J. W.Reilink nam afsche RABO-bank Holten HOLTEKIS NIEUWSBLAD BMX. L s P A STEENBAKKER- M0RIL/0N LOySEN J. MEIJER J. AANSTOOT In.St;. Mh AVENEKLAAS J.JEURLINK Jubileum Christelijk Onderwijs komt naderbij Opnieuw afscheid nemen Dames aan het woord in de Schure EVENEMENTENCOMMISSIE EN STICHTING NATIONALE FEESTDAGEN KWAMEN OFFICIEEL V/kN DE GROND! Kalender vanaf 1 maart XJ. IN 1906 STICHTERS VAN HET EERSTE SCHOOLGEBOUW IN DE STATIONSSTRAAT ALHIER. IN DANKBARE HERINNERING. HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD HoofdradactricA Nan Vos-Heidema' tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 0549O-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 28 januari 1982 - 34e jaargang - nr. 4 Het werd een dubbele afscheidsviering en eigenlijk te vens jubileum voor de heer Reilink (38), hoofd Algemene Zaken, plaatsvervangend directeur van de RABO-bank, waar hij op de kop af 15 jaar heeft gewerkt. Dinsdagavond 19 januari werd in „De Marke" in Wierden tijdens een partijtje bowling en een warm- en koud buffet door personeel, bestuur en genodigden afscheid genomen en donderdag 21 november gold was er een afscheidsrecep tie in de RABO-bank voor kliënten en bekenden in Holten, waar ruim 100 kliënten kwamen. zijn kant iets moeilijker is gezien het gegeven dat hij de heer Reilink pas de laatste drie jaar heeft leren kennen. Met het oog op de toe komst gaf hij aan, met de heer Reilink als toekomstig collega te maken te zullen krijgen. Hij bood plattegronden aan van de stad en de provincie Groningen. Het personeel van de RABO-bank vertolkte in Klederdracht en in een boerensamenspraak, 15 jaar akti- viteiten van de heer Reilink. Na mens allen kreeg de heer Reilink een horloge met inscriptie aange boden van het personeel kreeg hij Dinsdagavond, tijdens de officiële bijeenkomst sprak de heer J.A. Stegeman, namens het bestuur in een terugblik op de carrière van de heer Reilink over hem als een man met veel gevoel voor stijl en cor rectheid. Vóór zijn loopbaan in Hol ten, eerst als plaatsvervangend kassier, later als hoofd Algemene Zaken, werkte de heer Reilink ge durende twee jaar als kantoorbe diende op een landbouwkantoor in Goor en zes jaar op een boekhoud- buro in Markelo. Directeur de heer J. van Wingeren den merkte op dat memoreren van het boek „Briesende Paarden" van Rien Poortvliet. Door de jaren heen is hij nauw betrokken geweest bij agrarische aan gelegenheden. Zijn benoeming per 1 februari als direc teur in het Groningse plaatsje Hoogkerk is hier zeker een positief uitvloeisel van. Kennismaking. Donderdag 21 november kon te vens kennisgemaakt worden met de opvolger van de heer Reilink, de heer Ing. DJ. Dijkman uit het Gelderse Meddo, vlak bij Winters wijk. De heer Dijkman (31), agra risch gericht middels zijn opleiding aan de Hogere Landbouwschool en momenteel nog werkzaam als kre diet adviseur bij de RABO-bank in Winterswijk zal per 22 maart in dienst treden. Het echtpaar Dijkman is afkomstig uit Laren, waar de vader van de heer Dijkman een agrarisch bedrijf heeft. Zij zullen zich binnen niet al te lange termijn in Holten vestigen. I\J In een gesprek met de heren H.C.H. Vogely en Chr. Knijff, blijkt dat men aangaande de programma viering, beho rende bij het 75-jarig jubileum van het Christelijk on derwijs in Holten al het één en ander op papier heeft staan. De aanmeldingen van oud-leerlingen gaan nog steeds door en men is de 400 al gepasseerd. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 februari. huidige leerlingen en hun ouders. Overdag staan de kinderen cen traal, 's avonds is er een feestelijke bijeenkomst voor hun ouders. Vrij dag 2 april zal, in oude stijl gekleed, lesgegeven worden. Geprobeerd zal worden per lokaal een „ouder wets tintje" te geven om zodoende de sfeer „van toen" naar voren Xe halen. Vrijdagavond vinden de eer ste ontmoetingen plaats tussen leerlingen die in 1968 of later van school gingen. De school is eerste Zoals eerder in publicaties werd aangegeven is de viering verdeeld over een aantal dagen. Woensdag 31 maart wordt hiervan de spits afgebeten, met een officiële her denkingsbijeenkomst in „de Kan delaar". Een bijeenkomst die door ds. H. Stukker zal worden voorge zeten. Genodigden zullen dit offi ciële gedeelte bijwonen. Donder dag 1 april begint het viteindelijke feestprogramma. Deze eerste dag is in hoofdzaak een feestdag voor de Na afloop van de Raadsvergadering viel de heer Reilink een derde afscheidsceremonie ter deel. Na ruim drie jaar in de raad vertegen woordigd te zijn geweest voor de partij Gemeentebelangen, was deze eerste zitting in het nieuwe jaar tevens zijn laatste. „Het grote voordeel van een partij als Gemeentebelangen is, dat geen landelijke mening opgedrongen wordt. De belangen van de burger kunnen daardoor meer centraal staan. Je hebt niet te maken met polarisatie, zoals bij andere partijen". Terugdenkend aan de oprichting van de partij Gemeentebe langen, in 1975 haalt de heer Reilink de namen aan van de beer Dirk Wansink, oud wethouder en ook de heren W. ten Berge en H. Klein Veiderman. „Gemeentebelangen is inmiddels een hechte vereniging geworden, met een stabiel ledental van rond de 100. In de loop van zijn bestaan werd het geleidelijk een goed gestructureerde partij", aldus de heer Reilink. Eerder maakte de heer Reilink zich in Holten verdienstelijk by het We reld Diaconaat en het Studie Fonds Papoua Jongeren. Ook was hy aktief bij de start van Sociaal Cultureel Werk, van daar ook weer tydens zyn laatste raadsvergader ing een pleidooi voor goed, centraal onderdak voor deze Stichting. Voor het komende zittingsjaar pleitte hy ondermeer voor voorzetting van de woningbouw, verwezeUjking en uitbreiding van het Komplan en het doorhalen van het anti- speculatiebeding, als ingrijpende wyziging verkoopvoorwaarden bouwterreinen. Burgemeester van Rappard noemde de heer Reilink in zijn afscheidswoorden een ge nuanceerd en vooral correct raads lid, die zich manifesteerde in on derwerpen als onderwys en huis vesting. De heer Reilink kreeg uit handen van de burgemeester de Makkumer tegel met het Wapen van Holten aangeboden. CDA raadslid de heer J. Wiggers sprak, zoal hyzelf stelde namens de „club van elf', „wy hebben de afgelopen driejaar u als collega leren kennen en waarderen, in het byzonder ook om uw kennis van zaken en de visie op tal van problemen. Geschoold op finan cieel gebied en deskundigheid op gedaan in het bankwezen was u van gTote waarde voor onze Holtense raad". G.J.W. Reilink. nam drie maal afscheid van Holtense bevol king. Per 1 februari treed hij als directeur in dienst bij de RABO-bank in Hoogkerk (Groningen) JAARVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN ontmoetingsruimte en de tweede helft van de avond zal in gebouw Irene een dansavond worden geor ganiseerd, voorafgaande aan een opvoering van C.O.C. Zaterdag 3 april vindt de reünie plaats van de oudere leerlingen, waarvan de tot nu toe oudst aangemeldde persoon dateert uit 1895 (86 jaar). Ook voor deze groep 's avonds een optreden van C.O.C. met een speciaal voor deze viering geschreven act. Dat is er een opvoering van alle Holtense koren, met na afloop de sluiting van de aktiviteiten. Rest nog te vermelden dat 's zater dags een gezameniyke broodmaal tijd op het programma staat, waar voor men zich apart kan opgeven en dat gedurende de drie dagen een tentoonstelling zal worden opge steld met oude prenten en foto's, georganiseerd door de heer J. Veldhuis (Raalterweg). De leden van de afdeling Espelo van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen hielden hun jaarvergadering op maandag 18 januari in het Trefpunt. Mevr. Tuitert-Bonsvoort heette al len harteUjk welkom en wenste een ieder nog veel Heil en Zegen in 1982 toe. Na de gebruikeiyke medede lingen en de notulen, bracht de penningmeesteresse mevr. D. Blankena-Nekkers het financiële verslag en de kas kon sluiten met een batig saldo. Welke gecontroleerd was door H. Nyiand-Meilink en M. Leunk- Vasters, die de boeken in orde be vonden. De secretaresse mevr. E. Wegen- Soulljee las het jaarverslag. Het bleek een goed jaar te zyn geweest, de vereniging, telt momenteel 70 leden. Daarna kwam de bestuursverkie zing aan de orde. Aftredend waren Mevr. H. Barvelink-Pieffers en mevr. J. Uifman-Boode, in hun plaats wer den gekozen mevr. G. ten Damvas- ter en mevr. M. Luggenhorst-ten Hove, die door de presidente harte lijk welkom geheten werden In het bestuur. Daarna bedankte ze de dames Barvelink en Ulfman voor hun goede inzet en prettige sa menwerking en bood hen een ca deaubon aan. Zeven dames hadden alle avonden bezocht, hen werd daarvoor een kleine attentie aan geboden. Onder het genot van een kopje kof fie met oliebol kwam de heer J. Boering binnen die voor deze avond was uitgenodigd. Hy ver telde over de natuur en speciaal over het wild, met prachtige dia's werd dit toegelicht. Het was een leuke en interessante lezing, hem werd daarvoor harteiyk dank gezegd en een cadeaubon aangeboden. Ook kon men deze avond zien wat op de kursus „wer ken op parkietgaas" gemaakt is. De presidente bedankte tot slot allen voor hun goede opkomst en wenste een wel thuis!!!!!!!!! In de muziekbusiness hebben vrouwen altijd een ondergewaar deerde rol gespeeld. In de oudheid hebben zij alleen gediend als voorwerpen waarover mannen graag zongen, of juist hun diepe teleurstellingen uitten. Maar na Olga Lowina en Christine Deutekom zijn ook de vrouwen in de popmuziek wakker geworden: eerst alleen als zangeressen, maar ze kregen steeds meer greep op de heren die zich ermee bezighielden, zodat deze meer en meer het veld Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur ruimden. Sinds enkele jaren spreekt men dan ook van gelijke rechten voor man en vrouw in de muziekwereld al weet iedereen dat dat niet zo is. Om dit te door breken zal ook de Schure haar bij drage in het zakje doen met een .special', waarin de bijdrage van de vrouw die van de man overtreft (daarmee is niet gezegd, dat de stand nu gelijk is) Voor de harde feministen een goed bericht: aan gezien er geen televisie aanwezig is, is het zinloos iets te laten zien van Luv, Babe, en de Dolly Dots. Wie dus wil horen wat vrouwen voor zinnigs aan onze muziek heb ben toe te voegen, moet op zater dag 30 januari naar de Schure ko men voor de Disco-special': De Vrouw in de popmuziek. Tot dan! eveneens in het teken van de ge- U ontvangt een fraaie/^ff Parker-Jotter ballpoint ™oI^aar alsueenJ^n,euWe abonnee opgeeft. ïnl^Z een herdenkingsboekje samenstel- len. „De ontmoetingsfactor staat in I het hele gebeuren centraal", aldus 1 Gebruik deze Naam: de heer Vogely, hoofd van Chr. Adres I Scho<)1 de Schakel. I éSFtes. E& H S"Die ontmoeting zal zowel in Iifflii» WoonP|aats; I school, als buiten in een speciaal MkS iiml Geeft op als abonnee j voor dit doel opgezette tent naast I ITMI HU op hei Holtens Nieuwsblad I 4e school plaatsvinden. School en 5 varrdm gj 2 tent moeten een verlengstuk van I voor het opgeven Dhr/mevr.: elkaar zl|n". De heer Vogely is te- van een Adres- I vens voorzitter van de jublleum- I* nieuwe abonnee. J) commissie, met de heer Beldman Inzenden aan: Woonplaats: UI als penningmeester en de heer J.A. Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Borghuis als secretaris. De heer 1 Antwoordnummer 97 aar/per ,aar A Chr. Knijff is voorzitter van de reü- 6 Erwehede. niecommissie. Koördineren, publiciteit geven aan en het promoten van plaatselijke aktiviteiten, dat is de doelstelling van de onlangs opgerichtte en met subsidiegelden gestarte even ementencommissie, bestaande uit een tiental mensen af komstig uit de verschillende verenigingen waaruit een bestuur werd samengesteld, met als voorzitter de heer J.W. Klein Veiderman. Verlengstuk van deze commissie is de 8 januari van de grond gekomen Stichting Nationale Feest dagen, welke in principe verantwoordelijk zal zijn voor „Oranjevieringen", als de vijfde mei en Koninginnedag. Voor wat betreft de Evenementencommissie geeft de heer Klein-Velderman aan dat het om aktiviteiten moet gaan die buiten het verenigingsleven vallen, niet specifiek voor eigen leden. J.W. Klein Velder man, voorzitter van de in december van de grond gekomen Evenemen tencommissie. Vanaf 1 maart zal evenals vorig jaar weer een evenementenkalen der worden opgesteld. Afhankelijk van het aantal te houden even ementen zal de agenda steeds een bepaalde tijd overlappen. Dat kan één week zijn, maar ook een maand of zes weken. Middels strooifolders, VW en Holtens Nieuwsblad zullen Holte naren op de hoogte worden gehou den van de plaatselijke aktivitei ten, per periode. De evenementen commissie zal in principe zelf geen aktiviteiten organiseren, maar zoals al werd gesteld zuiver een begeleidende, koördinerende en naar buiten tredende taak op zich nemen. Het dagelijks bestuur be staat uit: Voorzitter de heer J.W. Klein-Velderman, secretaris de heer G.H. Voordes, tevens pen ningmeester. Mevrouw A. Vincent-Westerik en de heer B J. Kraan (leden) Andere leden zijn de heer Kers (VW), de heer R. Mulder (MAC), mevrouw Egberts (Boe- rendansgroep), Gerard Veneman (Sociaal Cultureel werk), Dries Willems (Bergruiters) en de heer J. Wiggers (commissie Dorpsfees ten). Voorzitter Klein Veiderman is in het dagelijks leven bedrijfseco nomisch voorlichter voor Oost- en Noord Nederland, bij het Produkt- schap voor Zuivel. Voor het tweede seizoen is hij inmiddels secretaris van de carnavalsver eniging de Fienpreuvers. De negen december opgerichte commissie hield 25 januari haar eerste bijeenkomst. Een vijftien tot 20 twintig gaven die avond gehoor aan de oproep om met hun aktiviteiten voor bet komend siezoen seizoen komen, waardoor een voorlopige kalander kalender worden samengesteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1