öiERenrensJon UJansmk .HOLTENS NIEUWSBLAD - 31 DECEMBER 1981 - PAG. 9 14 moi. 3e lustrum O.L. Kolschool en kleuterschool Politieke forumavond gezamenlijke partijen in zaal „Vos man" Holten Junioren C3 kampioen Scholengemeenschap Holten Ned. Kamp. oriëntatielopen Jeugdatleten S.V. Holten succesvol in Veenendaal. 9 april. Jaarfeest C.J.V. „De Vrien denschaar" Derde boomplantdag. Schooljeugd plantte 2000 bomen en struiken Goede belangstelling voor eerste koopavond Holtense winkeliers C.O.C. boeide met klucht „Scheve springen in de zevensprong" Ge slaagd jaarfeest C.J.V. „Immanuël" Jaarvergadering „H.M.V. Tweede plaats voor August Muller in kam pioenscross op de Zuurberg „Open Huis" luxe brood-banketbakkerij Hul- leman, Oranjestraat. kend geslaagd Onderlinge wedstrij den L.R.V. „Bergruiters en Ponyclub" in manege „Snorrewind" Eerste clubexamen „Hollandse herder". 19 maart. Gezellige avond Dijker- hoekse Schietvereniging „De Zaag molen" Kees van Bruggen in inter view „Nieuwbouw voor de Stichting Sociaal Cultureel Werk (SoCuWe) is onontbeerlijk" Raad akkoord met voorstel van B. en W tot verharding van de Velddijk (Look). I.N. 16 april 1981 ierenpension „Wansink", (Rijssenseweg) geopend. 16 april. Dierenpension „Wansink" geopend Herman Kampman, staflid Stichting iSoc. en Cult, werk Holten: alleen goed centraal onderdak ont breekt Meester Kroon, hoofd „Die- kerhookse school" zag „Abraham" in voortuin van zijn huis aan de Maat- mansweg Jaarlijkse ledenvergader ing „School met de Bijbel Afd. Hol ten van F.N.V.-voedingsbond nam af scheid van secretaris G. v. Coeverden en huldigde J. Witten i.v.m. 25 jaar lidmaatschap Mr. J. Beukema, 2e Kamerlid C.D.A. in openbare bijeen komst afd. Holten: „Economische Flonkerende muzikale show op „Meermanskamp", t.g.v. 25-jarig bestaan Tamboerkorps „H.M.V.". toestand precair". 23 april. Scholengemeenschap „Hol ten" uniek met „jeugdonderneming" „Beuseberg" kreeg paasvuur be loond met eerste prijs en schoonheid sprijs Ouderavond Kol- kleuterschool Jansen III biljartkam pioen 2e klasse Biljartbond „Ons Ge noegen" Eerste en derde team van Tafeltennisvereniging „Holten" on geslagen kampioen. 29 mei 1981 echtpaar Jeurlink-Nijenhuis 60 jaar getrouwd. 30 april. Jaarvergadering V.V.V. „Holten" Jaarfeest C.J.V. „De Vou- wers" in Espelo Geref. jeugdvereni gingen Festiviteiten rond 75-jarige Rabo-bank Klaverjasfinale Z.V.V. „Blauw Wit" Holten E4, F1, F2 en Blauw Wit B1 en E1 kampioen. 21 mei. Gemeentewerken direkteur T. Prak in interview: Vernieuwing Dorpskern gaat 2 1/2 miljoen kosten Feestmiddag voor de jeugd in spor thal i.v.m. 75-jarig bestaan „Rabo" Raad akkoord met voorstel restauratie Dijkerhoekse Molen Hervormde Vrouwengroep Holten dagje uit Kapper Wander Drent jr. in interview: „Niet bijblijven betekent teruggang Eerste lustrum „stratenvoetbaltoer- nooi" eclatant en sportief succes „Wilde zwijnentoernooi" hockeyclub „Holten" prachtig geslaagd Badmin- tonjeugd vierde 1e lustrum Dick van der Knaap kampioen schaakclub Hol ten Uitstapje Bejaardensociëteit Hol ten. H.N. 2 juli Première Openluchtspel „lm Weissen Rössl" door C.O.C. met me Jewerking van Tiroler-kapel „H.M.V." 26 maart. Mej. Gorkink 12 1/2 jaar bij openbaar kleuteronderwijs in Holten Lenteconcert „H.M.V.". Jaarvergader ing Rode Kruis Schaaktoernooi in A.C.-restaurant „Holten" Koor- en Samenzangavond „Bartimeüs" D'66 afd. Holten besloot tot deelname aan gemeenteraadsverkiezingen M.A.C. „De Holterberg" huldigde kampioe nen Ledenvergadering Supporters club S.V. „Holten". Mevr. j. Jansen-Manenschijn Brinkman bespeelde 25 jaar het orgel tijdens kerkdiensten in „Bethanië" in )ijkerhoek. 7 mei. Oad-direkteur Ir. J. G. J. ter Haar in interview: „Grootste kracht is werken met eigen mensen in eigen organistie" Plechtige herdenking gevaiienen in Ned. Herv Kerk en bij monument Molenbelterweg Me vrouw J. Maneschijn-Brinkman 25 jaar organiste gebouw „Bethanië", Dijkerhoek J. H. Bosschers nam afscheid van Meng Unie Leerlingen „bezetten" lerarenkamer 800 „ped delaars" volbrachten „Holterberg- tour" Oranjefeest in Dijkerhoek Holten junioren A1 kampioen en pro motie naar de „hoofdklasse" Bij het handballen hijsten dames- adspiranten A en heren-senioren de kampioensvlag Industriebond F.N.V. afd. Holten huldigde A. Paal man en W. van Ommen i.v.m. zilveren lidmaatschap. H.N. 11 juni Internationaal schaakgrootmeester Jan Hein Donner speelde simultaan in het kader van jubileumfeesten S.V. „Holten". Wethouder J. Warrink deed 1e zet. H.N. 4 juni 1981 Holtens Gemengd Koor (H.G.K.) in het goud. H.N. 4 juni 1981 College van B. en W. danste met Zweedse schonen in de hal van het gemeentehuis. Zweedse folkloristi sche groep „logeerde" bij de „Holtense Boerendansers". 2 april. Alpenkoe voor versierde wa gens met zilveren bruidspaar Faren- horst Chef-kok Arend Jan Oonk van ,,'t Lösse Hoes" geslaagd voor di ploma „meester kok" Jaarvergader ing C.B.T.B. Laatste Open-Deur samenkomst seizoen 1980/'81 Re creatie schakers kampioen Mede werkersavond „Blauw Wit" Ton van Wel (voorzitter Stichting Soc. en Cult, werk) in interview: „Gebouw „Irene" goed alternatief maar „Paalhuus" moet blijven. -i,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 9