i WAT EEN FEEST BIJ DRAAIJER! K m DRAAIJER 8 OKTOBER1981. DAG VAN HET BROOD. TEST UW BROODKENNIS EN WIN EEN WITTEBROODSWEEK. NIJKAMP RADIO -TV VIPE0 SERVICE 40-JARIG BESTAAN VAN ONZE ZAAK 10-JARIG BESTAAN VAN ONZE 0RGELSCH00L Waddenbrood in vele variaties IN Waarom zo'n uitkering? Wie kunnen er nu aanvragen? Hoeveel bedraagt de uitkering? Hoe moet u de uitkering aanvragen? Wanneer krijgt u de uitkering? V V ll Mengunie Holten b.v ZONDAG discobal café „De Wippert" DAG VAN HET BROOD EN DAT VIEREN WIJ!! FEEST VOOR U EEN MAAND LANG GRATIS LES WAARDEBON Ttohiurlük deeltovne 20ük in radio-"t v en video ook meelndefeesfweugde. Dus ook hier ontvonqV U bij elke besteedde Is.- WfW£$0Ht1EM. hiiiiiiiuiutumivu&i miJiimmmx DRAAIJER'S ORGELSTUDIO HUISHOUDELIJKE ART. ORGELSTUDIO HOLTENS NIEUWSBLAD - 1 OKTOBER 1981 - PAG. 7 Eenmalige uitkering voor mensen met de laagste inkomens :e ND Door de economische omstandigheden kon de koop kracht dit jaar niet gehandhaafd blijven. Besloten is echter om ten behoeve van de koopkracht aan mensen die niet meer dan een minimuminkomen hebben eenmalig een extra uitkering te geven. Tot 1 november kunnen de gezinnen van twee of meer personen hun aanvraag indienen. Daarna zal er voor de alleenstaanden met een eigen huishouding gelegenheid zijn de uit kering aan te vragen. U zult dat later in de krant kunnen lezen. Kort gezegd zijn dat de gezinnen van twee of meer personen die samen één huishouding vormen en niet meer dan één minimuminkomen in de vorm van loon of een uitkering hebben. Dat betekent dat u de uitkering kunt krijgen: 1als u getrouwd bent, met of zonder kinderen; 2. als u ongetrouwd bent met één of meer kinderen; 3. als u ongetrouwd samenwoont en een bijstands uitkering voor een echtpaar ontvangt. (Indien u ongetrouwd samenwoont en geen bijstands uitkering voor een echtpaar ontvangt dan kunt u na 1 november aanvragen). U hebt als gehuwde recht op de volle uitkering indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan ca. f 325,- per week of ca. f 1.405,- per maand (voor degenen met een WWV-uitkering: f 343,- per week of f 1.487,- per maand). Voor alleenstaanden met één of meer kinderen zijn deze bedragen ca. f 295,- per week of ca. f 1.270,- per maand (f 309,- per week of f 1.339,- per maand voor degenen met een WWV-uitkering). Voor alleenstaanden zonder kinderen zullen - na 1 november - lagere bedragen worden vastgesteld. Is uw inkomen iets hoger dan ontvangt u een deel van de uitkering. Tot uw gezinsinkomen wordt gerekend: loon, uitkering, pensioen, rente, alimentatie,bijver diensten e.d., maar niet dé kinderbijslag en de vakantie-uitkering. Door u zelf betaalde premie voor bijv. bejaardenziekenfonds wordt van uw inkomsten afgetrokken. Indien u geen (aanvul lende) bijstandsuitkering ontvangt moet uw inkomen voor tenminste éénderde deel uit loon of uitkering bestaan. Indien uw inkomen niet hoger is dan hierboven vermeld dan is de uitkering: - voor gezinnen van twee personen f 250,-; - voor gezinnen van drie personen f 350,-; - voor gezinnen van vier of meer personen f 450,-. Voor alleenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag van f 150,- gelden. Als uw inkomen iets hoger is, bijvoorbeeld f 10,- per maand, dan wordt 12 x f 10,- van de uitkering afgetrokken. Een gezin van drie personen ontvangt in dat geval f 350,- min f 120,-, dat is dus f 230,-. Bedragen lager dan f 50,- worden niet uitgekeerd. Op het postkantoor kunt u het aanvraagformulier krijgen. Indien u thans moet aanvragen, zorgt u er dan wel voor dat u uw aanvraag uiterlijk 31 oktober indient. Anders vervalt uw aanspraak op de uitkering. Bij uw aanvraag dient u een loonstrookje, specificatie of een ander bewijs van uw loon of uitkering mee te sturen. Bewaar deze alvast of vraag ernaar bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. De bedoeling is dat u het geld nog dit jaar op uw giro of bankrekening krijgt. En anders per post cheque. Alleen als uw aanvraag aanleiding tot vragen geeft, kan het zijn dat er later uitbetaald wordt. Wilt u meer weten? Haal dan een folder op het postkantoor. Daarin vindt u alle gegevens bij elkaar. Bent u niet in staat om naar een postkantoor te gaan, bel dan 0017, de Klantenservice van de P.T.T. Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij de "Stichting Welzijn Buitenlanders". Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VOOR TUIN EN DIER VOOR UW VIS-PLEZIER VOOR GOEDE GEREEDSCHAPPEN VOOR LADDERS EN TRAPPEN VOOR NOG VEEL, VEEL MEER GAAT U TELKENS WEER NAAR: Tuinarlikelen - dierenvoeders li Zwartepad Holten-Tel. 29 77 in Aanvang: 14.00 uur PVV*© Een "wittebroodsweek", ter waarde van f2.500- op een plekje dat u zelf uitkiest. Zeven heerlijke dagen, te winnen in de feestelijke wedstrijd ter gelegenheid van de "Dag van het Brood". Vraag in de winkel de wedstrijdkaart. In de maand oktober bestaat onze zaak in huishoudelijke- en kado-artikelen 40 jaar De gehele maand oktober ontvangt u bij elke f 5.- die u bij ons besteedt gratis een Dubbel feest, want onze orgelschool bestaat 10 jaar, daarom krijgt elke leerling, die zich in de maand oktober opgeeft voor orgelles Deze kunt u weer besteden in één van onze zaken Waardebonnen voor deze JUBILEUMAKTIE kunt u inleveren tot 30 april 1982 kvoor bi] een i, mag jë dat wil- ikkundig Vanaf heden bakt het Dijkerhoekseweg 2 - Tel. 1301 Dorpsstraat 16 - Tel. 3703 [verhuur van video-films (o.a. James Bom Radio - TV - Video-Service G. J. DRAAYER Rcngerawog 3 Laren Showroom Hollerwcg 3 uil lllll ORGELSPELEN! Een muzikale ontspanning voor jong en oud Ook u kunt leren spelen op een orgel van OPENINGS TIJDEN Natuurlijk ontvangt u ook GRATIS WAARDEBONNEN BIJ AANKOOP VAN EEN ORGEL! Huishoudelijke artikelen maandag t.m. zaterdag 8.00-18.00 uur 's woensdagsmiddags gesloten vrijdags koopavond, zaterdags tot 16.00 uur Radio- en TV-zaak: maandag t.m. zaterdag van 13.30-18.00 uur. Vrijdags koopavond woensdags gesloten, zaterdag gehele dag open tot 16.00 uur. HOLTERWEG - LAREN - TEL. 1252

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 7