vInrichting platteland blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelen r Jan Marris: „Er wordt weer volop „lufgelaifei" op de Holterkerg Agenda openbar© vergadering gemeenteraad Holten kreeg een witte hoed )r. ir. W.M. Otto tijdens jaarvergadering OLM: Aktie Polen geslaagd Kerstmis 1981 UOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkeristraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 0549O-1 66 66 ibonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 17 december 1981 - 33e jaargang - nr. 51 het vorige nummer van Holten Nieuwsblad is de OLM- orzitter uitgebreid aan het woord geweest in verband met gehouden jaarvergadering. Tijdens deze jaarvergader- g sprak ook de directeur generaal voor landinrichting, ond- en bosbeheer dr. ir.WM. Otto.Zijn relaas bevatte het iderwerp Grondgebruik en Plattelandsvernieuwing, menvattend kwam het ongeveer op het volgende neer. veel delen van de wereld - niet alleen in ontwikkelingslanden, maar k achter het „IJzeren Gordijn" - bestaan voedseltekorten. Verhoging n de voedselproduktie is in die landen een van de belangrijkste ilitieke en economische doelstellingen. Binnen de E.E.G. ligt daarente- n het politieke accent op de beheersing van de produktie. In Nederland oet de landbouw ten behoeve van de betalingsbalans en de werkgele- nheid als economisch trekpaard blijven fungeren, maar zich tegelijker- d in een steeds strakker gareel van wettelijke beperkingen voegen, k toon begrip voor de bezwaren die dit voor de landbouw oplevert, maar aag begrip voor de noodzaak, om regels te stellen in een land met zo'n ote bevolkingsdichtheid en zo'n intensief grondgebruik. Daarbij wil ik op wijzen, dat de landbouw zelf ook het grootste belang heeft, bij de ischerming van de kwaliteit van zijn produkten en van de duurzaam- dd van zijn grond als produktiemiddel. Voorts bepleit ik, dat de ndbouw zich in het spanningsveld met de natuurbescherming niet tsluitend defensief opstelt, maar ook zelf initiatieven neemt vanuit rantwoordelijkheid en eigen kunde in het omgaan met grond, water, ant en dier. Het is daarbij zaak, om met behoud van economisch ■rantwoorde produktiemethoden beter rekening te houden met milieu-eisen. Ook dit is een vorm van plattelandsvernieuwing", aldus de heer Otto. „Voor wat betreft het energievraagstuk wil ik er op wijzen, dat het platteland door zijn lage bevolkingsdichtheid en verspreide bewoning mogelijkheden biedt voor gedecentraliseerde kleinschalige energieop wekking door vergisting van mest en vergassing van hout en windener gie. Naast een aantal technische problemen zal hiertoe ook een aantal organisatorische problemen moeten worden opgelost. Tenslotte vroeg de heer Otto de aandacht te vestigen op de noodzaak, de inrichting van ons platteland ook in de toekomst te blijven aanpassen aan nieuwe techni sche en economische ontwikkelingen. In dit verband heeft hij gewezen op de overeenkomst tussen de stadsvernieuwing, die in ons land nu zo'n hoge prioriteit gekregen heeft, en de plattelandsvernieuwing, die dit evenzeer verdient. Opstelling Prof. K. Trimbos heeft jaren geleden eens gezegd: „Wij leven in een complexe, onoverzichtelijke en onstabiele wereld, met onvoorstelbare mogelijkheden en onvoorstelbare bedreigingen". Men kan zich tegen over deze wereld positief of negatief opstellen, actief of passief, optimis tisch of pessimistisch een ieder naar gelang van zijn karakter, levenso vertuiging, persoonlijke omstandigheden of ervaringen. „Graag wil ik, zo dicht bij de jaarwisseling, pleiten voor een positieve, actieve en - als het kan - ook een optimistische instelling te opzichte van alles wat onze hand in de komende tijd te doen vindt op het platteland; Voor de landbouw en voor Nederland is dit een goede zaak", aldus Dr. Jr. Otto. De inzamelingsaktie voor Polen is een groot succes ge worden. Bijna dertig kubieke meter aan kleding schoeisel en voedsel brachten we in Holten bij elkaar, dit laatste mede door de inzet van de levensmiddelenzaken. Ook de opbrengst in de andere plaatsen die meededen was geweldig evenals de giften op de rekening bij de Rabo-bank in Bathmen. Een grote vrachtwagen van de firma A. Muller en Zn. kon niet alles laden zodat er enkele dozen met kleding zijn blijven staan tot we, als de toestand in Polen hettoelaat in Januari de volgende zending kunnen brengen aangevuld met kinderkleding, voedsel, verband en medicijnen. Hiervoor hopen we in januari nogmaals een beroep op U te doen. Onder barre weersomstandigheden en in grote onzekerheid over de politieke toestand is de vrachtwagen maandag 14 december richting Polen vertrokken. Alle gevers en allen diezo spontaan mee hebben geholpen deze aktie tot zo'n succes te maken willen wij heel hartelijk danken. Het Oecumenische aktie comité Polen. 27 december a.s. heeft de werkgroep koffieconcerten voor een licht verteerbaar programma gekozen. Wel erg welkom zo denkt men in de werkgroep na twee kerstdagen. Pandora is een Vlaams ensemble -die met een speciaal kerstpro- Notulen van de openbare vergadering van 3 november 1981. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van strookjes grond t.b.v. wijziging aansluiting Aaltinksweg op Deventerweg van de heer G.H. Schorfhaar en mevrouw J. Boks-Schooten, alhier. 4. Voorstel tot verkoop van bouwkavels aan: a. N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten; b. de heren G.J. Baltes, Helhuizerweg 4 en J. Klein Teeselink, Kozakkenstraat 17, alhier. 5. Voorstel tot het huren van kantoorruimte ten behoeve van de Vleeskeuringsdienst van U-Holding B.V.,alhier. 6. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening ten aanzien van vuurwerkbepalingen. 7. Voorstel tot het verlenen van machtigng inzake het optreden bij behandeling van ingestelde beroepen tegen bestemmingsplannen „Kom Holen" en „Holten Kom Noord". 8. Voorstel om in te stemmen met de nota's „Woningbouwprogrammering 1981-1985" en „Eerste aanzet oplossing knelpunten" van het Gewest Midden-IJssel. 9. Voorstel tot vaststelling van een bouwregistratieverordening. 10. Voorstel tot uitbreiding van de riolering in Dijkerhoek en vestiging van een zakelijk recht ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht. 11Voorstel tot het verlenen van vrijstelling ingevolge de Winkelsluitingswet 1976, t.b.vde openstelling winkels op 30 december 1981. 12. Voorstel tot het verlenen van opdracht aan de Stichting Kafi tot hertaxatie van onroerende goederen t.b.v. de onroerend-goedbelastingen. 13. Voorstel tot overbrenging van de reserve boekenfonds naar de op te richten stichting „Boeken- en Schoolfonds" van de openbare scholengemeenschap. 14. Voorstel tot voortzetting van de deelneming aan de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Midden-IJssel. 15. Voorstel tot intrekking van de Regeüng Overlegorgaan Subsidiëring Stichting O.B.D. Midden- I Jssel en tot het geven van opdracht aan het Gewest Midden-IJssel tot instelling van een commissie Overlegorgaan O.B.D. Midden-IJssel. 16. Voorstel tot het accepteren van vaste geldleningen voor het jaar 1982. 17. Voorstel tot het vaststellen van door burgemeester en wethouders op te nemen en uit te zetten bedragen aan kort geld voor het jaar 1982. 18. Voorstel tot het vaststellen van het krediet in rekening-courant voor het jaar 1982. 19. Voorstel tot wijziging van artikel BI van het Algemeen Ambtenarenreglement m.b.t. benoeming van hoofden van dienst. 20. Voorstel tot verhoging van de boiler- en geiserhuur. 21. Voorstel tot verhoging van de elektriciteitstarieven per 1 januari 1982. (wordt nagezonden). 22. Voorstel tot verhoging van de gastarieven per 1 januari 1982. 23. Beantwoording van ingekomen schriftelijke vragen. gramma naar Holten komt. Deze groep jonge Belgen volks- en hoofse muziek uit de renaissance en de middeleeuwen. Uiteraard heeft men nu meer keuze gemaakt uit een repertoire wat toepasselijk is in de kersttijd. Pandora bestaat uit 7 mensen. Vijf instrumentalisten en 2 zangstem men. Bespeeld worden de blokfluit, dwarsfluit, kromhoorn, luit, bas- gamma, cister en harp. Dit koffieconcert is uitermate ge schikt voor jong en oud. Gewoon een gezellig concert met lichte muziek. Juist in de kerstvakantie heeft de werkgroep hiervoor geko- Het concert begint om 11.30 uur (zaal open 11.00 uur) en eindigt om ongeveer 13.00 uur. Plaats: de aula van de Scholengemeenschap Hol ten. Toegangsprijs f 7.50 Kinderen t.m. 14 jaar, C.J.P. een 65-plüs kaarthouders verlaagde toe gangsprijs f2.50ü Abonnement voor 6 concerten f37.50 resp. f 12.50. De jongste kinderen wor den bezig gehouden in de gratis crèche. Nog net voordat sneeuwschuivers en strooigrage handen hun werk konden doen knipte fotograaf Jan ten Velde dit fraaie winterse dorp splaatje. Rust en sfeer gaan uit van een tafereel dat doet denken aan een goed gekozen kerstkaart. Holten en vooral „de berg" bieden momenteel volop van dit soort prachtige plaa tjes tijdens een witte winterse we reld. Geniet ervan zolang deze „Witte hoed" wit blijft. Voorlopig lijkt het erop! Jan Murris: „Er wordt weer volop „langgelaufen" op de Holtenberg". Jan Murris, eigenaar van ,,'t Losse Hoes" geeft te kennen dat er de afgelopen dagen al weer volop animo was om bij fakkelverlichting een langlauf tochtje te maken. Zodra de sneeuw het toeliet en dat was (de eerste keer) maandaga vond, werd een route van 5 kilome ter uitgezet. Om acht uur vertrok men vanaf ,,'t Lösse Hoes" om on der begeleiding dit parcours af te leggen. Zo'n 200 langlaufers waren die avond van de partij. Door de oproep via de radio ging het om mensen afkomstig binnen een straal van zo'n veertig kilometer rondom Holten. Er is een route voor beginners en gevorderden en een 20 tot 25 fakkels geven een sfeervol beeld tijdens deze tochten. „Het programma voor het weekeinde is natuurlijk nog moeilijk aan te ge ven", zegt Jan Murris. „Vast staat wel dat indien het weer het toe laat we zeker iets op poten zullen zet ten". Inmiddels is de route uitge breid tot zeven kilometer en voor lopig zal in ieder geval elke avond een „fakkelanglaufplaatsvinden. Tijdstip acht uur, vanaf ,,'t Lösse Hoes". Vrede op aarde had hier moeten staan. Maar waar haal ik ddt vrede op aarde vandaan? Bet is overal strijd, oorlog en haat, terwijl ik dit schrijf en Polen voor de ondergang staat. Straks als bij ons kerstboonlichtjes branden, hebben ze nog geen kaarsje in verre landen. Bij ons een kerstdinér met haas, rollade of kalkoen, terwijl ze het ginds met wat rijst en soyabonen moeten doen. Voor mij geen kerstmaal ik zou er in stikken, zolang de arme landen niets hebben te bikken. Wanneer je T.V. beelden van uitgehongerde kinderen tiet, sn moeten wij wat inleveren kanker dan m Godsnaam niet. Wij leven nog in een „Hof van Eden", toch zijn we altijd ontevreden, laten we dankbaar zijn voor ons bezit, denk aan de derde wereld bij de kerstboom en bid. Bid voor Polen en alle mensen in nood, bid voor een menswaardig bestaan, kleding en brood, want voor er vrede op aarde kan wezen, moeten eerst wij van het kwaad zijn genezen. Vrede moei zijn in het hart van de mensen, voor wij ons vrede op aard' kunnen wensen. Holten, Kerstmis '81 B.C. de Haas-Boekbinder

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1