T Kerstfeest op Dorpsschool Medische diensten 3 800 BEZOEKERS V0LKSKERSTZANGAV0ND Kerstbrief van Dietrich Bonhoeffer Kerkdiensten JAARVERGADERIN G „DE NOORDPOOL" ▲Jom: 7 voor iedereen die iets te bouwen of te verbouwen heeft f' HOLTENS NIEUWSBLAD Kerstviering «DIENST DIJKERHOEK j£ ft i t(* L DECEMBER 1981 -PAG (Aan het Holtens Niuwsblad aangeboden door Ds. H.J. Ekker) Op 9 april 1945's morgens tussen 5.00 en 6.00 uur werd Bonhoeffer - samen met enige andere leden van de verzetsgroep Canaris - opgehangen op persoonlijk bevel van Hitier. Al veertien dagen later was de Duitse kapitulatie een feit. Bonhoeffer had toen meer dan 2 jaar in de gevangenis gezeten. 16 maanden voor zijn terecht stelling had hij in de derde Adventsweeek onder staande brief geschreven. 17 december 1943 Er zit niets anders op dan jullie voor alle zekerheid maar een kerstbrief té schrijven. Ik. kan me wel niet voorstellen dat ze mij met Kerstmis nog hier houden, maar na achteneerihalve maand heb je geleerd het onwaarschijnlijke voor mogelijk te houden en maar te accepteren wat je niet veranderen kunt. Jullie moeten vooral niet denken dat dit eenzame kerstfeest me neerdrukt; naast de zo verschillende kerstfeesten, die ik vierde in Spanje, Amerika en Enge land, zal het altijd zijn eigen plaats houden. En ik wil later niet met schaamte maar met een zekere trots aan deze dag terugdenken. Dat ishet enige watniemand me kan afnemen. Christelijk gezien, kan een Kerstmis in de gevangenis geen bijzonder probleem zijn. Waarschijnlijk wordt in dithuisechter een zinvoller Kerstmis gevierd, dan daar waar dit feest niet meer is dan een woord. Dat ellende, pijn, armoede, eenzaamheid, hulpeloosheid en schuld in Gods ogen iets heel anders zijn dan in het oordeel van de mensen, dat God zich juist toebuigt naar datgene waar de mensen het hoofd voor afwenden, dat Christus geboren werd in een stal omdat er nergens plaats voor Hem was in de herberg - dat begrijpt een gevangene beter dan een ander. Voor hem is het werkelijk een blijde boodschap en gelovend weet hij zich opgenomen in de gemeenschap der christenen, die alle grenzen van ruimte en tijd door breekt. Dan verliezen de maanden in de gevangenis hun betekenis. Ik zal op Kerstavond sterk aan jullie allen denken en willen jullie alsjeblieft geloven, dat Kerstmis ook mij een paar mooie uren zal brengen en dat ik echt niet zal zitten kwijnen van verdriet. Als je denkt aan de verschrikkingen, die de laatste tijd zoveel mensen in Berlijn getroffen hebben, besef je hoeveel er nog is, waarvoor je dankbaar moet zijn. Het zal wel overal een zeer stille Kerstmis worden, waar de kinderen later nog lang aan zullen terugdenken. Maar misschien zullen velen juist nu voor het eerst ontdekken, wat Kerstmis eigenlijk is. Dinsdagavond 15 december j.l. wa- ren de leden van de Ned. Bond van S Plattelandsvrouwen, uitgenodigd i foor de kerstviering in gebouw „Irene". De bijeenkomst werd geopend door Mevr. A. Dikkers- Wegstapel, namens de vervangende I kontaktpersonen, die deze avond I verzorgden. I Na het aansteken van I de kaarsen, werd „stille nacht, hei- lige nacht" gezongen. Het koor zong deze avond een drietal liederen, o.l.v. Mevr. F. W. Fransen- Lubbersen, met piano-begeleiding i door Mej. E. Fransen. Mevr. A. Dikkers-Wegstapel vertolkte de voordracht: „Kom met Uw echo door het heelal", waarna Mevr. B. Broere-Bos het kerstverhaal Kers- therinneringen" geschreven door Hïldur Dixelius, vertelde. Na de pauze werd het kerstspel „Het bloe- menvrouwtje" voor het voetlicht ge- bracht. Een vijftal dames, onder re- I gie van de heer J. Broere, brachten i een goed spel ten tonele, en werden met een dankbaar applaus, voor hun spel, beloond. Na de samenzang sloot Mevr. Beldman-Wegstapel de i avond en bedankte alle medewer- t kers aan deze avond hartelijk voor hun grote inzet. Zij wenste allen goede feestdagen toe, in het bijzon- 1 der de zieke leden, die een bloemetje gestuurd krijgen. Zij hoopt allen i terug te zien op de Nieuwjaarsvisite op woensdag 6 januari 1982 in zaal Vosman. Donderdag 24 DECEMBER 21.00 uur Eerste Kerstnachtsa menkomst in Ned. Herv. Kerk m.m.v. Jongerenkoor „Helicon". 23.00 uur Tweede Kerstnachtsa menkomst in Ned. Herv. Kerk m.m.v. „Holtense Muziekvereni ging". ZONDAG 27 DECEMBER 13.00 uur „Holterberg-crossloop". Org. „Jovemi" Nieuw Heeten. In schrijving, start en finish bij het „Timmermanshuis" in Nieuw Heeten. 13.30 uur Start „Gezinspuzzelrit" MAC. „De Holterberg" en M.A.C. „Haarle" bij clubhuis „De Biester" en café „Vloedgraven" te Haarle (zie adv. en bericht). VRIJDAG 1 JANUARI 15.00 uur Overdracht bar-dancing „De Waag" (Miek en Mol v.d. Werf) aan Peter en Marian Janssen (zie adv.). Zondag 3 januari 9.30 uur Aanvang Elfde „Oliebol lencross" S.V. „Holten" rond Sportpark „Meermanskamp" (zie bericht). VRIJDAG 8 JANUARI 20.00 uur Motorsportfilmavond M.A.C. „De Holterberg" in gebouw „Irene" (zie bericht). ie dienst op vrijdag 25 dec. (Ie irstdag) begint niet zo als in lervormd Holten" staat vermeld 110.00 uur maar om 10.30 uur. NED. HERV. KERK e Kerstdag 10.00 uur ds. H.J. :kker m.m.v. Kerkkoor. Uit- ;angscollectie: Kerk en Wereld, ie Kerstdag 10.00 uur ds. W. Itons (Zangdienst voor jong en md). Uitgangscoll. Kerk en We- •eld. Zondag 27 dec. 10.00 uur ds. W. Vons. Bed. H.D. Uitgangscoll. iVoor hospitaalkerkschip „De jHoop". Oppasdienst: Diny Aal- pol en Henny Wibbelink. GEREF. KERK :ie Kerstdag: 9.30 uur ds. Rad- staak van Heemse, 15.00 uur ds. Landheer van Kampen. 2e Kerstdag: geen dienst. In de diensten op de le kerstdag is de le coll. voor de zending en de 2e voor rente en aflossing. Oppasdienst: mevr. Beltman- Slootweg, mevr. Stam- Slotboom, Petra van Winger den. Mevr. Bosschers-Beltman, mevr. Aanstoot-Beldman, mevr. Heusinkveld-Hulsman. Zondag 27 december: 9.30 uur ds. J.W. Dragt (Gezinsdienst), 15.00 uur ds. Kornet van Ny ver- dal. In beide diensten is de le coll. voor de diaconie en de 2e voor de zending. Oppasdienst: Jenny Nykamp, Gea Zwiers en mevr. Smid- J Paalman (res.). Mevr. Bosschers-Welink, mevr. Paalman-Zwiers, mevr. Dul-de Fockert (res,), R.K. Kerk (Geb. „Irene") 24 dec. 24.00 uur Nachtmis. 25 dec. 9.30 uur (Hoogmis). 26 dec. 9.30 uur H. Mis met kin derkerstfeest. 27 dcc. 9.30 uur H. Mis. DIJKERHOEK le kerstdag 10.30 uur ds. C.C. Addink. Coll. Kerk en wereld. 2e kerstdag geen dienst Zondag 27 dec. 10.00 uur ds. H.J. Ekker Uitg.coll. (Zie Holten) OKKENBROEK Donderdag 24 dec. 22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. mu ziekvereniging „Beatrix", le kerstdag: 10.00 uur ds. G. Bouman. Uitg.coll. Kerk en we reld. 19.00 uur Kerstfeest zon dagsschool. Zondag 27dec. 10.00uurds. J.G. Beerthuis van Bathmen. Oudejaarsavond 19.30 uur ds. G. Bouman. Uitg.coll. Oude- j aarscollecte. NIEUW HEETEN 24 dcc. 19.00 u. H. Mis met kin derkerstfeest, 21.30 uur Nacht mis. Ie kerstdag: 11.00 uur Hoogmis, 15.30 uur Plechtig Lof. 2e Kerstdag: 8.00 uur H. Mis, 11.00 u. H. Mis met jongeren koor. Zondag 27 dec.: 8.00 u. H. Mis, 11.00 u. Hoogmis. Er bestond woensdagavond traditiegetrouw weer een zeer grote belangstelling voor de volkskerstzangavond die in het kerkelijk centrum „De Kandelaar" werd geor ganiseerd door de open-deur-groep Holten. Ds. W. Vons die namens deze groep een welkomstwoord sprak uitte zijn vreugde over de belangstelling van zo velen voor deze le Lustrum Volkskerstzangavond die hopelijk een goede voorbereiding zal zijn op het Kerstfeest 1981. den Heiland, zo besloot pastoor Rademaker. Aansluitend aan de meditatie werd gezongen „Komt, verwondert u hier, mensen". Aan de Volkskerstzang werkten mee de Holtense Muziekvereni ging, het Hervormd Kerkkoor, Hol tens Gemengd Koor en het Bejaar denkoor, Casperd Schuppert (dwarsfluit), Bert Fransen (trom pet) met orgelbegeleiding van Ema Fransen, Tjallie Dorlas, piano. De samenzang werd begeleid door „H.M.V." en J.H. van Engbrink, or gel. De avond werd besloten met het staande zingen van het lied der engelen „Ere zij God in de hoge". Een massaal en indrukwekkend slot van een prachtige geslaagde avond. Mens worden Na lezing van het Kerstevangelie (Lucas 2: 1-20) door meester B.H. Brouwer (oud-hoofd van de Dorps school) te Renkum hield pastoor A. Rademaker te Nieuw Heeten een meditatie over het thema „Mens worden". De diepe zin van Kerst mis verwoord ons de apostel Pau- lus in zijn brief aan z'n leerling Titus als hy schrijft'„De genade van God is verschenen, om alle mensen te redden". Met andere woorden God zelf is in de persoon van Jezus Christus verschenen om ons met zijn genade, getoond in zijn mense lijk leven hier onder ons, te redden. Misschien denken sommigen: van die genade en Gods goedheid merk ik niet veel. Nog steeds staan tegenover elkaar, overvloed/hon ger, vreugde/leed, vrede/oorlog, liefde/haat. Ja, het is helaas waar en we ervaren het steeds maar weer om ons heen. Toch het onvoorstel bare, het onbegrijpelyke van Hét Kerstgebeuren is juist dat God zich met deze wereld vol contrasten blijft bezig houden. Ook in de tijd van Jezus geboorte waren die con trasten er: de bezetting van het Joodse land door de Romeinen en daar tegenover de hang naar vrij heid van 't Joodse volk. God wordt dó&r juist mens, waar we macht en onmacht ervaren, vreugde en tra nen. Een prachtige parketvloer tegen over de bodem van een beestenstal waarop de kribbe. Toch is er door de geboorte van Jezus iets gebeurd in deze wereld. Een kans wordt ons geboden, ja de mogelijkheid n.l.: om echt mens te worden of waar nodig het eindelyk eens te worden. Mens worden omdat God in Jezus Christus mens is geworden! Écht mens worden betekent je steeds weer inzetten voor de me demens in nood, ver weg en dicht bij. Ver weg dan denken we aan Polen en Zuid-Amerika met onze jaarlijkse actie „Soldaridad" Soli dair durven zijn met die het slech ter hebben dan wy. Of zouden zij juist niet veel dichter by het kind in de kribbe staan, dichter bij die stal dan bij het geriefelijke huis waarin wij wonen. Kerstmis kan nooit daar gevierd worden waar mensen al leen aan zichzelf denken. En Kerstmis is zeker niet af door el kaar maar cadeaux te geven om zo het een en ander te sussen. Kerst mis wordt pas werkelijkheid, waar ik goedheid en medemenselijkheid ervaar, vooral voor hen die onze goedheid zo hard nodig hebben zoals die Zuid-Amerikanen, de hongerende Polen of de miljoenen die waar ook ter wereld onder mens-onwaardige omstandighe den leven. Veel mensen proberen echt wel in deze dagen iets meer voor een ander te betekenen. We proberen iets vriendelijker te zijn, de strijdbijl wordt begraven. Ja, je ziet wel dat we naar Kerstmis toe leven. Jammer voor velen echter slechts tot Oud en Nieuw. Dan komt weer het leven van alle dag. Moet dat? Mogen andereri niet blij vend aan ons ervaren, dat Jezus is geboren, dat Gods goedheid per manent in ons werkt. Zouden niet wat meer gaten moeten worden ge slagen in onze zo gladde en vaak - onmenselijke mensengemeen schap? Dan kunnen we Kerstfeest vieren als een echt Christusfeest. En dan ook meer de nadruk leggen op Christus en als christen zijn vol geling willen zyn van de kribbe tot het kruis. Dan is het ook feest in en bij de meest eenvoudigen, dan vinden we Christus bij elkaar, de mens gewor- Tijdens de vrijdagavond in rest. „Vosman" gehouden jaarlijkse ledenvergadering van de IJsclub „De Noord pool" kwam op een bepaald moment een groot krente- wegge op tafel niet in verband met een blijde gebeurtenis maar als attentie voor de heer G.J. Aaftink die onlangs door de Kon. Ned. Schaatsbond werd benoemd tot lid van verdienste. Aaftink was 35 jaar bestuurslid (waarvan 30 secr. en 5 jaar secr.-penn.) van „De Noordpool" Clubvoor zitter Wim Bouwhuis feliciteerde hem met de onder scheiding en dankte hem voor het vele en belangrijke werk dat voor de club werd gedaan. Bouwhuis sprak tevens een woord van dank tot allen die zich belangeloos hebben ingezet voor de verbouw/uitbreiding van het clubgebouw. Jaarverslag. Uit het jaarverslag van secr. Aaftink bleek o.m. dat in het afgelopen verenigingsjaar het aantal leden was gestegen van 120 tot 128. Het aantal donateurs nam toe met 19 en bedroeg op lokt. j.l. 186. De boeken moesten worden afgesloten met een stevig nadelig saldo als gevolg van uitbrei ding en renovatie van het clubgebouw. De commissie voor kascontrole, die bestond uit de h.h. D. Aaftink Jzn. en J. Wegstapel had boeken en bescheiden in orde bevonden. De controle zal het komende jaar plaats hebben door de h.h. D. Aaftink en J. Veldhuis. Als bestuursleden werden bij acclamatie herkozen de h.h. W. Bouwhuis, Krieger en Herm. Maats. Activiteiten IJs en weder dienende zal er woensdagavond 23 dcc. om 19.30 uur op de baan aan de Dorperdijk een afvalwedstrijd worden gehouden voor de jeugd (12 tot en met 16 jaar) en deelnemers ouder dan 17 jaar. Met de Nijverdalse vereniging „Cycle-cross" zal -de komende zomer weer het jaarlijkse grote wielerfestijn (met o.a. de OAD-ronde voor amateurs) worden georganiseerd op het parcours in het Kolcomplex. Kerstviering op Zondagsschool Evenals voorgaande jaren vieren we het Kerstfeest met de zondag schoolkinderen op le Kerstdag in de Ned. Herv. Kerk. Aanvangstijd 3 uur. Ouders, grootouders, andere fami lieleden en belangstellenden zijn van harte welkom om samen met ons het feest van de geboorte van de Here Jezus mee te vieren. De kinderen van de zondagschool komen gezamenlijk onder leidyig naar de kerk en verzamelen zich daarom om kwart voor 3 bij de Dorpsschool in de Tuinstraat. Wij rekenen op uw aller komst en wen sen U gezegende kerstdagen cn een gelukkig 1982. Met vriendelijke groeten Het zon- dagsschoolpcrsoncel. ciii TtL 15(78-2211 Stilliislm 24 sum Tel. 15413-1147 f U|vi| 15 Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-12.00 en 13.30-17.30 za. 9.00-12.00 koopavond Goor donderdag 19.00-21.00 1001 bouwmaterialen onder één dak! Aan de vooravond van de Kerstvakantie vierde donderdag 17 december de Dorpsschool de afsluiting van het jaar met een feestelijke Kerst-broodmaaltijd. Om zes uur was de grote hal gevuld met het verwachtingsvolte geroezemoes van de kinderen. Twee grote kerstbomen met pinkelende lichtjes en de gezellig gedekte tafels waarop kaarsen brandden in door de leerlingen zelfgemaakte kerstbakjes gaven de hal een zeer sfeervolle aanblik. Nadat de hele school „Komt allen tezamen" had gezongen, lazen twee zesde klassers het Kerstverhaal voor. Het zingen van „Stille Nacht" werd daarop gevolgd door een welgekozen verhaal over een oude arrestee, voorgelezen door het hoofd der school, de heer J.B. Diemer. De stille aandacht maakte toen snel plaats voor een uitbundige smulpartij, waarbij de boterhammetjes en chocolademelk in een oogwenk verdwe nen waren. Hoewel het inmiddels al zeven uur was gewor den wilden de kinderen nog graag een tweede verhaal horen, en men kon bijna een dennenaald horen vallen toen de heer Diemer het verhaal „De ontevreden kinderen" voorlas. Na een uit volle borst gezongen „Prettige Kerstda gen" gingen de kinderen van de Dorpsschool zeker als zeer tevreden kinderen huiswaarts. Bestuursleden van IJsclub „De Noordpool" hebben kans gezien een prima te berijden baan onder de sneeuwlaag vandaan te toveren. De kwaliteit vanhet ijs wordt als goed aangegeven. De accommodatie is sterk verbeterd, in die zin dat er een berging is voor materieel en er is een toilettengroep geplaatst. Van en naar het ijs zijn rubber loopstrips aangebracht. Bestuurslid Jan ten Velde geeft aan het eigenlijk jammer te vinden dat deze accommodatie van 1 maart tot 1 november buiten gebruik is gesteld. Voor die verenigingen of clubs die belangstelling mochten hebben kunnen kontact opnemen met „De Noordpool". Arts: J.F. Sijtsema, tel. 35 53 (dond. 24/«Q-17.00 u. - maandag 28/«Q-8.00 uur). Spreekuur: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging: Zr. T. Kamphuis-Kenkhuis, Groene- weg 20, Gorssel, tel. 05759-22 85 bg.g. 05700-2 27 00, van 24 dec. (nam) 25,26 en 27 dec. U kunt de wykverpleegkundige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur, st. Kruiswerk, Gaar- denstraat 29, tel. 14 36. Donderdag 24 december en donderdag 31 december geen spreekuur van 13.30-14.00 uur. Tandarts: le en 2e kerstdag: J.A. Groot, Aaltinksweg 6, tel. 28 84. Zondag 27 dec. F.B. Zeil- stra, Brederodestraat 6, Rijs- sen, tel. 05480-45 69. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. Dierenarts: le, 2e kerstdag en zondag 27 dec. W.C.W. Wame- link, Houtweg 18, tel. 20 04. Ziekenfonds: Spreekuur vrij dag van 8.30-10.00 uur Groene kruisgebouw, Gaarden- straat31. Ziekenvervoer Alarmnummer 00 11 of dienstdoende arts. Open bejaardenwerk: Tafeltje dekje. Inlichtingen tel. 12 01 of 1 65 17. Zuigelingenconsultatiebureau: Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat. Fysiotherapie: Alle werkdagen wykgebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat. Stichting voor maatschappe lijke dienst verl. Midden Over ijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483-27 84. Maatschappelijk werk gezins- en bejaardenver zorging. Spreekuren maandag t.e.m. vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Gem. energiebedrijf: Storing elektriciteit en gasvoorzienng, tel. 18 14. Politie: Tel. 13 53 en 26 55. Na 18.00 uur bellen 05200-7 12 34. Brandweer: Tel. 00 11 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 3