Sterkte brandweermensen beneden noodzakelijke grens H 8 BI nil 811Blp V V £pBPBnEP ""tsszssKi ga Ba WLJm gu h a bi jeb s§ vh b hl wb ia if 1H jk ha B.. £1Hë ba s.»i om»»*: RAADSAGENDA 23 FEBRUARI ROUTE CARNAVALSOPTOCHT OPEN DEUR SAMENKOMSTEN BURGERLIJKE SJAND REKTIFIKATIE HOUTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaer. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" e Donderdag 18 februari 1982 - 34e jaargang - nr. 7 Afscheid werd genomen van de heren J. Eshuis, W. Schalk en J. ten Wolthuis. Zij waren respectievelijk 8,17 en nog eens 8 jaar vrijwilliger bij het Holtense brandweerkorps. Op de foto staan zij temidden van burgemeester van Rappard en geheel rechts brandweercommandant de heer Eshuis. Keunedarp in de ban van carnaval Prins Jan de Vierde, Trappistenvorst van de Borkeld zal programma staat die middag een een drukbezet en waarschijnlijk onvergetelijk carnavals- °Ptreden van Jan Klaassen en Ka- weekend ingaan. Vrijdagavond zal hij die eerste aanzet de Dansmanekesi en de rest geven door met zijn gevolg goodwill bezoeken af te leggen JJmavTJfdePrire de nrttewfn bij enkele Keunedarpse ingezetenen, die zich het afgelopen naars bekend maken van klcur. jacLT vevdicTistclijk hebben gemaakt. Een traditioneel begin wedstrijd, Eén verzoek van de van alle camavalsaktiviteiten dié dinsdagavond klokslag Prins: „Willen jullie bij De Poppe 24.00 uur weer eindigen met de laatste officiële daad van de niet met confetti strooien?" Prins, het overhandigen van de Dorpssleutel aan de bur- 's Avonds in „De Poppe" weer een gemeester rond half negen) Zover is het gelukkig nog lang ouderwets carnavalsbal, dit keer niet, want we staan nog maar aan de vooravond van zozeef me^ accent op ,fiolten; een carnavalesk KeunedarpZuid-Amerikaanse stijl, maar ge- r handteerd wordt de formule „voor T. elk wat wils". De Apollo's uit Van kinder-tot bejaardencamaval! Raalte nemen het muzikale ge deelte voor hun rekening. PrinsJan de Vierde zal tijdens dit bal onder- Zaterdag, de eerste echte cama- hem ongetwijfeld de sleutel van scheidingen uitreiken aan de best valsdag gaat het om drie onderde- Keunedarp zal overhandigen, en uitgedoste Fienpreuvers. De grote len.de optocht, het kindercarnaval hem zodoende gedurende vier da- strijd om de voetbal Keunecup en het grote carnavalsbal. De op- gen de scepter laten zwaaien over wordt zondagmiddag vanaf half tocht begint om 13.45 uur, met als de dorpelingen. De nieuwe veld- twee gestreden. Een team van vertrekpunt Keizersweg, tegen- wachter „Lucas" zal daarop de Prinsengarde en raad van elf leden over het Politieburo. Deelnemers proclamatie voorlezen. Direct na zullen de strijd aanbinden tegen worden verzocht zich om één uur de optocht gaan de in carnavals- een team van optochtversierders, op te stellen. Om ongeveer half drie kledij uitgedoste kinderen met ex- Aansluitend hierop het „Kleintje zal Prins Jan de Vierde tijdens een tra bussen vanaf het plein bij de carnaval" om ongeveer kwart voor onderbreking van deze tocht, op Mengunie, naar de versierde zaal drie. Plaats; de rijk versierde het bordes van het gemeentehuis van restaurant De Poppe om daar „Bierhalle" van Tonny en Betsy, door burgemeester W.L.F.C. van hun carnavalsfeest te vieren. (Ver- Ouders die door het camavalsged- Rappard worden ontvangen, die trek ongeveer hald drie) Op het ruis nauwelijks in de gelegenheid zijn een warme maaltijd op tafel te zetten, kunnen om half-zeven aan schuiven bij de Boerenkoolmaal- Mtijd bij Jan Maats. Boerenkool met m /ot?s wmxmtmmn w* mnr^m mm sr»- saus, spek en worst voor het hele Ufll X ElyfJ MEI !t!#€?föi II O Eezin" Volgend programmaonder- niJLB dB*? IlSEU.WWOOLHiJ deel is „Rosenmontag", 22 februari B-BWW bij Boerbiet. Onder aanvoering van het huisorkest „Salland Combo" is U ontvangteer! fraaie Parker-Jotter ballpoint dc™ av°nd uitgegroeid tot een ge- zellige happemng. Hoogtepunt ty- alsueen^y nieuwe abonnee opgeeft ÏÏS MMBHiawiMBHH Iedereen kan zich hiervoor opge- Iven. Het hele spektakel begint om half negen. Dinsdag 23 februari 's Gebruik deze /f&fF Naam: 1 middags om half vier begint in de Adres: I Hofbar van Tonny en Betsy het wwuyv BB B I bejaardencamaval, een feest voor jgÊf Wft Woonplaats Keunedarpse senioren. EtCHl N ByMI Geeft op als abonnee J Deze middag heeft als motto: „De I BB BIB op het Holtens N.euwsblad I kuippe kuj tuus loaton". Keune- lal I darpse senioren kunnen gehaald en voor het opgeven Dhr./mevr.: gebracht worden. Even bellen met van een Adres: nummer 15 74 Muziek tijdens deze nieuwe abonnee. 1 middag wordt verzorgd door hof- Inzenden aan: Woonplaats: Ifl\j muziek Jeurling, ter begeleiding Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V van talloze Holtense artiesten. Af- Antwoordnummer 97 jaar/per jaar JL gesloten wordt het totale cama- Enschede. Ojw valsfestijn dinsdag om precies 8 24.00 uur. Aandafcht vanuit deze hoek voor de noodzakelijkheid van een voltallig korps zou, volgens burgemeester van Rappard vele voordelen ook voor de desbetreffende bedrijven kunnen hebben. „Het als betrok kene weten te handelen bij brand zou een direct voordeel kunnen zijn". Inmiddels zijn vier nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. „De inschrijftermijn is nog niet ge sloten en we zouden met meer aanmeldingen erg blij zijn", aldus de burgemeester. „Het is wel zaak dat men past in de huidige club, gezien het op elkaar aangewezen zijn tijdens brandparaatheid. Rest nog toe te voegen dat ook vrouwen welkom zijn! Het teruglopen van de sterkte is inderdaad een serieus probleem, het verhoogt duidelijk de druk op de aanwezige mensen", aldus burgemeester van Rappard. In zijn toespraak benadrukte hij tevens het voor het eerst in nieuw uniform gestoken korps. „Deze presentatie en manifestatie naar buiten toe maar ook een stuk her kenbaarheid zijn van groot be lang". Afscheid/Jubilea Tijdens de feestavond werd van een drietal mensen afscheid genomen, te weten de heer W. Schalk (17 jaar vrijwilliger), de heer J. ten Wolthuis (8 jaar vrijwilliger) en de heer J. Eshuis (ook 8 jaar als vrijwilliger bij Jubilarissen tijdens de jaarlijkse feestavond waren de heren PB. Muller (20 jaar), G. ter Harmsel (20 jaar), A. Meyerink (10 jaar) en BJ. Baltes (20 jaar). jaar) en de heer P.B. Muller (20 jaar). Afscheid nemen van mensen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt lijkt ten opzichte van het bedrijfs leven op zijn minst discrimine rend", aldus de burgemeester. „In dat bedrijfsleven stapt men pas op 65 jarige leeftijd uit het bedrijf'. Deze zinsnede werd aangehaald naar aanleiding van het feit dat de heer Mörring de leeftijd van 55 had bereikt en eigenlijk het korps zou moeten verlaten. Gezien echter zijn ervaring (ook bij N.S.) en gezien de huidige onderbezetting van het korps, wat zo stelde de heer van Rappard, eigenlijk een teken aan de wand is, zou het jammer zijn als dit daadwerkelijk zou gebeuren. Zijn afscheid werd om die redenen dan ook opgeschort. Als laatste punt gaf de heer van Rappard te kunnen, het opnieuw jammer te vinden dat er geen sprake zal zijn van een brandwee rauto. „Hadden we eerst twee ton te verdelen, dit jaar gaat het slechts het brandweerkops). „De vrij strenge keuringen maken een af scheid nemen onontkoombaar, maar toch een beetje triest", aldus de burgemeester. „Het veelal wer ken onder zware omstandigheden maakt deze strenge keuringen ech ter noodzakelijk. Het gaat hierbij meer om een beschermen tegen uzelf', aldus de heer van Rappard in zijn afscheidswoorden. Tevens was er die avond sprake van vier jubilarissen, de heer A. Meverink (10 jaar) de heer B.J. Baltes (20 jaar), de heer G. ter Harmsel (20 1. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid, de heer A. van den Brink. 2. Notulen van de vergadering van 26 januari 1982. 3. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 4. Voorstel tot verlening van een krediet t.b.v. stede- bouwkundige werkzaamheden. 5. Voorstel om in te stemmen met de nota „Gezamen lijke visie voor de HolterbergIHaarlerberg". 6. Voorstel tot oprichting van de „Stichting Antenne inrichting Holten". 7. Voorstel tot vervanging van een sneeuwploeg. 8. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling ex art. 55 bis der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1982. 9. Voorstel tot aankoop van uitrusting t.b.v. verkeers- brigadiers. 10. Voorstel tot wijziging van de verordening subsidië ring plaatselijke culturele-, jeugd- en sportvereni gingen. 11. Voorstel tot betaling van een éénmalige afrekening aan het Centrum voor Automatisering Oost- Nederland te Arnhem. 12. Voorstel tot wijziging van de begroting 1982 van het energiebedrijf i.v.m. tariefswijzigingen. 13. Beantwoording van ingekomen vragen. om de helft. De investeringskosten van een brandweerauto zijn enorm hoog en toch is goede apparatuur een must". Start 13.45 uur, Keizersweg, met de route alsvolgt: Gaar- denstraat, als volgt: Larense- weg, Schoolstraat, Rietmolen straat, Oranjestraat, Noorden- bargstraat, Waardenborg- straat, Mr. G. Vixeboxestraat, Kolweg en Dorpsstraat. Op zondagavond 21 febr. as. om 19.15 uur vindt er weer een Open Deur bijeenkomst plaats in de geref. kerk ,J)e Kandelaar". Vanaf zeven uur is er samenzang. Spreker op deze avond is ds. T. Zuidèma uit Apeldoorn, verbonden aan Groot Schuylenburg aldaar. Het thema is: „God heeft met Zijn liefde ons op het oog". Het meisjeskoor van Groot Schuylenburg zingt in deze bijeen komst. Iedereen is van harte wel kom. Graag tot ziens, De Open Deurgroep. Geboren: Jan Willem Christiaan zv. J.W. Beusink en B. Ulfman; Je roen zv A. Müller en A. Wassink; Constantijn zv A.M.T.G. van Deel- en. Ondertrouwd: H.H. Krikkink, oud 24 jaar, Holten en W.J.A. van Schooten, oud 21 jaar Bathmen; H. Hofman, oud 25 jaar. Holten en G.B. Brinkman, oud 23 jaar Holten. uit VtoLT l>o*p53St-rs&t Dinsdag 23 februari a.s. zal de bejaardensocieteit weer ge houden worden in gebouw Ire ne. De heer Kees Bos zal een film vertonen en daarbij vertel len over de natuur. Aanvang 14.30 uur. Woensdagmiddag 10 maart worden wij verwacht in Hotel „Hölterhofin Enschede, waar een gevarieerd programma wordt geboden: „Middeween- ter roond um'n heerd, onder het motto „Wie'j goat vedan zolang as 't kan!" Aan het eind van de middag wordt een Twentse koffietafel geserveerd. Vertrek 13.15 uur, vanaf Irene en Diessenplas, terugkomst tegen 21 uur. Kosten f35.- per persoon. U kuntzich tot 1 maart opgeven bij het V.V.V.-kantoor, tel. 15 33. Degenen, die zich reeds opgaven, staan geno teerd. Op deze oude foto, daterend uit 1918,een gedeelte van de Dorpsstraat. Linkshet pand vankruidenier J.G.P. Müller, waar nu drogisterij Wedda is gevestigd. Rechts de tuinvan de familie Wolters en het in die tijd onbebouwde perceel, waar nu foto Jan ten Velde isende boerderij van Roelofs, met daarachter erg veel weiland. Het grote pand ernaast was toen al café van de familie Maats. Achter de grote noteboom woonde Willem Maats, met de smederij. Waar nu de firma Koopman is gevestigd woonde vroeger Meester Marsman en nog verder in het verleden burgemeester Galenkamp. Daarnaast woonde Bromberg en schoenmaker H.J. Stukker. De grote boom uiterst links op de foto staat er gelukkig nog steeds. De personen zijn v.l.n.r. Kruidenier J.G. P. Müller, Johan en Nellie Müller, Gerrüje en Mina van de Bos. Foto uit het archief van J. Smale. In ons blad van 14 januari werd in het onderschrift bij een foto van de Coöp. Stoomzuivelfabriek „De Vrijheid" ten onrechte vermeld dat de eerste direkteur de heer R. An- dela werd opgevolgd door de heer Van der Werf. Andela was niet de eerste direkteur van „De Vrijheid" maar de heer G. Hollema. Hij was vanaf de oprichting in 1906 direk teur en vertrok in 1911 naar Steen- wijk. Al in eerdere berichten werd in Holtens Nieuwsblad ruchtbaarheid gegeven aan een onderbezetting van de Holtense vrijwillige brandweer. Zo werd ook tijdens de jaarlijkse feestavond van het korps, in „Het Bonte Paard" in een toespraak door burgemeester van Kap- pard deze onderbezetting nog eens benadrukt. „Een sterkte van 22 mensen is duidelijk onder de noodzakelijke grens", aldus de burgemees ter. Onlangs werden in een schrijven een aantal Holtense bedrijven benaderd, per bedrijf wer den minimaal 10 werknemers op deze wijze aangeschreven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1