'en wereld in het wit; een mooi fotomotief Het Overijssels Landschap m HOLTENS NIEUWSBLAD Kerstverlichting buitenshuis MOEDIGE LEIDERS GEVRAAGO bO JAAR 193211982 23 DECEMBER 1981 W zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar voor de meeste mensen is de Inter de tijd om lekker in huis te blijven. De verwarming of de 'lesbrander is behaaglijker dan de kille Noordenwind buiten of een jk natte sneeuw. Wie niet hoeft, zoekt de gezelligheid thuis. Maar -we Men het al- er zijn uitzonderingen. En vooral als het heeft gesneeuwd als bij helder vriesweer de zon schijnt, dan trekken velen de natuur in. goede raad voor wie dat doet: neem de camera mee en zet die kille ioonheid om u heen op de plaat. Want de winter is best een paar foto's amera is koukleum je eerste tip voor wie erop uittrekt: tdenk wel dat uw camera, vooral u een moderne automatishe a hebt, wel een koukleum is. r Rat blijkt bijvoorbeeld uit de reac- e van uw batterij: als het goed oud is en de batterij is niet meer zo jterk, dan kan dat problemen ge- met als bü de accu van een iuto- by het indrukken van de ontr panknop. Neem voor zo'n geval als t kan een reserve-battery mee. Het licht is anders fjüs de wereld wit is, wordt veel van Het licht, dat normaal door de om geving wordt opgenomen, door de sneeuw weerkaatst. De automati sche belichting van uw camera kreet dat niet en hy meet gewoon [eveel licht. Ook een losse belich- ngsmeter doet dat. Het resultaat |s dat vaak: een onderbelichte foto. i dit te voorkomen kunt u de WJ jtegenlicht-eorrectieknop inscha- ^jkelen of als die niet op uw toestel zit uw camera of de moter instellen op een iets lagere filmgevoeligheid. De kleur is anders Uw oog ziet sneeuw en u denkt, dat die zuiver wit is. Maar uw oog be- 'driegt u, want in de sneeuw weer kaatst de blauwe lucht. Uw camera ilaat zich niet voor de gek houden en in de foto ziet u straks een blauw- zweem. Wie die witte wereld ook zo blank mogelijk wil weergeven, ge bruikt een ultraviolet- of skylight- filter, waarover uw foto-adviseur u kan inlichten. De wereld is anders Over de motieven hoef je een en thousiast fotograaf eigenlyk niets te vertellen, want de winter siert de wereld vaak zo mooi, dat er vele onderwerpen zyn. De sneeuw is een motief; onze alledaagse omgeving wordt er ineens anders door. Zelfs een lichte sneeuwbui zorgt soms voor een byzonder effect. Een goede raad: trek er als dat kan direct na zo'n sneeuwbui op uit vóór die witte weelde is wegges molten. En als u ergens kinderen zit sleeën of druk bezig met het maken van een sneeuwpop: maak er een paar foto's van! Ook ijs en rijp Ook als het vriest en er wordt overal geschaatst, is het goed om daar de camera op te richten. Zo'n ouderwets schaatsfestyn kan een boeiende reportage opleveren, maar u moet, als u met de camera het ys op gaat, natuurlyk wel ste ving ter been zijn. En ook de rijp, de bevroren aanslag op bomen en struiken en de ijsbloemen op een raam.voor wie oplet en er attent op is kan van die winterse decoratie een serie geslaagde foto's overhou den. Steeds meer kerstbomen worden buitenshuis, in de voor- of achtertuin versierd in de vorm van verlichting. Dat geeft een feestelijk aanzien aan tuin- of straatbeeld. Als we dit echter van plan zijn, moeten we een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen, anders kunnen onveilige situaties optreden. Wanneer een kerstboom buitenshuis van verlichting wordt voorzien, gebruik dan nooit kerstboomverlichting die voor binnen geschikt is. Deze is absoluut niet bestand tegen regen en sneeuw. Fittingen en snoeren zijn over het algemeen sterk genoeg. Er is echter kerstboomver lichting in de handel die speciaal voor buitengebruik is goedgekeurd. Bij deze constructies is speciaal gelet op een goede waterdichtheid. De bijbehorende stekker is spatwaterdicht en kan worden aangesloten op een stopcontact buitenshuis of binnen, via een raam. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een verlengsnoer moet de stekkerverbinding worden afgeschermd tegen regen of sneeuw. Dan kan door deze verbinding in bijvoorbeeld plastic te verpakken. Kerstboomverlichting voorzien van het KEMA-keur Reactor Philips Splendor type HB 7010 K type A30 WA 15 WA 16 7441 type B 702 K BB 70 16 lampjes 14 V/3 W 15 lampjes 14 V/4W 15 lampjes 14 V/3 W 16 lamp 14 V/3 W 16 lampjes 14 V/3 W 16lampjes14V/3W 16lampjes14V/3W Een eikenboom na een fikse sneeuwbuiDe sneeuw is vanaf de voorkant tegen de takken aangewaaid waardoor een boeiend zwart-wit effect wordt verkregen. Vorige week boog de vijfde gezamenlijke hervormd- gereformeerde synode zich over een rapport dat zich bezighield met de reformatorische toenadering tot de E.K. Kerk. Hoe staat het met die toenadering? Elsevier zocht het antwoord ter synodezitting en in een gesprek met R.K. toehoorder dr. Anton Houtepen. „Nederland loopt de laatste tijd ver achter bij de internatonale ontwikkelingen in de oecumene. Als in zo'n periode dan een rapport wordt uitgebracht als nu door de gezamen lijke Hervormd-Gereformeerde synode is behandeld, dan ervaar ik dat als een waagstuk en een bemoediging". Sneeuw, yzel, helder weer. Winterse gegevens die de amateur-fotograaf kan inspireren tot het maken van sfeervolle foto's en dia's in het Overijssels Landschap. De Kerst dagen staan voor de deur. Een aan tal vrije dagen in het vooruitzicht. In deze periode kan men er volop uittrekken met het fototoestel in de aanslag. Geslaagde plaatjes! Stuur ze dan op naar Het Overijssels Landschap. Want het is deze orga nisatie die in het kader van haar vyftigjarig bestaan een fotowed strijd organiseert. Als onderwerp van de fotowedstrijd is gekozen: „het Overijssels landschap" en wel in de meest ruime zin, maar met uitzondering van „het stedelyk mi lieu". Inzendingen kunnen uiteriyk tot 31 januari 1982 worden opge zonden. Een wedstrydformulier kan worden aangevraagd by: Het Overijssels Landschap, Post bus 64, 7720 AB Dalfsen, telefoon: 05290-7 31. Wedstrijdvoorwaarden Deelname staat open voor elke amateurfotograaf. Bestuursle den en werknemers van de Stich ting Het Overyssels Landschap zyn uitgesloten van deelname aan deze fotowedstrijd. Elke deelnemer(ster) mag in elke categorie maximaal drie opna men inzenden. De foto's dienen een minimum formaat van 13x18 cm en een maximum formaat van 28x35 cm. te hebben en van re cente datum te zyn. Op foto's en dia's dienen naam en adres van de fotograaf, en datum en plaats waar de foto/dia is genomen, te De ingezonden werken zullen met grote zorgvuldigheid worden be handeld, doch de organisatoren aanvaarden geen aansprakelyk- heid voor beschadiging of zoe kraken. Foto's dienen niet opge plakt of ingeiyst te worden inge zonden. Foto's die reeds eerder zyn aan geboden voor publikatie (met of zonder enigerlei uitverkiezing) zyn uitgesloten. Inzenders geven de organisatoren het recht tot publikatie van het ingezonden werk, zonder daar voor vergoeding te bedingen. Van de winnende foto's wordt het originele negatief eigendom van de Stichting Het Overijssels Landschap. Het oordeel van de jury is bin dend. Correspondentie over de uitslag kan niet worden gevoerd. De prijswinnaars ontvangen schriftelijk bericht van de Stich ting Het Overijssels Landschap. Het ingezonden werk wordt uiter lijk mr>i 19R? gprfto'imeerd. Aan het woord is Dr. Anton Houte pen, bestuurslid van de St. Willi- brordvereniging (oecumenisch ad viesorgaan van de Nederlandse bisschoppen), wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Insti tuut voor Missiologie en Oecume- nica te Utrecht, voorzitter van de werkgroep Gemengd Huwelijk en lid van de sectie Geloofsvragen van de Raad van Kerken, bestuurslid van Faith and Order (de theologi sche braintrust van de Wereldraad van Kerken, redactievoorzitter van Kosmos en Oecumene, enzovoort, enzovoort. Genoemd rapport, geti teld Onze gezamelijke opdracht in de jaren '80, handreiking met het oog op het gesprek en de samen werking met (leden van) de Rooms Katholieke Kerk, werd vorige week door beide reformatorische syno des besproken en terug verwezen naar zijn samenstellers om te wor den herzien en aangevuld onder auspiciën van de brede moderami- nia. Daarna zal het stuk worden verspreid onder de plaatselijke kerken en gemeenten en zal de Ne derlandse bisschoppen worden ge vraagd erop te reageren.(...). Anton Houtepen constateert dat héél die politiek-maatschappelijke sector, waarin Christenen van ver schillende denominaties zo ge makkelijk met elkaar omgaan, steeds meer verstoken raakt van spiritualiteit, dat dóór nou juist de dood in de pot zit. Dr. Houtepen: „Ik constateer dat die sector steeds verder af raakt van de Evangeli sche doelstellingen van onze ker ken en dat kerkelijke initiatieven vaker wel dan niet in een gesecula riseerd vaarwater terechtkomen, dat buiten het Christelijk bewust zijn ligt. Het woord levensbe schouwing is hier en daar, zoals by de sociale opleidingen, een onfat soenlijkwoord geworden datje niet meer mag noemen. Er is sprake van een groeiend en banaal atheïsme, om met Dorothee Sölle te spreken, een rancune tegen alles wat Kerk is. Als binnen zo'n klimaat evange lische oecumene tot stand komt. zal dat meer gebeuren vanuit een kritische bezinning op dat kimaat dan vanuit dat klimaat zelf. Om uit die maatschappelijke eenheid een basis voor oecumenische groei af te leiden, vind ik naïef. Vroeger heb ik dat ook verkondigd, maar ik kom daar hoe langer hoe meer van terug nu ik die sector steeds meer zie aflgijden naar allerlei burgerlyke waardepatronen, die veraf staan van de christelyke waarden". Zelfs de Raad van Kerken, sinds 1968 het belangrijkste instrument van oecumene in Nederland, heeft volgens dr. Houtepen weinig geor ganiseerde toenadering gebracht. „Dank zij de raad is wel veel sa mengewerkt op maatschappelijk vlak, maar van een georganiseerd gesprek tussen Rome en Reforma tie is nauwelijks sprake geweest", zegt hij. „In dit opzicht is de hui dige oecumene zelfs zwakker dan in de jaren '60. Alleen: doordat pro testantse theologen nu ook Schil- lebeeckx en Küng lezen en katho lieke theologen ook Berkhof en Moltmann enzovoort, vindt onder huids een soort osmose plaats, die in de toekomst wel haar vruchten zal afwerpen".(...). Wie naar Houtepen luistert, krijgt trouwens het vermoeden dat de Romana over dit rapport voorlopig niet zal zijn uitgepraat. Hij be vroedt namelijk ook dat het rap port de R.K. Kerk een soort nieuwe tweebronnen-leer in de schoenen wil schuiven bestaande uit Schrift en ervaring. Deze zouden dan in de plaats staan van Schrift en traditie, die in tegenstelling tot de Reforma torische opvatting dat alléén de Schrift normgevend is, altijd de kenbronnen van de Romana ge weest zijn. „Ik vind dit heel onve rantwoord", zegt Houtepen. „Je kunt wel zeggen dat de mens geen eykele andere toegang tot de Schrift en Openbaring heeft dan via de menselijke geloofservaring. Ook volgens de traditionele crite ria is iets theologisch waar, als het zowel steunt op de ervaring in de Schrift als op de ervaring van nu. Maar dat is iets anders dan de ervaring naast de Schrift te plaat sen als ken-bron".(...). Hervormd Persburo. Na dit stukje verkooptechniek nu dan de overige informatie betref fende „The visitors". Ondanks de vele problemen die het viertal privé heeft gehad zijn ze als band bij elkaar gebleven en namen de afgelopen maanden in hun eigen Polar Music Studios in Stockholm 9 nieuwe songs op. Alle nummers werden geschreven, gearrangeerd en geproduceerd door Benny en Björn, die tevens respectievelijk piano/synthesizers en acoustische gitaar voor hun rekening namen. Waren op „Super trouper" -de vorige lp- al wat minder „poppy" songs te horen, de jongste langspeler is nog minder hitparade gericht. De arrangementen worden iets ingewikkelder terwijl de dames Frida en Anna meer aandacht vragende vokalen in de groeven zingen. Het op single uitgebrachte en al hoog in de hitlijsten verkerende „One of us" is een van de meest commerciële komposi ties van „The visitors", samen met „Slipping through my fingers", „Head over heels" en „When all is said and done" zijn dit inderdaad typische hitsongs. Daarnaast liggen het titelnummer, „The sol dier", „Let the music speak" en „Two for the price of one" voor Abba begrippen wat minder gemakkelijk in het gehoor terwijl in de vorm van „Like an angel passing through my room" ook nog een slaapliedje aanwezig is. De nummers zijn zoals gebruikelijk weer prima gearrangeerd en ook de produktie is weer van de bekende Abba-kwalitiet. Het is toch wel (nog?) weer een prima album geworden, waarbij wel de vraag gesteld kan worden of Abba met deze meer prententieuze muziek het verkoopsucces kan voortzet ten. Abba/The visitors Polydor 2311 122 Heel veel Nederlanders gebruiken de f iets vrij wel dagelijks; om naar het werk te gaan, om boodschappen te doen, om een ommetje of een tochtje te maken en ga zo maar doorHet overgrote deel van de Nederlandse jeugd gaat per fiets naar school. Van de wisselingen van de seizoenen trekken de fietsers zich niet veel aan. Er ivordt altijd gefietst, in alle jaargetijden, zowel 's zomers als in de winter. Dat kan, want de fiets is berekend op ieder jaargetijde en op ieder iveertype en de fietsers kleden zich al naar gelang de omstandighe den en het weer verlangen. Vlak voor Sinterklaas werd de nieuwe Abba langspeler „The visitors" uitgebracht, een zo langzamerhand vast tijdstip voor het verschijnen van Abba elpees. En ook ditmaal weer een goed gekozen moment want in het eerste weekeind werden er alleen in Nederland al zo'n honderdduizend stuks verkocht. Gezien het feit dat de meeste landen Kerstmis als „kadofeest" beschouwen zal de totale verkoop ook nu wel weer in de miljoenentallen lopen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 9