hemaweek Scholengemeenschap; 511 gilden voir Greenpeace Bijna 1000 gulden voor Dijkerhoek BON 1981 - 911 WNIEUW - 1982 Verdwenen maar niet vergeten I0LTENS NIEUWSBLAD mW&m OPTREDEN TORNADO HQLTENS NIEUWSBLAD Repelsteeltje •rst in Dijkerhoek AAN ALLE LIEVE GEVERS IN HOLLAND "DE SCHAKEL" I Sfeervol koffieconcert 10LTENS NIEUWSBLAD osinementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad- Donderdag 31 december 1981 - 33e jaargang - nr. 53 aftrek van weliswaar enkele onkosten, zal een bedrag i ruim 7500 gulden door de Scholengemeenschap aan lenpeace kunnen worden overgemaakt, gevolg van goed geslaagde themaweek in het teken van de 1 vissen- en zeehondenbeschermers. De themaweek rd georganiseerd tijdens de laatste schoolweek van II. Evenementen werden door leerlingen en docenten touw gezet en gaven een sfeervol beeld aan met name centrale gedeelte van de school. het begin van de week brach- het pop-festival en de fancy fair, lalve een prima stemming het ige geld in het laatje, de reste- dagen waren een zaalvoet- 'edstrijd tussen leraren en leer- waaraan een lucratieve inpeace toto was verbonden en tweetal cabaretvoorstellingen 'oensdag- en donderdagavond hoogtepunten. De voetbalwed- eindigde in een krappe drie ie zege voor de leerlingen. Het ooicabaret onder de bezielende ing van Ries Husslage, Yvonne lems en Alex Kuper stond op ig niveau. De ongeveer 20 me- irerkers kwamen tot prima g-en acteerprestaties. Naast het ooileven werden zaken als lenpeace, kernbewapening, het leme gezin en het punktijdperk de korrel genomen. In de school- ns vingen de hoogste bomen de :ste wind. muziek van discjockey Jeroen o uit Goor danste de onder bouw woensdag - en de oudere danslustige donderdagavond op de tonen van „The Leather forces", de lerarendixielandband onder lei ding van Martien Willemsen. Beide dansavonden werden kort onder broken door een kolderieke Bonts how, een door een tiental leraren gepresenteerd gepresenteerde Greenpeace-persiflage. Donderdag was er een oliebollenaktie onder de leiding van André Dekker. Deze vergrootte op geurige wijze de midwintersfeer en natuurlijk de Greenpeace-pot. De laatste schooldag was er voor de eerste en tweede klassers een amusements festival. Elke klas gaf een korte Showbiss-akt ten beste, die door een deskundige leerlingenjury werd beoordeeld. Frappant was het weer om te zien wat leerlingen met hun mentoren aan het eind van een drukke week nog aan energie konden opbren gen. Bij de brugklassers won 1 K; Donderdag 17 dec. werd"'s avonds bij de tweede klassers kwam 2 J als om 7 uur in een lokaal van de de allerbeste uit de bus. De finales christelijke kleuterschool „het van het leerjaarsgewijs georgani- Repelsteeltje" met kleuters en ou- seerde volleybaltoernooi besloot ^ers samen het kerstfeest gevierd, een prima geslaagde evenemen- Na het samen zingen en het voorle- tenweek. Ruim 7500 gulden kan na zen van diverse stukjes werd door aftrek van kosten worden overge- Juf Dineke het kerstverhaal ver maakt aan Greenpeace. teld. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur '„fj./CZziJb. ZtSin de Plattelandsvrouwen afde- Dijkerhoek vierden Kerst- ;t. Dit gebeurde donderdag 23 ember en mevrouw A. Kroon- opende de avond en heette ens een nieuw lid welkom, gaf daarna het woord aan de mes R. Rensen, L. Veneklaas. J. lekhuis en J. Noteboom die de urgie afwerkten. Als gasten tij- is de kerstviering waren uitge- ligd mevrouw Ten Have, zij telde het kerstverhaal en de nes Landeweert, die zorg droe- voor het muzikale gedeelte. Er s een collecte voor Solidaridad mevrouw Kroon besloot de and, bedankte de aanwezigen en nste hen prettige kerstdagen en goed 1982 toe! Graciela Mellibovsky Saldler werd op 14 september 1947 ge boren in Argentinië. Zij is afge studeerd in de politieke eco nomie aan de universiteit van Buenos Aires. Op 25 september 1976 werd ze in het centrum van Buenos Aires op straat opge pakt en ontvoerd. Een dag of vijf later belde ze haar ouders op en zei dat ze hen nooit meer zou zien. Sindsdien heeft niemand meer iets van haar gehoord. Haar ouders schreven onmiddellijk Hiermee bevestig ik als pastoor van de katholieke ■gemeente Heilige Verlosser in Zielona-Gora dat ik uw transport met levensmiddelenkleding en overige arti kelen in ontvangst heb genomen. Deze waardevolle gaven gaan naar kindertehuizen en bejaardencentra. Verder gaat het naar de kinderen en zieken in onze stad. In naam van alle noodlijdenden en armen wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Ik kan u verzekeren dat wij allen in onze gebeden aan u zullen denken. Voor het komende kerstfeest wensen wij u allen Gods zegen, vreugde en vrede. Ik groet u namens de hele parochie, Konrad Hermann, pastoor ul. chrobrego 8 62-052 Zie- lona Gora Polen Deze brief werd geschreven naar aanleiding van het kleding- en voedseltransport dat op 14 december vertrok naar Polen en op 5 december werd ingeza meld in Holten, Bathmen, Lettele, Heeten en Okken- broek. Donderdag 7 januari zal betreffende deze zending in gebouw Irene een dia-avond worden geor ganiseerd (20.00 uur). Zaterdag 16 januari staat een tweede inzameling op het programma. een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken, die pas ruim drie jaar later werd beantwoord: de autoriteiten wisten van niets, Graciela werd door'hen niet vast gehou den. Graciela's ouders hebben ook geprobeerd via de recht bank opheldering te krijgen over het lot van hun dochter. Tot drie maal toe hebben ze een verzoek ingediend tot habeas corpus. Hierbij vraagt men de rechtbank een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van een gevangenschap; daar voor moet dus eerst de gevan genschap erkend worden door de overheid en de gevangene gelokaliseerd. Alle verzoeken werden echter afgewezen. Gra ciela is „verdwenen". Zij is niet de enige; sinds de staatsgreep in 1976 „verdwenen" minstens 15.000 mensen in Argentinië. De Interamerikaanse Commis sie voor de Rechten van de Mens heeft aanbevelingen ge daan aan de Argentijnse rege ring. De regering heeft geen en kele poging gedaan onderzoek naar de vermissingen in te stel len of er achter te komen of deze mensen nog in leven zijn. Ver klaringen van voormalige ge vangenen die in 1980 openbaar zijn gemaakt, doen echter het ergste voor hun lot vrezen. De werkgroep Holten tracht ook iets te doen in het' verzach ten van het leed, dat duizenden gevangenen in vele landen on dergaan. Zij is maar een heel, heel klein radertje in het grote werk dat Amnesty Inmtema- tional voor deze mensen doet, maar als er ook maar één ge vangene daardoor de vrijheid herkrijgt is er al weer wat ge wonnen. Ook u geacht lezer of lezeres kunt uw steentje bijdragen door lid te worden van de Neder landse sectie van Amnesty In ternational. Dat kost geld, maar laten we bedenken hoe bevoor recht wij Nederlanders zijn ver geleken bij de vele slachtoffers van totalitaire regimes. De jaar contributie voor het Amnesty- lidmaatschap is voor 1982 op f40.- vastgesteld. Minder draagkrachtigen en 65-plussers kunnen met f 20.- volstaan. U kunt zich opgeven bij een van de volgende leden van de werk groep: J. van der Meulen, tel. 30 33, J. Rijkeboer, tel. 20 62, mevr. H.C. Popelier-Codee, tel. 21 96, P.B. Müller, tel. 18 23, S. Meinsma, tel. 36 37 en W. Beijers, tel. 12 34, die u gaarne alle inlichtingen verstrekken. Een goede daad in het nieuwe jaar zal u voldoening schenken. In aanwezigheid van ouders en kinderen vierde de bijzondere ba sisschool De Schakel vrijdag 18 december kerstfeest in het kerk gebouw van de Hervormde Ge meente. De heer Vogel (hoofd van de school) verwelkomde iedereen. Kinderen uit diverse klassen zon gen onder leiding van juffrouw Sysling een kaarsenlied, waarbij de vier adventskaarsen één voor één werden ontstoken. Centraal bij de kerstviering stond het kerst spel, opgevoerd door leerlingen uit de zesde klas. Na de uitbeelding van dit kerstevangelie las Erik Bosschers een gedicht voor over hetzelfde onderwerp. Mevrouw Blok-Bouwsma, lid van de ouder commissie vertelde op boeiende wijze haar verhaal over het uit breken van de grote brand in Hol ten, 150 jaar geleden, waarbij ook de Hervormde kerk het moest ont gelden. „Drie jaar na de brand werd een nieuwe kerk gebouwd en het is deze kerk waar we nu bij elkaar zijn om kerstfeest te vieren! Op deze foto gcicit het om de Techts, Aaltje, Teunes en Dorpsstraat, gezien vanaf Gine Koopman, zij wonen de Grote poort". Rechts het nu aan lust Zwarte Pad. oude gemeentehuis (1916) Links op de foto huize Gold- Reilinken Koopman woon- stein, met voor de woning de den toen op deze plek. Het dochters van de vroegere nieuwe gemeentehuis werd burgemeester, gezet in 1909. Op de foto Archieffoto J. Smale Ja leefhebbers van rokkenrol, let op! Op 8 janewarie kun iej oe hart ophaal'n an 5 echte rokkenrollers, good veur vul lewaai en plezeer. In feiterluk spuit ze allene mar hard en niks aans en ut geet oaver liefde en wanhoop, en oaver wat of iej doar an kunt doon (bier drink'n of jenever). Oud papier en plastic leverden voor de Dijkerhoekse school een bedrag op van respectievelijk 600 gulden en 325 gulden. Bijna 1000 gulden gezamenlijk door ouders en kinderen bij elkaar gebracht. De acties worden in 1982 onverminderd voortgezet. Omdat de school inmiddels beschikt over een papierloods is de inzameling van papier sterk vereenvoudigd. De ouders kunnen nu dagelijks hun oud papier in het fietsenhok by de school zetten. Trots is men op de opbrengst van 600 gulden aan oud papier zeker gezien de vrij lage papierprijs van vier cent per kilo. Van de opbrengst werd veel gedaan voor de leerlingen, zo werden bijvoorbeeld naslagwerkjes, leesboeken en diverse spellen aangeschaft. Verder werd het geld besteed aan de viering van Koninginnedag, het Kerstfeest en de zwemwedstrijden. Dank voor de medewerking van ouders en kinderen uit de hele schoolkring Dijkerhoek. In oktober werd de plastic-aktie gehouden, waarbij ouders dertienhon derd kilo plastic in de vorm van kunstmestzakken bijeen brachten, goed voor 325 gulden. Door leden van de oudercommissie werden deze kunstmestzakken tot balen geperst. Helaas konden en kunnen alleen kunstmestzakken gebracht worden. De fabriek die het plastic opkoopt geeft aan geen ander plastic te willen hebben. Voor 1982 staan alweer twee akties op het programma, zaterdag 15 mei en zaterdag 9 oktober. U ontvangt een fraaie alsueen. Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Ml Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V jaar/per jaar Het jaar 1981 loopt naar zijn einde, alsof de kaars van de één bijna is opgebrand.^ De laatste wéken van dit jaar heeft Holten zich op zijn mooist aan ons getand, onze zo vertrouwde omgeving met zijn vele herkenningspunten was bedekt onder een dikke laag sneeuw en deed zich daardoor zo niet onJterkenbaar, dan wel verrc^^di^r}^JQl aan ons voor. Alles was bedekt onder een witte, vaak ongerepte, laag sneeuw. Verse sneeuw waar je als kind zo graag als eerste je voetstap in d™kte. Zo ligt ook 1982 voor ons: een witte laag sneeuw die de oneffenheden en obstakels inhet landschap aan ons oog onttrekt en alles vlak en egaal maakt. Vanaf 1 januari trékken wij dat landschap in om in een jaar die ongerepte sneeuw te betreden en er onze voetafdrukken in achter te laten. De een p onder d™ ^uwe(m geëffende weg aantreffen, de ander zal kennis moeten maken met obstakels die hij niet Vfoklwtafgelopen jaar ontmoetten wij in Holten obstakels op de bij™ afgelegfewg. Zo moesten wij helaas constateren dat de werkeloosheid meer dan verdubbeld werd met alle gevolgen voor degenen, die daar onder gebukt gaan. Gelukkig ook werd aan onze verwachtingen voldaan en dan denk ik aan het weer op qang koiyen van de woningbouw in het plande Haar. Wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft ligt nog verborgen onder een laag verse sneeuw in een hier en daar mistig landschap. Gaarne ivens ik u allen toe, dat het Licht van het afgelopen Kerstfeest u in 1982 zal helpen die weg te vinden die u voor u zelf in gedachten hebt. m2 Mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard burgemeester van Holten. Alle meziek is int plat, Engels of den Nederlandschen taal. Ie mot mar denk'n: hoe lillukker hoe better en hoe slechter hoe mooier. Mar wiej hept nen helen bult liedjes 'eskreven en doar hept wiej wal nen joar an 'ewarkt en noe mot oele ut ok mar is horen. Noa ut stopp'n van K.I. en Mister Gogo's blues girls band (hoe kotter de naam, hoe better de meziek) hept Henkie, Henkie en Meindert de kopp'n biej mekare 'estokken, umdat ze ut spöllen nie kon loaten. Toen mos d'r nen zanger komm'n. Hee hef ginne goeien stem nódig, azze mar sjoo kon maak'n en dat was Francis. Toen hadd'n wiej 4 hadstikke muzekalige figuur'n biej mekare en ut begon al aardig mooi te klink'n noa nen tietje reperteer'n en eigenluk vuls te mooi en doarumme mos der nen betje meer chaos in komm'n. Noe bunt der m Holt'n nie zovulle chaotiese persoon'n en toen hew der ene uut Markel loaten komm'n, en dat was Freek. De chaos is noe kompleet, mer det mot iej zelf mar kommen hör'n. Ut is ech meziek waor nen pilsje (of meer) good biej zal smak'n en wie roadt oe dan ok mar an, urn lopens te komm' n of op de fletse, en ut zal ok wal better wên as iej wat oale kleer'n an doot of nen oaveral óf nen treeninkspak, want ut wordt wal zweet'n. Wie hopt dat iederene komp, want ut kos nie vuile en veur de rest: doar bun iej zelluf bie, mar zorg wal, dat iej ut der good noar hept stoan, oele Tornado. Tornado is: Freek: Houw'n op nen gitare en chaos. Francis: skreew'n en daans'n Henk R.: basgitare en skreew'n Meinert: houw'n op spesiekuup'n en skreew'n Henk V.gitare en ok skreew'n. Ruim 160 toehoorders hebben de gezelligheid van de vele kerstdagen afgewisseld met het bezoeken van een aangepast koffiekonsert. De aula van de scholengemeenschap was daartoe herschapen in een sfeervolle ruimte waar het plezierig toeven was. Natuurlijk hebben de leden van het Belgisch-Vlaamse ensemble „Pandora" hiertoe het meeste bijge dragen met hun „oude" muziek. Instrumenten als blokfluiten, luiten, vedels en kromhoorns geven een speciaal cachet aan zo'n konsert. Maar vooral de zangbydragen van Hildegard van Overstraeten en Ludwig van Gijsegem hebben door hun zuiverheid en eenvoud indruk gemaakt. Men zou wensen, dat onze hedendaagse zang deze kwaliteiten wat meer zou laten horen, b.v. in de opera of het oratorium. De beperkte mogelijkheden qua volume hebben een zekere eentonigheid tot gevolg, maar daar staat tegenover dat de veelheid aan instrumenten veel afwisseling biedt. Daarbij komt nog, dat in het tweede deel veel Spaanse muziek werd gespeeld met diverse maatwisselingen en virtuoze passa ges. Men kon vaststellen dat de belangrijke zaken zoals samenspel en zuiverheid goed verzorgd waren. Even kwam in het begin de zuiverheid in het gedrang bij de twee eerste Kerstliederen. Het is te waarderen, dat het ensemble veel Kerstmuziek ten gehore bracht. Erg fraai was de instru mentale „pavane" van klankverhouding en „Osalig heylich Bethlehem" was ongetwijfeld een muzikaal hoogtepunt. Bij „Ein Kindelein" van Samuel Scheidt was de concentratie even weg, met als gevolg een wat krampachtige uitvoering. De wat gekompliceerde Spaanse muziek na de pauze inspireerde vooral de instrumentalisten tot uitstekende presta ties, waarbij zeker genoemd mogen worden „My Lord of Oxenfords Maske" en „Propinan de Melyor". Het was te merken dat de houten fluit het qua toon niet kon halen bij de blokfluiten. De basgamba viel op door konstante-en degelijke prestaties tijdens het hele konsert. De krom hoorns gaven bij het laatste werkje en de toegift een speciaal effekt aan de klankopbouw van dit uitstekende en uitgekiende ensemble. Het is bijna overbodig om vast te stellen, dat de beide zangsolisten met hun al eerder vermelde kwaliteiten veel hebben by gedragen aan dit geslaagde Kerst- konsert. H.Fr.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1