Kunststof jas voor deur Plaats de meubels eens anders Kleur dankzij Euphorbia Pss 280 leeft op grote voet ZELFBOUW-KAST VAN GAAS Mooie stek voorp 7 T.P. 102 Deuren vormen soms een pro bleem doordat ze oud en onoog lijk zyn, doordat ze scheuren en gaten vertonen, niet goed slui ten of klemmen of omdat ze goede sloten en beslag nodig hebben. Wat de eerste ge noemde problemen betreft: met plamuur en verf komt men een heel eind en hele handlgerds kunnen er best weer iets heel fraais van maken. Heel goede doe-hefc-zelvers weten ook klemmende of niet goed slui tende deuren best de baas te worden en draaien hun handen (figuurlijk dan) bepaald niet om voor het zelf monteren van slo ten of het aanbrengen van be slag (verkrijgbaar by o.a. yzer- warenzaak, doe-het-zelf-shop). Wie voor eens en altyd van de deur-problemen af wil en daar enboven zelf ook nog de handen schoon wil houden kan kiezen voor een al weer enkele jaren bestaande mogeiykheid om de deur in kwestie een ,jas" van plastic aan te laten trekken (te laten ommantelen met kunst stof zoals het meer technisch - en juister - heet). Dat „ommantelen", dat in ons land ondermeer door meer dan driehonderd Portas-deuren- service-vakbedryven wordt ge daan, is een kwestie van een dag: 's morgens wordt de deur gehaald, 's avonds-als nieuw- weer teruggebracht. Men heeft daarby keuze uit een groot aan tal unikleuren maar ook uit eiken-, mahonie-, palissander en teakdecor. De voordelen van de met „plas tic" vernieuwde deur zyn o.a.: nooit meer schilderen, stoot vast, verbetering van warmte en geluidsisolatie en stootvast. Waarom zetten we kasten eigenlijk tegen een wand en is dat altijd al zo geweest? In de Middeleeuwen gebruikte men draagbare kisten om allerlei spullen in op te bergen. In tijden van oorlog of natuurrampen kon men deze immers veel handiger meenemen dan een groot wandmeubel. Die kisten hadden geen vaste plaats. Ze werden ook wel als zitmeubel gebruikt en stonden dan bij de stookkuil in het midden van de lemen vloer. De tijden werden rustiger en de steden boden de burgers meer vei ligheid. Men ging de „vluchtkist" toen voorzien van poten en het deksel werd vervangen door twee deurtjes aan de voorkant en zo is het „dressoir" ontstaan. De kist op pootjes kreeg een plaats tegen de wand. Je kon er immers toch niet meer op zitten bij het haardvuur. En dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Maar het kan ook an ders. U kunt een kast bijvoorbeeld ook haaks op de wand zetten en op die manier een gedeeltelijke afschei ding in een lange kamer maken. Aan de ene kant van de afscheiding komt dan het zitgedeelte en aan de andere kant het woongedeelte. Voor dit doel kunt u bergmeubels krijgen die aan de achterkant even netjes zijn afgewerkt als aan de voorkant. Gaat het om een be staande kast dan kunt u desnoods een lap gordijnstof tegen de ach terkant spannen. Wilt u zo'n af scheiding luchtig en speels houden, dan kiest u een hoog model met „doorkijkvakken". Er is dan geen achterschot aanwezig. Die vakken zijn handig voor het uitstallen van antieke en eigentijdse voorwerpen. En bevalt het u niet of houdt u van veranderen, dan kunt u zo'n ron dom afgewerkte kast ook gewoon tegen de muur zetten. Combinatie Lage bergmeubels hebben vaak dezelfde hoogte als een bank en dan is het mogelijk om bank en kast met de ruggen tegen elkaar te zetten. Dit kan weer loodrecht op de wand, maar ook geheel vrij in de ruimte. Er zyn ook kasten die ge combineerd kunnen worden met een tafelblad, zodat u een kast krijgt met een eethoek. Zo'n com binatie kan vrij in de ruimte staan, maar ook ergens tegen de wand worden gezet. De tafel komt dan met een van de korte zyden tegen de muur. U kunt nog een stapje verder gaan en bergmeubels, zitmeubels, tafel bureautje, hobbyhoekje en speel- hoekje met elkaar combineren en het geheel midden in de kamer opstellen zodat u er omheen kunt lopen. Door het afwisselend ge bruik van hoge en lage kasten kunt u bepaalde hoekjes meer of minder afscheiden van de rest. Een schrijf blad of een hobbyhoekje kunt u aan het oog onttrekken door het te combineren met een hoog be rgmeubel. maar als u een laag be rgmeubel neemt, blijft het contact behouden. U kunt uitgaan van het zitgedeelte en dan aan twee of drie kanten bergmeubels zetten. In combinatie met een hoekbank ont staat dan een intieme, besloten op stelling. Het is natuurlijk niet be slist noodzakelijk om rondom een wandelgang vrij te laten. De loop ruimte om zo'n centrale opstelling kan ook ergens door een tegen de wand staande kast of bank worden afgesloten zodat u niet verder kunt. Vuur Het is best mogelijk dat uw kamer uitzicht heeft op een mooi stukje natuur, maar misschien hebt u ook een open vuur. Probeer dan met dezelfde meubels een zomer- en winteropstelling te bedenken. Of in elk geval een plaatsing die naar keuze uitzicht heeft geeft op de natuur en het open vuur. En het derde aspect waarmee u waar- schijnlyk hebt te maken is de tele visie. Waar laatje zo'n toestel als er geen kast meer tegen de muur staat? Het kost misschien even zoeken, maar bij zo'n centrale plaatsing blijkt het vrijwel altyd mogelyk om in of op een van de kasten een plek voor de TV te vin den. Het is vaak ook mogelyk het toestel in een passende nis in de wand te plaatsen waarby we ook denken aan een muurkast die zo nodig iets wordt uitgebouwd om voldoende diepte te krijgen. Een leuke oplossing ontstaat ook als u de TV in een draaiend element zet, zodat het mogelyk is de beeldbuis naar verschillende richtingen te plaatsen. Daardoor kan vaak een stuk ldjkplicht worden ondervan gen. Aanbouw We raden aan om aanbouwelemen- ten te kiezen die niet aan elkaar worden verbonden en die in elk geval ook afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Mocht u na en kele weken tot de slotsom komen, dat plaatsing op de oude manier toch leuker is, dan kunt u alle be rgmeubels, tafels, zitmeubels en wat u verder in het midden hebt opgesteld, weer op de gewonem manier zetten. Een centrale opstelling met loop ruimte er omheen vraagt om strakke meubels die zonder be zwaar tegen elkaar gezet kunnen worden. Hieruit volgt dat zoge naamde klassieke meubels, zoals Lodewyk-de zoveelste, Queen Anne en rustiek eiken, minder ge schikt zijn voor dit doel. Dit zyn min of meer pronkmeubels die een eigen leven leiden en die je niet zomaar tegen elkaar kunt schui ven. Stel voor, u houdt van antiek, maar zou tegelijk best eens zo'n alternatieve opstelling willen. Wat dan? Zo'n centrale opstelling vraagt dus strakbelijnde modellen. Daaraan is niet te ontkomen. Zoekt u het antiek dan in kleine voorwer pen die in en op de kasten kunnen worden geplaatst. Er zijn voor dit doel zelfs speciale verzamelkasten in de handel. U vindt deze meubels ook bij aanbouwsystemen. En als u een muurkast hebt, kunt u daarvan ook een verzamelkast maken. De houten schappen moeten dan ver vangen worden door glasplaten en dan natuuriyk ingebouwde ver lichting. U kunt zo'n open vitrine voor eigentijdse voorwerpen ge bruiken. Een modem interieur met hier en daar antieke voorwerpen doet het trouwens by zonder goed. Wanden Stel even voor dat u overgaat tot zo'n centrale opstelling. De wan den bly ven dan leeg. Bij een tradi tionele opstelling vormen de wan den de achtergrond voor meubels en stoffering. Daarom worden ze bescheiden van uitvoering gehou den. Zyn de wanden niet meer no dig als „achtergrond" dan kunnen ze een meer decoratieve funktie krijgen. Dit kan met allerlei mate rialen, zoals baksteen, wandtextiel, hout, kurk, sierpleister en niet te vergeten kleur. U kunt ook uitgaan van een rustige wand en veel schil derijen, plaatwerken en grote foto's ophangen. Een stuk wand begroeid met klimplanten staat ook erg de coratief en vergeet niet er 's avonds een spotje op te zetten. Zitkuil Bij het maken van een plan voor de opstelling moet goed in het oog worden gehouden dat hoge be rgmeubels de ruimte voor het ge voel verkleinen. Werkt u uitslui tend met lage kasten die niet boven de ruggen van uw banken uitko men, dan lijkt de ruimte vrijwel onaangetast. De opstelling hoeft geen vierkant te vormen, maar kan ook een L-vorm hebben. Precies in het midden van de kamer hoeft ook niet. Een opstelling duidelijk uit het midden staat zelfs vlotter. Het is ook mogelijk de meubelgroep aan een kant aansluiting bij de wand te geven zodat een U-vormig looppad vrijblijft. Een royale zit groep met daar omheen lage kas ten die een doorgang vrijlaten, geeft het idee van een boven grondse zitkuil. Handig voor be woners van huurwoningen, heel ge zellig, en gemakkelijk weer te ver anderen. In de winter, wanneer onze woon- en werkruimte soms wat somber ïykt, zorgt de Euphorbia voor een vroiyke, kleurige noot in huis. Deze snybloem behoort tot de wolfmelkgewassen, waarvan er zo'n tweeduizend soorten bekend zyn. In Mexico en Zuid-Amerika groeit de plant volop in het wild. In ons klimaat zyn verwarmde kassen no dig om de Euphorbia in bloei te brengen. In 1835 kwam de plant voor het eerst naar Europa en sindsdien is het hier een gewaardeerde sny bloem geworden. De Euphorbia fulgens heeft sierlyk hangende takken. Aan het eind daarvan zit ten, dicht op elkaar, de kleine binpmptles die in feite de schutbla den zyn. Meestal zien we de Eup horbia fulgens in oranje, maar er is ook crèmewitte en vurig rode Eup horbia te koop. Het donkergroene blad vormt een mooi contrast met de sieriyke bloemen. De nieuwe Bosch vlakschuurmachine PSS 280 heeft een schuurvoet met" een oppervlakte van 260 cm2, die die dank zy de 20.000 schuurbewegin- gen per minuut een volkomen glad oppervlakte mogelyk maakt. De schuurvoet wordt direct door de motor aangedreven, hierdoor is de machine buitengewoon trillingvry, maakt weinig geluid en is de slytage minimaal te noemen. De voor schuurpapier in standaard aönetingen geschikte voetplaat (114 x 277 mm) is voorzien van een rubberlaag, die bestand is tegen water, zuur en oplosmiddelen. De grote slypoppervlakte heeft als voordeel, dat er snel gewerkt kan worden en dat de materiaalafhame gelykmatig is over" het hele bewerkte oppervlak. Het machinehuis is vervaardigd van glasvezel versterkt polyamide. De ergonomische vormgeving maakt een aangenaam, niet vermoeide wer ken met de schuurmachine mogelyk. De groot uitgevoerde schakelaar is eenvoudig te bedienen en kan voor continue gebruik van de machine vastgezet worden. De constructie van de schuurpapierklemmen is dusdanig, dat het verwisselen van een vel snel en eenvoudig kan geschieden. De vlakschuurmachine is tevens (PSS 280-A) met ingebouwde stofafzuiging leverbaar. De normale uitvoering kan uitgerust worden met een z.g. stofraam, dat op een stofzuiger kan worden aangesloten voor externe stofafzuiging. Een vlakschuurmachine hoort tegenwoordig tot de standaard uitrusting van de Doe-het-Zelver. Vooral by de bewerking van hout, zoals by het maken van meubelen of by het onderhoud van de boot, zorgt deze machine snel voor het gewenste gladde oppervlak. Gaas. Denk daar ook eens aan by de aankleding van de kamer. Het is stevig en daardoor voor veel doeleinden geschikt. En het is decoratief. Gaas doet het byvoorbeeld uitstekend in een kast, als schap, als achterwand. Zo'n kast is eenvoudig te ma ken. En omdat gaas niet duur is, bly ven de uiteindeiyke kosten van deze kast laag. De kast is eenvoudig van con structie. Hy bestaat uit een bak: twee zy kanten, en een onder- en bovenblad (van spaanplaat) die met lym en schroeven aan el kaar bevestigd worden, zyn stabiliteit krygt de kast door het gebruik van het stevige Fortinet-gaas. Dat is in verschil lende afmetingen by veel yzerwaren-, en doehetzelf-zaken en tuincentra verkrijgbaar. Er zyn panelen van 40,60,80 en 100 cm breed, alle 150 cm laang. By het maatbepalen van de kast neemt men in principe een g^aspaneel als uitgangspunt. In de kast op de foto is een gaaspa neel verwerkt van 150 x 80 cm. Wil men een lagere kast, dan geen man overboord, want het gaas is met een yzerzaagje een voudig op maat te maken. Voordat de bak in elkaar ge schroefd wordt, moeten voor zieningen worden gemaakt voor het bevestigen van het gaas. Dat kan op verschillende ma nieren. Zo kunnen rondom, en kele centimeters van de kanten, in de zy kanten gleuven worden gefreesd van 1 cm diep en 6 mm breed. Het is ook mogelyk aluminium-u-profieltjes tegen de zy kanten te schroeven. Tydens het in elkaar schroeven van de bak wordt de achter wand van Fortinet aange bracht. Als men zorgvuldig werkt, heeft de bak na het in elkaar zetten zyn stabilitiet al verkregen. De schapjes van de kast, even eens van gaas, kunnen op di verse manieren aangebracht worden. Ze kunnen op plankd ragers worden gelegd of by voorbeeld op latjes. Om voor voldoende styfte van de schap pen te zorgen moeten voor en achter een ry mazen worden omgezet. Klem daarvoor 't pa neel op een tafelblad vast. Het deel dat omgezet moet worden laat u oversteken. Leg daar een plank op en druk het gaas om laag. U het voor de schappen een of meer gaas-panelen nodig. De schappen kunnen eventueel met stukjes groen yzerdraad aan de achterwand van de kast worden vastgezet. Geef meer groen! Inmiddels zijn twee nieuwe modellen op de markt Reeds jaren brengt Curver plantenbakken op de markt gebracht namelijk een rond model van 40 cm. doorsnee in allerlei soorten en maten: van 50 en 150 cm. doorsnee en een vierkante plantenbak van 40 x 40 cm. De bakken tot vierkante modellen van 90 x 90 cm. zijn vorst- en weerbestendigdus uitstekend geschikt Deze bakken worden vervaardigd volgens het in Neder- voor buiten. Door hun afmetingen zijn ze ook zeer fraai land unieke rotatiegietprocédé dat het mogelijk maakt in hal of huiskamer. De bakken zijn gemaakt van grote voorwerpen in kleine series te produceren. polyethyleen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 11