4 PROVINCIALE STATENVERKIEZING 1982 VW-VOORZITTER J. H. BAARD: „INHAKEN OP GROTERE REGIONALE VERBANDEN" ^3 Eerste paasdag-paasmaaltijd, zang en bloemenhulde Collecte Nederlandse Hartstichting Jongerendienst Mans uut Hoolt'n maakt koopavond weer gezellig! Radio, ,Diessenplas zaterdag 3 april Gedrukte oplage 3075 hMmM Prijzen voor grootste paasvuur - HOLTENS NIEUWSBLAD Bejaardensociëteit Kado Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nar» Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 1 april 1982 - 34e jaargang - nr. 13 De opnieuw als voorzitter gekozen man, de heer JU. Baard stelde tijdens de jaarlijkse V.V.V. ledenvergadering dat steeds meer aan dacht in de toekomst moet worden besteed aan regionale VW sa menwerking. „We moeten daarbij duidelijk denken in de richting van grotere verbanden. Elkaar de bal toespelen en informatie over en weer aandragen, waardoor je zo optimaal mogelijk als V.V.V". je diensten kunt aanbieden". De heer Baard zag duidelijk mogelijkheden in de richting van De venter, dat zijns inziens goede slecht weer accommodaties zou kun nen bieden. Dat in het verleden werving en het ontplooien van nieuwe ideeën op de tocht kwamen te staan kwam voor een groot deel door de ziekte van directeur de heer Kers. „Het afgelopen jaar stond in het teken van de ziekte van de heer Kers en de daarmee gepaard gaande problemen", aldus de voorzit ter. De keer ten Berge die gratis zijn diensten beschikbaar stelde heeft dit voor een deel kunnen ondervangen, door lopende zaken af te wikkelen. Tijd en gelegenheid voor nieuwe ontwikkelingen, juist in een tijd die daarom vraagt, was er weinig. Jnmiddels lijkt het vast te staan dat de heer Kers zijn functie niet meer zal opnemen en vooruitlopend daarop werd vastgesteld dat een nieuwe functio naris wordt gezocht. Het zal daarbij gaan om een volledige functie. leerlingen van Roermondse ba- uit de provincie Overijssel waren sisscholen plus kinderen uit alle drie leerlingen uit %de gemeente provincies plantten in Roermond Holten te weten John Meyerink afgelopen woensdag bomen in (de Schakel), Wouter Jan Jansen het kader van de nationale (Kompas) en André Vincent boomfeestdag. Afgevaardigden (Kolschool). Op de donderdagkoop avond van 8 april kun nen de winkelende klanten onze „Mans uut Hoolt'n" weer ont moeten. Deze keer ver rast hij het koperspu- bliek met echt originele paaspresentjes die hij U namens de Holtense Handelsvereniging aan biedt. Notulen en jaarverslag werden voor de laatste maal voorgelezen door de (scheidende) secretaris de heer J. Wiggers. Voorzitter de heer Baard schetste in het kort de vele ak- tiviteiten in de loop der jaren door de heer Wiggers op poten gezet. „We denken dan bijvoor beeld aan het nieuw leven in blazen van de organisatie van Paasvuren. De heer Wiggers bewees tevens zijn bekwaamheden ten aanzien van zijn perswerkzaamheden Dorpsfeesten en het Kerkelijk leven. Kortom een belangrijke poot in de Holtense samenleving ten aanzien van vele aktivitei- ten", aldus de heer Baard. Voorgesteld werd daarom de heer Wiggers als ere-lid te in stalleren, waarmee de vergader ing akkoord ging. De heer Wig gers dankte op zijn beurt de vergadering voor dit gebaar van waardering en stelde aan zijn VW-periode warme herinnerin gen te zullen bewaren. Opvolger van de heer Wiggers werd de heer J.G. van Lindenberg. In Evenals voorgaande jaren zullen ook dit voorjaar weer voof de grootste paasvuren die rond Holten „gebouwd" worden geld prijzen beschikbaar worden ge steld. De bouwers die het aan voeren van brandbaar materiaal, hout en takken al een paar we ken volop bezig zijn, moeten bedenken dat onder „grootste" werd verstaan het aantal ku bieke meters. Wel is er ook nu weer een extra prijs voor de mooiste „boaken". De afspraak die het vorig jaar met de „bou wers" werd gemaakt dat by het opbouwen geen gebruik mag worden gemaakt van mechani sche middelen (hijskranen) geldt ook nu weer. Wanneer men wil meedingen naar een van de prij zen moet men dit opgeven b(j de heer J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 13 56. De keuring zal plaats hebben op zaterdag 10 april tus sen plm. 16.30 en 18.00 uur. De grootste boaken zal zondaga vond (Eerste Paasdag) om plm. 9.00 uur in de fik worden gezet door burgemeester W.L.F.C. rid der van Rappard. het bestuur vond verder de wis seling plaats van de heer Maats, welke opgevolgd werd door de heer J. Wansink. De kascommis- sie zal worden bemand door de heren van Wingerden en Muller. Regionale mogelijkheden. De heer Baard benadrukte nog eens duidelijk de regionale func tie die je als VW kunt hebben. „Denk aan Salland, Twente de Achterhoek. In dit uitgestrekte gebied zou Holten een soort van drie landen punt kunnen zijn. We moeten niet bang zijn ons als streek te presenteren gezien in zijn totaliteit. Op die manier lopen we minder kans de boot te missen", aldus de heer Baard. „Samenwerking met bijvoorbeeld s Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot.dinsdags 12.03 uur ln,Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Een glunderende heer J. Wiggers, zichtbaar gelukkig met zijn on derscheiding als erelid van het VVV. De heer Wiggers nam na 25 jaar afscheid, waarvan 21 jaar dienst te hebben gedaan als secretaris binnen het VVV be stuur. Zijn onderscheiding kreeg hij uit handen van de (opnieuw als voorzitter gekozen) heer J.H. Baard. een O.A.D. zou in dit kader zijn diensten kunnen bewijzen. Vooral in het voor- en naseizoen zouden meer mogelijkheden uit gebuit kunnen worden. Laten we ons in eerste instantie concen treren op voor de hand liggende ideeën", aldus voorzitter Baard. Dinsdag 6 april is er weer een bejaardensociëteit in gebouw Irene. De OAD zal een speciale diapresentatie verzorgen. Eerder werd deze demonstratie door Diessenplasbewoners enthousiast ontvangen. Aanvang 14.30 uur. Iedereen is weer van harte wel kom. De Nederlandse Hartstichting houdt dit jaar zijn jaarlijkse col lecte van 5 tot en met 10 april. Tot nu toe is de collecte elk jaar een groot succes geweest. Steunt daarom ook dit jaar deze col lecte door uw milde bijdrage. De Nederlandse Hartstichting heeft uw bijdrage dringend nodig in haar strijd tegen hart- en vaat ziekten. De Nederlandse Hart stichting doet dit door: 1. Voor lichting aan het Nederlandse volk; 2. Snelle hulpverlening na hartinfarct; 3. Revalidatie van hartpatiënten en geëigende cen tra; 4. Wetenschappelijk onder zoek; 5. Activiteiten te ontwikke len voor kinderhartpatiënten. In de collecte week komt een collec- tant(e) bij u aan huis met een collectezakje, waarin u uw gift kunt doen. Eventuele bank- of giroopdrachten worden ook in het collectezakje geaccepteerd. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Vrienden van de Hart stichting afd. Holten. Zondag 11 april, eerste Paasdag, wordt er, evenals voorafgaande jaren, een Paasmaaltijd en Zang en Bloemenhulde in de Diessen- plas gehouden. Het programma ziet er dit, jaar iets anders uit, namelijk om half negen 's mor gens is er een gezinsdienst in de Ned. Herv. Kerk, waar jong- en oud welkom is, aansluitend hierop is er de mogelijkheid om een boeketje bloemen te kopen, op het plein voor „Irene",en mee te gaan naar „de Diessen- plas" om daar als wijze van Paasgroet, een zang- en bloe menhulde te brengen, een hierna wordt er een Paasmaaltijd ge houden in gebouw „Irene". Wij rekenen ook dit jaar weer op Zondag a.s„ 4 april, is er geen Jongerendienst, dit in verband met de bevestigingsdienst van de nieuwe lidmaten, in de tweede dienst om tien uur, in de Ned. Herv. Kerk. In tegen stelling met eerdere berichtge vingen gaat de Jongerendienst dus niet door, maar wordt ie dereen uitgenodigd naar de kerk te komen. Eerste Paasdag wordt er 's middags om half negen een gezinsdienst gehouden, met aan sluitend een bloemenhulde en samenzang in „De Diessenplas" en daarna een feestelijke Paas maaltijd in „Irene", zie het be richt elders in deze krant. De volgende Jongerendienst is op .zondag 18 april, 10 uur in Ire- nen. Tot Ziens. De Jongerendienstcommissie. een grote belangstelling hier voor. Doet U ook mee? Doe jij ook mee? Van harte welkom. Voor inlichtingen, en opgave voor de Paasmaaltijd kunt U terecht bij de jeugdouderlingen: Bert Mul ler tel. 33 73, Henk Veltkamp tel. 16 81 en Johan Steunenberg tel. 15 51. Tot ziens, eerst Paasdag, De jeugdraad Het is de bedoeling ds. Addink ter gelegenheid van zijn afscheid een kado van de gehele ge meente aan te bieden. Een ie der, die hetzij persoonlijk, hetzij vanuit een organisatie aan dit kado wil bijdragen verzoeken wij het geld te storten op rekening 32.85.61.363 t.n.v. „afscheidskado ds. Addink" bij de Rabobank Voor de organisatie is het be slist noodzakelijk dat wij tijdig weten hoe groot het totaalbed rag is. Daarom verzoeken wij ie der vriendelijk doch dringend, er voor te zorgen dat de giften vóór 10 april zijn overgemaakt. Wijkraad West. Partijen STEMBUREAUS: Prov. Staten 1982 Porv. Staten 1978 Tweede Kamer 1981 Tuin straat Diessen plas Oranje straat Dijker- hoek Kol school Haar- schoot Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. CDA 471 293 392 390 347 230 2123 40.71 2210 40.62 2288 38.53 PvdA 118 205 106 32 318 256 1035 19.85 1544 28.38 1367 23.02 WD 200 326 308 161 221 211 1427 27.36 1236 22.72 1359 22.88 D'66 61 62 50 29 125 121 448 8.59 225 4.14 608 10.24 SGP 7 3 2 4 11 1 28 0.54 39 0.72 33 0.56 GPV 1 3 1 1 6 4 16 0.31 13 0.29 16 0.27 Soc. Part 0 1 2 0 0 4 7 0.13 0 0 2 0.03 RPF O 8 10 1 16 10 45 0.86 11 0.81 48 0.81 PPR 6 2 7 6 7 17 45 0.86 49 1.08 56 0.94 PSP/CPN 4 5 2 4 12 14 41 0.79 30 0.56 44 0.75 Rechtse V.P. 46 0.78 DS 70 22 0.37 Evang. V.P. 39 0.66 Opkomst Prov. Staten 1982 - 85.22% Opkomst Prov. Staten 1978 90.6% Opkomst Tweede Kamer 1981 96.77% Van de 6172 kiesgerechtigden in Holten bleven bij de op 24 maart 1982 gehouden verkiezingen 957 thuis. Van de 2123 kiezers die op lijst 1 (CDA) stemden brachten in totaal 203 hun stem uit op een plaatse lijke kandidaat t.w. 20 op F. de Wit, 78 op H.J. Wes- terik, 28 op A.J. Nijkamp en 77 op H. Rietberg. Aan een voorspelling t.a.v. de op 2 juni a.s. te hou den gemeenteraadsverkiezingen willen we ons niet wagen aangezien dan de nu op de WD uitgebrachte stemmen aan 2 partijen toevallen n.l. WD en Ge meentebelang. Bij de in 1981 gehouden stemming voor de 2e kamer werden 306 stemmen uitgebracht op partijen die niet aan de gemeenteraadsverkiezin gen zullen deelnemen. Gevonden: Bruine portemonnee, inh. fl.45; krantenfietstas; twee blauwe wanten, kinderhand schoenen; herenhorloge, merk Ruhla, zwart polsbandje en witte wijzerplaat; twee sleutels en nagelknippertje aan bruin hoesje; zilverkleurig balpen. Verloren: groen tasje met re genpak; Duitse herder, reu, zwart/bruin, geen halsband, ,Ar- ko'; doublé/gouden dameshorlo ge, merk Plato; polshorloge, gouden heren krokodillen leer witte wijzerplaat; twee bruinach tige leren handschoenen; zweef vliegtuig, kleur blauw/wit, „Ka- thy"; gouden armband, naampl. ,Anja'; grijze valkparkiet, .Joe pie', kan z'n eigen naam zeggen; goudkleurig medaillon; bruine Empo fiets. Zaterdag drie april is weer de directe uitzending. Radio Dies senplas 's morgens tussen tien en elf uur te beluisteren en te bekij ken. Naar aanleiding van de expositie van wijlen H.H. Stuk- ker, die nog tot en met vier april is te bezichtigen, staat een interview op het programma met Tonny Brands over „Wie en hoe was H.H. Stukkef?" Ook treden weer leerlingen van de muziek school op om gitaar en fluitspel ten gehore te brengen. Het gaat om Bas en Peter Bennik. Inter views worden verzorgd door Jannie Mondeel en Wil Vos. Fred Droog zit weer achter de knop pen. Tussentijds worden gram mofoonplaten gedraaid die door de bewoners zijn aangevraagd. Het geheel ivordt aan elkaar ge praat door Jeanette Droog en Everdien Spakman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1