HOLTENS NIEUWSBLAD De E.H.K.0. heeft i nodig!! DIRECTEUR J.H. ROOSIIVK: TECHNISCHE ONTWIKKELING BUJFT DOORGAAN I Foto-weekend Welfare verkoop middag DOMINEE PEDDEMORS— EN ZIJN VROUW Oranjekalender Pro Juventute 1982 HOLTENS NIEUWSBLAD I OLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786' Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 D.J. Mondeel Verzetstr. 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 12 november 1981 - 33e jaargang - nr. 46 Het komende weekend zullen de aktiviteiten binnen jeugdsoos „De Schure" in het teken van de „kiek" staan. Er zal een kleine tentoon stelling zijn, van foto's die zijn ge maakt tijdens de foto-wandeling in het magnifieke herfstbos. Tevens zullen er enkele diavoorstellingen zijn van diverse mensen. Voor ons kind Jamarang organiseren we een foto-dart. Met 3 pijltjes moet men trachtten zoveel mogelijk punten te scoren. Aan diverse foto's van vrijwilligers, actiefoto's e.d. zijn een bepaald aantal punten toegekend. Ook is er dit weekend de mogelijk heid om je op prehistorische wijze te laten vereeuwigen volgens het maijerro-principe. Hou je van fo to's, fotograferen, filmen enz., kom dan aanstaand weekend naar j.s. De Schure. Je bent van harte wel kom! Met een gemiddelde van 200 per jaar zijn inmiddels ruim 1100 strooiers van het type Mammouth '75 (het jaar van ontwerp) van de band gekomen", zo stelde de heer J.H. Roosink, algemeen directeur van Nido-Universal Machines B.V., in zijn openingswoorden bij de officiële overhandi ging van de symbolisch 1000 Mammouth-strooier, aan het hoofd van de dienstkring Markelo van Rijkswaterstaat de heer Ing.H. Broersma. Dit alles vond plaats op vrijdag 6 november omstreeks elf uur. „De technische ontwikkeling blijft doorgaan en begin van dit jaar heeft op de beurs in Amsterdam al een exemplaar van een Mammouth 'S0 ten toongesteld gestaan". „Strooiers die overigens niet alleen in Nederland geleverd worden, maar ook daarbuiten. Het volume is daar weliswaar nog minder groot, omdat de buitenlandse eisen die gesteld worden aan strooiers niet altijd overeenkomstig zijn met de Nederlandse". De heer Roosink blikte terug in de tijd en merkte op dat vanaf de oprichting door dorpssmid H. Klein-Velderman in 1948 het be drijf steeds in ontwikkeling is ge weest. De sneeuwploegen van die tijd, een paard en wagen met een lading zand, werden later vervan gen door de kiepwagen met aan hanger en strooier en dan nu de huidige machines, die met name de arbeidsomstandigheden van de mensen op de machines enorm Ten bate van het werk voor jeugd en gezin geeft Pro Juven tute jaarlijks de Oranjekalender uit. Om de kinderen optimaal te kunnen helpen is inzet nodig maar ook goede voorzieningen en deskundige mensen. De overheid betaalt lang niet alles en daarom is uw hulp hard no dig. De Oranjekalender is verkrijg baar bij mevrouw Van Rappard, Jeurlinksweg 1, Holten. De prijs van de kalender, die tal van kleurenfoto's bevat van de Ko ninklijke familie, is 9 gulden. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Direkteur J. H. Roosink brengt een toast uit op de heer Ing. Broersma (Rijkswaterstaat Markelo) en adj.- direkteur J. Nikkels. Advertentie-adviseur W. FREDER1KS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal* Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur ste dertig j aar heeft het bedrijf veel gedaan aan vernieuwingen en ook aan export, twee positieve vormen in een bedrijf, aldus de heer Roos ink. Bij al deze vernieuwingen was de inspiratie van wegbeheerders verbeterd hebben", aldus de heer Roosink. „Dat ging gepaard met een veel effectievere manier van gladheidsbestrijding. Minder inzet van materieel en mensen. De laat- De kasten puilen uit bij de Welfare, er moet echt ruimte ko men! Daarom zal op woensdag 18 november tussen 14.30 uur en 18.00 uur een verkoopmiddag worden gehouden in de Diessenplas. Juist met het oog op de komende feest dagen zullen hier tegen erg aan trekkelijke prijzen leuke kadoo- tjes gekocht kunnen worden. Naast de handwerken, gemaakt door de dames uit de Diessenplas, zijn er ook handwerkstukjes en handearbeid artikelen van dames en heren die thuis deze werkstuk jes gemaakt hebben met behulp van welfare werksters. Zoals al tijd zal het weer een gezellige mid dag worden, met gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee. Ook voor de kinderen zullen er enkele attracties zijn. U weet natuurlijk wel dat de opbrengsten ten goede komen aan de welfare afdeling van het Rode Kruis. Be halve uzelf bewijst u ook het Ro- dekruis een goede dienst, door ge bruik te maken van deze verr koopmiddag. gers van de 999ste en 1001ste Mammouth-strooier voor Rijkswa terstaat, ten deel viel. Geproost uiteraard onontbeerlijk en bij deze werd met champagne en de geno- dan ook mijn dank aan deze mede- digden konden na afloop getuigen werkers". De heer Broersma te- zijn van een ererondje van de kende officieus voor ontvangst van strooier op het terrein van Rijks- de Mammouth-strooier voor zijn waterstaat. Wel een ererondje, gebied. De heer J. Nikkels, maar zonder de erbarmelijke om- adjunct-directeur bij Nido- standigheden waaronder meestal Universal overhandigde de heer met strooiers gewerkt wordt. Bur- Broersma een fikse krentenwegge, gemeester van Rappard moest he- die ook de heren Berkhout en laas wegens ziekte verstek laten Schukken respectievelijk ontvan- gaan. U ontvangt een fraaieX^' Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I|j Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V jaar/per jaar. JL In de tweede helft van november houdt de E.H.B.O. Holten een huis aan huis-aktie om gelden te verzamelen voor de aanschaf van een caravan. Deze aktie wil ik gaarne in uw aandacht aanbevelen! Waarom vraagt u zich wellicht af? Daar zyn een aantal redenen voor op te noemen, maar voor ik dat doe, eerst een paar woorden gewijd aan de bedoeling die de E.H.B.O. heeft met die caravan. De caravan zal als mobiele hulppost gaan funktioneren bij tal van gelegenheden waarbij de E.H.B.O.-vrijwilligers present zyn om bij ongevallen snel en vakkundig eerste hulp te bieden. Tot nog toe gebeurt dat in een tent, maar het spreekt voor zich dat een tent daartoe minder mogelijkheden biedt dan een caravan. Wij mogen ons in Holten gelukkig prijzen met een E.H.B.O.-afdeling waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan of het nu gaat om een motor-/autocross of by een wandel- of zwemvierdaagse, maar ook by rampenoefeningen met politie en brandweer is de E.H.B.O. paraat, zonder dat daarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, Een organisatie die zo belangeloos voor ons allen in de weer is om de gevolgen van eventuele ongelukken zo snel en deskundig mogelijk te beperken of te verhelpen, verdient de steun van ons allen, zeker waar het een projekt betreft waar wij allen profijt van kunnen hebben, al wens ik u toe dat u daarvan niet al te zeer gebruik zult behoeven te maken. De burgemeester van Holten, Mr. W.L.F.C. ridder van Rappard. TT A ÜTXTT TTT^" A ll'TT^ ^an het afscheid werd 's middags XlxA-TV jL XjJLXJ J\. j li Ti II 9 medeewrkingverleenddoorHoltens Interkerkelijk Kinderkoor „Mo- De leden, jong en oud, van de Geref. Kerk te Holten hebben vrijdag 6 november 's middags in de Ontmoe tingsruimte en 's avonds in de kerk op bijzonder sympa thieke en hartelijke wijze afscheid genomen van Ds. Peddemors die na bijna 7 jaar de gemeente als herder en leraar te hebben gediend een beroep heeft aangenomen 1 naar Beekbergen, 's Middags was er gelegenheid voor afscheid nemen voor bejaarden en hen die 's avonds verhinderd waren. De heer ds. Beldman die de leiding had van deze bijeenkomst sprak namens de afscheidscommissie een welkomswoord. Aan het gezellig samen zijn werd medewerking ver leend door het Holtens Interkerke lijk kinderkoor „Mozaiek" o.l.v. Eline Paalman. De kinderen zon gen, met pianobegeleiding van Tjallin Dorlas, erg mooi een vijftal liederen w.o. „Stap maar in kleine kinderen" en „Hij heeft de wereld in z'n hand" Ds. Peddemors, voor wie dit optreden een grote maar zeer gewaardeerde verrassing was, sprak mede namens zijn vrouw een hartelijk woord van dank. De kin deren werden getracteerd op limo nade en speculaas. Afwisselend programma Het programma dat 's avonds tus sen 8 en 10 uur in de kerk voor plm. zeshonderd bezoekers werd uitge voerd mag met recht zeer afwisse lend worden genoemd. Korte schetsjes, gedichten, zang en mu ziek enz. werden in vlot tempo gepresenteerd. De heer Js. Beldman zei in een kort openingswoord afscheid nemen is meestal niet zo leuk maar toch is het niet de bedoeling om van avond in een mineurstemming bij een te zijn. Wij hopen er samen een prettige vrolijke avond van te ma ken. Humor is een goed ding, dat heeft Ds. Peddemors zelfs meege geven in verschillende preken. Voor de medewerking die voor een groot aantal jongeren en ouderen spontaan werd verleend werd door Beldman hartelijk dank ge zegd. Organist Pim Boog opende hierna, op verzoek van Ds. Peddemors, het programma met een fantasie over Psalm 42 3 en 5 waarna afgevaar digden van mannen- en vrouwen vereniging, jeugdverenigingen en clubs, na een grote letter te hebben bevestigd aan een koord, een kort gedicht (eigen werk) declameerden of een „samenspraak" hielden waarby Ds. en mevr. Peddemors in het zonnetje werden gezet. De da mes J van Leeuwen-Beldman en J. Aanstoot>Beldman, die versche nen in ouderwetse boerenkleder- dracht mét knip en polkamuts, richtten zich in een leuk schetsj e (in 't plat) tot mevrouw Peddemors die altyd lopend naar het dorp gaat om boodschappen te doen, vandaar de vraag „zul ze wa ees fiets'n kun'n?" Ook doomnie kwam in de „revue" ruim aan z'n trekken en genoot kostelijk van de wijze waarop hy zo af en toe op een nette manier op de hak" werd genomen. Toen alle 26 afgevaardigden hun zegje hadden gedaan en de 26 let ters in juiste volgorde waren ge plaatst stond er te lezen „Ds. en mevr. Peddemors. Wel bedankt". Na een spontaan applaus hield mevr. de Wit>Dorr namens de af scheidscommissie een toespraak (gedicht van 10 verzen) en bood namens de gemeente een fraaie le renfauteuil aan en een geschenk in couvert. Een bandopname van deze avond en een foto reportage (in kleur) van het middag en avondgebeuren zullen t.z.t. in Beekbergen worden thuisbezorgd. Dankwoord Ds. Peddemors dankte met enkele woorden voor deze wijze van af scheid nemen en voor de geschen ken. Zittend in de mooie stoel zal ik nog vaak terugdenken aan de goede zeven jaren in uw midden doorgebracht. Ik hoop van harte dat U gauw een nieuwe dominee krijgt die zich in uw midden en in de Holtense gemeenschap zal thuis voelen. Blijft U als gemeente trouw aan de kerk en belijdenis. Moge de saamhorigheid blijven groeien en bloeien. Dat het U allen goed mag gaan. God zegene U! Aan de afscheidsavond werkten mee het Jongerenkoor „Perspec tief' o.l.v. de heer J.H. van Eng- brink, organist Pim Boog, Casper Schuppert (dwarsfluit) Tjallin Dor las (piano) Janneke Schuppert en Tanja van Zeijts (guitaar), Hetty Schuppert (blok- en altfluit) en Ri chard Verveda (drums). Na de af scheidsavond was er in het „Voor huis" gelegenheid om met een handdruk van de familie Pedde mors afscheid te nemen. Dominee: Heel erg fijn maar zes zevenhon derd op een avond, waarvan een groot aantal die extra goed gevoeld werden, is wel wat veel. J.W. WAT GEBEURT OP DE BORKELD, IN DE BÈUSEBERG, DIJKERHOEK OF ESPELO! Vorige week stond er op de voorpagina van het Hol tens Nieuwsblad een zeer verward verhaal van promi nente verschijningen metingen en volop geheimzin nigheid, waargenomen in de Holtense buurtschappen. Dit verhaal heeft vele vragen en natuurlijk gissingen opgeworpen. De meeste hiervan, waren die, dat het wel iets met de Prins carnaval verkiezing te maken zou hebben. Deze gissingen zijn inderdaad juist. Het ver warde verhaal moest in feite een stukje van de „cape" oplichtten, wie zaterdagavond om elf over elf in zaal Vosman als 14 de Prins van de Fienpreuvers gekozen wordt. Mocht deze hint u ook op andere gedachten brengen, wat uw Prinskeuze betreft, ga dan alsnog even naar speelgoed v.d. Maat of Foto ten Velde en vul daar voor 1 gulden een strookje in U maakt hiermee kans om 50 procent van de inleg te verdienen. De andere 50 procent gaat naar de Stichting Paardrijden voor ge handicapten. U kunt natuurlij kook zaterdag zelf naar zaal Vosman komen om te genieten van het elfde van de elfde bal, waar de 14de Prins van de Fienpreuvers „uit uw buurt" bekend zal worden gemaakt. Boven dien treedt om ongeveer negen uur de buikdanseres YONINA met haar oriëntaalse dansshow op. Kortom zaterdagavond a.s. volop sfeer en gezelligheid in zaal Vosman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1