn er prijzen te winnen. Als je wel zin hebt in dit doldwaze toer nooi, trommel dan een stel vrienden/vriendinnen op en meld je als team aan bij Dianne Overvelde, p.a. Paalhuus, Beuse- bergerweg 27, tel. 2755, vóór 21 april a.s. Jouw team moet bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 tieners. De verdere samenstelling is niet van belang. De deelname is gratis. Kij ken óók. 11.00-12.30 uur: Poppenkastvoorstelling in het gymnastieklo kaal aan de Vrijheidslaan voor de jeugd van plm. 4 t.m. plm. 7 jaar. Toegang gratis. 11.00-12.30 uur: Spelprogramma in sporthal ,,'t Mossink" voor teams uit de 3e t.m. 6e klassen van alle lagere scholen. In formatie voor de deelnemende teams wordt via de scholen verstrekt. Toeschouwers gratis toegang. 14.00-17.00 uur: Motorcross op de Zuurberg. 15.00-16.30 uur: Koninginnefeest voor ouderen in sporthal ,,'t Mossink". Gevarieerd programma. Toegang gratis. 17.30-20.00 uur: Volksspelen op de Kalfstermansweide. Dit jaar voor de derde achtereenvolgende maal. Diverse teams zul len weer strijden om de fel begeerde Oranjebokaal; een wis selbeker die in voorgaande jaren in het bezit kwam van de teams van Look/Rijssenseweg en carnavalsvereniging „de Fienpreuvers". De beste acht teams kwalificeren zich voor de finaleronde die op 5 mei (18.00 tot 20.00 uur) gehouden zal worden. Deelnemende teams kunnen bestaan uit: straat- en/of buurtbewoners, leden van Holtense verenigingen, jeugdploegen met deelnemers van 14 t.m. 17 jaar. Elke ploeg moet bestaan uit 6 spelende dames en/of heren, plus een non-playing captain-coach. Aanmelden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 22 april a.s. bij J.W. Klein Velderman, Larenseweg 65, tel. 1399. Deelnemen én kijken is gratis. 20.30-24.00 uur: Oranjebal in de aula van de Scholengemeen schap. Met muzikale medewerking van „Dixieland Limited Orchestra". De toegang is gratis. Om de uitvoering van dit programma mogelijk te maken, heeft de stichting bij het gemeentebestuur een verzoek om een éénmalige garantiesubsidie ingediend. Verder is een aantal grote bedrijven in Holten gevraagd om donateur van de stich ting te worden. Maar ook bijdragen uit de bevolking zijn uit eraard zeer welkom. Het bankrekeningnummer van de Stich ting Viering Nationale Feestdagen Holten is: 32.85.61.894 bij de Rabo-bank alhier. Het postgironummer van de bank is: 875587.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1