Inspectie Kleuter- en Lager onderwijs; beniiddelingsfnnctie tussen overheid en scholen (theorie en praktijk) Lenteconcert H.M.V. HOLTENS NIEUWSBLAD Lijfamen CDA. Markt op Smidsbelt Noodeditie HOLTENS NIEUWSBLAD Puzzeldag j.s. de Schure Vosman nam afscheid van gezondheidsdienst Verwerping j BURGERLIJKE STAND RADIO-UITZENDING DIESSENPLAS IN TEKEN VAN INFORMATIE HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30.35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 5 maart 1982 - 34e jaargang - nr.Cj De Inspectie voor het Kleuter- en Lager onderwijs voor het gebied Goor, Markelo, Diepenheim, Holten, Hellen- doorn, Rijssen, Bathmen en Raalte, met als inspecteur de heer J. Munk en medewerkster mevrouw E.A. Wiegmans-Oosterloo, vestigde zich zonder veel ophef, ongeveer gelijktijdig met het „Holtens Nieuwsblad", in een gezamenlijk pand aan de Smidsbelt. De inspectie voor déze regio, die eerder onderdeel was van d§ inspec tie in Deventer, stond onder supervisie van inspectrice mevrouw L.G.J. Bloemink-Rehwinkel. Wegens pensione ring van mevrouw Bloemink werd de inspectie voor het gebied Holten en omgeving verplaatst naar de meest centraal liggende gemeente; in dit geval Holten. Na de samenvoeging in 1978 van Kleuter- en Lager onderwijs, werden landelijk nieuwe afbakeningen voor de verschil lende inspecties gecreëerd, met een totaal van 113 gebie den en een gemiddelde van 150 scholen. De inspectie Holten telt 158 scholen, onderverdeeld in 83 lagere en 75 kleuterscholen. Als zijnde de doelstelling van een onderwijs geeft de heer Munk een inspectie voor Kleuter- en Lager drietal punten weer. „In de eerste H.M.V. zal haar traditionele lente concert geven op 10 maart in de sporthal ,,'t Mossink". Orkest, drumband en majorettes zullen la ten horen en zien dat een jaar lang wekelijks repeteren uiteindelijk kan uitmonden in een acceptabel niveau. H.M.V. streeft naar topni veau; echter al te vaak gaat kost bare tijd verloren vanwege andere Wegens de landelijke stakingsaktie van de FNV in de grafische sec tor en de daaruit voort vloeiende technische beperkingen, is deze week betreffende Hol tens Nieuwsblad sprake van een noodeditie. In verband hiermee konden verschillende redactio nele stukken niet wor den opgenomen. Red. verplichtingen en de vele zake lijke beslommeringen van een vereniging. Het orkest brengt in haar pro gramma voor de pauze een stevig stuk muziek ten gehore. Twee ou vertures, n.l. „De Geuzen in de Bomlerwaard" en „Si j'etais roi", bovendien één van de 2 concours- werken genaamd „Dionysos" die in november a.s. perfekt moet klinken. Van de alom bekende Gerard Boe- dijn de concertmars Gammatique. Verder aan aantal kleinere werken, waarbij zuiverheid en klank goed vertolkt moeten worden. Bij 2 van deze werken speelt een extra aan tal jeugdleden mee dat - alvorens het orkest speelt zelf - ook nog een solo-optreden zal verzorgen. Tij dens de pauze zal er een verloting worden gehouden. Na de pauze ge woontegetrouw alle H.M.V.- onderdelen, non stop afwisselend orkest, drumband en majorettes met hedendaagse muziek. De muziek van voor de pauze werd geschreven door wereldberoemde komponisten; na de pauze worden werkjes gespeeld van plaatselijk bekende H.M.V.- leden- komponisten. Wim Dollekamp en Bert Fransen hebben een groot deel hiervan voor hun rekening ge nomen. Voor het welslagen van deze avond staan borg: Henny Fransen. Gerrit Schaperclaus, Sonja Penders en Toine Paauwe. Deze vakmensen beginnen echter niets zonder volledige inzet van de leden van H.M.V. Gezamenlijk willen wij graag een volle sporthal en wij rekenen op uw aanwezigheid op 12 maart a.s. om 20.00 uur in „T Mossink". plaats gaat het erom dat het beleid dat gevoerd wordt door het minis terie van O W „in het veld", in de praktijk (dus op de scholen) ver taald wordt op een zodanige wijze dat men er mee aan het werk kan", aldus de heer Munk. „Andersom zijn deze gegevens vanuit „het veld", natuurlijk van belang terug gespeeld te worden, zodat ontwik kelingen over en weer bekend zijn. Tweede punt is het zowel adviseren als stimuleren van schoolbesturen en gemeenten ten aanzien van vele uitleenlopende probleemstellingen binnen het onderwijs. Derde on derdeel van het takenpakket van een inspectie is de controlevoering. Het uitvoeren van controle op het naleven van vastgelegde bepalin gen (de naleving van de wet)", zo stelt de heer Munk. Aangaande nieuwe ontwikkelingen in het on derwijs praat hij over de nieuw in te voeren wet op het basisonderwijs, die per l-8-'85 officieel gestalte zal krijgen. Een vorm van onderwijs voor 4 tot 12 jarige kinderen. Dit soort integratieprojecten loopt, vooruitlopend op deze nieuw in te voeren wet, op diverse scholen in Nederland. In déze inspectie loopt een dergelijke proef in Goor. Een andere nieuwe ontwikkeling in de nabije toekomst is de op stapel staande Wet Medezeggenschap in het Gric«rwlej\ n wet, die duide lijk verband5 Bj(\ dt met de door gaande democratiseringsproces sen, waarbij de afstand over heid/burger, in dit geval schoolbes tuur verkleind wordt. Een beetje parallel lopend met de Wet op de Ondernemingsraden zou de Wet Medezeggenschap voor het onder wijsveld zijn functie krijgen. Con crete doelstelling van deze wet is: „Het zowel in algemeen belang als in verband met het eigen karakter van het onderwijs, vaststellen van basisbepalingen omtrent de mede zeggenschap van het personeel, de ouders en de leerlingen. In Neder land gaat het hierbij om 22.500 scholen met een leerlingenbestand van ongeveer 3.75 miljoen. Kleinschaligheid De inspectie Holten wordt door de heer Munk betiteld als een platte landsinspectie met zoals hij zeil stelt: „Al zijn bekoorlijkheden". De kleinschaligheid maakt het moge lijk directer contacten te leggen en daardoor sneller en makkelijker zaken af kunnen handelen. Dat oe fende destijds bij mijn sollicitatie naar dit gebied, grote aantrek kingskracht op mij uit", aldus de heer Munk. „Mijn bekendheid met deze regio kreeg ik middels de goede contacten die bestonden met mevrouw Bloemink (oud- inspectrice). Na ruim zes jaar wer ken in een gemeente als Enschede, met al zijn formaliteiten, vele ver gaderingen en „lange lijnen", is deze inspectie ten aanzien van dit soort zaken een verademing. Meer gelegenheid in deze inspectie is er dan ook voor schoolbezoek. Deze directe contacten ervaar ik als on ontbeerlijk voor mijn andere werk zaamheden. Wel is het zo, dat door het minder professionele tintje van de verschillende besturen, verga deringen veelal in de avonduren moeten plaatsvinden. Er is duide lijk verschil tussen een stadsin- spectie en een plattelandsinspec tie", aldus de heer Munk. Verschil in werkzaamheden was er niet alleen van toepassing bij de functieverwisseling van de heer Munk. Ook medewerkster me vrouw Wiegmans geeft aan in eer ste instantie te moeten wennen aan de overschakeling in haar geval van Deventer, naar Holten. „Je kunt het betitelen als een langzame gewenning en een soort van kat uit de boom kijken", vertelt zij. Zij was in Deventer gedurende zes jaar werkzaam, met als inspectrice me vrouw Bloemink. „We hadden een srg fijn kontakt en mijn taak was een zelfstandig onderdeel in deze inspectie. Overstappen van inspec trice naar inspecteur, Inspecteur J. Munk en medewerkster mevrouw EA. Wiegmans inspectie voor kleuter Basisonderwijs in Holten. Advertentie-adviseur W. REDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. gaande met een ander systeem van werken en vooral ook een ander kontact, en huisvesting waren pun ten waar ik destijds huiverig tegen over stond. Nu, na bijna een jaar samenwerking zijn deze problemen eigenlijk nauwelijks aan de orde geweest. Integendeel, want graag zou ik de goede samenwerking on derling willen benadrukken. Ook in deze inspectie gaat het voor mij om een zelfstandig kunnen functione ren, naast de inspecteur. Het on voorwaardelijk kunnen rekenen op elkaar laat een bepaalde werksi tuatie ontstaan, waarin beiden op timaal kunnen functioneren". Werkzaamheden van mevrouw Wiegmans bestaan hoofdzakelijk uit het verwerken van binnenko mende post, het zelf zoveel moge lijk beantwoorden hiervan. Voor bereidingen treffen voor werk zaamheden van de inspecteur, veel circulaires lezen om voldoende op de hoogte te blijven van ontwikke lingen en natuurlijk het uit handen nemen van zoveel mogelijk werk zaamheden aangaande de inspec teur. Dan gaat het natuurlijk om het bijhouden van het archief, wat hier in Holten eerst op poten gezet moest worden. „Contacten, zowel persoonlijk als telefonisch ervaar ik als prettig. Als ik bijvoorbeeld een school bel en ik hoor op de achter grond geroezemoes van kleuter- stemmen, dan realiseer ik me erg goed waar ik mee bezig ben. Ik voel me dan ook een klein radertje in het Nederlands onderwijsbestel, in het belang van het kind dat toch eigen lijk centraal staat op een inspectie voor Kleuter- en Lager onderwijs". Zondag 7 maart kunnen de bezoe kers van J.S. de Schure hun denk vermogen testen op de puzzeldag. Over de honderd puzzels wachten dan om opgelost te worden. De puzzels zijn van zeer uiteenlopende aard, zoals touwpuzzels. tangram, Soma, Cijferpuzzels, luciferpuzzels, draadpuzzels, draaipuzzels en een legpuzzel. Bij sommige puzzels zal ook nog een historisch kantje ge geven worden. Om sommige puz zels zijn namelijk complete mythen en sagen ontstaan. Ook zal het maken van puzzels aan de orde komen. Met weinig middelen, zoals ko perdraad, een blok hout, kunnen we uren druk zijn met alleen al het maken en het oplossen van de puz zel. Dus eventueel tot zondag 7 maart in J.S. „De Schure". In zaal „Vosman" heeft vrijdag middag de heer H. Vosman in aanwezigheid van zijn familie (waaronder zijn 93- jarige schoonmoeder mevr. Pekkeriet- Aanstoot), genodigden, afgevaar digden van verschillende instan ties en verenigingen en een groot aantal veehouders en veehandela ren uit Holten en omgeving af scheid genomen als administra teur van het district Holten van de Prov. Gezondheidsdienst voor dieren. De heer H. Rietberg, voorzitter van de Vereniging Veehouderijbelan- gen Holten, die de leiding had van de bijeenkomst, sprak een wel komstwoord. In een korte toe spraak tot de heer Vosman wees hij De Dijkerhoekse afd. vam het Chr. Jongeren Verbond (C.J.V.), de Her vormde Vrouwengroep Dijker hoek en het bestuur van de Vereniging „Bethanië" organiseren op woens dag 10 maart (Biddag) een grote verwerping ten bate van het ver enigingsgebouw in Dijkerhoek. Aanvang 's avonds 7.00 uur. Er is weer een enorm groot aantal prachtige en nuttige prijzen te win nen met rad van avontuur, schie ten, bussengooien, gewicht raden etc. etc. Tevens zal deze avond de trekking plaats hebben van de ver loting ten bate van het gebouw. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Op Smidsbelt, waar met ingang van vrijdagmiddag 5 maart (he den) het hele jaar door elke week de warenmarkt zal worden gehou den had vrijdag 26 februari de proefopstelling van de kramen plaats waaraan op een enkele uit zondering na, alle 25 kooplieden die een standplaats werd toegewe- Adres I zen deelnamen. Woonplaats I Op de foto de marktkooplieden in 8 gesprek met de voorzitter en secre- Geeft op als abonnee tarig yan de marktcommissie resp. op het Holtens Nieuwsblad de herf,n H stegeman en A. Vin- cent, de heer A. Boele van de dienst Gemeentewerken de beide marktmeesters G. Tuitert en A. Tempelman en de heer H. Bönhke te Enschede, hoofdbestuurslid van de Centrale Vereniging voor Ambu lante handel. Het toewijzen van de plaatsen ken- op de verantwoordelijke taak die hij meer dan dertig jaar steeds met grote accuratesse en tot volle te vredenheid van de boeren heeft vervuld. Wij zijn u heel dankbaar voor het belangrijke werk dat u voor de veehouderij in Holten hebt gedaan zo besloot de heer Rietberg die namens de vereniging een ge schenk onder couvert aanbood. De heer H. Stegeman, voorzitter van hetdistrictHolten Coberco liet in zijn afscheidswoord het 31-jarig dienstverband de revue passeren. Hendrik Vosman was als enige zoon voorbestemd om het land bouwbedrijf van zijn ouders op de Borkeld voort te zetten maar aan gezien het boerenwerk hem niet zo erg „lag" kwam hij na enkele jaren „geboerd" te hebben in z.g.n. los verband bij de gezondheidsdienst om vee te registreren. Na vier jaar dit werk te hebben gedaan werd hij door dr. Post, directeur van de Prov. Gezondheidsdienst in Zwolle voor de keus gesteld om te kiezen voor een vaste aanstelling of te stoppen. Vosman kreeg van dr. Post nog een jaar bedenktijd" en koos toen, in overleg met zijn ou ders, voor de gezondheidsdienst en kwam met ingang van 1 november 1951 op de loonlijst bij de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid". Ruimte voor een eigen kantoor was er op „De Vrijheid" niet maar die werd gevonden bij de fam. Soer aan de Larenseweg. Na tien jaar werd het kantoor overgeplaatst naar het voormalige bankgebouw van de Coöp Boerenleenbank „Holten" aan de Dorpsstraat waarna in 1968 een ruim. kantoor beschikbaar kwam bij „De Vrijheid" waar in dat jaar kantoren en een bedrijfswo ning waren gebouwd. Dit zou zo dacht men toen toch wel de laatste verhuizing zijn maar helaas werd op 24 december 1977 „De Vrijheid" door „Coberco" gesloten en ver kocht en moest weer kantoor ruimte worden gezocht, die werd gevonden in het gebouw van de Coöp „West-Twente" aan de Sta tionsstraat. Thans zo besloot de heer Stegeman is voor u de dag Na-mens „Coberco" district Holten werd een cadeau aangeboden door voorzitter H. Stegeman. van de gezondheidsdienst die u een lange reeks van jaren op zo voort reffelijke en deskundige wijze heeft gediend. Hij deed zijn woorden van dank en waardering vergezeld gaan van een geschenk onder couvert en bloemen. Verder werd nog het woord gevoerd door de heer H.A. Schoot Uiterkamp chef buitendienst van de Prov. Gezond heidsdienst voor dieren te Zwolle. Vosman heeft als man van de z.g.n. „oude garde" rond de jaren vijftig veel en belangrijk werk gedaan voor het t.b.c.- vrijmaken van de veestapel in Holten en omgeving en het is mede aan hem te danken dat Holten in 1954 reeds t.b.c.- vrij was. De heer H.J.J. Reinders die tien jaar met Vosman samenwerkte dankte met enkele woorden voor vriendschap en collegialiteit. Ook hij offreerde een envelop met in houd. De heer Vosman dankte mede namens zijn familie in een korte toespraak allen met wie hij samenwerkte, voor de waarder ende woorden en attenties die wer den aangeboden en de boeren want dat waren eigenlijk z'n werkgevers. Adres: Woonplaats: -I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar J de, mede als gevolg van de be schikbare ruimte nogal wat pro bleempjes maar die werden toch tot ieders tevredenheid opgelost, 't Is echter niet onmogelijk, nadat er een paar keer markt op Smidsbelt gekomen om afscheid te nemen is gehouden, nog verschuivingen zullen plaats hebben. De eerste markt zal een feestelijk aanzien krijgen. De kramen zullen versierd worden en de marktbe- zoekers hebben de kans om één van de vele prijzen te winnen die voor deze feestmarkt beschikbaar zijn gesteld. Het kopen van een zure bom, een rolletje drop, een braad- haantje of een ontbijtkoek kan be tekenen dat men een prijs wint en dat is dan mooi meegenomen. Uw gulden is op de feestmarkt dan nog veel meer dan een daalder waard. Geboren: Remco, z.v. G.W. Rensen en H. Veneklaas. Overleden: D.G.H.J.M. Bijleveld, oud 73 jaar, Lochem. Gehuwd: H. Hofman, oud 25 jaar, Holten en G.B. Brinkman, oud 23 jaar, Holten. G.J. Aanstoot, oud 25 jaar, Holten en H. Pluimers, oud 20 jaar, Wierden. Op 19 maart aanstaande zal de ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vaststellen. Van de kandidaten wordt, instemming gevraagd met het beginselprogram van het C.D.A. en het gemeentelijk verkiezingsprogram. Aan de ledenvergadering van 19 maart brengt het bestuur een advies uit. Of dit advies wordt gevolgdis ter beslissing aan de ledenvergadering. De eerste 7 namen van dit bestuur- sadvies zijn: 1. H. J. Westerik; 2. A.J. Nijkamp; 3. H. Stegeman; 4. H.uDul, 5. G.J. Beldman; 6. J. Bosschers; 7. G.J. Snippert. Van de huidige C.D.A.-fractie komen de heren J.H. Bosschers en J. Wiggers niet op de advieslijst voor. Beide heren hebben gemeend zich, gezien hun leeftijd niet meer beschikbaar te moeten stellen en hun plaats vrij te maken voor jongeren. Voor de derde maal zal zaterdag een rechtstreekse radio-uitzending worden verzorgd in de Diessenplas. Ditmaal is de nadruk gelegd op informatieverschaffing. OAD staat hierbij voor een groot deel centraal. Directeur de heer ter Haar zal antwoord geven op vragen, samengesteld door de bewoners van Diessenplas en gebundeld door interviewster Wil Vos Na afloop van dit gesprek zal hieraan gekoppeld een quiz worden georganiseerd. Ook zal door de OAD een dimensionale film worden vertoondop een doek van vier meter hoog en zes meter breed. Verder za! orgelspel te beluisteren zijn van twee leerlingen van de muziekschool, te weten Yvonne deHamenPetravanWingerden.Hetgeheelwordtevenals voorgaande keren aan elkaar gekoppeld met muziek „op verzoek Janet Droog en Everdien Spakman zijn weer de beide presentatrices en Fred Droog zorgt voor een goed technisch verloop van de radio-uitzending. Iedereen is welkom, zaterdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1