Holten vierde vier dagen carnavalstent Bejaarden carnaval schitterend geslaagd ZELFS DE RAADSVERGADERING KREEG CARNAVALS SCHOOLKKING DIJKERHOEK Beste Bey Ruimtegebrek P.v.d.A. Kandidaten Gemeenteraadsverkiezing HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 februari 1982 - 34e jaargang - nr. 8 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 21 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 In verband met ruimtegebrek konden vorige week een aantal verslagen en uitslagen niet ge plaatst worden. Het ging hierbij in hoofdzaak om sportieve be richtgevingen. De uiteraard bewaard gebleven stukjes heb ben wij alsnog voor een groot deel opgenomen. Red. Met de slogan ,,'t C.O.N. amper" werd agendapunt 11 toepasselijk, aan het einde van de raadsverga dering onder de loep genomen. Dinsdag de 23ste is natuurlijk niet zó maar een avond om te prikken als vergaderavond van de raad. Juist deze avond werd de scepter voor het laatst gezwaaid door Prins carnaval en B&W en de raad onge moeid laten was er dan ook niet bij. Wat leent zich beter om op de hak genomen te worden dan het kama- valsgetal 11? Voor B&W minder carnavalesk. Wanbeleid binnen het S.O.A.G. een samen werkorgaan op het gebied van automatisering gaat de gemeente in eerste aanzet een bedrag van 66.272 gulden kosten. Uit handen van burgemeester van Rappard kreeg Prins Jan de Vierde onder meer diepvriesbrood aange boden. Symbolisch gegeven gezien zijn status van 10 jaar broodbakker en 10 jaar (diepvries) vleesverko pen. Op de achtergrond een la chende adjudant, oud-Prins, Jan de Umrooper ofwel Jan Nikkels. Rechts op de foto mevrouw van Rappard en wethouder Warrink, links we thouder Stegeman en raadslid Moe- liker Zaterdag 20 februari werd door de buurtvereniging Schoolkring Dij- kerhoek weer de feestavond bij het „Bonte Paard" gehouden. Voorzit ter Veneklaas opende om ongeveer acht uur het festijn en verwel komde in de eerste plaats burge meester van Rappard en wethou der de heer Warrink, beide met hun echtgenotes. Op het programma stond „De Twentse Revue", vol met zang en humor. Na afloop van deze revue bedankte de heer Veneklaas het gezelschap voor hun prima optre den. Het gezelschap werd in de gelegenheid gesteld nog een paar uurtjes de dansvloer door te brengen. Wij as Keunedar-per Krakers wont allemaol harstikke fijn in Hooltn. Wij hebt er good in oons röstige Keune- darpOp nen dag als vandage möj d'r effen uut en det is wat wij dan ook dootNet precies hewwe 't leugstaonde winkelpand in 't vroggere Gat van Hooltn 'e kraakt. Het is oons as geboom Keunedarpers ne deumbos in 't ooge det det spul leug steet. Het sol vuur iederene better wezen as die DURA-DEUZE vol kwam. Doarumme richte wij oons tut 'n Gemeentetaod met, as 't kan, het vreendelijke verzoek: Noe 't Gat van Hooltn vol is,möt 't leefn Smidsbeelt uut broezen. Keunedarper Krakers i.o. b.v. pz. Dura-Deuze, Darpstroate EXCUSES VAN DE FIENPREUVERS! Naar aanleiding van het ongemak, veroorzaakt door sommige deelnemers aan de carnavalsoptocht van afgelopen zaterdag, aan de Holtense bevol king, biedt de carnavalsvereniging de Fienpreuvers haar excuses aan. De carnavalsvereniging de Fienpreuvers organiseert ieder jaar met enig succes een grote optocht. Zij ging er dan ook vanzelfsprekend vanuit, dat deeelnemen aan de optocht plezierig moet zijnzoioel voor deelnemer als toeschouwer. Zaterdag is dit echter uit de hand gelopen. Sommige deelne mers meenden het straatbeeld van Holten te moeten veranderen in een wanordelijke toestand. De carnavalsvereniging de Fienpreuvers is zich van de verantwoordelijkheid hiervoor terdege bewust, daarom bieden zij alsnog haar oprechte excuses aan. Zij meent dan ook bij het organiseren van een volgende optocht preventiever te werk te moeten gaan. Namens carnavalsvereniging de Fienpreuvers, het Bestuur „In het verleden werden we door hogere overheden min of meer ver plicht gesteld van de diensten van het C.O.N. (Automatisering Oost Nederland) onderdeel van het lan delijk orgaan de S.O.A.G. gebruik te maken, nu zitten we met de gebakken peren, omdat opheffing van ditzelfde S.O.A.G. voorde deur staat. We kunnen dit „Zwartboek", maar het beste sluiten", aldus Wes- terik (CDA). „De C.O.N. klapper kwam niet als een donderslag bij heldere hemel" aldus Moeliker (P.v.d.A) „Van een wanbeleid bin nen deze automatiseringsorgani satie was al lang sprake. Uithuilen helpt niet en het college zou zich buiten het C.O.N. moeten oriënte ren", aldus Moeliker. De heer Moe liker sprak verder over een finan cieel staartje van de hele affaire. „Afvloeiing van personeel binnen het S.O.A.G. plus software appara tuur en andere voortvloeiende kos ten zullen voor respectievelijk 350.- en 450.000 gulden öp de provincies Overijssel en Gelderland verhaald worden. Gemoeid hiermee is lande lijk een totaal bedrag van rond de 18 miljoen gulden. Burgemeester van Rappard gaf aan dat de ge meente Holten met deze zaak voor een voldongen feit geplaatst wordt. „Bestuurders binnen het S.O.A.G. lieten het afweten ten opzichte van deskundigen", vond wethouder Warrink. Vinger aan de pols ten opzichte van het opnieuw in zee gaan met een automatiseringsbed rijf, was de slotconclusie. Met kunst en vliegwerk zal voorlopig ruim 66.000 gulden op tafel moeten ko men! Holterberg/ Haarlerberg In grote lijnen ging men akkoord met de nota „Gezamenlijke visie Holterberg/Haarlerberg, zoals deze in het kader van de mogelijke aan leg van een Nationaal Park, als uitgangspunt werd voorgelegd. Mevrouw J.B. Metsemakers- Rouwé (D'66) gaf te kennen ver heugd te zijn met de nota. „Wel zou vooruitlopend op de waarschijnlijk zuigende werking van een dergelijk park een aangepast beleid moeten worden gevoerd". De heer Weste- rik: „Het gaat om een recreatief In de maandagavond gehouden ledenvergadering heeft de P.v.d.A. voor de op woensdag 2 juni a.s. te houden gemeenteraadsverkiezingen kandi daat gesteld: 1. A. Moeliker (nu fractie voorzitter). 2. J.H. v.d. Harst (lid van de raad). 3. mevr. J.B. Metsemakers-Rouwé. 4. W.J. Dalhuizen. 5. mevr. C. Wolff-Syl. 6. D.J. Kreijkes. 7. W.H. Hartkamp. 8. D.J. Mondeel. 9. G.J.F. Soer. 10. K. Reitsma. De heer van der Harst en mevr. Metsemakers zijn definitief beschikbaar voor de post van kandidaat-wethouder. Fractie-voorzitter Moeliker heeft wat een wethouderspost betreft nog geen beslissing genomen; hij wil hiermee wachten tot na de verkiezingen. object, gevormd door de bewoners en we moeten ons terdege bewust zijn, dat de landschapswaarde door de boer werd gemaakt. De agrari sche belangen moeten dan ook ge waarborgd blijven". De heer A. v.d. Brink, nieuw beë digd raadslid voor Gemeentebe lang legde eveneens de nadruk op de landbouwgebieden. „Waren de jaren zeventig jaren van energie- schaarste, de jaren tachtig zouden weieens voedselschaarste met zich mee kunnen brengen", aldus v.d. Brink. Het rapport werd aangeno men zijnde voldoende richtingge vend. Aangenomen werd eveneens het voorstel tot oprichting van een Stichting Antenneinrichting Hol ten. Unaniem was men van mening dat deze Stichting zo snel mogelijk van de grond moet komen. Namens het bemeentebestuur zullen de he ren Westerik en Spijker (WD) zit ting nemen in deze Stichting. Dijkerhoek lijkt als enige niet ge- rageerd te hebben op de mogelijk heid tot aanvraag van stopborden en veiligheidsvesten voor de ver- keersbrigadiers. In de raad werd gesteld dat uiteraard ook zij in aanmerking komen voor deze vei ligheidszaken 36 stopborden en 36 vesten zullen worden aangekocht ten behoeve van de begeleiders van schoolkinderen die gaan school zwemmen. Wereldgebedsdag Op vrijdag 5 maart a.s. willen wij weer samenkomen om met elkaar te bidden; dit jaar in de Geref. Kerk „De Kandelaar" om half acht 's avonds. Er is veel dat mis kan gaan in onze wereld van vandaag; daarom richten wij ons tot de Hoe der der mensheid om gezamenlijk aan Hem te vragen ons denken, leven en werken te leiden in Zijn geest. Wij streven naar een korte, maar volle dienst. Commissie Wereldgebedsdag Hol ten. roltrap die de huismoeders de wagen „indraait". Da's pas klantenbedie- ning! Derk en Bets besloten hun zeer gewaardeerde conference met de volgende ode op Prins Jan IV: Prins Jan de trappistenvorst is altied rustig, Hej is in Hoolt'n begunn' as bakker bej de Halm Stoete bakk'n was vuur hum geen kunst ma bezörg'n was voor hum een grote gunst. Want met bezorgen heffe een hoop vrouwleu leer'n kenn' dan zee e altied die stoete dow zo bakk'n umoe leu te verwenn' As verkoper van de Encko kan hej good met de mond dan zegge onze vleisproducten bint o zo lekker en gezond Op de Horeca beurs steet hej altied met volle plezier veural asse stied tegenover de stand van Heineken bier Met de prins as hofleverancier, hebt de Fienpreuvers speklapp'n zat, ma die bint altied wat dreuge ma die maakt ze wal nat, ma Wieder is het wal een evenwichtig man, daor kunt de Fienpreuvers dit jaor wal met vedan. No hej op 't oogn'blik in Hoolt'n regeren mut wete wiej dat geen aander dat better dut As 't effen kan dan jagge iedreen op de kaste en holt B en W heur hatte vaste Wej hebt een prins van stoete, wos en trappistenbier en daorop wil wie drink'n en daorum bin wej hier. 't Was al met al een zeer geslaagde middag waarop de bejaarden het aan niets heeft ontbroken. De échte camavalsleut, voorafgegaan door een aantal goodwill bezoe ken vrijdagavond, begon pas goed toen de optocht zaterdagmiddag rond twee uur het dorp doortrok. Om één uur werden alle 42 deelne mende carnavalsgroepen opgesteld aan de Keizersweg, waar een jury bestaande uit de drie oud-Prinsen, Albert Boode, Teun Dijk en Jan Melkvoort, de verschillende prijzen zou toekennen. Gekeken werd hierbij naar carnavaleske waarde, originaliteit en uitvoering. De ere prijs ging naar de mensen van het AC Restaurant, met als onderwerp „Iedere maag gevuld", twee eerste prijzen werden toegekend aan de groep Voskes-Zoetbrood, met Trappistenbrouwerij en Müller-Huisman met Trappistentapperij. Tweede prijzen werden in de wacht gesleept door de Keunemobiel van de groep Vros-Akkermans en MAC „de Holterberg", met een opzienbarende stilte, en de veteranen van s.v. Holten met Sportdal naar Meermanskamp. Derde prijswinnaars waren Velocitas-camaval, met als onderwerp Carnaval, de groep Veltkamp, met Op Safari met Normaal en de Hokers met de Keunedarper Hou thakkers. Dit en nog veel meer „zottigheid", zaterdagmiddag, met na afloop kindercarnaval in de Poppe. Zo'n 400 kinderen waren ook dit jaar weer van de partij. Tijdens deze feestmiddag werden tevens de prijswinnaars bekend gemaakt van de Kleurplatenwedstrijd Camaval''82 De uitslag was als volgt: (tot 6 jaar): le prijs no. 2 Hedy ter Haar (5) jaar; 2e prijs no. 4 Riande Smit (5) jaar; 3e prijs no. 6 Robin Hendring (3). (6-9 jaar): le prijs no. 11 Eelco Jager (7) jaar; 2e prijs no. 6 Hermien Kevelam (8) jaar; 3e prijs no. 5 Mirjam Vincent (6) jaar. (9-12 jaar): le prijs no. 27 Grietje Tuiler (12) jaar; 2e prijs no. 11 Eric Bosschers (11) jaar; 3e prijs no. 49 Teo Willemink (12) jaar. Bejaarden van de Diessenplas jureerden en werden onderscheiden door de Prins. De jury: mevr. Eggink; mevr. Kloet; heer Waarlo. Zaterdagavond ging het om de Bonte Carnavalsavond in hoe kan het anders het „Bonte Paard". Het werd een zaal vol prima uitgedoste Keunedarpers en darperinnen. De mooiste verklede Keunedarper bleek Jan Schuchard, mooiste darperin was Wilma Westerik. De jury bestond uit Lesly Schelters en Gert Neppelenbroek (Gert Gunder). Gekostumeerd voetbal. Zondagmiddag was het raak op Meermanskamp. Daar werd gekostu meerd gevoetbald door de leden van de raad van elfen de „Versierders". Het ging zodanig lekker „gelijk op", dat strafschoppen uiteindelijk de definitieve uitslag moesten geven. Vóór het nemen van de strafschoppen was de stand 1-1, erna veelvuldiger, maar uiteindelijk scoorden „de Versierders" de laatste beslissende goal. Hij werd genomen door Jan Bargboeris dat eigenlijk wel een „Versierder?" De hofbar was goed voor Het programma werd geopend door hofmuzikant Jeurlink Gert (Tuitert) die op het orgel met het spelen van bekende wijsjes uit de oude doos (Wie zal dat betalen, Als de klok van Amemuiden, Zeeman o zeeman) meteen zorgde voor een optima stemming in de rijk versierde zaal. Het duo Jollie (Teun Stegink) en Mollie (Johan Nikkels), beide bij de PTT in dienst als postbode vertelden van hun belevenissen bij de weg en verhalen die ze zo hier en daar hoorden over dingen die naar men zegt echt gebeurd moeten zijn. Teun en Johan kregen vele malen een spontaan applaus. Veel applaus oogste ook Berend Willem Dapper (Jan Oosterkamp) met kostelijke humor o.a. „de vliegende kniene van de Koetse". Het Dieker- hoekse komische duo Derk van Maoneschien (Derk Janssen) en Bets van Voors (Bets Veneklaas) verschillende dingen op de hak o.a. broer van Hartsuiker die de 14 dagen vakantie zo goed waren bekomen dat hij z'n cafetaria ging sluiten. Ze staken ook een pluim op de hoed van de jongs van Kol-Bets die als zakenmensen de grootste service bieden door met de winkelwagen aan huis te komen. De wagen is uitgerust met een soort „een kleintje carnaval" en bij Jan Maats was het prima toeven aan de maaltijd boerenkool metworst. Gerekend was op 80 man, maar dat bleek een vergissing! Na een uur moest néé worden verkocht. Jammer voor de resterende hongerige Keunedarpers en darperinnen. Aangeland bij maandagavond; de André Hazesverkiezing. De dames Ehren, Neppelenbroek en Scheltens vormden de jury en besloten werd dat Klaas Homans de beste vertolker was. Op de voet gevolgd door Jan Maats. Gekeken werd naar uitbeelding, zangkunst en totale presentatie. Voor de winnaar een trofé uit handen van de Prins, voor Jan Maats één meter bier. Dinsdagavond rond tien uur werd de dorpssleutel weer in handen gelegd van dorpsbestuurder burgemeester van Rappard. Hiermee was een eind gekomen aan vier dagen camavalsleut in Holten. Dinsdagmiddag om 3.30 uur waren alle 65-plussers in Holten door de Carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" uitgenodigd op hun eigen bejaardencarnaval in hofbar „Tonny en Betsie" in de Stationsstraat waar ze werden welkom geheten door de oud-prins Gert van Gunder. Prins Jan IV (Jan Ehrend) Trappistenvorst van de Bor- keld hield hierna een korte toespraak waarin hij z'n grote vreugde uitsprak over het welslagen van het 14e carna val en hij wenste de bejaarden een erg fijne gezellige middag. De Keunedarper Petalokrakers hadden een aktieve inbreng in de optocht met een aktueel onderwerp. Zij haalden de pers en waren goed voor een vierde prijs.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1