DE na DIJKMAN HOOFD BANKZAKEN BIJ RABO MAC-petitie; uiting van ongenoegen „Iets verbieden lost niets op" HOLTENS NIEUWSBLAD STZS-s behoefte? iostaEgisch Ecoffieconcert Plattelandsvronwen Met ,,'t Klavier" inspelen op LENTECONCERT H.M.V MUZIEK OP HOOG NIVEAU WINNAARS CARNAVAL Oud -plaatsgenoot benoemd in Utrecht Evangelische boekwinkel vanuit geloofsopdracht HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Donderdag 18 maart 1982 - 34e jaargang - nr. 11 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 21 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Gebruik deze Onder leiding van Henry Fransen werd muziek op hoog niveau noemde gaf in zijn stuk „De Geuzen in de Bomelerwaard", vast ten gehore gebracht met werken van onder andere Joh. Seb. een voorproefje op het komende ouderwets „Oranjefestijn". Een Bach, Michiel van Delft en Henk van Lijnschoten. Laatstge- ouverture die de sporthal tot een feesthal maakte. Ging het voor de pauze om het H.M.V.-concert, voorafgegaan door een groepje jeugdleden on der aanvoering van Henk Bouwhuis, na de pauze wissel den orkest-majorettes en drum band elkaar af. Majorettes ston den onder leiding van Sonja Penders en Toine Paauwe, de drumband had als leider Gerrit Schaperclaus. Voorzitter Johan Meyer sprak in zijn openings woorden zijn dank uit in de richting van supporters, helpers, leiders, maar ook individuele le den die zich inzetten om dit jaarlijkse festijn prima te doen slagen. ,,'t Klavier", in de eerste plaats een gezellig ontmoetingscafé! gerund door Herman Teeselink, zodat Jos en Annemie zich meer kunnen bezighouden met het restaurant. Kok Jan van Buuren zal in de „aanloopperiode" zijn kennis beschikbaar stellen en het keukengebeuren voor zijn rekening nemen. Toeleverings bedrijven zijn Grolsch brouwe rijen, Drankengroothandel Eyke- lenkamp, Lieferink, Evers en plaatselijke leveranciers zijn Dikkers en Schuppert. Jos be nadrukt hierbij dat hulp en ad viezen van de heer Dikkers steeds erg welkom waren. Woensdag 3 maart gingen de Plattelandsvrouwen afdeling Dijkerhoek met 24 personen naar de synagoge in Enschede. Over het interieur van de syna goge werd het één en ander uit de doeken gedaan en tevens over de diensten en gebruiken in de Joodse gemeenschap. Een leerzame dag voor de 24 platte landsvrouwen die overigens met eigen vervoer naar Enschede waren getogen. Houdt u ook van die oergezel lige muziek uit de dertiger ja ren? Op zondag 28 maart a.s. heeft de werkgroep koffieconcer ten beslag weten te leggen op salonorkest Satin Feutre. Indertijd aangekondigd als het neusje van de zalm, kan dit nog eens ekstra benadrukt worden. Het uit acht personen bestaande orkest heeft een uitgebreid re pertoire en maakt muziek op hoog nivo. Als bezetting heeft het salonorkest de le viool, 2e viool, altviool, cello contrabas, piano, fluit en harp. Waant u op 28 maart terug in de tijd, kom naar de aula van de Scholen gemeenschap Holten!!! Aanvang 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). Einde ongeveer 13.00 uur. Toe gangsprijs inkl. een kopje koffie f7.50. Kinderen t/m 14 jaar, C.J.P. en 65plus kaarthouders f2.50. Gratis kindercrèche. Een horloge werd gewonnen door: Groep 1 tot 8 jaar Jan Willem Kevelam 5 jaar Groep 2 tot 12 jaar Rebecca van Rappard 8 jaar; Groep 3 12 jaar en ouder Karin Bosschers 13 jaar Bovenstaande winnaars hebben hun prijs reeds ontvangen Let op: Alle inzenders kunnen in de winkels een troostprijs ophalen! De Klokkenmaker „De Holterberg is nog lang geen landschapspark. In goed overleg wordt gewaakt dat zo min mo gelijk schade aan de natuur ontstaat. Al gedurende 36 jaar sierde de rit de motorsportka lender, iets verbieden lost niets opAllemaal serieuze kreten aangaande de inhoud van de petitie die B W (overigens voltallig aanwezig) kreeg aan geboden zijnde een „stil" pro test betreffende de Overijsselrit die dit jaar voor het eerst geen doorgang zal vinden. Helemaal stil was het niet want buiten het gemeentehuis stonden ruim 100 motorrijders paraat om ge tuige te zijn van het aanbieden van deze petitie. De petitie was namens de KNMV-afdeling Overijssel getekend door de heer H.J. Ezendam, namens MAC „De Holterberg", door voorzitter D. Schooien. Na het aanbieden van dit „on genoegen" werd een aantal MAC mensen in het gemeentehuis ontvangen om verder in te gaan op de materie welke emotioneel veel los bleek te maken, maar toch via wederzijds begrip wist men tot een dialoog te komen. Uiteraard niet met als uitgangs punt om tot overeenstemming te komen, beide partijen waren nuchter genoeg om dit niet als As. maandag treedt bij de Rabobank Holten de heer ing. DJ. Dijkman als hoofd Bankzaken in dienst. De heer Dijkman is de opvolger van de heer GJ.W. Reilink, die per 1 februari j.l. werd benoemd tot directeur van de Ra,bol?ank Hoogkerk. Binnen de afde ling Bankzaken zijn de diensten ondergebracht voor met name de cliënten die een eigen beroep of bedrijf hebben, zoals de agrariërs, middenstanders, vrije beroepen en overige bedrijven. De belangrijkste diensten zijn financieringen, deposito's, rekeningen-courant beleggingen, verzekeringen en het zakelijk beta lingsverkeer. De assurantieadviseur, de heer R. Kuiper, is ook bin nen de afdeling Bankzaken tewerkgesteld. De heer Dijkman zal tevens de mi plaatsvervanger zijn van de di recteur, de heer J. van Winger den. Na het behalen van het diploma Hogere Agrarische School in 1970 heeft de heer Dijkman di verse functies binnen de Rabo- bankorganisatie vervuld; mo menteel is hij nog werkzaam als bedrijfsadviseur bij de Rabobank Winterswijk. Tegelijkertijd heeft hij diverse opleidingen gevolgd bij het instituut voor het Bank en Effectenbedrijf. De heer Dijkman is 30 jaar, ge huwd en vader van 2 kinderen. De familie Dijkman woont nog in Meddo (Gld), maar hoopt binnenkort naar Holten te ver huizen. De heer en mevrouw Dijkman zijn beiden afkomstig De heer Ing. DJ. Dijkman, hoofd uit Laren (Gld), Bankzaken Rabobank. doelstelling te hebben. Gevraagd werd aan B W om de belang rijkste argumenten, waarbij mi lieugroepen de MAC tamebjk zwaar op de maag lagen. „Wij als MAC zijn de eerste die in negatieve zin iets merken van de op handen zijnde ontwikke lingen richting Nationaal park", zo werd gesteld. Een doekje voor het bloeden in de vorm van een crossterrein voor de jeugd kon de MAC-leden niet van hun standpunt afbrengen. Dit heeft niets met onze tak van motorsport te maken, zo werd gesteld. Benadrukt werd door de MAC dat op deze wijze de Enduro sport ten dode is op geschreven. B <Sz W sprak van een ontwikkeling, stroming waarbij het aangeven van be wijslasten wederzijds moeilijk zo niet ondoenlijk lijkt. Met andere woorden het over en weer be schuldigingen uiten ten aanzien van de genomen beslissing zou weinig uithalen. De kaarten lij ken. geschut. Benadrukt werd door de MAC nog eens de angst (door de genomen beslissing) een stuk controlè te verliezen op de leden, waardoor „wildrijden" in de hand zou worden gewerkt. „Iets verbieden lost niets op". Oud-plaatsgenoot de heer Heiko Prak thans woonachtig in Wa- geningen is onlangs benoemd tot projectingenieur by de Lan- dinrichtingsdienst afdeling wa terhuishouding te Utrecht, on derdeel van het Ministerie van Landbouw en Visserij. „Het evangelie onder de mensen brengen, het adviseren, de daar uit voortvloeiende contacten, gesprekken hebben over het evange lie, dat is voor mij een goddelijke opdracht", vertelt mevrouw Sprokkereef-Slotman. Zij opende onlangs haar deuren met een Woord van welkom aan de Holtense bevolking. „Het idee een dergelijke boekwinkel te beginnen heeft eigenlijk altijd al sterk in mij geleefd. Dat het in Holten gestalte heeft gekregen had ik nauwelijks voor mogelijk gehouden. Het geeft me een enorm blij gevoel dat deze hartewens in vervulling is gegaan". als u een Zowel mevrouw Sprokkereef als haar man zijn by het evangelie echter niet terecht zijn, vindt zij. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint »De boekwinkel is zuiver een persoonlijk iets, dat vanuit me- nieuwe abonnee opgeef t. zelf gestalte heeft gekregen. Ik hoop dat Holten hier „rijp voor ra» soahm nou™ is". Omdat ik begin in een pand dat voor afbraak bestemd is, is Naam. J het voor my een mooie kans dit I uit te proberen. Basis van wer- Adres: g ken is niet commercieel, maar I gaat uit van de gedachten het Woonpaats g evangelie onder de mensen te Geeft op als abonnee brengen", aldus mevrouw op het Holtens Nieuwsblad Sprokkereef. Tijdens de opening Dhr /mevr I was dicht«res Nel Benschop I aanwezig om gekochte bundels Adres: I te voorzien van een handteke- Wnnnniaats' lli ning- Het assortiment in de Woonplaa,sW boekwinkel bestaat uit bijbels, Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half W boeken over verschillende gees- jaar/per jaar. JU telyke onderwerpen, gedichten- bundels, grammofoonplaten, te- voor hel opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. gels met bijbelteksten, liederen boeken, kalenders enzovoorts. „Een keuze die waarschijnlijk steeds meer afgestemd zal gaan worden op de vraagi", zegt me vrouw Sprokkereef. Een bijzonder welkomst woord richtte hij aan het aan wezige college van B. en W. met hun dames, vertegenwoordigers van natuurverenigingen, suppor ters van H.M.V., oud-leden en verdere genodigden. Tussentijds werd door de voorzitter nog eens de roep om ,jong bloed" bij H.M.V. benadrukt. Met de opening van café restaurant 't Klavier hopen Jos en An nemie Kamphuis in te spelen op een behoefte in Holten. Een behoefte om voor een „klein" bedrag in een gezellige sfeer par tijtjes, vergaderingen, diners etcetera te organiseren. Nadruk zal in eerste instantie liggen op het café, dat ingericht met een bil jart, een piano en een gezellige stamtafel voldoende plaats biedt aan komende en gaande gasten/bezoekers. Hierbij zal het serveren van kof- op seizoen, vakantie en voor- fie, een drankje en een hapje handen zijnde producten, aan- centraal staan. Voor wat betreft gepast worden. „In de winter de hapjes kan men gebruik ma- maanden zal hoofdzakelijk het ken van een „kleine" kaart. Me- café zijn diensten bewijzen, ter- nu's zullen per dag en inspelend wijl 's zomers, met als doelgroep het toerisme, het restaurant meer bezet zal zijn", verwachten Jos en Annemie. Alvorens geopend kon worden, werden enkele veranderingen doorge voerd, zoals bijvoorbeeld een nieuwe toiletgroep, het aanbren gen van een schuifwand en een nieuw buitenaanzicht. In totaal is plaats voor een honderd mensen. Cafetaria het Klavertje dat eerder werd geopend wordt nu hoofdzakelijk Geboren: Tjerk z.v. J.A. van den Bos en E. van der Harst. Overleden: G.J. Podt, oud 69 jaar, Holten (overl. te Deventer). Ondertrouwd: F.J. Jansen, oud 20 jaar, Holten en: H.W. van Eijk, oud 21 jaar, Goor. Gehuwd: J. Aanstoot, oud 27 jaar, Holten en: A.J. Brunne- kreef, oud 24 jaar, Wierden; J.A.P.C. Somers, oud 34 jaar, Zwijndrecht en: M.A. Prinsen, oud 26 jaar, Oud-Beijerland.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1