j \JI |gg B mm Jl |i II V V JÊ19 EUGDONDERNEMING „DE SPLINTER B.V.' MODELS EEN OFFICIEEL FEIT Franse avond in JS „de Solinre" QLTENS NIEUWSBLAD smpQ CHES3 BALLET Beiaarden llessen nlas aan W: "Geef ons tiveetdl wachthuisjesT Start signaal RODE KRUIS NIEUWS DONDERDAG 8 OKTOBER \DAG VAN HET BROOD" I tgÉyppiÈ HOLTENS NIEUWSBLAD ^2^^h*W I Breemes. De heer Bakker rector van de scholengemeenschap verge- leek de oprichting van jeugdon- dememing „de Splinter" met de geboorte van een baby, en benad rukte de goede samenwerking tus- Zaterdagavond 10 oktober is er weer een Schure-eetavond. De Schurebus staat klaar richting Frankrijk. Om u vast in de sfeer te brengen hebben wij de Schure om gebouwd in een Louis XV sphere, wordt verwelkomt door onze reis leider. Deze zal u kennis laten ma ken met enkele specialiteiten uit Frankrijk, waaronder diverse kaassoorten, knapperige crois sants en natuurlijk niet te vergeten het ovenverse stokbrood. Om dit alles weg te spoelen hebben wij voor deze avond een heerlijk Frans wijntje aangeschaft, die uit het vat zal worden getapt. De kussens zijn opgeklopt. Dus kunt u heerlijk weggezakt genieten van... „du vin, du pain et du boursin". Deze avond is natuurlijk niet compleet zonder Franse muziek. En ook hier hebben onze attente vrijwilligers voor ge zorgd. L'Entree est gratuit; au revoir dans J.S. de Schure. sen de 47 leerlingen, hetgastbedrijf Nijhuis en Junior Kamer. „Tradi tiegetrouw wordt bij een dergeiyk feesteiyk gebeuren iets aangebo den en ik wil dit doen in de vorm van een Krentewegge". Janneke Kloosterboer, voorzitter van de di rectie kondigde daarop notaris Gambon aan die zorg droeg voor het passeren van de akte en het voorlezen van de notulen welke daarna door alle leerlingen onder- Op donderdag 15 okt. a.s. start er een nieuwe balletcursus voor „Dames-beginners". De lessen worden gegeven door de balletpe dagoge Ine van der Wal. De lessen worden gehouden op donderdagavond van 21.00-22.00 uur in de gymzaal aan de Vrijheids laan. U kunt rustig eerst komen ldjken of één les meedoen voordat u beslist. Opgeven kunt u zich by de stich ting voor Sociaal Cultureel Werk (Het Paalhuus). Beusebergerweg 27, Holten. Tel. 05483-27 55. tekend moesten worden. De heer Hendriks van de Kamer van Koop handel meldde dat de statuten wa ren gedeponeerd. Directielid van „de Splinter", Marco Houten bood de eerste twee aandelen aan de initiatiefnemers van het project de leraren Willemsen en Meendering aan en vroeg of beide exemplaren opgehangen mochten worden in de economielokalen, als aandenken. Het waren de eerste van de 750 verkochte aandelen van 5 gulden per stuk. Janneke Kloosterboer gaf te kennen de publiciteit in de op richtingsfase als positief te ervaren. Tijdens de „openingsmiddag" wer den verschillende gelukstele grammen aangedragen onder an dere van de oudercommissie en van een aandeelhouder. „We kunnen terugzien op een hartverwarmende start", aldus de heer Bakker. BEJAARDENSOCIËTEIT Op dinsdag 13 oktober a.s. 's middags om half drie, gaat in gebouw Irene de bejaar densociëteit weer van start. Komt u allemaal; het wordt beslist gezellig! D 7 T\7 7 -,;V- Advertentie-adviseur W. FBEDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.C0 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Het had al heel wat voeten in de aarde voordat gemeente en v.d. Loef B.V. overeenstemming konden vinden betreffende een verlicht her kenningsteken aan het pand van Holtens Nieuwsblad. De tijd verstreek en overwogen werd dan maar vooruitlopend op het origi neel een raambiljet te ontwikkelen om zodoende de Holtense burgers te attenderen op het nieuwe redactieadres. Dit laatste bleek overbo dig toen plotsklaps maandagmiddag een toeleveringsbedrijf uit Utrecht de lichtbak kwam plaatsen, maar helaas.wegens misver standen alom in de verkeerde kleurencombinatie. Besloten werd het geheel toch te plaatsen, in afwachting van opnieuw.het origineel, uitgevoerd in zwarte letters op een wit front en niet andersom, zoals nuhet geval. Ook de rode beginletters zijn een foutieve weergave. Nog even geduld en dan zal de voorgevel gesierd zijn met de juiste lichtbak, passend bij Holtens Nieuwsblad (als dan de plaats maar goed is). 40ITENS NIEUWSBLAD II BBS WaKsBM Hal HkBB HB VB mm BIB HBBB WÊÊ vmfiMmr iBBi BB BB Advertenties. Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 onnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holte Nieuwsblad" Donderdag 8 oktober 1981 - 33e jaargang - nr. 41 dat het moedig is in deze tyd een onderneming op te starten. „Waak zaamheid en zelfkritiek zyn twee goede afgeleiden van een „splin ter". Een recent marktonderzoek gaf aan dat het wyngebruik in Ne derland aan het toenemen is, dus de keuze van het te maken artikel ïykt goed afgestemd op de mark tontwikkeling", aldus de heer ugdondememing „De Splinter kreeg de laatste dagen voor de iciêle start (woensdag 30 sep- nber) niet alleen regionale, maar k landelyke belangstelling via rschillende media. Volkskrant Telegraaf besteedden aandacht n dit project en op de avond van 30ste september was de groep •rlingen te zien tijdens het Jeugd- umaal van de NOS. Belangstel- |g dus volop voor de 47 leerlingen (n de Scholengemeenschap (25 pgens en 22 meisjes), allemaal |fde klas Atheneum leerlingen et het vak economische weten happen in hun pakket, die de jmende zes maanden een zo ge- buw mogeUjke nabootsing van !n ondememingsgebeuren, zoals it in het dageiyks leven plaats- ndt moeten gaan weergeven. Een jet geringe opdracht in deze tyd. por gastbediijf Nyhuis, een toele- iringsbedryf, die hoofdzakelyk iior de woningbouw werkt, is het ïn leuke ervaring, hoe tameiyk [itisch ingestelde jongeren den- en over „het bedryfsleven". urgemeester van Rappard gaf (oensdag de dertigste dat start- jgnaal en onthulde het eerste lant en klare produkt, een honin- (•aatvormig wijnrek. Dit is het ar- pcel waarmee jeugdondememing tie Splinter" de komende periode mee „op pad zal gaan". De heer van Rappard gaf aan dit project een positieve bydrage te vinden voor leerlingen by hun doorstroming naar de maatschappy van morgen. „De naam de Splinter", zou een tweeledige positieve betekenis kunnen hebben. In eerste plaats is een splinter een meestal lastig te verwy deren puntig afgespleten houtje, dit zou misschien de duur zaamheid van de onderneming kunnen waarborgen? Ten tweede is het nuttig een splinter te zien als onderdeel van een balk". (De splin ter zien in een anders oog en niet de balk in zyn eigen, met andere woorden: Pas op de kleine gebre ken in anderen op te merken en daardoor de eigen soms grove fou ten over het hoofd te zien). „Met deze konstante waakzaamheid ten opzichte van de jeugdondememing is al een goede basis gelegd". Bur gemeester van Rappard bood de leerlingen een stukje geperst spaanplaat aan, om daarop het eerste verdiende briefje van hon derd te kunnen bevestigen. De heer Beemes van de firma Nyhuis wen ste directie en medewerkers van „de Splinter" geluk en merkte op Zo trachtte men in de loop der eeuwen steeds op allerlei manieren patiënten met bloed te genezen, maar helaas met erg weinig succes doordat men nog onvoldoende iDag van het brood" betekent in jfolten onder andere het uitdelen ïoor bakker Nijkamp van 350 tot 100 bruine broodjes met rozijnen, ïogenaamde waddenbroodjes, om fIer de kleuter- en peuterscholen en verblijven in Holten. Dit uitdelen gebeurde Vanmorgen omstreeks 9.00 uur. Door de verschillende leer krachten werd ingehaakt op het thema brood als onderdeel van een boede maaltijd. Middels klassege- spreklcen werd de aandacht geves tigd op de verschillende in de han del zijnde broodsoorten, weer inhar U ontvangt een fraaie alsueen Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Deze keer eens geen aanslag op Uw portemonnaie, maar alleen het verzoek van het Rode Kruis iets van Uw bloed af te staan: voor U een kleine moeite maar voor Uw zieke medemens van grote betekenis. Reeds in de oudheid kende men aan bloed grote kracht toe en probeerde men al op allerlei manieren patiënten met bloed te genezen, o.a. door het laten drinken van bloed en door het op een of andere manier overbrengen van dierlijk bloed op patiën ten. Ook liet men patiënten in bloed baden, in de hoop dat dit genezing zou brengen. kennis had omtrent de eigen schappen van menseiyk bloed. Thans is de wetenschap op dit ge bied enorm uitgebreid en is een bloedtransfusie een normale zaak geworden, waaraan elk jaar dui zenden patiënten hun leven heb ben te danken. In ons land heeft het Rode Kruis een belangryke taak gekregen by de werving van vrijwillige donors en zo zyn er over het hele land verspreid ongeveer 300.000 donors die regelmatig bloed afstaan. En denkt U nu niet dat dit wel voldoende is en dat U dus niet behoeft mee te doen, want juist door de toenemende kennis kan met bloed steeds meer worden ge daan en kunnen steeds meer men sen met bloed of met daaruit be reide geneesmiddelen worden ge holpen. (by grote operaties, ver keersongevallen, allerlei bloed ziekten etc.) Indien u zelf gezond bent, is het dan niet voor de hand liggend dat U Uw dankbaarheid toont door één- of tweemaal per jaar iets van Uw bloed af te staan? Iedere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar, die niet als „vaste" donor by een bloed transfusiedienst of bloedbank is ingeschreven en die in het afgelo penjaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die niet onder regelmatige behande ling van een arts is, kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoe veelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid wordt binnen enkele weken weer in het lichaam aange maakt. Binnenkort organiseert het Rode kruis een bloedafname-avond en doet een beroep op alle gezonde volwassenen een halve liter bloed af te staan. Geeft u zich hiervoor op by het Rode Kruis t.a.v. C.H. v. Iperen- Esselboom, Schoutenstraat 50, 7451 AT Holten tel. 2126. U redt misschien een mens! kend op de foldergezond eten", die door de „tandartsjvffrouw" onder de aandacht wordt gebracht. Bakker Nijkamp geeft aan dat door het hard teruglopen van de brood verkoop de afgelopen jaren, het brood meer in de belangstelling zou moeten komen te staan. ,f)e dag van het brood", biedt hiertoe een uitgele zen mogelijkheid", aldus de heer Nijkamp. De heer Nijkamp betreurt het overigens dat in Holten niet gezamenlijk op deze dag ingehaakt kan worden. Misschien een sugges tie voor volgend jaar? Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. t „Als binnenkort de herfst en winterse buien komen zijn er bij de bushaltes nabij „Diessenplas" voor wachtende passagiers geen „abri's" om hen enige beschutting te geven tegen de wind en regen. Dit grote ongemak zou met een tweetal wachtgelegenheden kunnen worden ondervangen. U zou daarmee vele ouderen en bewoners uit de Haar een groot genoegen doen". Met dit schrijven heeft de bewonerskommissie van het bejaardencentrum Diessenplas zich gericht tot de direktie van de O AD van welk verzoek een afschrift werd gezonden naar de leden van de Holtense gemeenteraad en de politie. In hetzelfde schrijven uiten de b.w.c. tevens hun dankbaarheid voor het feit dat voor het tehuis een tweetal bushaltes werd verkregen. De Joncheerelaan 50 7441 HH Nijverdal Telefoon05486 -13567 Spinnerstraat 12 7481 KJ n 01.f - Haaksbergen Telefoon:05427-1232 BOUW&WOOnSliOW

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1