„Tornado" in j.s. de SÉure raa,UeslBlt BURGEMEESTER VAN RAPPARD TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE: „120.000 MINDER TE BESTEDEN IN '82 Ouderenbonden gaan demonstreren in Den Haag HOLTENS NIEUWSBLAD, llh TWEEDE OECUMENISCHE AKTIE VOOR POLEN! Meer kwalitatief dan kwantitatief te werk gaan Uniek HOLTENS NIEUWSBLAD H.IW.V. OPENT NIEUWE JAAR IN DE BUURTSCHAPPEN DE MAAT IS VOL! ACCOUNTANTSKANTOOR A. ESHUIS GZN. NEEMT NIEUW KANTOOR IN GEBRUIK Zondagsschool- nieuws i HOLTEN BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 7 januari 1982 - 34e jaargang - nr. 1 „Ook Holten ontkomt niet aan de inmiddels landelijke bezuinigingsdrift. Hadden we in de begroting van '81 nog „ruimte", de begroting voor '82 biedt 120.000 minder beschikbare gelden, noodzakelijk voor vervangingen en nieuwe investeringen", aldus burgemeester Van Kap- pard in zijn Nieuwjaarstoespraak. De tijd wordt beheerst door kenmerkende woorden als bezuinigingen en nullijn. Toch moeten we niet al te pessimistisch zijn en de gelden die er zijn verdelen over de meest noodzakelijke zaken. De woningbouw en woningnood vallen dankzij het plan „De Haar" niet tegen. De eerste fase van het nieuwe sportveldencomplex zal dit jaar afgerond worden, het bestemmingsplan buitengebied wordt herzien, ook het gebruik van het buitengebied is in een nota vastgesteld, de eerste fase van een nieuw „dorpshart" is gerealiseerd en zal het komende jaar verder uitgebreid worden, wat de leefbaarheid van het dorp ten goede zal komen, het onderwijs krijgt en had ook het afgelopen jaar konstante aandacht. Met andere woorden er is en er wordt een groot aantal zaken door een relatief klein aantal beleidsmen sen (20) behartigd en gerealiseerd", aldus de burgemees ter. „Het komende jaar zal ook een jaar worden met een nieuw bestuur; voor de huidige raad is dit dan ook de laatste Nieuwjaarsreceptie. Laten we met z'n allen hopen op een goed 1982, niet zozeer kwantitatief, maar wel kwalitatief', aldus burgemeester Van Rappard. Een druk bezochte Nieuwjaarsreceptie dinsdag 5 januari zorgde voor een gezellig geroezemoes in de aula van de Scholengemeenschap. Gelukwensen over en weer en aan in de eerste plaats burgemeester Van Rappard en zijn vrouw, „laten we doelen opeen niet zozeer kwantitatief, maar wel kwalitatiefgoed 1982" aldus burgemeester Van Rappard. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64. Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W, KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12.00 uur in Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. Trefpunt te Espelo; gebouw Bethaniê te Dijkerhoek. Ook kunt U uw eventuele financiële bijdrage overma ken op ons bankno.: bij de Rabobank te Bathmen t.n.v. oecum. actie Polen no. 305728660. Nogmaals: wij rekenen op Uw aller medewerking!! Oeuc. actiecomité Bathmen, Lettele, Heeten, Okkenbroek, Holten. U denkt toch ook aan de dia-avond in Irene op 7 ja nuari 20 uur over de eerste inzam. actie? Uw aller wenst. opkomst is ge- Inzameling van; Duurzaam voedsel; Babykleding; Kinderkleding; Medicij nen; Kinder-Babyvoeding; enz. Zaterdag 16 januari 1982 wordt opnieuw een oecu menische hulpaktie gehou den voor Polen. Dit betreft een inzameling van boven genoemde artikelen. Gezien de geslaagde eerste inzame ling van 5 dec. j.l. rekenen wij weer op uw aller hulp, daar dit dringend nodig is In de winkels kunt U weer Uw levensmiddelen voor de Polen deponeren of: U kunt Als opening van het nieuwe Dijkerhoek. Het voltallige deze brengen zaterdag tus- jaar gaat H.M.V. in januari orkest plus de Tirolerkapel sen 9 u. en 15 uur in gebouw Irene te Holten; gebouw 't op bezoek in de buurtschap pen van Holten; Espelo en j Gelukwensen voor koster Jan Meerman en zijn vrouw. Voorzitter de heer H.Ch. Vogely overhandigde hem een 1 zilveren draaginsigne plus een oorkonde. De vader van Jan Meerman is 40 jaar koster geweest in Holten en eerlijk gezegd voelde Jan Meerman er weinig voor om deze zijn vader toen deze ermee stopte op te volgen. Er werd danook naarstig gezocht naar een andere opvolger, maar toen dat niet erg snel vlotte besloot Jan „tijdelijk" deze taak op zijn schouders te nemen tot dat een ander benoemdkon worden. Deze „tijdelijke" opdracht is inmiddels gezienhetjubileum op Nieuwjaarsdag,omgezet in25 jaar kosterschap. zullen een avondvullend programma ten gehore brengen. Voor de pauze al leen het orkest, na de pauze een gezamenlijk optreden. Het was de wens van leden en bestuur om dit seizoen in de buitengebieden te starten. Afgelopen maandag heeft Accountantskantoor A. Eshuis Gzn. een nieuw kantoorpand aan de Larenseweg in gebruik genomen. In Overijssel en Gelderland zijn van deze organisatie negen kantoorvestigingen waar in totaal ongeveer 90 mensen werken. Op de vestiging aan de Larenseweg werken vier mensen, waarvan de heer W. Müller gedurende ruim 30 jaar de leiding heeft gehad. In verband echter met zijn naderende pensionering is als zijn opvolger de heer E.A. Leerentveld aangesteld. In het kantoor wordt een eigen computer-systeem geplaatst, waardoor een snelle en kostenbesparende verwerking van alle administraties mogelijk wordt. „Vooral tijdige informatieverstrekking en advise ring hierover is van belang", aldus de heer Leerentveld. Hij verwacht dat de Holtense vestiging, mede door de vergaande automatisering de komende jaren kan uitgroeien tot een bezetting van zes tot acht mensen. Aan ouders en kinderen, Voor velen ter herinnering nog even dit berichtje. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Zondag a.s. 10 januari zijn <rwij (de zondagsschoollei- als u een Ak-. nieuwe abonnee opgeeft dinJg) weer blij, als we een heleboel kinderen kunnen I begroeten om samen een uurtje met elkaar te praten, "laam: te zingen en te luisteren Adres: i zowel naar elkaar als met Woonplaats elkaar. We beginnen om 10 L B uur en voor wie niet weet nnhPt'n'oupn^ NiT6!!, hi h 3 waar, we komen samen in op het Hol,ens N.eoWsblad J de Dorpsschool in de Tuin- Dhr./mevr: straat. Vanaf de leeftijd van Adres: I 4 jaar is iedereen van harte lil welkom. Woonplaats: 1|J Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per hall V Met vriendelijke groeten, jaar/per jaar. rib het zondagssehoolperso- neel. Gebruik deze Onder het motto „De maat is vol" gaan de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de R.K. Bond (Unie) en de Prot. Chr. Ouderenbond (PCOB), verenigd in het Centraal Orgaan Samenwer kende Bejaarden Organisaties (COSBO), op dinsdag 19 januari, een manifestatie organiseren op het Binnenhof in Den Haag. „De maat is vol. We moeten nu op een andere manier duidelijk maken dat ouderen door de regering niet serieus worden genomen", aldus de organisatoren. Er dreigen allerlei maatregelen ge nomen te worden die de ouderen extra treffen. Ouderen worden twee- of driemaal gepakt. Denk aan de verlaging van het zak- en kleed geld van bewoners van bejaarden tehuizen: aan de verlaging en af schaffing van de bejaardenaftrek (der belastingen) en bovenal aan de discussie over de ontkoppeling van de sociale uitkeringen (en dus ook I de AOW) van het minimumloon. Daarnaast praten wij als ouderen bonden al met de derde achtereen volgende regering over zaken als de democratisering, de instelling van een Raad voor het Ouderenbeleid, een nieuwe financiering van de Be jaardenoorden. Wij worden aan het lijntje gehouden. Maar nu is de maat vol", zo wordt gezegd. Om deze gebeurtenis mee te maken wordt iedereen opgeroepen om op 19 januari naar Den Haag te ko men. Zowel leden van de ouderen bonden als niet-leden. Het pro gramma van deze dag ziet er als volgt uit: 11.45 uur vertrek Malie veld naar het Binnenhof, 12.30 uur welkom op het Binnenhof, 12.45 uur toespraak van één van de voor zitters van de ouderenbonden. Om plm. 13.00 uur zal aan de voorzitter van de Tweede Kamer een mani fest worden overhandigd. Men verwacht om plm. 13.30 uur het einde van de manifestatie. Aangeraden wordt gezamenlijk bussen te charteren, wat brood, fruit of drank voor onderweg mee te nemen. Eventueel een licht stoeltje. Treinreizigers zouden kunnen denken aan de vrije reis dagen. Zij worden verzocht naar ^XVW-VEfif/lfi6 het Malieveld te gaan (plm. 10 min. lopen). Bussen rijden naar het Ma lieveld. Streven aankomsttijd niet later dan 11.00 uur. Onderweg sa nitaire stop. Deelname ANBO-leden en niet-leden kunnen toegang is gratis en ter zich voor deelname aan de mani- dekking van de onkosten festatie opgeven bij het afdeiings- wordt een verloting gehou- bestuur: w. Beijers, tel. 1234, G.j. den. Beide avonden begin- opiaat, tel. 3293 en G.M. Mark- nen om acht uur. Voor Dij- voort, tel. 1878. De leden van de fcerhoek op vrijdag 15 ja- beide andere organisaties wordt nuaH f m „Bont Paard" aangeraden zich bij hun plaatse- „J' ,jf lijke afdeling aan te melden. De oor Espelo geldt zater- anbo is bereid de reiskosten die dag 16 januari in het Tref- bij gemeenschappelijk vervoer bo- V^nt. ven de 10 gulden uitkomen tot dat deel te vergoeden. Er zullen nog wel nadere berichten volgen. Hej't vurige wekke elaezen? ïn 't „Hooltense blaadje" stun iets oaver ne ruckband uut Hoolt'n en umstreek'n D'r was allene een foutje in e'sloop'n D'r stun nameluk helemaal nit bie woa ze ons op zol'n treè De plaatse va bestemming is nattuur'k „De Schure" voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Overleden: W.F. Teeselink, oud 84 jaar, Holten; D. Krekel-Lammers, oud 86 jaar, Holten; G.W. Brefeld, oud 64 jaar, Holten; B. Visser, oud 76 jaar, Holten (Overl. te Deventer). De leden vó de band bint namenluk echte „Schurekêals". Noe nog èm in't kot: Tornado is echte brekband (met vüle sjo en kabaal. Wielle zult de jongs nog êm ene moal veur- stell'n: Meindert Koopman (slag werk;, Henk Reitsema (basgitare) en Francis Luesink (ommóneg hard screew'n, allen uut Hoolt'n. Dan nog Henk Veltkamp (gitare) va den Borkeld en Freek Beekman (gitare), dén vream'n uut Maarkei. (Better bekend as ónze „stressnöt- te"). Wil ie dit brekwark is bekieken en anhör'n dón meitf vriedag 8 jane- wari is komm'n in j.s. „De Schure". Ut fees zal ungevaer begin'n um neeg'n uur (21.00) en 't kost oe ma n'en knaak. Je bint va harte wel kom. Hard hool'n. Met een meerderheid van stemmen lukte het de raad, wat eerder in de vergadering van 21 april nog niet zover doorgevoerd kon worden, om een voorstel erdoor te krijgen be treffende wijziging van het Alge meen Ambtenaren Regelement. Ambtelijke taal, maar de wijziging komt hierop neer, dat vanaf het moment dat het voorstel werd aan genomen de raad mede-advies recht heeft bij het in dienst nemen van plaatsvervangend hoofden van diensten. Dit mede adviesrecht was al van toepassing bij aanname van hoofden van diensten. „Ik blijf het een irreële zaak vinden en een dergelijke inbreng ten aanzien van plaatsvervangend hoofden van diensten is een uniek verschijnsel in Nederland", aldus burgemeester van Rappard. B. en W. ging dan ook alvorens over te gaan tot stemming in conclaaf, waarna de burgemees ter opnieuw pleitte tegen een aan nemen van het voorstel. Democra tie vierde hoogtij en de raad be sliste met een volmondig JA... Al dus geschiedde.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1