ft .j henk mulder Voorbereidingen carnavalsoptocht HOLTENS NIEUWSBLAD SCHILDER-TEKENAAR „DINGEN MAKEN WAAR DE MENSEN NIET OMHEEN KUNNEN' Zaterdag... baldag in j.s. de Schure Agenda raadsvergadering dinsdag 20 januari HOLTENS NIEUWSBLAD Opbrengst kinderzegels 18-25 januari: Internationale bidweek voor de eenheid van alle christenen HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 21 januari 1982 - 34e jaargang - nr. 3 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidéma' tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 «r mm.s MOLTEN. - k/.L. Sohool. OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag 13.30 17.30 uur Donderdag bovendien 19.00-21.00 uur Zaterdag van 10.30 16.00 uur Adres. Oude Deventetweg 7 Riemko Berends bezig met het selecteren van zijn werkstukken, die tijdens de expositie de galeryruimte van La Cigale zulten sieren Uit plus minus 20 werken zal een keuze gemaakt worden, waaronder vier recent gereedgekomen exemplaren. Uitgebreid met viernieuwe werkstukken, exposeert Riemko Berends zijn kollektie aquarellen en pentekeningen de komende weken in galery La Cigale aan de oude Deventer- weg. Tijdens de inrichting van de expositieruimte waarbij hij uit een kleine 20 werkstukken zijn keuze zou maken, zochten we hem op om iets meer aan de weet te komen van de man achter „zijn werk". Zowel aquarellen als pentekeningen geven verfijnde weer gaven van de dingen om ons heen. Wat opvalt zijn de prachtige tinten die verwerkt zijn, soms in fel kontrast met kleuren van zoals hij het zelf noemt) mechanische gedrukte letters of afoeeldingen. „Dat heb ik bewust iveergegeven, dat enorme contrast van natuurlijk gegroeide producten ten opzichte van een mechanisch gedrukte tekst", doelend op een schilderstuk voorstellende een verzameling pompoe nen geschilderd in prachtige kleuren, met als tegenhanger een kistje voorzien van felblauw gekleurde letters, waarin de pompoenen zijn gerangschikt. „Ik zou hiermee aan willen geven, een soort stil protest ten aanzien van het gemak waarmee doorgaans in dit gevalbijvoorbeeld fruit-produkten, zo maar „doorgedraaid" worden. Het gemak ook waarmee men soms met de natuur omgaat en dan in negatieve zin van hei ivoord", aldus Riemko. „Weliswaar gaat het in zijn kollek tie maar incidenteel om een zoge naamd stil protest. „Schilderijen zijn er in de eerste plaats om van te genieten. Ze moeten bij de „kijker" iets beroeren. Zelf ben ik geen erg goede spreker; gedachten onder woorden brengen vind ik dan ook aanzienlijk moeilijker, dan gevoe lens en gedachten uiten in schil derstukken of pentekeningen. Dingen maken waar je niet omheen kunt". Buitenshuis „Het merendeel van mijn werk stukken worden buitenshuis ge maakt. In het landschap voel ik mij veel minder geïsoleerd dan bij voorbeeld in een atelier of werk kamer. Buiten voel ik beter de sfeer aan die vaak zo bepalend is voor mijn werk. Vooral de laatste jaren is de drang tot werken groter dan vroeger". Het is inmiddels anderhalfjaar ge leden dat Riemko wegens reuma zijn functie als tekenleraar en le raar handenarbeid in Zetten moest opgeven. Daarmee werd voor hem een periode van ruim 15 jaar lesge ven afgesloten. Zijn „loopbaan" begon in Almelo waar hij gedurende zes jaar (inclu sief opleiding en diensttijd) werkte als landmeetkundig tekenaar „Toch heb ik van deze periode veel geleerd". In oktober '64 nam hij zijn ontslag en ging de avondstudie L.O. tekenen volgen. Later" stu deerde hij gedurende twee jaar aan de Rietveld akademie in Amster dam, behaalde in '66 het Staatsdi- ploma H.B.S. en behaalde de akte middelbare handvaardigheid. Terugkijkend merkt hij op dat hij Zaterdagmiddag om half drie kunt U hem weer zien. De onhandigste man alias Jean Pierre, staat dan in de start blokken om brood te bak ken. Dit zal bakker Nijkamp wel enige grijze haren bezorgen. We hopen dat onze Jean ze aan het eind van de middag ook bruin bakt. Wilt u zelf ook proberen brood te bakken opgeven kan nog steeds tot en met vrijdagavond, (tel. 27.55). De kosten zijn f2.50 per,persoon. Er wordt deze middag niet alleen gebakken, ook wordt er rondom het brood enige informatie gege ven. Bakkers tot zaterdagmiddag half drie in j.s. de Schure. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64. Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12.00 uur in Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. met schilderen pas goed begonnen is na het verlaten van het ouderlijk huis, in '59-'60. Zijn vader, Herman Berends, voor wie tot 54 schilderen hoofdzaak was en die later de rich ting van de architectuur opging, had indirect, door zijn vaak hoge verwachtingspatroon invloed op de werken van zijn zoon. „Onder de „druk" iets goeds te moeten leve ren weliswaar volgens verwachtin gen van derden, kon ik moeilijk tot iets komen. Nog is het zo, dat hoge verwachtingen iets belemmerends hebben. Later toen ik die directe binding wat los liet, door in Almelo te gaan werken, werd ik ook meer geinspireerd tot schilderen en te kenen. Het schilderen is min of meer noodgedwongen ontstaan. Aan vankelijk was ik meer gericht op boetseren en beeldhouwen, maar het werken met natte klei in com binatie met mijn gevoeligheid voor reuma, maakte dat het materiaal we begon tegen te staan. Toch zal ik waarschijnlijk in de toekomst die draad wel weer oppakken, niet het boetseren met natte klei, maar bij voorbeeld met was. Riemko Berends, een veelzijdig iemand die het liefst een beetje op de achtergrond blijft, maar inmid dels in Holten ook bekendheid kreeg met zijn affiches voor de kof fieconcerten en de milieugroep Holten. Verder tekende hij tal van geboortekaartjes en gelegenheids- kaarten. Zijn expositie duurt tot 14 februari. De opbrengst van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten is dit jaar f4658.90. Vorig jaar f4311,23. Hartelijk dank voor de inspannin gen van de leden van het comité en allen die hebben bijgedragen om tot dit goede resultaat te komen. Zaterdagmiddag 20 februari staat heel Holten, weer op zijn kop. Een onvermijdelijk gebeuren in het Keune- darp, vooral bij de jaarlijkse carnavalsoptocht. Grote succesgroep van 't afgelopen jaar waren de veteranen van de s.v. Holten met hun motto „potstoten". Traditie getrouw doet het jubilerende elftal dit jaar ook weer mee, met erg veel anderen die met veel plezier wel even een keer uit de band willen springen. Nieuwe groepen die er meer van willen weten of ideeën of hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met: A. v.d. Maat, tel. 28 80; Wim Klein Velderman; Cor van der Mei; Jan Luesink; Jan Bargboer of Dinant Veneman. Gebruik deze U ontvangteeri fraaie>y als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half 1 jaar/per jaar J Een gedeelte van de vroeger zo rustige Grotestraat, later omgedoopt tot Dorpsstraat, met daaraan gelegen de oude Dorpsschool met de doktersivoning. De school dateert van 1874, gebouwd door de Almelose aannemer D. Vixseboxse. Dokter Bessinkpas ruilde later zijn woning met het schoolhoofd. Deze woonde aan de Pastoriestraat. In 1953 werden drie lokalen van de school ontruimd en beschikbaar gesteld voor de opgerichte Ulo school. Toen de nieuwe Dorpsschool met schoolwoning in 1954 gereedkwamen in de Boschkampwerd het schoolhuis aan de Dorpsstraat politieburo. y Foto uit het archief van J. Smalé Wij als r.k. gemeenschap in Holten hebben al enige jaren op de zondag gedurende die week tijdens onze kerkdien sten een dominee als gastpredikant gehad. Deze kwamen altijd uit Holten zelf. Dit jaar echter zijn we verder gaan kijken en hebben nu als predikant gevonden F. Marivoet uit Leuven (België). Hij is daar verbonden aan de Belgi sche protestantenkerk, die naast de r.k. kerk slechts een klein percentage uitmaakt van de christenen in België. IOnderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad, de heer A. van den Brink. j 2. Notulen van de openbare vergaderingen van 25 novem ber 1981 en 21 december 1981. 3. a. ingekomen stukken b. Mededelingen. 4. Voorstel tot verhuur van een gedeelte van het pand Binnenstraat 6-8 aan de heer R.R. Terborg, alhier. 5. Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een wijziging van het bestemmingsplan Holten 1968" (uit breiding bedrijf Nido-Universal Machines B.V.). 6. Voorstel tot afwikkeling van de overdracht van de rioolwater-zuiveringsinstallatie aanhet Zuiveringschap West-Overijssel te Zwolle. 7. Voorstel tot aanpassing van het pomp gemaal de Haar - riolering Beuseberg. 8. Voorstel tot aansluiting op de riolering van het perceel Oude Diepenveenseweg 9. 9. Voorstel tot het vervangen van containers bij de werf gemeentewerken aan de Waagweg. 10. Voorstel tot toepassing van artikel 19 der Lager- onderwijswet 1920 ten behoeve van de o.l.s. Espelo. II. Voorstel tot wijziging van de verordening voor de Beheerscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport. 12. Beantwoording van ingekomen schriftelijke vragen. Hierover zal hij ongetwijfeld zelf meer kunnen vertellen. Wel kan men zeggen dat de verdeeldheid onder protes tanten in België niet zo groot is als hier in Nederland. U bent van harte welkom in diensten in „Irene" zaterdag om 17.00 uur en zondag om 9.30 uur. Giften op giro 875587 van de Rabobank Holten t.g.v. reknr. 32.85.50.310 t.n.v. Werelddiakonaat. Gehuld in slaapzakken, plaids, mutsen, dassen en dikke jassen bleek het de moeite waard gedurende vele uren voor fotozaak Mulder te wachten op de start van de opruiming. Voor Mulder was dat vrijdagochtend half negen. Erik Terhoeven genoot de meeste belangstelling. Hij trotseerde zelfs twee nachten de barre vrieskou om voor een zilveren tientje in het bezit te komen van een fümprojector. Zijn wachten werd beloond.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1