Programma Koninginnedag Stichting Viering Nationale Feestdagen op korte termijn een feit HOLTENS NIEUWSBLAD EERSTE SEIZOENMARKT Nationale boomfeestdag De Stichting Viering Nationale Feestdagen in oprichting zal op zeer korte termijn zonder deze laatste i.o. toevoeging zijn functie waar gaan maken. Tijdens een persconferentie werd maandag door de voorzitter van de Stichting, de heer W.L.F.C. van Rappard aangegeven dat op korte termijn de laatste officiële stukken de revue zullen passeren waardoor de Stich ting, nu nog i.o. straks een bestaand feit zal zijn. De Stichting is bewust losgekoppeld van de eerder opgerichte Evenementencommissie omdat eerstgenoemde het algemeen belang behartigt terwijl bij de Evenementencommissie het verenigingsbelang een grote rol speelt. De organisatie van evenementen tijdens Nationale Feestdagen was in het verle- weg ïl Aiie verenigingen in wei- den in handen van twee Oranjeverenigingen; een openbare en een bijzondere, de laatste jaren overgenomen door plaatselijke scholen. Om nu het totale gebeuren tijdens Nationale Feestda gen nieuw leven in te blazen is deze Stichting op poten gezet. Uit de beide Oranjeverenigingen zijn de heren W. Beyers en H. C.H. Vogely opgenomen in de nieuwe Stichting. Verdere be stuursleden zijn; G.J. vt. Holt (hoofd de Haarschool) D.J. Schooien (MAC), R. Mulder (MAC). J.W. Klein-Velderman, Joh. Meyer, G.J. te Winkel, J.A. Wissink, en mej. Overvelde. Het secretariaat is in handen van mevrouw R. Bruins, penning meester is de heer J. v. Wingerden (dir. Rabo). Gestart wordt dit jaar met gemeentegelden maar men denkt in de toekomst self supporting te kunnen zijn. Middels giften vanuit de bevolking en ook hoopt men op positieve reakties van het bedrijfsleven. Voor dit seizoen geldt echter dat lasten vaststaan (zoals ook het programma), Toch meent men voor- Open deur uitlopend op de festiviteiten ten gunste van de Stichting samenfc0mst Viering Nationale Feestdagen een rekening nummer beschik baar te moeten stellen bij de Rabobank. Het nummer is 3285.61.894. Programma Ouderenfeest KEGELBANEN OPNBEUW BEMAND Slil ^eeft°paisab°nnee DOOFPOTRELATIES Eerste prijswinnaar de heer Herder temidden van rechts mevrouw L. ter Gröetan uit Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad" Donderdag 11 maart 1982 - 34e jaargang - nr. 10 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur'. W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 - - - - kom. De dertigste april zal gestre den worden om de finaleplaatsen, terwijl op 5 mei de finale zal plaats vinden (evenals vorig jaar). Op 30 april gaat het om korte spelletjes, 5 mei wordt het menens met de zwaardere onderdelen. Stands van de supportersvereniging H.M.V. zullen ter plekke zijn, opbrengsten zijn ten bate van de Stichting. ganiseerd en er is sprake van een dansgroep of misschien een tum- selectie, met uiteraard een muzi kale omlijsting. Maar nogmaals het programma is eigenlijk onder geschikt aan het doel; onderlinge contacten in een gezellige sfeer! Aan het eind van de middag zullen op Kalfstermansweide de dit jaar voor de derde maal georganiseerde Volksspelen om half zes van start gaan. Gestreden zal worden om de Oranjebokaal. Het aantal deelne mende teams is ongelimiteerd en men kan zich opgeven bij het secre tariaat van de Stichting te weten mevrouw R. Bruins Molenbelter- groot mogelijke groep mensen te trekken uit alle lagen van de bevol king. Bewust zijn dan ook een aan tal onderdelen afgestemd op leef tijden en daarbijbehorende ver wachtingen. Misschien is met dit programma de basis gelegd voor een traditonele Holtense Konin ginnedagviering? Wethouder Stegeman kreeg bij de opening van de eerste seizoenmarkt een kaas aangeboden. De eerste seizoenmarkt '82 zit er weer op. Onder grote belangstel ling opende wethouder Stegeman dit gebeuren met een korte toe spraak, waarin hij onder meer de goede samenwerking tussen marktcommissie en gemeentebes tuur kenschetste. Holten is van oudsher een handelsplaats, zo stelde de wethouder. De nieuwe del sprak in zijn bijdrage tot de opening van de markt, over de -magnetische kracht, ook vanuit de opstelling op Smidsbelt zou een regio, van deze markt in Holten. extra cachet geven aan het totaal, in combinatie met de direct aan gesloten middenstand. Deze zou van deze nieuwe situatie profijt kunnen hebben, aldus de heer Ste geman. „Laten we er gezamenlijk iets van maken". De heer Orihke, hoofdbestuurslid van de Centrale Vereniging voor Ambulante han- Dan zou volgens hem de markt een prijsregulerende functie hebben. De opening van de tiende seizoen- markt was hiermee verricht. Het publiek kon profiteren van de vele koopjes, eventueel in combinatie met een prijs. Er kan dan ook ge sproken worden van een ware feestmarkt. lengemeenschap een Oranjebal. Op dit bal zullen de finalisten van de spelen bekend worden gemaakt. Hiermee wordt Koninginnedag 1982 voor Holten besloten: Een vie ring waarmee men hoopt een zo Hoofdmoot voor het samenstellen van een programma is duidelijk Koninginnedag. Uitgegaan werd van programma onderdelen waarin zoveel mogelijk mensen zich her kennen, waarbij men zowel reke ning hield met passieve als aktieve aktiviteiten, met als doelstelling straatbeeld van muziek kan voor zien. Dit beeld zal overigens ook worden gesierd door verschillende opgestelde stands, getooid met be paalde kleuren, waar de kinderen (leeftijdsgroepen) hun prijsjes en een traktatie kunnen afhalen. Is men voor de aubade en de puzzel wedstrijd afhankelijk van de weer goden, voor de twee volgende akti- voor heeft men gemeend niet elders in het dorp festiviteiten te moeten organiseren, voor die categorie die zeker naar de Zuurberg zal trekken. De groep die daar buiten valt zijn hoogstwaarschijnlijk de ouderen in Holten en voor hen heeft men het Graag tot ziens, volgende in petto. Zondag 14 maart as. wordt de laat ste Open-Deur-samenkomst van dit seizoen gehouden in de Ned. Hervormde Kerk. Hierin zal de Apeldoomse ziekenhuispredikant, Ds. H. Lenters het thema: „.wat is de mens waard?" behandelen. Het jongerenkoor „Westerwijk" even eens uit Apeldoorn werkt mee in deze bijeenkomst, die om 19.15 uur ui-v/uiM. c'. fcwwvo yjjj uc jui.ii 'te- begint na een kwartier samenzang, vrouw Brouwer-Schothans. De drie een totaal beeld van een „ouder- viteiten geldt dat niet. Hierbij gaat wetse Oranjeviering". Kenmerkend voor een dergelijke viering is het openen van deze dag met het brengen van een aubade, dit jaar niet voor het Gemeente huis maar op het plein Smidsbelt. Onder leiding van H.M.V. zullen schoolkinderen en ouders aan deze aubade mee kunnen doen, welke om negen uur zal beginnen. Aan- het om binnen-evenementen in de gymzaal (Vrijheidslaan) en de Sporthal. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur zal in de gymzaal een poppen kastvoorstelling worden gegeven voor kleuters en leerlingen van de eerste twee klassen van de basis school. Voor derde tot en met vijfde klassers zal op hetzelfde tijdstip een quiz worden gehouden tussen sluitend hierop om ongeveer half verschillende scholen, waarbij tien is er in de kom (Dorpsstraat en schoolprijzen gewonnen kunnen Oranjestraat) een etalage- worden. Beide evenementen zullen puzzelwedstrijd, voor zowel de rond 12.00 uur eindigen, jeugd van het lager- als het kleute- Voor jongeren vanaf twaalf jaar zal ronderwijs. Middels het zoeken van op Kalfstermansweide het één en letters uit de verschillende etalages ander plaatsvinden, maar vastom- moeten spreuken worden gevormd. Ujnd is dit programmaonderdeel Hieraan zijn prijzen verbonden, af- nog niet. Wat wel vaststaat is de hankelijk van leeftijdscategorieën, traditionele Motorcross op de Het gedeelte Larenseweg- Zuurberg. Een evenement dat jaar- Rietmolenstraat zal tijdens deze Ujks rond de 2000 bezoekers trekt, etalagewedstrijd verkeersvrij wor- D® cross begint om 14.00 uur. Ge- den gehouden zodat H.M.V. het zien de grote belangstelling hier- In een rijk (oranje) versierde Spor thal zal voor ouderen 's middags tussen 15.00 uur en 16.30 uur door schoolkinderen een nostalgisch Oranjefeest nagebootst worden. Een schoolfeest met de „sfeer van toen". Centraal tijdens deze mid dag staat het onderlinge contact, wat door samenzang nog extra zal worden benadrukt. Gezamenlijk zullen liedjes van toen onder het genot van een drankje van een „voor-oorlogs" prijsje gezongen en gedronken kunnen worden. Tus sentijds zal een quiz worden geor- prijswinnaars kregen tevens een enveloppe met inhoud aangeboden I plus een mand levensmiddelen. Woensdag 31 maart staat aangegeven als nationale boomfeest-plant- dag. Voor de Gemeente Holten geldt dat die dag zoor zo'n 140 leerlingen afkomstig van zeven vierde klassen (zeven scholen), bomen, struiken, heesters en planten zullen gaan poten in de nieuwbouwwijk „De Haar". Dit jaar is bewust gekozen voor vierde klassers, omdat men met dezelfde groep ook de komende jaren wil volgen hoe het geplante groen zich ontwikkelt. Voor de klassen vijf en zes is in de hal van de Dorpsschool een dia voorstelling te bekijken over de flora en fauna op de Holterberg. Deze voorstellingen zullen worden verzorgd door de heer Boering. Als extraatje op deze boomfeestdag heeft de milieugroep Holten toegezegd zonnepitzaden uit te delen onder de kinderen, met daaraan een wed strijd gekoppeld. Burgemeester van Rappard zal woensdag de 31 ste de boomfeestdag om ongeveer elf uur openen. Met een welkomstwoord van de heer J. Beuving ontving de voorzitter van de onderwijscommissie van de OLM prijswinnaars(essen) en geno digden, maar natuurlijk ook leerlingen en ouders en niet te vergeten de buren van de school „De Noordenbarg" om de feestelijke viering mee te maken van de nieuwe naamgeving van de nieuwe Scholengemeenschap in Holten „De Marke" (de Noordenbarg/Agrarische school) Deze nieuwe naamgeving werd bedacht door de winnaar de heer Herder uit Nieuw- Heeten, verdere prijswinnaars werden mevrouw Brouwer en mevrouw ter Haar-Gunst en de heer Otten. Hun benamingen als de Olmen en de Holm waren zeker „prijzenswaardig", maar bestonden al binnen de OLM organisatie. Aanwezig waren verder de heer Langenba*-g als voorzitter van de jury en de heer W.H. Enklaar die het begeleidingswerk aangaande de fusie heeft verricht. Als officieel inwijdingsritueel werd de gebruikelijke krentenwegge aangesneden. Aansluitend op het officiële programma volgden de open dagen van de beide scholen, welke onder veel belang stelling van huidige leerlingen en ouders, maar ook nieuwbakken leerlingen en hun ouders werd bezocht. Op de open dagen was verder veel belangstelling van basisscholen uit de directe omgeving diverse raadsfracties en uit Bathmen was de wethouder van Onderwijs ter plekke. Veel aandacht trok ook de tentoonstelling over doorleermogelijkheden na het L.B.O. Geslaagde open dagen en een prima naamstelling voor met ingang van het nieuwe seizoen; de Scholengemeenschap „De Marke". U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam: Adres: Pari. Woonplaats: I JU n mfl op het Holtens Nieuwsblad iff Dhr./mevr.; I voor het opgeven vaneen Adres: I nieuwe abonnee. »*i De Oranjestraat omstreeks 1915, links het pand van Bouwhuis, daarnaast de firma Haan, met het oude inzenden aanWoonplaatsUI reclamebord met het opschrift Humber Cycles. In het midden op de foto het huis van Schuiterd, waar nu de familie Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half van Geenhuizen tvoont. Rechts is de woning van Schuppert nog zichtbaar. Uiterst rechts de boerderij van de Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. j|L familie Pot. Voor die tijd werd door Teun Scheperman deze boerderij gepacht. Nu is het allemaal parkeerplaats Enschede. ^sr* naast Hotel Vosman. Vanaf vrijdag 19 maart zullen de kegelbanen, naast de Centra weer geopend worden, met als nieuwe eigenaars de familie van Embden. Onder de naam „Barbarossa" zal de nieuwe exploitant deze vorm van recreatie nieuw leven inblazen. Momenteel worden de banen van een opknapbeurt voorzien, terwijl accommodatie en entourage voor lopig althans gehandhaafd blijven. Wel ligt het in de bedoeling om in spreekt ons erg aan", aldus Joop van Embden. Receptie 19 maart vanaf 19.00 uur, open huis 20 maart tussen 14.00-18.00 uur. Zondagmorgen 10.00 uur zal in de Ned. Herv. Kerk een jeugddienst worden gehouden waar verschil lende vormen van relaties ter sprake zullen komen. Met name die relaties die in de doofpot wor de toekomst meer mogelijkheden den gestopt; waar niet over ge- op recreatief gebied te scheppen, praat wordt. We denken aan homo- misschien in de vorm van kruis- fiüe, samenwonen en relaties met boogschieten etc. Men biedt tevens mensen uit minderheidsgroepen, de gelegenheid om recepties en eventueel bruiloftjes (tot 100 men- Aan deze dienst zal medewerking sen) te houdefi. Voor de toekomst worden verleend door Jongeren- denkt men zelfs aan een demonta- koor Helicon, verder zal deze bele vloer om op die manier meer dienst geleid worden door Ds. van mensen te kunnen ontvangen. Pypen, Joop en Rieleke van Embden lijken er samen met ouders respectieve- Na afloop is er gelegenheid om een lijk schoonouders zin in te hebben, kopje koffie te drinken in gebouw Men heeft tevens horecabedrijven Irene, in Apeldoorn en Deventer. „Juist We hopen op je komst, de combinatie met recreatie De jeugddienstcommissie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1