Life radioprogramma in "De Diessenplas" D.J .MONDEEL: "VERBONDENHEID PLAATSELIJKE ACTIVITEITEN BLIJFT BESTAAN" HOLTENS NIEUWSBLAD Chemie in het dagelijks leven nauwelijks weg te denken Sneeuw Wijziging HMV optreden HOLTENS NIEUWSBLAD Ned. Bond Plattelandsvrouwen op Nieuwjaarsvisite Opgave tot één februari REÜNIE "DESCHAKEL" EN "HET KOMPAS" Tweehonderd kalenders HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 14 januari 1982 - 34e jaargang - nr. 2 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kol weg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, jel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Door vijf enthousiaste mensen werd medio maart 1981 begonnen met het verzorgen van een radioprogramma voor de bewoners van het bejaardencentrum „De Diessenplas". Zo'n radioprogramma kan be staan uit onderdelen als: verzoekjes van de bewoners, interviews met artiesten of bewoners, tips en agendapunten (per maand) en aandacht kan worden besteed aan bijvoorbeeld verjaardagen. De teamleden van het radioprogramma zijn: 1. Janny Mondeel zij doet interviews en werkt op de Diessenplas. 2. Wil Vos zij doet tevens interviews en werkt ook op de Diessenplas. 3. Everdien Spakman en Jeanette Droog verzorgen de presentatie (verjaardagen, agendapunten en omlijsting verzoekjes). 4. Fred Droog, de man van de knoppen, zorgt voor de verzoekjes en techniek. Tot voor kort werden de program ma's vooruit opgenomen, waar door weinig kontaktmogelijkheden rechtstreeks. Besloten werd dan ook met ingang van januari 1982 te starten met life-uitzendingen. Ie dere eerste zaterdag van de maand is er zo'n uitzending vanuit de re- kreatiezaal van het bejaardencen trum. De eerste uitzending van het jaar was zaterdag 9 januari tussen tien en elf uur. Gasten die ochtend Tijdens een gezellige bijeenkomst vrijdag 8 januari in Hotel Vosman werd samen met het Stichtingsbestuur en redactie van Holtens Nieuwsblad plus (uitgeverij van Van der Loeff, de heer R. Houwert afscheid genomen van redactiemedewerker de heer Mondeel, terwijl tevens opgenomen werd in het Stichtingsbestuur de heer Jan Wansink. De heer Mondeel heeft gedurende acht jaar zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van vele redactionele pagina's in Holtens Nieuwsblad. Bekendheid kreeg hij ondermeer met zijn door een ieder met veel plezier gelezen raadsverslagen. Verder maakte hij veel achter grondinterviews en hield hij de vinger aan de pols ten aanzien van nieuwtjes. Een echt en voorgoed afscheid werd het gelukkig niet, want de heer Mondeel heeft zich graag bereid getoond in de toekomst „te hooi en te gras" nog eens in te springen als dat door onvoorziene omstandigheden nodig mocht blijken. „Teveel zijn mijn vrouw en ik verbonden met Holten en het „Holtens Nieuwsblad", om dit laatste als afgedaan te kunnen beschouwen. De aktiviteiten waren altijd weer een stukje van jezelf', aldus de heer Mondeel. „We hebben de heer Mondeel leren kennen als een man die recht door zee gaat, eerlijk en duidelijk", aldus de heer Houwert. Uit handen van de heer Wiggers kreeg het echtpaar Mondeel kadobonnen aangeboden en een boek van de Nijverdalse schrijver Wim Poorterman met als titel „Stampende laarzen in Salland en Twente". De heer Houwert bood een plastiek aan. Het één dag eerder verschijnen van Holtens Nieuwsblad met de daarmee gepaarde gaande druk ten aanzien van kopij leveren was een niet onbelangrijke motivatie van de heer Mondeel om eind vorig jaar zijn functie neer te leggen. „Op basis van vrijwilligheid en meer ontspannen wil ik in de toekomst graag nog eens redactioneel mijn medewerking verlenen", aldus de heer Mondeel. waren de zanger Bemd Hill (39) en de Holtense accordeonniste Dinie Koetsier (13). Voor Bemd Hill geldt dat hij een vertolker is van de Duitse Schlagermuziek. Hij woont in Twello, zingt al vanaf zijn der tiende en gaat in mei op tournee met Vader Abraham. Hij is aange sloten bij een theaterburo in Em- men en verzorgt via dit buro sho wavonden in het hele landHij heeft één single op zijn naam staan met de titel „Eens komt de dag". Van origine Duitse? maar woont al 15 jaar in Nederland. Het publiek rea geerde enthousiast. Dini Koetsier, HAVO-leerlinge uit Holten speelt al vanaf haar achtste jaar accor deon. Zij speelde een potpourri van oude melodietjes die door de zaal gretig werden meegezongen. Janny Mondeel koppelde een kort inter view aan haar optreden. „Dat vond ik het meest eng", vertelt Dini. „Optredens heb ik vaker voor mijn rekening genomen, maar een rechtstreeks radiointerview na tuurlijk nog nooit". Een warm ap plaus was haar beloning. Het ra diouurtje werd verder gevuld met muzikale verzoekjes en enkele technische mededelingen. Een technisch goed verzorgde eerste life-uitzending vanuit „De Dies senplas" zit er weer op. De muzi kale verzoekjes werden mogelijk gemaakt door Disco Dorresteijn en financieel werd men gesteund door de bewoners (bewonerscommissie) van De Diessenplas en de diakonie van de Gereformeerde en de Her vormde kerk. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdai Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Een onheilspellend donk're lucht Tomeloze wolken vlucht Saamgepakte witte vlok Dwarrelt als geklopt kapok. En mijn oog glijdt naar de aarde, waar de sneeuw zich samen gaarde, Schitterend als diamant aan en fijn geringde hand. Bomen die de aandacht vragen, takken die hun bruidskleed dragen. Een vijver die is dicht gevroren, onder 't sneeuwdek ging verloren. Witte sneeuw bedekt de paden, en de laat gevallen bladen, daken met hun witte hoed, brengen ons een wintergroet. Holten, januari 1982 B.C. de Haas-Boekbinder U ontvangt een fraaie /jfjfParker- Jotter ballpoint a/s u een jpsiy nieuwe abonnee opgeef t. I H fawt H Ei ySa op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven Dhr./mevrj vaneen Adres: I nieuwe abonnee. i j Inzenden aan: Woonplaats: Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. Woonplaats: Een groot aantal leden had aan de uitnodiging gehoor gegeven, woens dagmorgen 6 januari j.l. in zaal Vosman. Nadat een ieder elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar had gegeven, heette Mevr. A. Schaap, de dames hartelijk welkom. De Volksdansgroep van de plattelandsvrouwen afd. Holten, o.l.v. de heer Bakhuis, presenteerde aan aantal vrolijke dansen, uit alle delen van de wereld. De dames Hase en Pekkeriet declameerden een gedicht. Na de koffie met oliebollen en kniepertjes, werd een paar spelletjes Bingo gespeeld, met als prijzen, eigengemaakte gebruiksvoorwerpen. De presidente Mevr. A.F. v.d. Wijk, dankte de contactpersonen hartelijk voor het organiseren van deze gezellige ochtend. Eerste life uitzending voor de bewo ners van de Diessenplas. Links op de foto technische man Fred Droog, achter de tafel de beide presentatri ces, daarnaast accordeoniste Dini Koetsier en zanger Bemd Hill, rechts medewerkster Jannie Mon deel. Door de voorzitter van het Stich- werden aan de heer en mevrouw tingsbestuur de heer J. Wiggers, Mondeel geschenken aangeboden. Op de plek waar de gereformeerde kerk „De Kandelaar" is verrezen stond gesticht en gebouwd in 1906 door plaatselijke landbouwers de Coöperatieve Zuivelfabriek. Het gebouw onderging tot rond 1930 grote verbouwingen, waarbij onder andere de fabriekspijp werd ver vangen en meer naar achteren ge haald. Eerste directeur was destijds de heer R. Andela, opgevolgd door de heer v.d. Werf Velen zullen zich de derde en vierde directeur nog herinnerente weten de heren Dijk stra en Broersma. Eerste poeder maker was Diederk Veneklaas en de eerste kaasmaker v.d. Veen. Het 75-jarig bestaan van de beide voorbereidingstijd die men nodig Christelijke scholen in Holten was heeft om de reünie tot een geslaagd officieel op 28 december 1981. De gebeuren te bombarderen is het festiviteiten daar omheen zijn wat noodzakelijk dat men zich opgeeft later gepland en wel op 2 en 3 april, vóór 1 februari voorafgegaan door het officiéle gedeelte 31 maart in „de Kande- U kunt zich schriftelijk aanmelden laar", waar Ds. H. Tukker een door opgave van aantal personen, dienst zal verzorgen. naam, adres en geboortedatum op Centraal programma onderdeel een briefkaart te vermelden en van de jubileumviering is de reu- deze te sturen aan: de heer Chr. nie van oud-l/ïerlingen en leer- Kni jff, Enkweg 6,7451JN Holten of krachten, waarvoor zich inmid- de heer J. Kolkman, Haarstraat 23, dels al zo'n 250 mensen hebben 7451CX Holten, of af te geven cp't opgegeven. In verband met de Kompas of Schakel. De kinderen van de Dijkerhoekse school verkochten ook dit jaar weer zo'n 200 kalenders van ProJuventvu- te.Eik jaar gaan dekinderenvan de school in Dijkerhoek op pad om voor de vereniging Pro Juventute kalen ders te verkopen en zodoende hun steentje bij te dragen aan deze in stelling voor kinderbescherming, werkzaam voor jeugd en gezin in het hele land. Door onder andere deze kalenderverkoop komt deze vereniging aan de broodnodige ex tra gelden. De instelling helpt jaar lijks meer dan 12.000 kinderen uit alle lagen van de bevolking. Men zorgt voor gezinsvoogdijvoogdij en er zijn adviesburo's. Met name deze buro's kampen nogal eens met te korten. De verkoop van de „Oranje" kalenders vormt een bijdrage in die richting. Drs. P. Bakker, opende dinsdag de tentoonstelling „Chemie in het da gelijks leven", ondergebracht in de Scholengemeenschap. „Negatieve beelden rondom chemie middels za kelijke voorlichting mogelijk iets afzwakken". In de scholengemeenschap in Holten werd door rector Drs. P. Bakker dinsdagmiddag de tentoonstelling „Chemie in het dagelijks leven" geopend. „Bij het woord chemie komen meestal vrij negatieve associëringen naar boven met zaken als Lekkerkerk, Dordrecht en Europoort. Iets dichter bij huis denken we dan al gauw aan Wierden. Om dit soort afschrikwekkende beelden nu middels zakelijke voor lichting wat los te koppelen van het magische woord chemie en ook aan te tonen dat veel meer en ook posi tieve linken zijn te leggen met de ontwikkeling in de chemie, is een tentoonstel ling opgesteld uitgaande van de VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische In dustrie)", aldus de heer Bakker Dagelijkse dingen Rondkijkend blijkt dat chemische stoffen in onze dagelijkse ge bruiksvoorwerpen nauwelijks meer zijn weg te denken. Vloerbe dekking gebleekt en geverfd met chemische stoffen. In de doe het zelfsfeer denken we aan pluggen, stekkers, lijmsoorten en lakken. In ons voedsel gaat het om conserver ingsmiddelen en denk ook eens aan de verpakkingen. Op sportgebied kunnen we denken aan bijvoor beeld een voetbal, gemaakt van leer, maar chemisch gelooid. Sportschoenen van synthetische rubbers en kunstvezels. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Geen wonder dan ook dat de tentoonstel ling tevens de naam kreeg „Van fiets tot t.v." Ingaande op deze tentoonstelling werd ook door scheikunde, drs. J. Jansen zal zo Urenco Almelo een stand ingericht, mogelijk uitleg worden gegeven De tentoonstelling is geopend tij- tijdens de open dagen. De tentoon- dens de schooluren en is gratis te stelling duurt tot donderdag 21 ja- bezichtigen. Namens de sectie nuari. Wegens technische problemen betreffende accommoda tie is er een wijziging gekomen in het optreden van HMV in de buurtschappen Espelo en Dijkerhoek. De data gelden nu 15 januari (vrijdag) in het Trefpunt in Espelo en zaterdag 16 januari in het Bonte Paard in Dijkerhoek. Aanvang 20.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1