Flevokof heeft met Pasen veel te bieden Folklore en toerisme HOLTENS NIEUWSBLAD ACHTTIEN JAAR PAASVUURWEDSTRIJD Paalhuus organiseert paasaktiviteiten Vijftig jaar getrouwd HOLTENS NIEUWSBLAD Parachutisten openen nieuwe muizenstad RECTIFICATIE COMMENTAAR UITSLAG VERKIEZINGEN HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 20,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Donderdag 8 april 1982 - 34e jaargang - nr. 14 12 Hoofdredactrice Nan Voa-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Het ontsteken van paasvuren is een zeer oud ge bruik. Het is van heidense oorsprong en het heeft zich de eeuwen door in de van oorsprong Saksische gewesten van ons land weten te handhaven. Maar het had wel z'n op- en neergang wat de betrokken heid van jeugd en ouderen betreft. Een neergang te kende zich af in het begin van de zestiger jaren. Het was de heer J.H. Baard, de tegenwoordige voorzitter van de V.V.V., die als bedrijfsleider van het vakan tieverblijf „Twenhaarsveld", er in 1964 de toeristi sche mogelijkheden van inzag. Voor het drukke vreemdelingenverkeer vormde de opleving van de paasvuren een welkome attractie. Om de zaak te stimuleren stelde hij een drietal prijzen beschikbaar voor het grootste paasvuur en Jan Wiggers, vond hij, als secretaris van de V.V.V. bereid de organisatie op zich te nemen. Met de heren G.J. Langenbarg en W. Beijers vormde hij de jury, die de brandstapels moest keuren. weest. Jan Wiggers heeft de vo rige week maandag na 25 jaar, zijn functie neergelegd en is be noemd tot erelid van de V.V.V., maar hij heeft toegezegd nog wel de jaarlijkse paasvuurwed strijden te blijven organiseren. Zij trekken ieder jaar enorme belangstelling. Mogelijk zijn er nog particulieren, bedrijven, ver enigingen, banken, etc., die voor de wedstrijd „Grootste Paos- baoken" een kleiner of groter bedrag beschikbaar willen stel len. Indien dit het geval is dan graag bericht aan de heer Wig gers (tel. 13 56) vóór zaterdag middag a.s. 12.00 uur, zodat met het vaststellen van de prijzen hiermee rekening kan worden gehouden. Paaszondag Als paaszondag de vuren bran den is het voor de 18e maal dat deze wedstrijd plaats vindt. De drie oorspronkelijke keurmees ters fungeren nog steeds als zo danig, maar ze zijn in de loop van de tijd bijgestaan door mensen met technische kennis en ervaring, zoals de heren T. Prak, P.B. Müller en J.H. Heller van gemeentewerken. De brand stapels namen een zodanige omvang en vorm aan, dat er meetinstrumenten aan te pas moesten komen. Doel bereikt De heer Baard had z'n doel wel bereikt. Er deden in 1964 negen De Koljeugd bezig met het bou wen van het paasvuur in 1967. paasvuren aan de wedstrijd mee. Aan zijn drie prijzen voegde de V.V.V. nog een 4e toe. De Kol- jongens behaalden de le prijs. Hun „baoken" stond op het open, inmiddels volgebouwde, terrein op de Kol. Tweede werd „Harwich" in de Look. 3e" de Dorperdijk" en 4e" de Noorden- barg". De prijzen waren toen nog niet zo groot als de laatste jaren en bedroegen resp. 25, 15, 12 en 8 gulden. Verder dingden naar de prijzen nog mee „de Haarjöden" (Flierdijk), „de Oude Deventerweg" (bij Prins). „De Boerendanssteeg" (Dijkerhoek), „de Espelodijk en „de Kosters- weg" (Borkeld). In de loop van de 18 jaar zijn de te winnen prijzen veel hoger geworden, omdat ook andere dan vakan- tiebedrijven een centje in de pot bijdroegen en zijn er ook tal van andere prijswinnaars ge- Vroegere keuring Toch is de hiervoren omschre ven stimulering van dit oude paasgebruik niet de eerste keu ring van paasvuren geweest. Pa sen 1929 organiseerde de redac tie van het Twentsch Zondags blad, het latere Dagblad van het Oosten, al een wedstrijd. Een groepje jongens uit 't westelijk deel van het dorp, bracht toen de brandstof voor een „baoken" bijeen, die een plaats kreeg in „de Gaarden", een dorpsdeel dat er toen nog maagdelijk bij lag. De oudste van de jongens was Jan Kevelam van de Larense- weg. Op zaterdagmiddag voor Pasen bracht de jury uit Almelo toen een bezoek aan Holten om de brandstapel van de jongens, die zich „De Eendracht" noem den, te keuren. Wat de uitslag was, is ons niet bekend. Wel hebben we als correspondent volgend jaar tijdig met het bij eenbrengen van het „baokholt" te beginnen en zich tijdig op te geven voor de volgende wed- Vossenjacht en SPEURTOCHT Op dinsdag 13 april en donderdag 15 april organi seert het „Paalhuus" paasvakantie-activiteiten Dinsdag is er dan een Vossenjacht, Deze begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Kosten zijn f 1 50 en het vertrek is vanaf het „Kolnus". Donderdag is er een Speurtocht. Deze begint ook om 2 uur en duurt ook tot 4 uur. Kosten zijn f150 en hier is het vertrek vanaf het „Paalhuus". Opgave voor 9 april bij: het „Paalhuus", Beusebergerweg 27 Holten. Tel. 05493-27 55. U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Naam: j Adres: j Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: i|f Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V jaar/per jaar JL FILMAVOND Voor leden van de afd. Holten en Dijkerhoek en Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen en de afd. Holten O.L.M. zal woensdag 14 april in rest. „Het Bonte Paard" worden ver toond de film „Als je met een boer trouwt". Na de film gele genheid voor discussie. Ook jon geren zijn van harte welkom. Na de trouwdag ging het jonge paar inwonen bij de ouders van de bruid aan de Markeloseweg en bleef daar plm. 2 jaar want toen was het „kooitje" klaar aan de Raalterweg wat door Paal man op een stukje grond van plm. 1000 m2 dat voor f600.- (toen een heel kapitaaltje) was gekocht van overbuurman Gait Koordes. Voor huis met grond moest in totaal f3200.- op tafel komen. Na plm. 2 1/Q jaar bij Overmeen te hebben gewerkt trad Paalman in dienst bij de fa. Haase, Roelofs en Markvoort te Rijssen. Waar hfj werd „aan genomen" op een uurloon van een kwartje. Paalman die tussen 1931 en 1939 nog werkzaam was bij Langkamp te Holten, Ode menger in Laren en Bieleman in Loo-Bathmen kwam in septem ber 1939 bij timmerman Nfjland in Espelo en hij werd daar me teen „baas" omdat Willem Nij- land onder de wapenen moest (mobilisatie). Bij Nijland werkte hij altijd met veel plezier want was dat niet zo geweest dan wat hij er geen 35 jaar gebleven. Na het bereiken van de pen- sioengerechtige leeftijd knapte Paalman zo links en rechts nog wat karweitjes op maar hiermee moest hij als gevolg van een hartinfarct in 1978 stoppen. Stil zitten heeft echter nog nooit ge kund en daarom doet hfj aan fi- Gebruik deze voor het opgeven gu inzagen en plakwerk en maakt fotolijstjes en andere leuke dingen voor de plaatse lijke afd. „Welfare". Mevr. Paal man die evenals haar man „wat um hane mut hebb'n" opende in 1934 een kruidenierswinkeltje 't Was bescheiden van opzet maar er zat groei in en in 1958 werd een nieuwe winkel gebouwd die zoals men dat noemt aan de ei sen van de klanten voldeed. Mevr. Paalman heeft het beroep van winkelierster altijd met erg veel plezier gedaan (ie hórt nog ies wat) maar in de zomer van 1971 heeft ze er een punt achter gezet want het werd echt te veel vooral zomers met de va kantiegasten (ijsverkoop). Hob by's heeft mevr. Paalman meer dan één. Ze eet graag lekker, leest veel (gek op streekromans) maakt gedichten bij jubilea etc. Ook voor het verenigingswerk heeft ze altijd veel belangstelling gehad en mede op haar initiatief werd de afd. Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen opgericht, ze is bestuurslid van de Hervormde Vrouwengroep Holten en de Bejaardensociëteit „Holten". Het gouden paar, dat 5 kinderen heeft en 13 kleinkin deren geeft gelegenheid tot feli citeren 's avonds van 7.30-10.30 uur in zaal „Vosman". Wij voe gen bij de vele gelukwensen gaarne de onze. J.W. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur van de krant, de liefhebbers van strijd Het is er toen niet van dit oude gebruik, opgewekt het gekomen. Het heeft 35 jaar geduurd voor dat zich een nieuw initiatief ontwikkelde, maar dat heeft tot nu toe dan ook - flink standge- Op woensdag 14 aprü viert het echtpaar A. Paalman en H.J. Kromdijk, Raalterweg 14 haar 50-iarig huwe lijksfeest. De bruidegom en de bruid hebben een arbeidszaam leven achter de rug. Paalman bezocht na het verlaten van de lagere school de ambachtschool in Ryssen en kwam, na met goed gevolg examen te hebben afge- 'legd, op 15-jarige leeftijd als knecht (krullejonge) in dienst bij timmerman Hendrik Willem Overmeen in het Neerdorp. Het eerste halfjaar verdiende hij niets toen 1 gulden per week en later 8 cent per uur en dat kon dan per week oplopen tot vijf gulden want 60 uur per week werken was in die jaren heel nor maal. wedstrijd meedoen. Het zijn de buurtvereniging „De Noorden- barg" (noordzijde Zuurberg- Aalpolsweg), „Espelo" (Okken- broekseweg bij, Toomeman) „de Beuseberg" (aan de Evertjes- weg) en „Dijkerhoek" (aan de Espelodijk). Verder is bij ge meentewerken vergunning aan gevraagd voor „mini-baokens" houden, want op Paaszondag in de omgeving van het dorp zullen er in elk geval vier en in de buurtschappen, paasvuren branden, die aan de W.B. Flevohof heeft haar bezoekers tijdens de Paasdagen vele aktiviteiten en nieuwe attrakties te bieden. Op eerste en tweede Paasdag kan in het kinderdorp van Flevohof door de jonge bezoekers gratis worden deel genomen aan aktiviteiten met eieren en er vinden .demonstraties parachutespringen' plaats. Op eerste Paasdag wordt bovendien door de parachutisten om 11.00 uur 's ochtends de nieuwe muizenstad op Fle vohof geopend. In de tropische plantenkas groeien momenteel bana nen, met ingang van Pasen kan van het nieuw aan gelegde vaargebied met punters en het splinternieuwe overdekte zwembad gratis gebruik worden gemaakt en bovendien kunnen alle bezoekers een kaart krijgen voor een tweede gratis bezoek in ditzelfde jaar. van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Opening muizenstad op eerste Paasdag. De parachutisten van de Para- Club Flevo openen op eerste Paasdag 's ochtends de nieuwe muizenstad. Een van hen zal met de sleutel van muizenstad op het terrein van Flevohof neerdalen en deze overhandigen aan het Hoofd van het Rekrea- tiepark van Flevohof, die deze nieuwe attraktie dan zal openen voor de bezoekers. De nieuwe muizenstad, die nabij het huisje van Paulus de Boskabouter ligt, is een miniatuurstad, compleet met dorpspleintje, stadhuis, sta tion met rijdende treinen, vlieg veld en Middeleeuws slot. In nauwe samenwerking met Fle vohof organiseert de Para-Club Flevo op vliegveld Lelystad van 10 t/m 12 april de internationale RAM-AIR met deelname door para's uit Duitsland, Oostenrijk, België en USA. Op tweede paasdag om 15.00 uur, wordt door hen op Flevohof een de monstratie parachutespringen verzorgd. Aktiviteiten met eieren op beide Paasdagen. Op eerste en tweede Paasdag kunnen alle kinderen de gehele dag gratis deelnemen aan akti viteiten met eieren in het kin derdorp van Flevohof. Er vinden o.a. eierspeurtochten plaats, waardoor de kinderen in het be zit komen van een aantal eieren. In het schildershuisje kunnen zij de gevonden eieren vervolgens van leuke kleuren voorzien. Bo vendien vinden er allerhande fantasierijke spelen met eieren plaats. Aanvangstijden van de verschillende aktiviteiten staan op deze dagen bij de ingang van Flevohof aangekondigd. Bananen in tropische plantenkas. De tropische kas van Flevohof telt vele exotische bomen en planten, waaronder verschillende soorten bananenbomen, koffie- struiken en rijstplanten. Door de voortreffelijke verzorging en het juiste klimaat-in de 1200 m2 grote kas, dragen een aantal van deze bomen momenteel ba nanen. De tropische kas vormt onder deel van de Wereldtuinen op Flevohof. Met ingang van Pasen zal in dit nieuwe projekt het water ettelijke meters bruisend naar beneden storten langs het bergbeekje van de Alpen tuin en de drietrapswaterval van de Pa- noramatuin. Vanaf het plateau op het hoogste punt van dit projekt heeft men een wijds uit zicht over de tuinen en andere delen van de 150 ha. grote Fle vohof. Vaargebied en overdekt zwembad opengesteld met Pasen. Het nieuwe vaargebied, waar men met punters over het stel sel van kanalen kan varen, wordt ook met ingang van Pa sen opengesteld voor de bezoe kers. In geval van minder goed weer zal het splinternieuwe overdekte zwembad uitkomst bieden. Beide nieuwe attrakties zijn geheel bij de entreeprijs van Flevohof Inbegrepen. Tweede bezoek gratis. Het tweede bezoek gratis* dat niet nieuw is voor Flevohof geldt uiteraard ook voor de vele duizenden bezoekers, die tijdens de Paasdagen op Flevohof ver wacht worden. Het is wel zinvol om dan voor ieder alvast een pasfoto mee te nemen. Deze wordt bevestigd en afgestempeld op een gratis te verkrijgen kaart. Met deze gestempelde kaart, heeft men in ditzelfde jaar dan nog een keer geheel gratis toegang tot Flevohof. Als commentaar bij de uitslagen wordt geconstateerd dat een voorspelling t.a.v. de binnenkort te houden Gemeenteraadsverkie zingen niet kan worden gegeven, daar dan de nu op de WD uit gebrachte stemmen aan 2 par tijen toevallen, te weten WD en Gemeentebelang. Op basis van de in het verleden behaalde re sultaten bij de partijen welke aan de Gemeenteraadsverkiezin gen in Holten deelnemen, is deze conclusie slechts zeer ten dele juist, daar bij nadere be studering blijkt dat de partij Gemeentebelang haar stemmen krijgt uit alle deelnemende par tijen, dus niet allen bij de WD, maar ook in belangrijke mate bij CDA, P.v.d.A. en D.66.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1