GROOT SUCCES TIENDE PRINSENBAL FIENPREUVERS Verzetsman bracht oorlogsjaren in Holten door HOSTE NS NIEUWSBLADsesetots Spar start nationaal producten bingo Speculaasjes bakken Houtbond F.N.V. Kynologie Oproep leden Bouw-en H0LTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND Jack Nicholson en Miss Piggy: Filmgroten in j.s. de Schure DRS. NEELIE SMIT-KROES: HERSCHIKKEN COLLECTIEVE AKTIVITEITEN" Opbrengst komt ten goede aan Zieken en Bejaardenomroepen HOITENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jeer. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad Donderdag 11 februari 1982 - 34e jaargang - nr. 6 Hoofdredactrice Nan Voa-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37® tel. 05483-38 03 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 21 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Gewezen staatssecretaris drs. Neelie Smit-Kroes benadrukte tij dens haar spreekbeurt in Hotel „De Holterberg" nog eens nadrukkelijk een aantal békende liberale stand punten ten aanzien van werkloos heid, sociale mogelijkheden en on derwijs. ,J5en aktief beleid moet gevoerd worden ten aanzien van de jeugd werkloosheid. Arbeidsmotivatie zal verhoogd moeten worden, middels Drs. Neelie Smit-Kroes trok veel li beralen van zowel binnen als buiten Holten naar Hotel „De Holterberg". „Herschikking collectieve aktivitei- ten en bezuinigen sociale mogelijk heden zijn noodzakelijk U ontvangt een 1 als u een jcrfa. w njtrpiFi n rra. n winrrim nw n nro.ir"3. w rrn stimulerende maatregelen"Verder w.. wsw over een inkrimping van sociale mogelijkheden. Het beleid zou ook fraaie Parker-Jotter ballpoint gericht moeten zijn op het herschik- kenvancollectieveaktiviteiten. Ten nieuwe abonnee opgeeft. aanzien van Onderwijs zette zij zich af tegen het systeem Midden- ii i i school. Een afzetten van haar kant Iook in de richting van de drie hui dige regeringspartijen. „De terug- Naam: val van de Partij van de Arbeid zou Adres: I fe je grootste vijand zelfs niet toe- I loensen", aldus mevrouw Smit- Woonplaats: I Kroes. Geeft op als abonnee „Inhakend hierop zou ik durven op het Hoitens Nieuwsblad stellen dat de VVD, als liberalisti- i sche volkspartij goed zou moeten mevr.: wwr mjn5fens 45 zetels". Adres; I Zij bciooog zich tijdens haar 4 spreekbeurt, temidden van een WoonplaatsIgJ gj-Qfe groep aanwezige liberalen als Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V' een vis in het water. Belangstelling jaar/per jaar JL was er volop ook van partijgenoten van buiten Holten. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Geboren: Albertus Rudolf zv. B.D. Lubberdink en J. Oldenhuis; Arno Jan zv. E.J.J. Meijerman en J.J. Pinkert (geb. te Deventer). Ondertrouwd: G.J. Aanstoot, oud 25 jaar, Holten en: H. Pluimers, oud 20 jaar, Wierden. Donderdagmiddag, de mid dag die eigenlijk bestemd is voor creatieve arbeid op school, werd deze keer ver legd naar een praktij kruimte bij Bakker Hulle- man. De kinderen van de derde klas van de Dorps- In een totaal uitverkocht „Het Bonte paard" vierden de Fienpreuvers o.l.v. prins Jan IV, trappistenvorst van de Borkeld hun jaarlijkse prinsenbal. Cremoniemeester Fons Akkemans kon in zijn openings speech o.a. welkom heten de wethouders H. Stegeman en J. Warrink met hun echtgenotes. In een prachtig versierde zaal zorgde de hofkapel „De Fienbloazers" direct al voor een goede stemming. Oud prins Jan Luesink nam als eerste buut'nreder de toekom stige middenstandsproblemen en mogelijkheden van de Stations- en Dorpsstraat bewoners op de ludieke korrel. Bijzonder goed voor de dag kwa men ook (Derk Jan Janssen en Bets Veneklaas) die kris-kras door de Holtense gemeentepolitiek vlogen en ook andere Holtense gebeurte nissen met een mild oog op de hak namen en wel bewezen dat ze Hoi tens Nieuwsblad erg goed door hun Diekerhoekse brillen bestudeerd hadden. Twents conferencier Fons Platenkamp (het enige buiten landse optreden) deed het toch wel bijzonder goed en zong met Ans op accordeon vele leuke Twentse lied jes. Als zoon van 'n „onwies wieze" vader had hij het met z'n teksten wel wat gemakkelijker, zoals de Bomerbroeker gladjes vertelde. Hij wist zelfs hoe hij een poes kon laten blaffen en hond laten miauwen. Erg leuk was ook het optreden van twee kleine dansmarikes en een dans- groepj e voor en na de pauze. Deze dansjes werden gebracht o.l.v. de dames Joke Voordes en Sonja Pen- ders. Ook Mans van 'n Sangeldiek (Teun Deijk jr.) kreeg met z'n buut de handen vlot op elkaar en zong kend optreden dat o.i. nog beter tot z'n recht was gekomen voor de pauze. De conferences werden besloten door het duo T. Stegink en J. Nik- kels. Deze Diekerhoekers traden, compleet met fiets, op als PTT- bestellers. Na een ietwat aarzelend begin kwamen ze steeds beter op dreef en met een reeds nu overal bekende tophit „Van Rappard is de baas" zorgden ze voor een daver end slot. Na afloop van hun optredens wer den de artiesten opgenomen in de huisorde van de Fienpreuvers en dronken ze samen met prins Jan een glas ere-Trappistenbier. Op het grandioos geslaagde festijn was ook een deputatie van de En- terse carnavalsvereniging „De Boorköttels" aanwezig. Trappistenbier voor Bets en Derk Na het offiéle gedeelte werd er tot in de kleine uurtjes gezellig gefeest en gedanst o.l.v. het Satumus-orkest. met de hele zaal zijn eigen gecom poneerde lied" De Borkeld stroomt over met botter" een ode aan de Borkeld en aan Trappistenvorst Jantje Ehren. Oud-prins Gert van Gunder (Gerrit Neppelenbroek) schetste ziin visie over vaderlandse politieke toestanden. Een uitste- Aankomend weekend zal de film- projector in js. De Schure weer in werking worden gesteld. Er zullen twee films te aanschouwen zijn, heerlijk achterover gezakt in de zachte kussens en onder het genot van een lekker drankje. Vrijdag 12 februari gaat het om de bekende film „One flew over the Cuchoo's nest", met in de hoofdrol Jack Ni cholson, in de rol van individu die het op moet nemen tegen het sys teem. Plaats van handeling een psychiatrische inrichting. Keer op keer stuit hij op een muur van onbe grip en onwil bij zijn pogingen ver anderingen te brengen in een totaal geisoleerd levenspatroon wat heerst in de inrichting. Zonder valse ro mantiek wordt weergegeven door Jack Nicholson hoe achtereenvol gens gelachen, gehuild en gewan hoopt wordt. De ware toedracht kan 12 februari bekeken worden vanaf 2130 uur. „The Muppet Movie" een film over de televisieshow „The Muppets kan zondagmiddag 14 februari worden bekeken. Aanvang 1430 uur. In deze film verlaat Kermit de kikker zijn moeras in het bos en probeert in Hollywood zijn geluk te beproeven. Onderweg raakt hij in allerlei gekke situaties verzeild, zo wordt hem bijvoorbeeld gevraagd, voor een reklamespot waarin hij kikkerbillen moet aanprijzen. Hij ontmoet Miss Piggy en wordt ver liefd op haar. Al reizend ontmoet hij andere bekende Muppets en een aantal .groten" van het witte doel, zoals Mel Brooks, Telly Savalas en Orson Welles, ledereen is welkom. Aktie By de Spar kan men k raison van 1.50 gulden een Bingokaart kopen. Op deze kaart staat een rytje van vyf producten, waarvan de vol gorde steeds verschillend is. Per veertien dagen bepaalt een notaris op welke productrcombinatie- volgorde, dus op welke kaart een prijs is gevallen. Iedere veertien dagen worden voor een bedrag van De data kan hij exact aangeven. Van 21 juni 1943 tot 15 april 1947 twee oorlogsjaren en twee bevrijdingsjaren bracht de onlangs met het verzetskruis onderscheiden Piet Blom in Holten door. Afkomstig uit West-Friesland en als militair gemobiliseerd in Rijssen, in afwachting van transport naar Duitsland koerste hij richting Holten. Verschillende onderduikadressen, waaronder letterlijk en figuurlijk vier maanden vertoeven, ondergronds in de Holterberg. Zijnde lid van de Knoch Ploeg opereerde hij met Holten als standplaats, in plaatsen als Eefde, Marke- lo, Goor, maar ook noordelijker. Na de bevrijding van Holten, 9 april 1945, is hij per 1 juli in dienst gekomen bij de plaatselijke politie. Piet Blom kreeg de onderscheiding uitgereikt uit handen van de burgemees ter van Almelo (zijn huidige woonplaats), de heer mr. F. Schneiders. Aan alle leden van de Bouw- en Houtbond. F.N.V., evenzo leden van andere aangesloten bonden bij het F.N.V. om mee te doen aan de demonstratieve bijeenkomst i.v.m. korting op ons ziekengeld. Het kabinet wil fors hakken in het inkomen van zieken. Het ziekengeld moet met vijftien procent omlaag, dat is met een jaarloon van bijvoorbeeld 30.000 gulden een bedrag van 59 gulden In verband met een vijftigjarig jubileum organiseert de Sparorganisa- tie een Nationaal Producten Bingo, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Zieken- en Bejaardenomroepen, ondergebracht in de „Vereniging Zon". Het gaat hierbij om zo'n 5000 vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met het maken en uitzenden van speciale radiopro gramma's in ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Veel bejaarden en zieken die doordat zij bijvoorbeeld slecht ter been zijn een tamelijk geisoleerd bestaan leiden, komen door deze radioprogramma's weer wat dichter bij de samenleving te staan. De „Vereniging Zon" ontvangt geen subsidie en is financieel afhanke lijk van donaties. per week. Met één pennestreek wordt een jarenlange vakbonds- strijd teniet gedaan voor het recht op volledig loon bij ziekte. Als zó afspraken in je arbeidsovereen komst vogelvrij verklaard worden, gaan straks al onze sociale verwor venheden eraan. Laat uw stem ho ren tegen dit oneerlijk plan, op de landelijke protestbijeenkomst za terdag 13 februari in schouwburg te Deventer. Aanvang 10 uur v.m, einde plm 12.30 uur. Kom Mas saal!!! 50.000 gulden prijzen uitgereikt. Hoofdprijs is een Volvo 343 L. An dere prijzen zyn Video recorders, filmcamera's hifi-torens een Braun verzorgingsset en geld/bood- schappenpryzen. Een extra prijs is er te winnen wanneer men kans ziet een rijmpje af te maken. Hierdoor kan een gratis vakantie naar Ame rika worden gewonnen. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de kynologenclub De Kempen werd in de Philips Jubi leumhal te Eindhoven op 5-6-7 fe bruari een grote internationale hondententoonstelling gehouden. De Belgische Herder „Koekli- koemba's ODE" (eig: A.C. van Ros- sum te Holten) werd hier wederom beste Groenendaelerteef en ver wierf hier door de definitieve Kam pioenstitel. Zaterdag 6 februari kreeg de Me- chelse Herder Zellie, met eigenaar de heer Johan v.d. Stouw op de International Hondententoonstel ling in Eindhoven, het predicaat uitmuntend toegewezen. Vorig jaar november werd de bijna twee jaar oude teef kampioen op de Interna tionale Hondententoonstelling in Amsterdam. De heer v.d. Stouw is aangesloten bij de REO kynolo genclub in Rijssen. school werden die middag hartelijk ontvangen en na wat tekst en uitleg gekregen te hebben ging men zelf aan het werk. Speculaasjes in al lerlei maten en vormen wa ren het resultaat en vol spanning werd steeds weer gekeken hoe de exemplaren de oven uitkwamen. Met een luid HOERA voor de bakker en zijn vrouw kwam er een einde aan een enthousiast ontvangen creatieve mid dag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1