Holtense OLM-scholen boeken passende naam Mevr. W. Jansen-Pot begiftigd met Yas ¥ashem onderscheiding Vuurwerk op de foto HOLTENS NIEUWSBLAD Troubadoursliederen „DE NOORDENBARG" EN „DE GAARDEN HOUDEN OP TE BESTAAN HOLTENS NIEUWSBLAD Kerstmiddag bejaardensociëteit Aanwijzingen p. De namen „Gaarden" en i „Noordenbarg" komen (voorals nog) niet in aanmerking, b- Het begrip „scholengemeen schap" in de naam is uitgesloten, c. Het is niet noodzakelijk, dat de naam weergeeft met welke vorm(en) van onderwijs de school/scholengemeenschap te maken heeft, e. Er kan sprake zijn van een naam welke bijvoorbeeld ontleed is aan Bij de prijsvraag gaat het om een nieuwe naam voor de Lagere agra rische School „De Gaarden" en de school voor Huishoud- en Nijver heidsonderwijs „De Noordenbarg". Beide OLM-scholen voor lager be roeps onderwijs gaan een fusie aan, zodat „De Noordenbarg" en „De Gaarden" ophouden te bestaan. In de plaats hiervan komt er een nieuwe school/scholengemeen schap, waarvoor een nieuwe naam gekozen moet worden. De prijsvraag dient daarvoor de oplossing te brengen, maar.er zijn enkele regels. het topografisch gebied, waarin de school werkt. Inzending a. Inzendingen moeten in een ge- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 N ijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.09 uur In Bat'hmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur In de aula van de Scholengemeenschap Holten vindt op zondag 27 december het derde concert plaats in de reeks van koffieconcerten in Holten. Met een speciaal kerstprogramma komt het Belgische Pandora naar Holten. Deze zeven jonge Vlamingen ver tolken muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Het ensemble, bestaande uit vijf instrumentalisten en twee zangstemmen, verwierven in korte tijd ruime bekend heid mede door radio en televisie opnamen. Begin 1982 geven zij ook een concert in de Lochemse Schouwburg. Hun levendige interpretatie, vir tuoze speeltechniek en akkuraat samenspel maken dat de oude mu ziek ineens ongemeen fris en spon taan gaat klinken. Pandora be schikt daarbij over een uitgebreid instrumentarium zoals, luiten, blokfluiten, vedel, gamba, krom hoorns, harp, hakkebord, e.a. De werkgroep koffieconcerten Hol ten heeft per traditie gekozen voor een lichtverteerbaar programma op de zondag direkt na Kerstmis. Er wordt gerekend op een grote toeloop van gezinnen, vakantie gasten en uiteraard de yaste be zoekers, die na twee dagen in de huiselijke kring verteofd te hebben er wel eens uit willen. Het concert begint om 11.30 uur (zaal open 11.00 uur) en eindigt om ongeveer 13.00 uur. Toegangprijs f7.50 inkl. kopje koffie. Kinderen t/m 14 jaar, C.J.P. en 65 plus kaar thouders verlaagde toegangsprijs!! f 2.50. Gratis kindercrèche. sloten enveloppe als volgt wor den geadresseerd: Overijsselsche Landbouw Maat schappij Afdeling Onderwijs Groot Wezenland 29 8011 JW Zwolle In de linker bovenhoek vermelden: „prijsvraag naamgeving", b. Anonieme inzendingen worden mede beoordeeld, zij het zonder prijstoekenning. c. De inzending sluit op maandag 4 januari 1982. eindelijk beslist. Zowel het bestuur van de O.L.M. als de jury kan beslissen dat geen der ingezonden namen geschikt is. Wie het nieuwe jaar foto-actief wil beginnen vindt hier het „recept" voor het maken van geslaagde vuurwerkfo to's. U hebt er voor nodig een camera, die tijdopnamen kan maken (bij de belichtingstijden staat dan de letter B). Plus een zwart kartonnetje en een normaalgevoelige kleurenfilm van 21 DIN. Stel de camera in op diafragma f8 en plaats hem op een statief of in de vensterbank gericht op het deel van de hemel, waar het vuurwerk wordt verwacht. Als de eerste pijlen zichtbaar zijn, wordt de ontspanknop ingedrukt, en deze blijft voorlopig ingedrukt. Als de hemel weer donker is, wordt het karton voor de lens geplaatst. Neem nog één of twee vuurwerkelementen op, waarna u de ontspanknop los kunt laten. De opname is nu klaar. Omdat het resultaat niet precies te voorspellen is, kunt u het beste op deze manier nog een paar foto's maken, maar wel steeds van enkele elementen. Een opname van één vuurpijl geeft namelijk een te mager resultaat. Door het bestuur van de O.L.M. wordt een jury benoemd, welke de inzendingen beoordeelt en daarom trent advies uitbrengt aan het wf.ti?,.tstuur' hetwelk Op woensdag 16 december j.l. waren zeer velen, waaronder o.m. ook de burgemeester van Holten, in de Deventer schouwburg bijeen ter gelegenheid van de Yas Vashem onderscheiding door de ambassadeur van Israël aan ongeveer 25 Nederlanders, die in de oorlogstijd joden verborgen hebben gehouden voor de Duitse bezetter. Bij de toekenning van deze onderscheiding heeft de overweging gegolden, dat de onderscheidenen zich in de bezettingsjaren door hun opofferende hulp aan Joodse landgenoten hebben blootges teld aan groot gevaar, waarbij de inzet van hun eigen leven in het geding was. Veler gedachten zijn ongetwijfeld weer terug gegaan naar de donkere oorlogsjaren met alle verschrikkingen van dien. Dankbaarheid ook bij de vele Joodse aanwezigen, dat zij dankzij de barmhartige naastenliefde en grote moed van hen, die hun herbergzaamheid verleenden, aanwezig konden zijn bij deze plechtigheid en daarvan opnieuw konden getuigen. Onder hen, die woensdag uit handen van de Israëlische ambassadeur de Yas Vashem onderscheiding mocht ontvangen was mevrouw VV. Jansen-Pot uit Holten, die van 3 november 1942 tot 8 april 1945 tezamen met haar inmiddels overleden man Albert (Ab) Jansen de familie Pagrach een veilige schuilplaats heeft gegeven, daarmede de opdracht uit de Hebreeënbrief, „vergeet de herbergzaamheid niet" vervullende. „Omstreeks augustus of september 1942 sprak mijn vrouw met me vrouw Jansen over de gevaren, welke de joden bedreigden in die tijd, waarop mevrouw Jansen spontaan zeide: „Wanneer u u moet verbergen voor de Duitse onder drukkers, dan moet u maar bij ons komen, zodat wij kunnen proberen uw leven te redden, „toen ik thuis kwam, vertelde mijn vrouw mij over het gesprek, dat zy met me vrouw Jansen had gehad. Wij wa ren blij met haar toezegging, om ons te willen helpen, maar wij vroe gen ons wel af of haar man en zij zich wel hadden gerealiseerd welke risico's zij zouden nemen. Daarom vroegen wij hen bjj ons te willen komen, om het voorstel van me vrouw Jansen te bespreken. Nog dezelfde avond kwam de heer Jan sen bij ons. Hij zeide, dat zijn vrouw en hy zich bewust waren van de risico's, welke zy aanvaardden, wanneer wy bij hen zouden onder- U ontvangteer,1 fraaie/j%^ Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft Dames van de Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek oogstten grote waardering voor hun tmmmmmtKerstspel „Wij vrouwen van Bethlehem". I De Bejaardensociêtelt „Holten" van Mevr. Jansen-Manenschijn-oolbekkink, J. MArktvoort- Gebruik deze Naam: hield woensdagmiddag haar jaar- Brinkman te Dijkerhoek gezongen Jeurlink, B. Steunenberg-Schutte, lijkse Kerstmiddag in gebouw de kerstliederen: Komt allen teza- b. Marktvoort-Markvoort, H. jffT^Tfri gm bi r6S„Irene". Na een hartelijk woord van men, De Herdertjes lagen bij nach- Haverslag-Schooien op keurige en B^Bflril BA Woonplaats: I welkom door de presidente mevr. te. Nu sijt wellecome, O, Bethle- boeiende wijze uitgevoerd het BkH iill Geeft OD als abonnee C.P.K. Enklaar-van Andel werd de hem, hoe blinkt g'in eer en Daar is Kerstspel „Wij vrouwen van Be- RjBB il® op het Holtens Nieuwsblad I Kerstliturgie die bestond uit sa- uit's werelds duistre wolken. thlehem" De dames kregen een m I menzang, declamatie, lezen van zeer verdiend applaus en een ge- voor het opgeven Dhr./mevr.: het Kerstevangelie en muziek af- KerStSDel, schenk in couvert voor de vereni- van een Adres- 1 Sewerkt|. Het kerstevangelie (Lu- H gingskas. Aan de organiste mevr. nieuwe abonnee. »Ji kas 2: 1) werd gelezen door dames Na de pauze werd door een toneel- Jansen en Manenschijn werd een Inzenden aan: Woonplaats: lil Langenbarg, Paalman, en Hoeve groepje van de Herv. Vrouwen- fraai kerststuKje aangeboden. Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V en door de dames Langenbarg, groep te Dijkerhoek dat bestond Mevr. Enklaar dankte allen die Antwoordnummer 97 jaar/per jaar Jl Wiggers en Span werden kerstge- uit de dames. M. Ulfman- meewerkten aan het welslagen van Enschede. dichten voorgedragen. In samen- Bronsvoort, E Bannink- de Kerstmiddag en wenste allen zang werden met orgelbegeleiding stoevenbelt. D. Vlogtman- goede Kerstdagen fn^nThuteen^'^uUenons'be™ doen u te redden en u in leven te houden. Wij hebben nooit één cent meer mogen betalen dan nodig was voor ons levensonderhoud. Aan het einde van ons gesprek gaf hij ons de huissleutel en zeide: „zodra het noodzakelijk is moetje komen, hier is de sleutel en je weet, dat je wel kom bent". Drie maanden daarna, het was 3 november 1942. was het dan zover, dat wij ons zelf in veilig heid moesten brengen en w(j waren welkom! Mijn vader had in Rijssen een schuilplaats gevonden, welke hy na een half jaar moest verlaten. Toen zeiden de Jansens: „waar plaats is voor twee is ook plaats voor drie". Dokter Gerritsma, die in de oorlog ontzettend veel heeft gedaan, was de enige, die wist, dat wy by de Jansens ondergedoken waren. Hij bracht ook myn vader uit Ryssen by de Janssens. Mijn moeder was toen ter tyd opgenomen in het zie kenhuis en behoefde niet terstond onder te duiken, maar half 1943 was ook voor haar de tyd gekomen om te verdwynen. Toen zeiden de Jan sens opnieuw, „waar plaats is voor drie, is ook plaats voor vier perso nen, uw moeder is ook welkom in ons huis". Zo leefden w(j met zijn vieren in het kleine huis van de Jansens, wij woonden boven, waar wij konden beschikken over 3 ka mers. De Jansens zorgden voor ons, kookten ons eten, kochten voedsel op de zwarte markt - wij hadden geen distributiebescheiden - en redden ons leven. De risico's voor de Jansens waren aanzienlijk. Het huis - hoek Rijssense weg/Kolweg ligt immers zeer exponeerd. Er moest rekening mede worden ge houden, dat alles, wat anders zou zijn, terstond zou worden opge merkt, daarom hadden wij ons te houden aan strenge regels, zo was het b.v. niet mogelijk, dat in het donker even buiten een luchtje zou worden geschept. Niemand, be halve. dokter Gerritsma, wist van ons verblijf bij de Jansens, ook de overbuurman heeft daar nooit iets van geweten. Wy zijn naast de Jan sens ook aan dokter Gerritsma heel veel dank verschuldigd. De Jan sens hadden ijzeren zenuwen en een ongekende moed. Toen aan het einde van de oorlog de Feldgen- darmerie bij de Jansens werd inge kwartierd, hebben zij er geen ogen blik over gedacht, om ons in over weging te geven op dat ogenblik naar een ander duikadres om te zien. Wy konden zonder meer blij ven, zij namen het nieuwe gevaar voor ontdekking met ijzeren kalmte op zich. Toen de organisatie Todt mannen ronselde om verde digingswerken te graven in de Ach terhoek, wérd de heer Jansen bij een razzia gegrepen en met de schop aldaar aan het werk gezet. Toen stond mevrouw Jansen er he lemaal alleen voor. Zij verloor zelfs in deze omstandigheden geen ogenblik haar kalmte, rustig te midden van de woedende baren, zou je met recht kunnen zeggen. Wat zou nu vanzelfsprekender zijn, dat onder de spanning en de angst waaronder wij leefden wel eens irri tatie zou zijn opgetreden. Niets is minder waar, we leefden al die jaren in de beste harmonie tezamen. Wat de Jansens voor ons hebben gedaan is wel heel bijzonder. Wij kenden elkaar voor de oorlog eigen lijk nauwelijks en toch deden zij, wat zij deden. De heer Jansen is voor zyn verdiensten in de oorlog koninklijk onderscheiden en in de Haar, waar de straatnaamgeving is ontleend aan de geschiedenis van de laatste oorlog is ook een straat naar hem vernoemd. Het is duide lijk, dat mevrouw Jansen aldus ook in haar man is geëerd, zoals haar overleden man thans in de Israëli sche onderscheiding van haar pos tuum wordt geëerd. Het is zinvol, dat door de verlening van de Yad Vashem onderscheiding velen, die in de anomiteit leven, even in de schijnwerper zijn gezet, dat hun opofferende naastenliefde en on gemeten moed aldus werden on derkend. Een eresaluut aan Willemina Jan sen-Pot, een vrouw om trots op te zijn! vorsti 99 en )e twee OLM-scholen in Holten zijn op zoek naar een lieu we naam! Hiervoor is een speciale wedstrijd uitge schreven, waaraan iedereen mee kan doen en voor de en*.Winnaar is er een geschenkenbon van vijftig gulden ijke beschikbaar. Eventueel wordt ook een tweede en een derde prijs ter waarde van vijfentwintig gulden uitge loofd. Dat hangt af van de nieuwe namen, die binnenko men. OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Woensdag 23 december 1981 - 33e jaargang - nr. 52 3.70 1.2!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1