OLM VOORZITTER JONKHANS TIJDENS JAARVERGADERING: LAND-EN TUINBOUW OVERIJSSEL HEEFT GOED JAAR ACHTER ZICH Harm pleidooi voor keiperatie HOLTEN HEEFT BLAUWE ZONE INGESTELD HOLTENS NIEUWSBLAD bedrijf tot inkomen Afvalrace „De Fienpreuversorganiseren kennismakingsavond Volkskerstzang Aan de abonnees Vergadering Hervormde vrouwengroep HOLTENS NIEUWSBLAD i§j MM Wffl W4M B§j TH fw YS-\ H PfflM mJBi ml fjHf fe^jg lljUwi - W- fj Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 bbw b v v Abonnementsprijs 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 10 december 1981 - 33e jaargang - nr. 50 ma '!m za max |j» uur De land- en tuinbouw in Overijssel heeft een goed jaar achter de rug. Tot die konklusie kwam voorzitter D.J. Jonkhans van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij in zijn jaarrede, die hij woensdag 9 december op de algemene vergadering van de O.L.M. in Zwolle hield. „1981 zal voor de land- en tuinbouw tot de betere jaren gaan behoren", De O.L.M.-voorzitter noemde dat feit een domper op de uitstekende cijfers, waarmee de land- en tuin bouw in 1981 voor de dag komt. Van dat prima resultaat profiteert ook Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur zei de O.L.M.-voorzitter. Direkt voegde hij er aan toe, dat een goed jaar nog niet betekent, dat iedere boer en tuinder automatisch een hoger inkomen zal hebben. „Helaas niet", verzucht de heer Jonkhans. De sterk gestegen rentelast, de flinke groei van de kostenpost voor veevoer en kunstmest plus een aantal andere faktoren, kunnen er volgens hem toe leiden, dat menig bedrijf in 1981 een matig tot slecht inkomen heeft de Nederlandse overheid. Land- en tuinbouw zorgden dankzij de uit voer van produkten voor heel wat deviezen in de Rijks schatkist. „Wat dat betreft zorgt de agrari sche sektbr in 1981 voor rekordcij- fers. Er zal dit jaar voor zo'n veertig miljard gulden aan land- en tuin- bouwprodukten worden uitge voerd. Een onvoorstelbaar hoog bedrag. Het tekent de gigantische prestatie, die onze land- en tuin bouw levert", aldus de heer Jonk hans Vergeleken bij het vorig jaar is de uitvoer van land- en tuinbouwpro- dukten met maar liefst acht mil jard gulden toegenomen. Dat is, zo stelde de O.L.M.-voorzitter, vooral te danken aan de groei van de ex port van zuivelprodukten. „Deze uitvoer is koploper meteen stijging van bijna 23 procent". De heer Jonkhans wees op het im mense belang van de uitvoer voor Nederland. De uitstekende exportcijfers zullen er toe leiden, dat de land- en tuin bouw een bijdrage van elf tot twaalf miljard gulden aan de handelsba- streefd. Noeste arbeid, een grote lans levert. De agrarische sektor is inzet en hart hebben voor het vak daarmee het aardgas voorbijga- zijn de ingrediënten, die deze land- bouwprestatie mogelijk hebben gemaakt", merkte de landbouw- voorman op. Hij stelde vast, dat deze goede resultaten beslist niet verwacht waren. Zeker niet door de deskundigen. De heer Jonkhans: „Immers de officiële rapporten probeerden ons steeds meer duide lijk te maken, dat we op een heil loze weg bezig waren met onze grote produktie-omvang. Deze omvang zou volgens de deskundi gen drastisch moeten worden in gekrompen. We zien nu echter, dat de vraag soms het aanbod over treft. Daardoor stijgen de prijzen". De goede afeet, de hogere prijzen, maar ook de over het algemeen goede opbrengsten neomde de O.L.M-voorzitter plezierige ge beurtenissen. hard gegaan. „Door de technische ontwikkeling en door de gespecia liseerde opzet, hebben onze bedrij ven de laatste twintig jaar een enorme ontwikkeling doorge maakt. Velen zijn daarbij van een klein bedrijf doorgestoten naar een middengroot bedrijf, waar meestal voor vader en zoon volledig werk is", stelde de heer Jonkhans vast. Er is volgens hem geen enkele re den om aan te nemen, dat die tech nische ontwikkeling zal gaan stil staan. „De mogelijkheden van de kleine computer zijn nu nog niet te overzien, kunnen er rustig vanuit gaan, dat de industrie en de kom- mercie wèl doorgaan. Zij bieden ons vroeg of laat instrumenten aan, die ons in staat zullen stellen het werk gemakkelijker en beter te kunnen doen. Maar ook zullen die instrumenten ons in staat stellen om per man nog meer te produce ren", verwachtte de O.L.M.- voorzitter. Juist dat laatste meer produktie per man zal naar zijn oordeel een nieuwe afvalrace inlui den. Een nieuwe afvalrace staat in de toekomst bij de land- en tuinbouw voor de deur. Hij voorspelde, dat de afvalrace sterker zal zijn dan in de vijftiger jaren toen heel wat land en tuinbouwbedrijven stopten. Vergeleken bij die tijd is de situatie ernstiger. „Want", stelde de heer Jonkhans, „een aantal gunstige omstandigheden, die zich toen voordeden, namelijk voldoende al ternatieve werkgelegenheid en nog ruimte voor extra produktie, zullen we nu vrijwel zeker moeten mis sen". Hij wees ercp, dat de laatste jaren in Overijssel gemiddeld driehon derd land- en tuinbouwbedrijven per jaar moeten afhaken. Meestal hebben deze bedrijven de ontwik keling in de land- en tuinbouw niet kunnen bijhouden. Het is ook erg en tuinbouwbouwproducten te voorkomen. Daarnaast wil de Eu ropese Kommissie met z'n prijs voorstellen dichter bij de (lagere) wereldmarktprijzen komen. „Dat is niet rechtvaardig", stelde de O.L.M.-voorzitter. „De wereld markt is af en toe ook een dump- markt met afbraakprijzen. Daar is niet tegen te konkurreren". Tenslotte leverde hij kritiek op het Ministerie van Landbouw, die de sociaal-ekonomische voorlichting bij de landbouworganisaties met één miljoen gulden gaat korten. Voor de O.L.M. Komt deze bezuin igingsoperatie neer op een bedrag van bijna 40.000 gulden. Aankomende woensdag, 16 de cember wordt alweer de 5e volkskerstzang gehouden in de gereformeerde kerk „De Kande laar". Hieraan zullen de vol gende koren medewerking ver lenen: Bejaardenkoor, Her vormd kerkkoor en Holtens Gemengd Koor. Muzikale me dewerking wordt verzorgd door: H.M.V., Bert Fransen, trompet en de heer J.H. van Engbrink, orgel. Pastoor A. Rademaker zal een korte meditatie houden met als thema: „Mens worden". Het kerstevangelie wordt gele zen door de oud Holtenaar meester B.H. Brouwer. De aan vang is half acht. Wij hopen ook nu weer op uw aller komst. De Open Deur groep. O.L.M.-voorzitter D.J. Jonkhans hield tijdens de jaarver gadering van de O.L.M. een warm pleidooi voor de koöperatie. „We mogen blij zijn, dat er koöperaties zijn. Ais lid kan men kritiek leveren of instemming betuigen met het gevoerde beleid. Bovendien bejSaaït men zelf door wie de leiding van het bedrijf wordt gevoerd", somde de heer Jonkhans als voordelen van de koöperatie. Hij verbond er direkt de voorwaarde aan, dat men met de koöperatie zaken moet doen als men die voordelen on derschrijft. De heer Jonkhans signaleerde, dat het begrip koöperatie in de land- en tuinbouw de laatste tijd wat verwatert. „Ik bespeur bij de jongeren, maar niet alleen bij hen, nogal eens de houding van „koöperatie zegt mij niets" en „het zal mij een zorg zijn aan wie ik verkoop, als ik maar het meeste krijg". Of men zegt „als ik maar geen verplcihtin- gen behoef te aanvaarden". Men wil zogenaamd vrij zijn. Met dat vrij zijn bedoelt men onafhankelijk", merkt de O.L.M.-voorzitter op In dat laatste, het woordje onaf hankelijk, zit 'm nu juist de kneep. „Het is wel typisch, dat men des tijds juist de koöperaties heeft op gericht om onafhankelijk te kun nen worden. Men wilde niet afhan kelijk zijn van een geldschieter, die tevens kunstmest of meel ver kocht, want dan was men teveel gebonden. Daarom heeft men de koöperatie bank opgericht en de aankoopkoöperatie". Ook haalde hij tijdens de jaarver gadering stevig uit naar „Brussel". De Europese Kommissie onder graaft volgens hem steeds dieper het uitgangpunt van de Europese Gemeenschap. Dat uitgangspunt houdt in, dat iedere boer en tuinder een redelijk bestaan moet kunnen halen uit zijn produktie. Door de -*+*.■>.- Evenals vorig jaar het geval was organiseert de carnavalsvereni gingen „De Fienpreuvers" op 15 De Hervormde Vrouwengroep hield 3 dec. haar vergadering in Irene. Na een welkomstwoord werd ge zongen lied 117 vers 1 en 7 en ging mevr. V.d. Voet, voor in gebed en las zij een gedeelte uit Luc 28 en een gedicht van Nel Benschop (Maria). Na de pauze vertoonde mej. Reith dia's over hun reis naar Israël. Aan de hand van een kaart van Israël hield mej. Tromp eerst een inlei ding hierover. Waar Jezus geleefd en gewoond heeft tussen de men sen. Na de inleiding zagen we prachtige dia's over het heilige land. Ook de os en de ezel, en erg mooi was de wonderbare spijziging van brood en vis in mozaïk. En de rotsen waar de boekrollen gevon den waren. Zo leefden we weer dichter bij de bijbel. Aan het eind van de avond bedankte mevr. v.d. Voet de dames Reith en Tromp voor deze vrije avond. Na het zin gen van Lied 124 werd geëindigd met dankgebed en wenste zij allen welthuis. De plaatselijke Hervormde Vrou wengroep december een avond waar iedereen van harte welkom is. U kunt er de beelden bekijken die gemaakt zijn tijdens het afgelopen carnavalssei zoen met onder andere opnamen van de optocht. Tevens kan men op deze avond meedoen aan een verloting, een Bingo enzovoorts. De carnavals vereniging „De Fienpreuvers" aen deze avond tevens als een kennis makingsavond. Degene die be hoefte hebben te weten hoe dit jaar het één en ander reilt en zeilt bij deze vereniging komen volledig aan hun trekken. Alle commissie leden zijn aanwezig om een ieder te informeren. Tot ziens, dinsdag 15 december bij Jan Maats, aanvang 20.00 uur, gratis entree. Alaaf! Op grond van de gestegen kos ten heeft het ministerie van economische zaken toestem ming verleend de abonnement sprijzen met ingang van 1 ja nuari 1982 aan te passen en te verhogen met 5 cent per .exem plaar. De abonnementsprijs komt hierdoor op 30.35 gulden. Van de abonnees die een mach tiging hebben verstrekt tot au tomatische afschrijving van het abonnementsgeld van bank- of girorekening zullen wij gaarne aannemen dat zij ermee akkoord gaan, dat bij de eerstvolgende afschrijving de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. Administratie Holtens Nieuwsblad. wordt met dit principe gesold. Die voorstellen komen er op neer, dat Brussel de boeren en tuinders allerlei boetes en heffingen op wil leggen om overschotten van land- HOL-TBF, - Kerkstraat, Kennisgeving door het Gemeentebestuur van Holten en de Holtense Handelsvereniging betreffende de nieuwe parkeervoorzieningen. Het gemeentebestuur van Holten heeft voor de kom van Holten een blauwe zone ingesteld, d.w.z. dat daar met een parkeer- schijf 1112 uur geparkeerd kan worden. Dit ter bevordering van het zo doelmatig mogelijk gebruiken van de aanwezige parkeerplaatsen. Er is hierover vooroverleg geureest met de H.H.V. die meerdere malen aangedrongen heeft op uitbreiding van de parkeermogelijkheden in de kom. Hoewel de H.H.V. op voorhand geen voorstander was vaneen blauwe zone en heeft aangedrongen op uitstel van een jaar alvorens hiertoe over te gaan, heeft zij zich neer moeten leggen bij het besluit van het gemeentebestuur. De Holtense Handelsvereniging verzoekt hierbij tevens al haar leden en personeel van de winkels in de kom hun auto's te parkeren op de 2 grote openbare parkeerterreinen t.w. achter de Gereformeerde Kerk en aan de Tuinstraat, dit om zoveel mogelijk parkeerplaatsen voor het winkelend publiek beschikbaar te laten zijn. Wij vragen hierbij begrip van de Holtenaren voor de hieruit voortvloeiende parkeersi tuatie. Parkeerschijven zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, politiebureau en diverse middenstanders. Namens het gemeentebestuur: Mr. W.L.F.C. van Rappard, burgemeester. Namens de H.H.V.: J.A. v.d. Maat, voorzitter. H.B. Beltman, Old Holten, Eén van de oudste stra ten van Holten, de Kerkstraat. Aan de rechterkant stond hier de Dorps school voor. Links de ivoningen van Hoeve, rechts woonde onder andere Piet Bos. In de linker woning kwam later de familie van Bruggen te wonen. Midden op de foto de houten schuur van leer'n Willem (Kettela- rij) met daarnaast de werkplaatsen van Hoeve Oolbekking en potten bakster de Mik. Foto uit het archief van J. Smale.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1