iA Medische diensten JAARVERGADERING O.L.M. AFDELING HOLTEN VVD debatteerde met PvdA LEGO organiseert kampioenschap P Kerkdiensten HOLTENS NIEUWSBLAD Liberaal café Bergruiternieuws voor iedereen die iets te bouwen oS te verbouwen heeft 7 NED. BOND PLATTELANDSVROUWEN Plattelandsvrouwen afdeling Espelo GEDROOGDE BLOEMEN, BLADEREN EN VRUCHTEN IN LA CIGALE Prijsuitreiking schietvereniging AC RESTAURANT USD AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD 18 MAART 1982 -PAG. 3 In de dinsdagavond in rest. „Vosman" gehouden jaarverga dering van de plaatselijke afd. van de Ov-Landb. Maatschappij die onder leiding stond van de heer A.v.d. Brink hield de heer ing. A.M. van der Weerdhof, verbonden aan het consulent schap in algemene dienst voor Boerderijbouw en inrichting te Wageningen een inleiding over het onderwerp „Bio-gas en windmolens". Beide zo zei hij stonden een paar jaar geleden nogal in de belangstelling en men geloofde toen dat het dat helemaal was. Geleidelijk aan liep de belang stelling terug mede omdat de kosten die met het opwekken van energie te hoog zijn gezien de baten. Bij de bouw van een bio-gasinstallatie moet men vol doen aan de door het stoomwe zen gestelde eisen en dat zijn er nogal wat. De prijs van een bio-installatie van 120 M3 be draagt f. 100000.- Ook de resultaten met het op wekken van energie door wind molens vallen tegen. De wind molens zijn alleen bruikbaar in gebieden met een hoge gemid delde windsnelheid groter van 5 meter per seconde. Wanneer men besluit tot het aanschaffen van een windmolen (kosten plm. 60000.-) moet men proberen de hoeveelheid energie die geproduceerd wordt zelf te gebruiken. De jaarlijkse kosten bedragen plm. 14% en dat is ten opzichte van de prod uk tie te hoog. De heer van der Weerdhof advi seerde dan ook om met bio-gas en windmolen niet al te hard van stapel te lopen. Door de heer H. Slijkhuis te Holten, lid van het Provinciaal Bestuur O.L.M. werden in een korte toespraak de verschillende problemen op landbouwgebied onder de loupe genomen en hij schonk in 't bijzonder aandacht aan de te verwachten ontwikke lingen op het gebied van de zuivel en de schadelik wildakte. De vele protesten die de be trokken minister op z'n bureau heeft gekregen hebben geresul teerd in een wat soepeler hou ding en de toezegging dat hij advies zal vragen van de Jacht- raad. Jaarverslagen Uit het jaarverslag van secreta ris Bekkemens bleek o.m. dat de afdeling Holten 254 leden telt. Penningmeester H. Vorkink kon de boeken over 1981 afsluiten met een batig saldo. De inkom sten en uitgaven bedroegen resp. f. 4956.33 en f. 4141.03. De kascontrolecommissie die be stond uit de heren E. Krikkink, A. Pekkeriet en J. Stoevenbelt verklaarde bij monde van eerst genoemde dat boeken en be scheiden in orde waren bevon den. Bestuursverkiezing Als bestuurslid werd met bijna algemene stemmen herkozen de heer H. Vorkink. Als tegenkan didaat was door het bestuur ge steld de heer A. Pekkeriet. Bij voldoende belangstelling zal de afd. deze zomer weer een uit stapje maken dat door het be stuur georganiseerd zal worden. Voor uitwisseling met een an dere afdeling bleek bij de leden geen animo. Mocht U zo zei voorzitter van den Brink t.z.t. nog van gedachten veranderen laat het ons dan weten. NED. HERV. KERK 8.30 uur en 10.00 uur ds. C.C. Addink. Uitgangscollecte: Noodlijdende kerken en per sonen. Oppasdienst: mevr. Poortman-Schuiterd en Frieda van Zon. GEREF. KERK 9.30 uur ds. C. van Rij van Nijverdal, 15.00 uur ds. E. Overeem van Enter, Kinder- nevendienst klas 3 o.l.v. Ypie Sysling en klas 4 o.l.v. de heer H. Beltman. In beide diensten is de le coll. be stemd voor de kerk en de 2e voor rente en aflossing. R.K. KERK Zaterdag: 17.00 uur zondag: 9.30 uur. DUKERHOEK 10.00 uur ds. W. Vons, Uit- gangscollecte voor noodlij dende kerken en personen. OKKENBROEK 10.00 uur ds. A.H. van Pijpen van Wijhe, Uitgangscoll. Noodlijdende gemeenten en personen. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur zondag: 8.00 en 11.00 uur. De maandelijkse bijeenkomst was maandagavond 15 maart j.l. in zaal „Vosman" De presidente Mevr. Legdeur- Magermans opende de vergader ing en heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Prins uit Raalte, die deze avond een lezing zal houden over het psychiatrisch centrum Franciscushof. Vervolgens leest de secretaresse Mevr. Veltkamp Lievestro de Notulen voor. Na enkele mede delingen te hebben gedaan, werd het woord gegeven aan de Heer Prins. Hij vertelde, dat er plm. 39 psychiatische centra in Nederland zijn, waaronder één in Raalte. Plm. 15 jaar geleden werd het centrum in Raalte ge strekt. Er is plaats voor ruim 400 patiënten, die poliklinisch, dan wel volledige behandeling krijgen w.o. arbeidstherapie: zoals creativiteit; muziektherapie is muziek beoefenen; bewegings therapie is sport. Geestesvolksgezondheid wordt weieens vergeleken met de doos Pandorra uit de Griekse Sage. Psychiatrie kan voortkomen uit o.a. Christendom is teruggang kerkgang; bevolking is veel mensen op een hoop.; arbeid is te weinig arbeid-werkloosheid Woningnood is te weinig huis vesting; soc. acties is strijden gelijke rechten-emancipatie; mi lieu is vernieling van natuur, fi nanciële problemen en geen toekomstperpectief. Na de pauze beantwoordde de Heer Prins een aantal vragen. De presidente dankte de Heer Prins voor de leerzame causerie en wenste allen wel thuis. Op maandagavond 8 maart, in het gebouw het Trefpunt hiel den de leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Espelo hun maandelijkse bij eenkomst. De pres. Mevr. Tui- tert heette allen een hartelijk welkom, in het bijzonder Mevr. van Wijk Het vorige week woensdagavond in „Het Bonte Paard" gehouden politiek debat tussen de Partij van de Arbeid en de WD stond om begrijpelijke redenen sterk in de belangstelling. Meer dan driehonderd mensen waren naar Dijkerhoek gekomen om het poli- tike steekspel bij te wonen. Sprekers waren Jan Kamminga (voor zitter WD) en Max van den Berg (voorzitter PvdA). Verder voer den het woord de lijsttrekkers voor de statenverkiezingen in Overijssel, Jan Dijkema (PvdA) en Jan Ankersmit (WD). Het de bat en het daarna door de spekers gevormde forum stond onder voorzitterschap van mr. drs. H.N.A.J. Zijlmans, burgemeester van Wijhe. Kabinet heeft geen bestaansreden meer Jan Kamminga, die de spits af beet in de rij van sprekers, vond dat het kabinet van CDA, PvdA en D66 geen reden van bestaan meer heeft. Deze coalitie is een misrekening geweest. Het kabi net is erg verdeeld, de fracties zijn dat ten opzichte van de ministers en ze zijn het onder ling ook niet eens. Kamminga hekelde de gang van zaken met betrekking tot het scheppen, van werkgelegenheid door de huidige regeringscoalitie. Hij uitte ook kritiek op de bespre kingen over de bezuinigings maatregelen, die hoognodig moeten worden getroffen. Van den Berg: maximum f.2. miljard Max van den Berg (PvdA) deelde mee, dat zijn partij met de bezuinigingen niet verder wilde gaan, dan 1,5 tot f.2 mil jard. Na de f 5 miljard bezuin igingen in 1981, die nu uitge voerd worden, vond hij dit een absoluut maximum. Van de door minister Van der Stee ge wenste f 4,5 miljard bezuiniging wilde hij niets weten. Bedrijfsinvesteringen Jan Kamminga brak een lans voor meer steun aan het be drijfsleven. Alle beleidsinspan ningen moeten worden gericht op bedrijfsinvesteringen. Een ge zond bedrijfsleven, levert meer werk op en meer banen, waarom we zo zitten te springen. Zowel gedeputeerde Dijkema (PvdA) als Ankersmit (WD) pleitten voor het met kracht bevorderen van de werkgelegenheid door het provinciaal bestuur. An kersmit wees er daarbij op, dat het nodig is het particulier in itiatief te stimuleren, vooral het midden- en kleinbedrijf moet worden bevorderd. Er werd ons eerst een interes sante Jubileum film vertoond, deze film was aangeboden door de leden, voor de leden, i.v.m. het 50-jarig bestaan van de bond. Deze jubileumfilm liet ons het gezicht zien van de Platte landsvrouwen van vroeger en nu. De film had als thema hoe het was, hoe het is, en hoe het zal worden. Het beleid van de Bond op deze film is gericht op recreatie-educatie-vorming. Na de pauze werden er vragen ge steld, een levendige discussie en een leerzame avond. De pres. Mevr. Tuitert bedankte hiervoor Mevr. van Wijk hartelijk. Josephine van den Berg temid- staan voor een goede basis voor den van materialen die garant haar werkstukken Wanddecoraties van droogbloemen, gemaakt door Josephine van den Berg (19) uit Holten zijn bij Galery „La Cigale" van 17 maart tot en met 10 april te bekijken. Mozaïken, landschappen, maar ook fantasiestukken hangen te kijk en te koop in prijs variërend van 65 tot 295 gulden. Ideeën hiervoor deed zy zoveel mogelijk op uit de natuur en ook de producten waarmee ze werkt zijn veel zelf ge kocht, geplukt en gedroogd. Josephine zit momenteel in haar tweede jaar in Velp op de vakschool voor Bloemsierkunst, waar zij leert voor bloembindster. Haar werkstukken kunnen opgesplitst worden in bloemstukken (bloemistenwerken) en „kunst" stukken. Wanddecoraties, die verschillende taferelen uitbeelden, verwerkt op meubelplaat. zy werkt met gedroogde bloemen-bladeren en ook gedroogde vruchten. Boerenwormkruid, Judaspenning, Kamille, Guldenroede en Edelweisz komen veelvuldig voor in haar stukjes. Eerder exposeerde Josephine in Epe in de bibliotheek. Als toe komstplannen geeft zy aan voor een jaar naar Engeland te willen om daar ideeën op te doen. Haar aktiviteiten wil ze gaan uitbrei den met het gaan verfraaien van meubelstukken en deuren. In het najaar van '82 zal gestreden worden om de titel „LEGO kampioen van Nederland", met als aanleiding 25 jaar LEGO in Nederland voor Holten geldt dat by v.d. Maat deze jubileum bouwwedstrijd gestart wordt met een eerste bouwronde. Het gaat erom dat kinderen die willen deelnemen thuis iets van LEGO bouwen, naar eigen fantasie en zonder hulp. De wedstrijd staat open voor twee categorieën en twee leeftijdsgroepen. De eerste is de categorie gewoon LEGO, voor kinderen van vyf tot en met acht jaar. Tweede categorie is Technisch LEGO voor kinderen van ze ven tot en met twaalf jaar. In beide categorieën zyn prijzen te winnen en bovendien worden de eerste drie prijswinnaars in de beide groepen uitgenodigd deel te nemen aan de volgende ronde. Bij de in zaal „Vosman" door de Schietvereniging „De Eendracht" gehouden wedstrijden waren de uitslagen als volgt: Luchtgeweer: Klasse A: 1. G. Koopman 175 p. 2. G.H. Paalman 161 p. 3. D.J. Nijendijk 158 p. 4. G.J. Schup- pert 157 p. Klasse B: 1. Dick Jansen 169 p. 2. E.J. Grootentraast 165 p. 3. A. Paalman 154 p. 3. B.J. Op laat 142 p. Klasse C: 1. G.J. Sluiter 149 p. 2. Bert Paalman 142. P. Klasse D: 1. J. ten Wolthuis 143 p., 2. G.J. van Aefct 124 p. 3. Bert Tromop 86 p. Luchtpistool (Open Klasse) 1. H.J. Nekkers 173 p., 2. G.H. Paalman 149 p. Beoordeling. De jongens en meisjes kunnen hun werkstukken van 20 maart tot en met 1 april inleveren by v.d. Maat. Op 2 april vindt de beoordeling plaats door de prys- vraagjury, bestaande uit G.H. Voordes, G.J. van 't Holt en mej. B. de Jong. Gelet zal worden op onderdelen als idee, fantasie, inzicht en uit voering. De prijsuitreiking is vastgesteld op woensdag 6 april. Bekroonde LEGO prestaties kan men op 2 en 3 april in de eta lage bekyken. Vanaf 7 april kunnen de werkstukken weer worden afgehaald. Deze voor ronden worden overal in het land georganiseerd. De winnaars hiervan, men rekent op rond de 900 kinderen worden uitgeno digd voor de regionale kam pioenschappen op 4 en 11 sep tember in een viertal pretparken in Nederland. De finale is 16 ok tober op Schiphol. Na het succes van Neelie Smit-Kroes (WD) op 8 februari, Kon dr. L.M.L.H. Hermans, lid van de Tweede-kamer voor de WD, maandag 15 maart jl. eveneens een flink gehoor in ho tel „De Holterberg" toespreken. De mogeiykheid een WD- spreker te beluisteren, doet zich voor de Statenverkiezingen nog éénmaal voor en wel op 23 maart a.s. tijdens een Liberaal Café in café-restaurant „De Poppe". Ir. G.C. Dogterom, lid van de Overijsselse Staten, voor de WD zal dan de kiezers uit Markelo en Holten zyn visie ge ven op de politieke koers, die zal moeten worden gevaren om tot een in sociaal en economisch opzicht betere samenleving te komen. Op 24 maart, komt de afdeling Holten van de WD by- een in café „De Biester", voor het volgen van de verkiezings uitslagen. Op concoursen in Heeten en Groenlo hebben leden van de land. Rijvereniging „De Bergrui- ters" de volgende successen be haald Heeten: Dressuur klasse L: 3e Hendrika Teeselink met „Jacob" Dressuur klasse B: 5e Ema Wilmink met „Prana" Groenlo (springwedstrijden) Springen klasse B: 3e Theo van Dyk met „Ukkie". Springen klasse L (na barrage) 3e met „Punette" Dressuur klasse L: 3e Ingrid Dieperink met „Punette" Theo van Dijk clubkampioen „Bergruiters" Op de jaarvergadering van de „Bergruiters" werd Theo van Dyk gehuldigd als clubkam pioen. Het was voor het derde achtereenvolgende jaar dat hij de prachtige bokaal in ont vangst mocht nemen. Vrijdag 12 maart hield de schietver. „De Zaagmolen" haar gezellige avond in Restaurant „Het Bonte Paard". De commis sie t.w. Joh. Tuitert, J. Nikkels, J.W. Stevens en B.W. Stevens hadden een prima verzorgd pro gramma. Na een welkomstwoord en een spelletje bingo met mooie prijzen werd de avond opgeluisterd met een optreden van de fam. Keurhorst uit Olst. zy begonnen met een conference en hun tweede optreden was een sketch. Het geheel viel zeer in de smaak by de Dykerhoe- kers wat aan het applaus te merken was. Ook werd er een dansje gemaakt o.l. van de R.V.S. Drive-In t.w. Wim Rensen en Bart Bolink. Het muzikaal gedeelte werd door hen goed verzorgd. De opkomst was vrij goed - vooral van de jeugd. Na noch enkele spelletjes en een dansje werd de avond afgeslo ten. Tot slot werd de uitslag bekend gemaakt van de vrije baan met prijsuitreiking. Senioren vuurbuks: 1. B. Ny- land; 2. W. Wechstapel. Senioren windbuks: 1. B. Ny- land; 2. W. Wechstapel; 3. J.W. Stevens. Junioren pistool: B. Wissink. Junioren windbuks: 1. E. v.d. Brink; 2. D. KI. Teeselink; 3. H. Haverslag; 4. G. Veneklaas; 5. Mej. L. Rensen. Zotnaar met zvat vrienden of familie dineren in het sfeervolle bedieningsrestaurant van AC Restaurant Holten. DE CHEF CREËERDE DIT SPECIALE AC-DINER: FRANSE UIENSOEP rijk gegratineerd met Parmezaanse kaos. YARKENSHAASINPEPERRQOMSAUS geserveerd met twee soorten groente en gebakken aardappeltjes of pommes frites. MOEDERS MOOISTE een schitterend roomijsdessert met perzik, ananas, sorbetsaus, slagtopping en feestelijke garnituur. TUDELUK 25 GULDEN PER PERSOON EN DE 4e GAST EET GRATIS. Geldig t/m 31 maart 1982. AC RESTAURANT HOLTEN Langstraat 22, E8/A1 Deventer - Hengelo. Tel. 05483-2680. UITEN TOCH EEN BEETJE THUIS. Vrijdag 19 maart: 20.00 uur Regionale Touwtrekwedstrijden in manege „Snorrewind" Org. TTV „OKIA". Zaterdag 20 maart: 16.00-18.00 uur: Receptie Lv.m. 121/2-jarig bestaan Jeugdsoos „De Schure" in het „Paalhuus". Zondag 21 maart: 14.00 uur Start le deelnemer „Lente- puzzelrit" M.A.C. „De Holter berg" bij clubhuis „De Biester" (zie adv. en ber). 14.00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 22 maart: 19.30 uur Vergadering leiders „Straatvoet baltoumooi 1982" in clubhuis van ,31auw Wit". 20.00 uur Schrijfavond Amnesty Interna tional in rest. „Vosman". 19.30 uur Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Rode Kruis in rest „Vosman". Dinsdag 23 maart: 19.30 uur Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. 20.00 uur: Bij eenkomst Herv. Vr. Groep Dij kerhoek in „Bethanie" Spela- vond. Woensdag 24 maart: Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten. Donderdag 25 maart: 20.00 uur Bijeenkomst Chr. Plattelands vrouwen Bond afd. Holten in „De Kandelaar". Spr. de heer J.P. Zeilstra, Apeldoorn. Onder werp Grafologie (Handschrift kunde). Maandag 29 maart: 20.00 uur Invulavond formulier Ink. Belas ting 1981 door F.N.V. in rest. „Vosman" (zie adv.). 20.00 uur: Jaarvergadering VW „Holten" in hotel „Hoog Holten" (agenda wordt toegezonden). Dinsdag 30 maart: 9.30 uur: Koffie-ochtend afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in „Trefpunt". Woensdag 31 maart: 19.30 uur Herdenkingssamenkomst i.v.m. 50-jarig bestaan Chr. Onderwijs in Holten in „De Kandelaar". Donderdag 8 april: 20.00 uur Ledenvergadering van de afd. FNV (NW en NKV) in café-rest. „Vosman". Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Stilittslut 24 Openingstijden: ma. tm. vr. 8.30-12.00 en 13.30-17,30 SU!» za. 9.00-12.00 Iti 11413-1117 Koopavond Goor fuitl|15 donderdag 19.00-21.00 1001 bouwmaterialen onder één dak! ïiinjTrttiffm Arts: W.R. van Couwelaar, Keizersweg 32, tel. 05483-3553. Spreekuur: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging: mevr. B. Mak, Zwolseweg 75, Deventer, tel. 05700-13522 b.g.g. 22700. U kunt de wijkverpleegkun dige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur, bu reau St. Kruiswerk, Gaarden- straat 29, tel. 1436. Tandarts: L.G. Dekker, Mare. Samuëlstraat 3, Enter, tel. 05478-1653. Spreekuur spoed gevallen: 17.00 uur tot 17.30 uur. Dierenarts: W.C.W. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-2004. Ziekenfonds: Spreekuur vrij dag van 8.30-10.00 uur Groene Knfisgebouw, Gaar- denstraat 31. Ziekenvervoer: Alarmnum mer 0011 of dienstdoende arts. Open bejaardenwerk tafeltje dekje: Inlichtingen tel 1201- 16517. Zuigelingen-consultatiebureau Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat Fisiotheraple: Alle werkdagen wykgebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat St. voor maatsch. dienstver lening midden Overijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483-2784. Maatschappelyk werk gezins- en bejaardenver zorging. Spreekuren maandag t.m. vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Gem. energiebedrijf: Storing elektriciteit en gasvoorzie- ning, tel. 1814. Politie: Tel. 1353 en 2665. Na 18.00 uur bellen 05200-71234. Brandweer: Telefoon 0011 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 3