r.G-A. Meijer tijdens opening ENKCO »roductiehal: "Voorbeeld peed ondernemersschap' Fotomiddag HOLTENS NIEUWSBLAD Dank u wel! lemeenteraadsvergadering BURGERLIJKE STAND Uit het politierapport HOLTENS NIEUWSBLAD OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 D.J Mondeel Verzetstr. 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 onnsmentsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 29 oktober 1981 - 33e jaargang - nr. 44 G A.Meijer opende officieel de inmiddels al geruime tijd gebruik zijnde nieuwe produktiehal bij ENKCO. De heer eijer in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Product- hap voor Vee en Vlees begon zijn taak met de onthulling in een buitenbord aan de gevel,met als opschrift ENKCO. et in zijn kielzog burgemeester Van Rappard en zijn ■ouw en een aantal genodigden waaronder de wethouders Dit in combinatie met een stukje eling om een leegte in de markt te unnen bepalen. ENCKO richtte ich in eerste instantie op de insti- utionele markt, maar verzette bij- ijds de bakens richting de klein- chaligheid. Een goede ontwikke- ng gezien het steeds schaarser 'orden van groot te exploiteren Naam Adres Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Adres: Woonplaats: l| Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half 1 jaar/per jaar J toog het gezelschap naar binnen, waar directeur van ENKCO de heer HJ. Meijer een aantal openingswoorden sprak en daarna het woord gaf aan zijn naamgenoot Ir. CA. Meijer, die snel opmerkte geen enkele associatie te hebben dan die via de „gelijknamigheid". Gelukwensen uiteraard in de richting van de ENKCO directie. „Eert goed voorbeeld van het voeren van ondernemersschap in deze tijd", aldus Ir. Meijer. breidingen en een eventueel ver huizen van ENKCO naar een an dere gemeente. Gelukkig kon dit worden voorkomen omdat men over voldoende uitbreidingsmoge lijkheden de beschikking kon krij gen. Dit betekende een uitbreiding van de werkgelegenheid ter plaat se. De gemeentelijke straat werd bij de verkoop betrokken (opzich een uniek gebeuren; en er was plaats voor één groot bedrijf. Een modem bedrijf, met een hoge graad van hygiëne", aldus burgemeester Van Rappard. „Met een steeds groeiend marktaandeel". Bij wijze van aan denken werd directeur Meijer'een straatbordje met het opschrift „Spoorstraat" (het verkochte stukje straatweg) aangeboden. „Met deze uitbreiding is Enkco aan een nieuwe mijlpaal in zijn ontwik keling gekomen", aldus de heer Van Rappard. keukens. Integendeel, men is naar stig op zoek naar andere schakels, met voorzieningen van andere structuur". Standaardisatie De Nederlandse ontwikkeling geeft volgens Ir. Meijer een duidelijke Erg veel belangstelling was er tij dens de officiële opening in de nieuwe produktiehal. Felicitaties over en weer van plaatselijke en regionale bedrijven en genodigden. Jinsdagavond 3 november a.s. komen de leden van de Holtense gemeen- eraad om half acht ten gemeentehuize in openbare vergadering bijeen er behandeling van de volgende agenda: Notulen van de vergadering van 21 september 1981. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. i. Voorstel tot aankoop van een strookje grond van de heer H. Jansen te Nieuw-Heeten t.b.v. het plaatsen van een transformatorruimte. Voorstel tot verkoop van: i. een bouwterrein aan de heer J.W. Jacobs, Beusebergerweg 10, alhier. een strook grond (insteekweg) aan Mültrans Holten b.v., alhier. 5. Voorstel tot verhuur van een gedeelte van het pand Kerkplein 3 aan mevr. H.J. Vincent-Krekel, alhier. S. Voorstel tot het opvullen en afwerken van de voormalige zandafgra- ving aan de Oude Hellendoomseweg. 7. Voorstel tot aankoop van een heater en uitvoering diverse werkzaam heden t.b.v. de timmermanswerkplaats/brandweergarage. Voorstel tot aankoop van een tuinbouwtractor t.b.v. onderhoud plant soenen. Voorstel inzake delegatie en bevoegdheden. 10. Voorstel tot afwijzing van subsidie aan de Stichting Opvang en Herstel van Alcoholici te Leusden. 11Voorstel tot vaststelling van de exploitatiekostenvergoeding voor het bijzonder kleuteronderwijs over 1980. 12. Voorstel tot vaststelling van de exploitatiekostenvergoeding voor het bijzonder lager onderwijs over 1980. 13. Voorstel tot aanleg van een sportveldje en afsluiten schoolterrein scholengemeenschap. 14. Beantwoording van ingekomen schriftelijke vragen. 15. Algemene beschouwingen met betrekking tot de gemeente- en be- drijfsbegrotingen 1982. tendens aan in de richting van standaardisering van vleesproduk- ten. „Standaardisatie van een pro- dukt heeft zeker geen verlies van verkoopaantrekkelijkheid met zich mee te brengen. Dan zal kwali teitsbewustzijn steeds een leidraad moeten zijn voor handhaving op die vleesmarkt. Ten aanzien van richtlijnen voor vers vlees op de buitenlandse markt zijn een aantal vernieuwingen op komst, welke het in de toekomst mogelijk maken soortgelijke kansen in het buiten land te hebben, dan nu op de natio nale markt het geval is. Na Ir. Meijer kreeg burgemeester Van Rappard het woord. Ook van zijn zijde in de eerste plaats gelukwen sen en een benadrukken van een nauwe lotverbondenheid als ge meente met het ENKCO bedrijf. „Twintig jaar dit bedrijf in Holten, waarbij verschillende malen de de gens werden gekruist. De laatste jaren door de op handen zijnde uit- Directeur Meijer merkte op dat al les zeker niet zonder de fantasti sche medewerking var: het perso neel zo gladjes zou zijn verlopen. „Met name de verhuizing vroeg een flink stuk inzet van iedereen. Dank ook aan heel veel andere medewer kers van de verschillende toelever ingsbedrijven. Dank ook aan T.N.O. die de lay-out voor zijn re kening heeft genomen onder lei ding van de heer v.d. Helm, free lance medewerker met een stuk bouwkundig inzicht, waar prima op gevaren kon worden", aldus de heer Meijer. De heer Heida, bedrijfs leider bood namens het personeel de dames Meijer en Kalfsterman een bloemetje aan en een complete fotoreportage van de bedrijfsver- nieuwingen aan de heren Meijer en Kalfsterman. Verder werd namens het personeel een schilderij voor stellende een slagerij, aangeboden. Over en weer werden nog meer ka- do's overhandigd en de talloze bloemstukken verraadden de enorme belangstelling tijdens deze opening. Het geheel werd afgesloten met een enorme barbecueparty, onder het genot van een drankje in de nieuwe hal, die zeker het aan schouwen waard was. Geboren: Dirk Léon zv C.J. Of- fringa en K.E. Werkman. Ondertrouwd: J.H. ten Kampe, oud 25 jaar, Holten en: A. Meerman, oud 24 jaar, Holten; G.J. Aalpoel, oud 25 jaar, Voorst en: J.G. Koop man, oud 22 jaar, Holten. Gehuwd: G.W. Hoekman, oud 20 jaar, Holten en: G.J. Groot Brons voort, oud 19 jaar, Bathmen; G.F. Lubbersen, oud 24 jaar, Holten en: J.G.H. Wegstapel, oud 22 jaar, Hol ten. Op 25 oktober werd de heer B.D.P. aangehouden. Hij bleek zonder rij bewijs én onder invloed van alcohol te rijden. Tegen hem werd proces verbaal opgemaakt. Twee perso- nen deden aangifte van diefstal van hun fiets. De tweewielers werden gestolen bij het Bejaardencentrum „Diessenplas" en bij café Maats. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur U ontvangt een fraaie yf/ff Parker-Jotter ballpoint als u een jf&tu/ nieuwe abonnee opgeeft. Ir. GA. Meijer, voorzitter van het herkenningsbord van de nieuwe produktschap voor vee en vlees ont- produktiehal. Rechts burgemeester hult onder het toeziend oog van Van Rappard en oud oprichter van ENKCO directeur HJ. Meijer het ENKCO de heer Kalfstermarf. 't Is herfst. De bladeren vallen van de bomen, paddestoelen schieten uit de grond, de eikels vallen van de eiken, kortom, het is weer prima fotografie-weer. Dat is de reden datj.s. de Schure aanstaande zondag een foto-middag organiseert. Dit onder leiding van een fotograaf uit Bathmen en één uit Holten. Het is de bedoeling om die middag het bos in te trekken en daar alles wat los en vast zit te fotografereri. Regent het, dan zorgen we dat binnen het een en ander klaar staat. Dus is het verstandig om ook een flitser mee te nemen. Verder moet er kamera en filmpjes mee gebracht worden; dit alles naar eigen keuze. De mogelijkheid bestaat dat de filmpjes later in de week door jezelf ontwikkeld en afgedrukt wordt. De aanvang is 14.00 twee) uur. Hebt u zin om samen met anderen en fototoestel het bos in te trekken, kom dan zondag 1 november om 14.00 naar j.s. de Schure. Tot dan. Geja Groot-Bronsvoort (19) en Gerrit Hoek- bonden koppel hadden een deel van een man (20) stapten woensdag 21 oktober letter- busje vergroot tot op een lengte van acht lijk en figuurlijk in het huwelijksbootje, meter en goedgekeurd door de plaatselijke Vrienden van het inmiddels in de echt ver- politie ging men „te water". 578 Flessen bloed konden we deze keer met de Rode Kruis ploeg uit Amsterdam meegeven naar Amsterdam. Fijn, dat dankzij U, ook deze bloedplasma-avond weer zo'n succes was. U was weer present in de Sporthal (een ruimte, waar we dolblij mee zijn, die ook door de ploeg uit A'dam om 't hardst geprezen wordt). Weet U, dat we met zo'n afname, als wij hier in Holten hebben, op de tweede plaats in Overijssel staan? Toch wel iets om trots op te zijn met elkaar! Trots zijn wij als Rode Kruis afdeling ook op onze trouwe E.H.B.O.-ers(sters) en andere vrijwilligers(sters), waar we ieder jaar een beroep op mogen doen. Niet alleen op de afname-avond zijn ze vanaf 6 uur present, ook bij het voorberei dende werk zijn zij onze trouwe hulp en toeverlaat 't Liep allemaal erg fijn, ook al was de keuring vooraf, (in Uw eigen belang) wat uitgebreider. Als 't bij de administratie even wat rustiger was, hadden we zo'n mooi uitzicht op het invullen van de formulieren, wat soms een film-opname waard was. Heel wat mensen hebben op deze avond weer eens wat bijgepraat en nieuwe afspraken gemaakt, zodat zelfs een bloedplasma-avond een sociale functie heeft. Al met al een heel fijn resultaat. Wat ons betreft en hopelijk ook U trouwe en voor 't eerst opgekomen donors, helpers en helpsters graag tot volgend jaar in de Sporthal! Namens het Rode Kruis afdeling Holten Mevr. C.H. van Iperen-Esseboom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1