Laatste oproep Rode Kruis HOLTENS NIEUWSBLAD Geachte dorpsgenoten JEUGDDIENST IN HERVORMDE KERK Wie wordt nieuwe prins van Keunedarp? BURGERLIJKE STAND H0LTENS NIEUWSBLAD AKTIE ZON IN DE SCHOORSTEEN ~j NED. BOND PLATTELANDSVROUWEN Teneinde dit onderwijs toch op het gewenste peil te houden moet de gemeente te kort uit eigen midde len bijpassen. Per leerling zijn deze tekorten intussen opgelopen van f. 71.12 in 1919 naar f. 329.01 voor 1982. Dit probleem speelt niet al leen in Holten maar is duidelijk een landelijke tendens en de vraag is hoelang en in hoeverre gemeente kunnen doorgaan met het bijpas sen in die tekorten. In hun nota van aanbieding bij de PvdA organiseert poiiïieke speiavond Maandagavond 26 oktober a.s. or ganiseert de afd. Holten van de PVDA een konüaktavond in hotel f Vosman, Aanvang 20.00 uur. Voor deze avond heeft voorzitter D. J. Mondeel een politiek spel bedacht, waarbij alle aanwezigen volop zul len worden ingeschakeld. In dit spel worden belangrijke wereld vraagstukken aan de orde gesteld, zoals energie, vrede en veiligheid, werkgelegenheid, ontwikkelings samenwerking etc. Het geheel is zodanig opgezet dat de deelnemers genoemde vraagstukken tot en met de politieke beleidsvorming op speelse wijze meemaken en zelf doorleven. Het geheel zal worden begeleid door de heer J. Dijkstra uit Raai te, PVDA-fraktievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijs sel. begroting 1982 signaleren B en W een „zorgelijke situatie" waarop de gemeente weinig meer invloed kan uitoefenen dan het uiterst kritisch bezien van het uitgavenpatroon. Wegens daling van het aantal leer lingen zal aan de o.l. Kolscholl per 1 augustus 1982 één leerkracht ont slagen moeten worden. Ditzelfde geldt eveneens voor de twee bij zondere lagere scholen Met een leerlingenaantal van in totaal 1450 in het schooljaar 1981/1982 heeft de scholengemeen schap naar verwachting het „hoog ste punt" bereikt. Vanaf 1985 tot 1995 zal ook hier het leerlingenaan tal weer gaan dalen met omstreeks 30%. De accommodatie van de scholengemeenschap blijkt nog steeds te klein voor het huisvesten van alle leerlingen als gevolg waar van (weer) gebruik gemaakt moet worden van enkele lokalen van de bijzondere lagere school „De Scha kel" en het instruktielokaal in de sporthal. Bovendien is er een nij- Geboren: Henrieke Danielle dv E van Dijk en J Aanstoot; Wouter Marinus Jacobus zv C Kloosterman en G Verhulst; Willem Nicolaas zv G.W. Wfjlhuizen en J van Bostelen (geb. te Deven ter). Ondertrouwd: G.D.P. Goossen, oud 24 jaar, Heilendoom en: H.J.. Stoffer, oud 22 jaar, Holten. Gehuwd: H.A.H. Buitenhuis, oud 30 jaar, Apeldoorn en: H.A. Stege- man, oud 22 jaar, Holten; B.J. Krikkink, oud 23 jaar, Holten en: H.W. Kappert, oud 22 jaar, Hol ten. pend tekort aan vaklokalen. Thans zijn plannen in ontwikkeling voor het (opnieuw) plaatsen van enkele noodlokalen welke bij aanvang van het schooljaar 1982/1983 gereed moeten zijn. Ten aanzien van het studie-boekenfonds denken B en W deze, samen met schoolfonds, on der te brengen in een Stichting waarin o.m. alle ouders en de schoolleding zijn vertegenwoor digd. Wat de dagmavo voor volwassenen betreft is de belangstelling voor het kursusjaar 1981/1982 zeer groot ge bleken. Voor het vak textiele werk vormen hebben zich meer dan 40 kursisten aangemeld en er is ook voldoende deelname voor de vak ken Nederlands, Engels, Frans en Duits. Zondag 25 oktober is er geen Jon- gerendienst. Jullie worden opge roepen naar de Jeugddienst te gaan, die in de Ned. Herv. Kerk om kwart over tien gehouden wordt, Ds. Ekker is de voorganger. De volgende Jongerendienst is op 8 november a.s. 10 uur in Irene Voor a.s. zondag dus hartelijk wel kom in de Jeugddienst. Maandag 26 oktober a.s. Jaarlijkse bloedplasma-avond van 18.30-21.3» uur in de Sporthal ,,'t Mossink" Voor het afstaan van een halve liter bloed hoeft U niet eerst medisch te worden gekeurd. Op voorschrift van het Minis terie van Volksgezondheid krijgt U op de avond zelf een vragenlijst in te vullen en wordt aan de hand van een vingerprik het HB. gehalte in Uw bloed bepaald. Dit alles ter bescherming van Uzelf. Bent u gezond en tussen de 18 en 65 jaar, mogen we dan ook dit j aar weer op U rekenen? Ook zonder oproepkaart bent u van harte welkom tussen de hierboven aangegeven tijden. Uw beloning? Een lekkere kop koffie en het gevoel, dat U iets wezenlijks gedaan hebt voor een medemens in deze vaak kille, harde samenleving. Namens het bestuur van het Ned. Rode Kruis, afdeling Holten, C.H. van Ieperen-Esseboom Schoutenstraat 50, Holten. Tel. 2126 Steeds weer blijkt er onvoldoende bekendheid te zijn met het oproepen bij ongevallen van de ambulanceauto. In het verleden is het meerdere malen gebeurd dat er door medeburgers om hulp werd gebeld naar E.H.B.O.'ers, garage's Aanstoot of Müller, uiteraard geheel ter goede trouw. Nu er sinds kort een centrale meldings- post (C.P.A.) is gevestigd in Deventer en onze Ambulancedienst onder dit district valt, Zijn wij verplicht alle meldingen via onze plaatselijke artsen te laten uitvoeren. Naar doorgave van een melding, door artsen aan C.P.A., roept deze de ambulancedienst op en machtigt bovendien onze „Stichting", de kosten hieraan verbonden, bij Ziekenfondsen of verzekeringen te declareren. Door deze regeling is tevens bekend welke ambulanceauto's in het rayon Deventer bezet of niet bezet zijn. Hierdoor is het eveneens mogelijk om van een snelle hulpverlening verzekerd te zijn of als de ambulance auto van Holten onderweg is, via andere meldingsposten, o.a. Almelo of Hengelo een ambulancedienst uit een naburige gemeente in te schakelen. Het is dus van het grootste belang dat de hulp wordt ingeroepen via de artsen in Holten. Stichting Zieken en Amb. Vervoer. Holten en omstreken. Het bestuur. P.S. In een uiterst zeer urgent geval, kan het alarmnummer rechtstreeks worden gebeld. Mw F. van der Wijk-Oomkens kon op woensdag 14 oktober 7 nieuwe leden welkom heten. Na de mede- lingen en het voorlezen van de notulen door Mw r. Veltkamp- Lievestro kregen de heren P.H. Cammeraat en J. Groenewegen het woord. Zij vertelden over de wis selwerking tussen gezinschool en maatschappij. De heer Drs. P. Bakker kon wegens ziekte niet aanwezig zijn De heer P. Cammeraat begon met het schelsen van de situatie zoals die vroeger was. „Allemaal aparte scholen met een aparte leiding. De afkomst van het kind speelde toen een grote rol, een kind uit een „ge woon" arbeidsmilieu kwam niet zo gauw op het gymnasium". Geluk kig wordt er tegenwoordig naar de leercapaciteiten gekeken. Kinde ren worden nu in de zesde klas van de lagere school getest. De heer J. Groenewegen vertelde dat in 1921 de eerste Lagere Landbouwschool Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur werd opgericht in Friesland. De landbouwscholen worden ook wel groene scholen genoemd. Tegen woordig gaan ook meisjes naar de Lagere Agrarische scholen". Wat ook erg belangrijk is is het kontakt met de ouders.De klasseleraar gaat ook op het bedrijf van de leerlingen thuis kijken om zodoende een beter inzicht te krijgen over hetgeen in de klas besproken wordt. Tegenwoordig kunnen de leerlin gen met een L.B.O.-diploma in de 4e klas van de MAVO komen. Na de pauze was er gelegenhied tot het stellen van vragen. Ook de middenschool kwam hier ter spra ke. De presidente bedankte de heren heel hartelijk voor hetgeen zij ons verteld hadden en bood hen een geschenkenbon aan. De volgende avond is een gourmet-avond en wordt gehouden op 17 november a.s. Ned. Bond Plattel, vrouwen afd. Holten. Reeds vele jaren organiseert de nationale vereniging De Zonne bloem de bekende Sint Nicolaasaktie: Zon in de schoorsteen. Zij wordt daarbij geholpen door KRO-radio en televisie. Ook dit jaar vindt deze aktie plaats en men verwacht zeer grote deelname. Vorig jaar waren er meer dan 80.000 Nederlanders die voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende bejaarde medeburger een pakje maakten. Het gaat niet om dure kadoos, doch om een pakketje, als het even kan met versjes of een leuk briefje. Als men een kort briefje schrijft naar De Zonnebloem, dan ontvangt men na 15 november naam en adres van een zieke of gehandicapte op een zogenaamd adresformulier. Hierop bevinden zich tevens enkele gegevens over degene voor wie u het pakje gaat maken. Dat is om te voorkomen, dat men dingen stuurt waar de ontvanger niets aan heeft. Bijvoorbeeld als er staat: „Ziet slecht", dan weet de gever, dat men beter geen lectuur kan zenden. Er zijn elf provinciale posten. Als men nu schrijft (graag postzegel van 65 cent insluiten voor toezending adres-formulier) naar de post van de provincie waarin men woont, dan ontvangt men tijdig de gegevens. Het pakje kan dan t.z.t. verzonden of - als de zieke/gehandicapte in de buurt woont - gebracht worden. De centrale post: Overijssel: De Zonnebloem, postbus 500,7440 AM Nijverdal. Aanstaande zondagmorgen wordt er in de Hervormde Kerk weer een Jeugdienst gehouden, voorbereid door een groep jongeren. Als thema is gekozen: „Wat?! Ga jij naar de kerk??!" De nieuwe Holtense pre dikant, Ds. Ekker zal preken en medewerking wordt verleend door een Gospelzangeres. Deze dienst voor jong en oud begint niet om 8.30 uur maar om 10.15 uur op zon dag 25 oktober. VERKOOP LANDHUIS MET GROND Ten overstaan van notaris A.J. Westmaas te Markelo had in zaal „Vosman" krachtens art. 1223 BW de verkoop plaats van het landhuis in boerderijstijl aan de voet van de Holterberg, Helhuizerweg 18, met bijgebouwen, erf en land groot to taal 3.34.10 hectare. Het geheeldat op dinsdag 6 oktober voor f 305.000 werd „gemijnd" door de heer J.F ter Doest te Holten, werd voor f334.000 gekocht door de heer B.J. Koedijk, Oranjestraat 43 te Rijs- sen, die er zelf zal gaan wonen. I0LTENS Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2736 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 D J. Mondeel Verzetstr. 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 22 oktober 1981 - 33e jaargang - nr. 43 Gebruik deze U ontvangt een fraaie alsueen. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: Woonplaats: I Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevrjj RaaUerweg huize „de Berg" gebouwd in 1909, Adres: I links ivoning of tuinhuis van de burgemeester, eerder w niaats Ui ^ewoon^ 4oor Sprenkelink, later door Willem Koopman oonp aa VI de schilder. Achter de woning bevond zich een eigen Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V waterleidinghuisje. jaar/per jaar. JRl Midden op de foto Huize „de Berg" In 1953 geheel afgebrand maar later herbouwd op nagenoeg dezelfde plaats, door de familie ten Bos. Het koetshuis ten noorden van de Sparreiveg dateert eveneens uit 1909. Dit koetshuis is inmiddels omgetoverd tot woonhuis. Deze foto is opnieuw afkomstig uit het archief van de heer J. Smale en van hem de vraag of iemand misschien nog in het bezit is van hei boekje „Holten omstreeks 100 jaar", uitgeven door G.J. Goldstein in de dertiger jaren. De Rijksvergoeding voor het kleuter- en lager onderwijs is al jarenlang ontoereikend om de kosten van dat onderwijs te kunnen dekken. Het gevolg hiervan is dat de gemeente jaarlijks een steeds groter bedrag uit de algemene middelen moet aanwenden om die tekorten aan te vullen. Voor het jaar 1982 moet de gemeente zelfs met een lagere Rijksvergoeding zien rond te komen dan in 1981 het geval was en dat terwijl met name de energiekosten sterk blijven stijgen. Wanneer men daarnaast bedenkt dat het leerlinge naantal de laatste jaren steeds verder is gedaald dan wordt duidelijk dat van de Rijksvergoeding steeds meer geld gaat zitten in de huisvestigingskosten, waardoor steeds minder over blijft voor het eigenlijke onderwijs. Mistery-man Mans uut Hoolt'n, zoals hij de komende maanden vaker te zien zal zijn. Donderdag 15 oktober ging het om het uitdelen van taarten en geschenkbon nen, vanavond 22 oktober zal hij een kleine vijftig winkelende Holtenaren gelukkig maken met opnieuw bloemen en waardebonnen. In de Sint-Nicolaasperiode zal hij speculaaspoppen uitdelen en ook bij de intocht van de Goed Heiligman zaterdag 21 november, op het station in Holten zal Mans niet ontbreken. Doelstelling van de opluistering door Mans uut Hoolt'en op de koopavonden is het stimuleren en promoten van deze wekelijkse donderdagavond. De inzet in april bleek gunstig, maar gedurende een tussenliggende periode leek de kooplust op donderdagavond iets af te nemen. De laatste avond voor de maand oktober, de 29-ste zal mistery-man Mans nog éénmaal taarten en waarde bonnen uitdelen. Deze vraag houdt vele Holtenaren nu al weer bezig. In voorgaande jaren werden er onderling diverse weddenschappen afgesloten om alle Holtena ren nu de gelegenheid te geven de nieuwe prins te raden hébben „de Fienpreuvers" voor het nieuwe seizoen een primeur. Voor slechts f. 1.- kunt U de nieuwe prins raden en meedingen naar 50% van de opbrengst. Om in te spelen op het jaar van de gehandicapten, lijkt het „de Fienpreuvers" een goed idee om de andere 50% van de opbrengst ten goede te laten komen aan „de Stichting paardrijden voor gehandicap ten". Hoe kunf U meedoen? Heel simpel Op diverse plaatsen bij onze middenstand, de sporthalen Meermanskamp staan bussen waar U uw stem kunt inleveren. De uitslag? Die hoort U op zaterdag 14 november om 23.11 uur op de traditionele „elfde van de elfde" in zaal Vosman, waar dan de nieuwe prins bekend zal worden worden gemaakt. Dus Keunedarpers doe mee en raadt de nieuwe prins en steun tevens dit goede doel. Tot zaterdag 14 november 20.11 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1