SPORTPERIKELEN Mies in mineur AC restaurant Holten houdt expositie Portret van de IJssel HOLTENS NIEUWSBLAD D(0R BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OF 1 DECEMBER 1981 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. OPHALEC VAN HUISVUIL HINDERWET Verdwenen, maar niet vergeten Schrijfavond Amnesty International Verloren en gevonden Kerstconcert Ukukhanya-kaarsenaktie 10 DECEMBER 981 PAG. 5 De sportcommisie kwam voor het laatst in 1981 bij elkaar om op de valreep van het aeuwe jaar nog een aantal probleempjes uit de wereld te helpen. Veel laren dat er niet en men kon elkaar aardig vinden. De heren Warrink, ansen en Westerik waren verhinderd. Vier agendapuren moesten wor den afgewerkt waaronder de kleedaccommoatie op ,,'t Vlet- goor". Voorgemeld werd door de (sportcommissi de voorkeur te ge ven aan het zoenaamde „plan Al melo" Deze kledaccommodatie is door de direceur van gemeente werken beoorieeld als zijnde een uitgekiend pin voor wat betreft indeling, en rateriaalkeuze. Er zijn de afgelopennaanden ook andere mogelijkhedn bestudeerd, maar de in de afglopen tyd gegroeide voorkeur voor dit „plan Almelo" is steeds overeind gebleven. Men vond een uitspraak van belang ge zien de beoordeling voor het bouw plan van Blauw-Wit. Beide gebou wen moeten immers op elkaar zijn afgestemd. Geadviseerd zou wor den Holtense aannemers in te schakelen. De commissie gaf aan nog niet eer der B&W en raad te hebben gead viseerd ten aanzien van dit „kant en klare" plan. Het bespaart geld, in die zin dat de plannen klaar 1. BOUWVERGUNNINGEN: - aande her M. Aanstoot voor het veranderen van de woning/berging Larenseveg 74; - aan de her L. Bolink voor de aanbouw van een erker aan de woning Larenseveg 100; t aan de her D.S. Gerdzen voor het veranderen van de woning Beumerseeg 8; - aan de heitn G.J. Klaasses en H. Klaasses voor het vergroten van de rundveeial bij het pand Maneschijnsweg 36; - aan de hee H.J. Reterink voor het aanbrengen van een afdak aan de garage b het pand Kolweg 46; - aan de heeG.J. Brinkman voor het vergroten van de overkapping van de veestabij het pand Broekweg 14; 2. aan de her H. Romp toestemming verleend voor het maken van een schoorstei in de woning Canadastraat 64; 3. aan de her F. van Gennep toestemming verleénd voor het maken van een rckafvoerkanaal in de woning Canadastraat 93; 4. aan Gebr. anstoot vergunning verleend voor het kappen van enkele bomen op et perceel sectie B nr. 3982; U kunt zich oor het inwinnen van informatie over de zaak zelf, dan wel oveeventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of broepschrift in verbinding stellen met de afdeling Algemene Zaen ter gemeentesecretarie. In verband melde feestdagen zal het huisvuil van 25 december (1e kerstdag) op MANDAG 28 december worden opgehaald en het huisvuil van vrijdag 1 jauari 1982 op MAANDAG 4 januari 1982. TERINZAGELEGING AANVRAGEN Op de afdeling Alcmene Zaken van de gemeentesecretarie liggen van 14 december 1981 to14 januari 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage de verzaken om vergunning ingevolge de Hinderwet van: 1. M. Boode, Vijffizervveg 3 te Holten (voor het opchten, in werking brengen en houden van een rundvee- en vrkensbedrijf met de daaraan verbonden opslag van mest, annex pslag van dieselolie in een bovengrondse tank, inhoud 1200 Ier) 2. Autobedrijf D. lillems B.V., Keizersweg 70 te Holten (het uitbreiden ar het opslag - en afleveringspunt van aardoliepro- dukten ten beheve van het wegverkeer - de uitbreiding betreft de ondergrondse oslag van dieselolie (6000 Itr.) en plaatsen van een afleveringspom>) Voorts liggen deze anvragen gedurende genoemde periode iedere dinsdagavond van 100 tot 22.00 uur ter inzage in de sporthal ,,'t Mossink" (kantoor beeerder), Keizersweg 22 te Holten. Van de onder 1 verme e aanvraag ligt tevens de ontwerp-beschikking ter inzage. De ontwerp-bschikking omvat het onder voorwaarden verlenen van de gevraagde vejunning. Schriftelijk kunnen tc14 januari 1982 gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het collge van Burgemeester en Wethouders van Holten. De persoonlijke gecyens van degene, die een bezwaarschrift heeft ingediend, worden, idien daarom uitdrukkelijk verzocht wordt, niet bekend gemaakt. Een ieder kan ook srzoeken om in persoon of bij een gemachtigde mondeling bezwaaite mogen inbrengen tegen de aanvragen en/of ontwerp-beschikkin, vermeld onder 1. Hiervoor dient men dan een afspraak te maken vór 7 januari 1982 met de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecreirie. Mondelinge bezwaïn tegen de aanvraag, vermeld onder 2, kan een ieder indienen op een oenbare zitting op dinsdag, 29 december 1981, om 10.00 uur in het gmeentehuis te Holten. liggen. Er hoeven dus geen teke ningen enzovoorts te worden ge maakt", aldus voorzitter Ruste- biel. Men ging akkoord. Akkoord ging de sportcommissie eveneens met het onderwerp betreffende zomersluiting sportvelden „Meer manskamp". Men stelde voor deze als volgt vast te stellen: -velden 4 en 5: 14 juni t/m 13 au gustus velden 2 en 3:21 juni t/m 20 augus tus. veld 1: 14 juni t/m 20 augustus, handbalveld: 21 juni t/m 20 augus tus. De heer Luesink had moeite met het vaststellen van deze data in een zo vroeg stadium. „Oktober, no vember en december brengen en brachten erg veel afgelastingen", zo stelde Luesink. „Ik zou daar eigenlijk meer duidelijkheid over willen. In vergelijking met omlig gende gemeenten liggen we veel hoger voor wat betreft de afgelas tingen. Ik vraag me af waar dat aan ligt". Voorzitter Rustebiel hielp hem snel uit de droom door aan te geven dat de beheerder van de velden tevens de afgelastingen bepaalt. Het gaat dan wel om een tweeledige functie, waarbij van neutraliteit weinig sprake kan zijn. „Maar ondanks de afgelastingen zijn we ruimschoots in staat ons competitieprogramma af te werken", aldus de heer Ruste- biel. „Inclusief een winterstop van vier weken zijn we begin mei rond". Zowel de heer Luesink als ook voorzitter Rustebiel gaven aan geen voorstander te zijn van ver schuivingen naar „door de weekse" dagen. „We krijgen dan te maken met incomplete elftallen en dit is zeker niet in het belang van de vereniging", aldus de heer Luesink. „Wanneer we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden dan houden we zeker rekening met de zomersluiting", aldus de heer Rustebiel. Men tekende voor ak koord. De uitgangspunten verkiezing 1982 werden naar aanleiding van de ge- dachtenwisseling gehouden op 16 november met de plaatselijke sportverenigingen als volgt aange nomen. 1 .aan de verkiezing mogen deel nemen alle verenigingen die zichzelf als een sportvereniging beschouwen én beschikken over goedgekeurde statuten; 2. het aantal uit te brengen stem men per vereniging is als volgt: - verenigingen met minder dan 76 leden: 1 stem - verenigingen met 76 t/m 150 le den: 2 stemmen - verenigingen met 151 t/m 255 le den: 3 stemmen - verenigingen met 226 t/m 300 le den: 4 stemmen - verenigingen met 301 t/m 375 le den: 5 stemmen - verenigingen met 376 t/m 450 le den: 6 stemmen - verenigingen met 451 en meer leden: 7 stemmen 3. Bij verenigingen die uit 2 of meer afdelingen bestaan, wordt elke afdeling met een tak van sport die in wedstrijdverband wordt beoefend, als een afzonderlijke vereniging beschouwd. 4. Bij de vaststelling van het aantal stemmen als bedoeld onder 2 tel len ook jeugdleden en buiten de gemeente Holten wonende leden mee. 5. Alle verenigingen als bedoeld onder 1 zijn gerechtigd een kan didaat te stellen. Kandidaten moeten volgen aan de eisen die voor het raadslidmaatschap worden gesteld (o.a. woonachtig zijn in Holten). De datum van de kandidaatstelling is uiterlijk 1 mei 1982. 6. De verkiezing wordt gehouden óp 7 juni 1982. Dit voorstel houdt tevens in het voorstel tot het uitbrengen van een advies aan het college van burge meester en wethouders met be trekking tot de als gevolg van het gestelde onder punt 1 noodzake lijke wijziging van de „Verordening voor de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport". In deze verordening wordt immers gesproken over „de geza menlijke plaatselijke sportvereni gingen, voorzover deze lid zijn van een landelijke overkoepelende sportorganisatie die is aangesloten bij de Nederlandse Sport Feder atie". De voor te stellen redaktie zou kunnen luiden: ..„voorzover in het bezit van goedgekeurde statu ten, waarin uit de doelstelling blijkt dat een tak van sport beoe fend wordt. Geadviseerd werd eveneens aan B W om aan Cycle Club '75 uit Nijverdal vergunning te verlenen voor het organiseren van een wie lerronde in de maand juni op het zelfde parcours en onder dezelfde voorwaarden dan voorgaande ja ren het geval was. Dit zou dan de In AC Restaurant Holten vindt tot en met 22 januari 1982 een expositie plaats van de schilderwerken van mevrouw C.H. de Groot uit Deventer. Tijdens de expositie ligt de nadruk op de door haar geschilderde landschappen en stillevens. Mevrouw De Groot is pas op latere leeftijd met het schilderen begon nen tot haar zestigste was zij werk zaam in de wijkverpleging. Na het afsluiten van die periode is zij di rect een schriftelijke cursus gaan volgen by het Amerikaanse Insti tuut „Famous Artist School". Deze cursus werd gevolgd door een op leiding bij de bekende kunstschil der C- Koelemeijer uit Epe. De expositie is dagelijks te bezich tigen tydens de openingsuren van het AC Restaurant Holten, en wel van 07.00 tot 22.00 uur. De toegang is vrij. Mevrouw de Groot is telefonisch te bereiken: 05700-2 48 71. TENTOONSTELLING BATHMENSE SCHILDER Galery „Lenten" te Epse organi seert van 13 december tot en met 10 januari 1982 een schilderijenten toonstelling onder het motto „De liefde en eenvoud van een Bath- mense schilder". Die schilder is de heer W. Borkent, aldaar, broer van onze plaatsgenoot de heer G.J. Borkent. De officiële opening is op zondag, 13 december om 16.00 uur. De openingstijden der tentoonstel ling zijn op woensdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, zondags van 14.00-17-00 uur. Eerste kerstdag en .nieuwjaarsdag is de galery geslo ten. Onder het motto „Verdwenen, maar niet vergeten start Amnesty International op donderdag, 10 december -dag van de mensenrechten- een campagne tegen „verdwijningen". Alle groepen in ons land adoptiegroepen en werkgroepen- zijn opgeroepen deze dag naar Den Haag te komen om in de middag van 10 december, te demonstreren voor de ambassades van die landen, waar mensen zonder vorm van proces worden opgepakt en spoorloos verdwijnen. In de loop van de laatste jaren zijn in de meeste dictatoriaal gere geerde landen duizenden onschul dige mensen -mannen, vrouwen en kinderen- verdwenen, waarvan in de meeste gevallen nooit meer iets wordt gehoord. Denk aan de zoge naamde „dwaze" grootmoeders, die regelmatig demonstreren op het Meiplein, in Buenos Aires in Argentinië, om hun kleinkinderen terug te krijgen. Amnesty Interna tional heeft zich reeds lang het lot van de verdwenen slachtoffers aangetrokken, maar wil nu door een massale interne actie tegen de betrokken ambassades ophelder ing en inlichtingen verkrijgen, daarmede nog eens de aandacht van de Nederlandse bevolking ves tigende op deze verschrikkelijke toestanden. Toestanden die be wust levende mensen niet kunnen zijn ontgaan. Televiziermagazine van de Avro, heeft laatstelijk dins dag, 1 december, voor de televisie, dit mensonterend verschijnsel nog eens duidelijk onderstreept. Aan de pogingen om iets voor deze slachtoffers te doen, voorzover zij nog in leven zijn, kunnen al onze plaatsgenoten een bijdrage leve ren door op maandag, 14 december a.s. deel te nemen aan de schrijfa vond, die de Werkgroep Holten vanaf half acht houdt in café restaurant Vosman. De nodige hulpmiddelen zijn daar aanwezig. Nog dagelijks verdwijnen honder den mensen spoorloos in de gevan genissen en concentratiekampen derde maal zyn dat een dergelijk gebeuren georganiseerd wordt. „Dit gebeuren staat by een ieder hoog in het vaandel", aldus de voorzitter. Positief stond de sport commissie tegen over de ingezon den mededeling van de heer Weste rik. Deze vroeg zich af of het niet mogelijk zou zyn dat indien de trainingsvelden in erg slechte con ditie zyn, op zoek te gaan naar andere mogelykheden. Uitwykmo- gelijkheden naar byvoorbeeld Twenhaarsveld. Alleen al om toch in conditie te kunnen blyven door gewoon „een balletje te trappen". Bezwaar zou zijn het ontbreken van bepaalde hulpmiddelen als dou ches en verlichting. De heer v.d. Harst toonde zyn bezorgheid in zake het slecht achterlaten van zo'n veld. Wie draait op voor de kosten etcetera. Onder brengen op Meermanskamp? De voorzitter vond het zeker de moeite waard dit soort zaken onder de loep te nemen en positief ten opzichte van het voorstel van heer Westerik. van totalitaire regimes. Als ze al terugkeren naar hun familie, zijn ze zo mishandeld dat ze voor hun hele verdere leven voorgoed beschadigd zijn. Maar meestal wordt er van hun geen levensteken meer vernomen. De Werkgroep Holten doet een dringend beroep op alle Holtena ren op maandag, 14 december, een bijdrage te leveren door brieven te schrijven aan de betrokken autori teiten, om waar, te maken „Ver dwenen, maar niet vergeten". Gevonden: zwarte fiets, merk Mon tana, nr. 456340; witte muts; sleutel aan een label met opschrift „Kust u Yzervoorde". Verloren: marine-blauwe vinger handschoen; gasfles met gele kap; goudkleurig horloge, merk „Keno- lix" met zwarte romeinse cijfers en datum; Eén paar gymschoenen, maat 40, kleur blauw-wit; zwart bruine leren riem (honderiem); mosgroen Tirolerjas met geruite voering; wieldop van een Simca; bruine leesbril; groene (leren) lin ker vingerhandschoen, maat 7; zwarte hond (lykt op een bouvier); bruine suède, gevoerde kinderwan ten; goudkleurig dameshorloge, merk Olympia; wijnrode hand schoenen; blauw-rode nylon hand schoen; meisjeshorloge met rood bandje en rode wijzerplaat van het merk „Anker"; buskaart met legi timatie; bouvier plm. 8 jaar; bruin ponypaardje; bruin-beige kinder das. IJsclub ,De Noordpool' De in het blad van vorige week aangekondigde jaarvergadering van de IJsclub „De Noordpool" zal niet worden gehouden op woens dag 16 dec. maar op vrijdag 18 dec. 's avonds om half 8 in rest. „Vos man". Op zondag, 27 december, presen teert galery „Lenten" te Epse een kerstconcert door het „Erasmus Ensemble" met medewerking van Maijo Boom, piano, Peter Goed hart, bariton, Everhard Spelberg en Wim Spruyt, gitaar. Er worden werken uitgevoerd van Bartók, Williams, Pyper, Bach, Llobet en Cornelius. De entree bedraagt f 15.00 p.p. Tydig reserveren is ge wenst. Langs deze weg wilde ik heel kort ingaan op de uitzending van Mies Bouwman op 24 nov. jl. Hierin was een interview met Jan Bomans naar aanleiding van een door mij geschreven hoek over zijn broer. Hij betichtte mij er van de familieverhouding van God fried Bomans met zijn verwanten te hebben vervalst. Conclusie van Mies en Jan: ,jKoop het boek niet". Door onjuiste citering vervalste de heer Bomans evenwel zijn bewijsvoering en dat was niet alleen voor hem maar ook voor Mies Bouwman een slechte beurt. Ik heb ogenblikkelijk de heer Bomans gevraagd met mij in het volgend programma in discussie te treden. Hierop is evenwel noch door de heer Bomans, noch door de AVRO gereageerd. Kennelijk durfde of wilde men niet. In verschillende kranten is op deze uitzending gerea geerd, o.a. onder de kop „Jan Bomans zat ten onrechte bij Mies Bouwman". Er is daarbij op gewezen dat in dit interview fout op fout is gestapeld. Deze zaak is op het ogenblik bij de AVRO voor rectificatie in behandeling. Op dit moment wil ik er dus, hangende de uitspraak, het zwijgen toe doen. Ik zou zelfs dit niet geschreven hebben als de populariteit van dit programma niet gemaakt had dat ik er nog dagelijks over benaderd word. Dit korte weerwoord moest ik dus wel geven. E. Popelier Bij de uitgeverij Terra Zutphen B.V. is een zeer geslaagd fotoboek verschenen onder de titel „Portret van de IJssel". Het boek munt niet alleen uit door de talrijke prach tige opnamen van fotograaf Con Mönnich» waarvan vele in kleur, ook de gezellige tekst valt op. De beide auteurs Willy Heitling en Leo Lensen geven daarin een po pulaire, maar bijzonder interes sante beschrijving van de Geld erse IJssel. Enige echte De Gelderse IJssel is onze enige echte grote rivier. Ze begint en ein digt in ons land. Bovendien is de IJssel niet alleen de mooiste maar ook het interessantste vaarwater van Nederland. Deze waarheden kan men het drietal, dat dit boek heeft gemaakt, niet uit het hoofd praten. Wie het doorneemt zal moeten toegeven dat de samenstel lers gelyk hebben. Fotograaf Con Mönnich bekeek de IJssel van de schilders, de dichters en de schrij vers; de IJssel, die Nederlands grootste kunstenaars heeft geïn spireerd. De beide auteurs Willy Heitling en Leo Lensen vertelden over de functie van al dit moois: de IJssel als strategisch belangrijke linie in het verleden en de IJssel die in het grootste deel van ons land de waterstand reguleert. De IJssel zorgt voor het juiste waterpeil in grote delen van Noordelijk Neder land, maar ook in de Amsterdamse grachten en zonodig, als de Maas eens verstek laat gaan, ook in het zuiden van ons land. Men noemt de rivier de Gelderse IJssel, maar ei genlijk is ze onze nationale water kraan. Con Mönnich heeft als foto graaf meegewerkt aan uitgaven als „De kerk in het midden"; zo leefden zij en de Leidse Wagenmaker. Hij zag boven de IJssel de zon on dergaan in het westen, waar de mierenhoop ligt die wij „Rand stad" noemen. Hij zag het rood-bonte M.R.Y. (Maas, Rijn. IJssebvee, waarvan de kleuren schilderachtig contrasteren met het frisse groen langs de stroom. Hij bespiedde de IJssel die 's zomers rustig voortschuifelt tussen haar door Waterstaat bepaalde grenzen maar ook de grauwe woesteling, die in het voorjaar ontevreden aan de ketenen rukt en van woede opzwelt tot een breedte van soms enkele kilometers om, na te zijn gekal meerd, in struiken en hagen de sporen achter te laten van onze „beschaving". De auteurs Heitling en Lensen hebben met „vijftig eeu wen volk langs de IJssel" indertijd een standaardwerk geschreven, dat de eerste aaneengesloten ge- schiedschryving bevat van de IJs sel en van de mensen langs haar oevers. Zij vertellen nu over de zee rovers, de veldslagen en de hanzes- teden met hun primitieve interna tionale handel; zy bekeken de vogel- en plantensoorten en wat verder in en langs de rivier leeft en heeft geleefd aan heren en knech ten, galgebrokken en idealisten. Portret van de IJssel: een boek om te hebben en nóóit uit te lenen, is tot en met 31 dec. 1981 in de boek handel verkrygbaar voor f 39,50 en daarna gaat het f 48.- kosten. De Generale Diakonie Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft in een brief aan de hervormde diakonieën, predikanten en contactperso nen voor het werelddiakonaat in de gemeenten ook voor dit jaar de Ukukhanya-kaarsenactie warm aanbevolen en nadrukkelijk verklaard volledig achter deze actie te staan. De Ukukhanya-actie wordt dit jaar in Nederland voor de vierde maal gehouden. De eerste twee jaar lag de organisatie ervan bij de GDR, vorig jaar en ook dit jaar bij SOS Wereldhandel, een organisatie die zonder winstoogmerk producten verkoopt uit derde-wereldlanden. In de afgelo pen jaren zijn er in Nederland 280.000 kaarsen verkocht. Het Ukukhanya-produkt startte in 1977.8 Mensen begonnen in Soweto, de zwarte woonwijk bij Johannesburg in Zuid-Afrika een kleine kaar senmakerij. Het materiaal hiervoor werd geleverd door de Anglicaanse Kerk, Inmiddels hebben ongeveer 70 mensen een vaste baan in de kaarsenmakerij, die niet alleen kaarsen produceert voor het buitenland, maar ook voor eigen gebruik in Soweto, dat voor een deel nog niet is aangesloten op het electriciteitsnet. Voor degenen die op deze wijze een vaste baan hebben gevonden, betekent dat, dat zij niet naar de thuislan den gedeporteerd zullen worden. Op de zondagen 13 en 20 december a.s. zullen deze kaarsen f 5.50 per stuk na afloop van alle hervormde kerkdiensten gekocht kunnen worden in de consistorie en in de hal van Bethanië Helpt allen mee. wat licht te brengen in de duisternis van zwart Zuid-Afrika.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 5