w holten VERONTWAARDIGD OLM BESTUUR Bekroning en lesltiit van actie voor zwart Zuid-Afrika Open das; op kasteel Het Nijenhuis Verzoek van bejaarden WINNENDE WOLMUTS HOLTENS NIEUWSBLAD eptember erfstmaand A.J.K. Holten HOLTENS NIEUWSBLAD VEILING HOLTEN HET LANDHUIS UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN B. EN W. D.D. 22 SEPT. 1981 COMMISSIE WOONRUIMTEZAKEN SP0RTC0MMISSIE OKTOBER 1981 PAG. 5 krijgen vaak hun zin: itember brengt dikivijls mooie nazomer. Tocli uit de temperatuur re- Imatig: de lengte van dag nacht naderen elkaar eds meer; vandaar de de naam voor september: \nmaand. anten en dieren treffen uatregelen voor de ko ude winter. De kogingin- n van hommels en wespen zken nu al hun winterver- ijf op. De wortels van de zetten van twee jarige anten verkorten zich mrdoor zij het rozet ivat sper in de grond trekken, p de bladeren van de els n we nog jonge elzehaan- js; zij eten zich nog eens vol m zij in winterrust gaan. tuinen neemt het aantal imma-uiltjes of pistooltjes, mal op bloeiende tabak, iunia, afrikaan en dahlia rk toe; wie goed oplet erkt dat zij zich in zuid- ijke richting verplaatsen, sommige jaren zien we it ook van distelvlinders, graag op bloeiende iddleia's en buiten op ko- 'nginnekruid zitten. Op reklauw let u eens op de lauw" van de beer in de nichten engelwortel zitten ]el zweefvliegen. Witte en wiekte doverietel, hond- ong, slangekruid, dotter- oem en echte koekoeks- oem bloeien vaak voor de veede keer; dat zelfde geldt )or de teunisbloem, maar daar moeten we wel oppas sen; wat op het oog tweede bloei lijkt is vaak het door schieten van eerste-jaars- rozetten. Volg dat ook, eens bij de toorts. Neemt de „in- ktvlekkenziekte" (Rhytisma acerinum) in het blad van de esdoorn af? De bladeren van een aantal boom- en heestersoorten be ginnen al in september te verkleuren en te verdrogen. Probeer een bepaalde boom (linde, paardekastanje, es doorn) eens enkele jaren te volgen en vergelijk dan de gegevens van die jaren eens ■met elkar. Bij laanbomen kunt u letten op de verschil len tussen bomen op ver lichte plaatsen (Straatver lichting) en op minder ver lichte. Op het licht komen veel langpootmuggen af. Soms „dansen" zij boven het gras; daarbij deponeren zij eitjes waaruit zich hun lar ven, de emelten, ontwikke len. September is ook de maand van de spinnen en de pad destoelen, hoewel zij er beide in alle andere maanden van het jaar ook zijn. Na hevige regenbuizen zien we vaak „trek" van dit jaar geboren padjes. Zoeken zij nu al een ivinterverblijf op? Na de derde week van september komt de trek van de kleine vogeltjes (gekraagde rood staart, tapuit, roodborststa- puit, paapje, tjiftjaf, fitis, vliegenvanger etc), goed op gang. De zioaluwen (huis- en boerenzwaluwen) beginnen zich te verzamelen als inlei ding tot de trek, die vaak pas in oktober plaats vindt. Werkgroep Natuur en Mileu Holten Op 3 oktober a.s. van 10 tot 18 uur zal de laatste open dag van dit jaar plaats vinden in kasteel Het Nijenhuis en in de bijgebouwen. Ook de boven verdieping is deze keer toegankelijk. In de twee bouwhuizen uit 1687 en 1694 op het voorplein zal de mo derne kunst te zien zijn, te weten schilderijen en beeldhouwwerken, benevens in het rechterbouwhuis Chinese en japanse keramiek en een 144-tal Japanse stoo'tplaten, Tsuba genoemd, vanaf de midde leeuwen totplm. 1850. Ook zijn hier de recente aanwinsten opgesteld. In het kasteel zyn te zien de oude schilderijen en beeldhouwwerken, meubelen, porselein en zilver. Ook is een aantal vroege werken van de Delftse schilder Johannes Vermeer te zien, onder invloed van de Ita liaanse realistische schilder Cara- vaggio geschilderd. Deze schilder had grote invloed op de Utrechtse schilderschool, de z.g. Caravaggis- ten, zoals Honthorst, Ter Brugghen en Babueren. Ook zijn te bewonde ren een aantal schilderijen, w.o. twee gesigneerde werken van de Delftse schilder Carel Fabritius In zijn werk is, vooral in toon en kleur, Spaanse invloed waar te nemen. Onder de recente aanwinsten is werk van Leendert van Lier, thans kunsthandelaar te Blaricum en daarvoor in Amsterdam en Veere, die na lange tijd de schilderkunst weer heeft opgevat. Hjj schildert nu Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Bejaarde bewoners in „de Haar" klagen de laatste tijd regelmatig over kinderen die overlast bezorgen. Het gaat hier om voetbal lende kinderen, waarbij de bal in de tuinen van betreffende bewoners terecht komt, en kinderen die over de trottoirs fietsen. Het verzoek van de bejaarde bewoners is dat de ouders wat meer toezicht houden op de kinderen en de kinderen erop wijzen dat het erg hinderlijk en gevaarlijk is voor de bejaarde bewoners (fietsen over trottoirs en voetballen in de tuinen schoppen). üowel voor beginnende als ervaren Jreisters is er ook dit najaar weer een eigentijdse collecte in Zuiver Scheerwol. Met tal van truien, jur ken, vesten en leuke accessoires in sier persoonlijke stijlen. Voor elk (vat wils. Van geraffineerde kleuren en fijne structuren in een „nieuwe chic" tot grof gebreid comfort, fata- sierijke dessins in gewaagde kleu ren maai- ook folklore-invloeden in èen aparte stijl. De fpto's en werkbeschrijving van alle modellen zijn gebundeld in het „Kreatief Werkschrift", een uit gave van het Wolmerk, waarin uit voerig en duidelijk wordt uitgelegd hoe u te werk moet gaan, inclusief informatie over pendikte en wol soort. Wie juist in deze tijd mét ietsje minder naar méér kwaliteit toe wil, vindt in dit Werkschrift de inspira tie om zich „rijk" te breien. Het schrift is in de Wolspeciaalzaak te koop voor slechts f. 2.95. (bij de foto) Grappig, gemakkelijk te breien en winterweer-warm is deze winnende Wolmuts uit het nieuwe Wolmerk Kreatief Werkschrift. Zo breit u deze muts: Materiaal: 100 g. Scheepjes Dalar- na, Nomotta Folklore, Laines Anny Blatt Minisport. 4 naalden zonder kop. Maat breisteek: 16 st. en 22 nld. met nld 5 of 51/2 in patroonst. zijn 10 cm breed en hoog. Toegepaste steken: Boordsteek: 2 r., 2 av.. Patroonsteek: le nld. (goede kant): av. 2e nld. Ir., 1 av., herh. vanafx, Herh. steeds le en 2e nld. Kabelpatroon (30 st).: le nld. (goede kant): 3 av., 24 r., 3 av. 2e en alle even nld.: R boven r„ av. boven av. 3e nld. 3 av., x2 st. op een hulpnld. achter het werk, 2 r., de 2 st. van de hulpnld. r., op een hulpnld. vóór het werk, 2 r., de 2 st. van de hulpnld. r., herh. vanaf x, nog 2 maal, eindig met 3 av. 5 nkl.: als le 7e nld.: 3 av., x 2 st. op een hulpnld. vóór het werk, 2 r. de 2 st. van de hulpnld. r., 2 st. op een hulpnld. achter het werk, 2 r. de 2 st. van de hulpnld., r., herh. vanaf x eindig met 3 av. Herh. steeds le t.m. 8e naald. Zet over 3 nld. 5 zonder kop ver deeld 104 st. op, sluit de toer en brei in het rond 12 cm boordst. Brei verder in kabelpatr., echter zonder av. st. tussen de motieven. Brei bij 24 cm totale hoogte in elke kabel 2 st. samen. Herh. nog 3 maal in elke 2e tr. Brei de rest. st. 2 aan 2 r samen: knip de draad af en krijg hierop de st. Trek aan en hecht af. Gameer de top met een pompon. Notaris A.J. Westmaas te Markelo zal in samenwer king met Notaris N.A. Kemp te Hattem op dinsdagen 6 oktober (bij inzet) en 20 oktober a.s. (bij toeslag), telkens des voormiddags 11 uur in Hotel Vosman, Oranjestraat 38, te Holten, krachtens art. 1223 lid 2 B.W. publiek verkopen in boerderijstijl aan de voet van de Holterberg te Holten, Helhuizerweg 18, met bijgebouwerj, erf en land, kad. bek. gem. Holten sectie A. nummer 1185, groot 3.34.10 ha; Indeling: 1e gebouw: grote kamer, keuken, 3 slaap kamers,badk., 2 toiletten; boven: overloop, tussen- kamer en grote sl.kamer; 2e gebouw: 2 kamers, 2 sl.kamers, keuken, badk., toilet, 3e gebouw: ka mer/keuken, douche, en toilet; 4e gebouw: garage, paardestallen, grote kamer, badkamer, 3 sl.kamers; Aanvaarding: na gunning en betaling; ontruiming door koper zonodig met de grosse van de akte van veiling; Betaling: koopsom: op 20 nov. 1981; iedere bieder, mijner of koper is verplicht op 1e verzoek van de notaris omtrent zijn financiële gegoedheid gege vens te verschaffen; Bezichtigingen: donderdagen 1 en 15 okt. van 10 tot 11 uur en eventueel na afspraak met het notaris kantoor te Markelo. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notarissen; Markelo, Goorseweg 16, tel. 05476-1382; Hattem, Bevrijdingsweg 3, tel. 05206-42747 graag in Zuid-Frankrijk zoals de hier aanwezige Tuin van Alma Ge- vaerts, in Vaucluse aantoont, dat expressionistisch van karakter is evenals de teking van een oude boom uit dezelfde streek. Ook ex pressionistisch, maar in een meer sonore trant, is het schilderwerk van Kees Keus, die in 1905 in Den Haag geboren werd en thans te Laren NH werkzaam is. Hij is een van onze eerste meesters, zoals men in het hier geëxposeerde schilderij, dat in grijzen en zwarten is opgebouwd, kan zien. Van de thans in Parijs werkzame, maar in Luxemburg geboren Theo Kerg, is een bijzonder gevoelig schilderij, drie figuren in blauw tegen geel, als het ware een voortzetting van de laatste periode van Van Gogh. Bij de tekeningen is een herberg-inte- rieur door de uit Hongarije afkom stige, en thans in Naarden werk zame, Zoltan Forrai en een groot en geniaal getekend blad van de in de provincie Groningen werkzame Eddy Roos, een voorstudie voor een van zijn bronzen beelden. De reeks van aanwinsten, die hier niet alle genoemd kunnen worden, sluit met een 40 cm. hoge aardewerk pot uit Khmer. Maandagavond 5 oktober start het Agrarisch Jongeren Kontakt (A.J.K.) het nieuwe seizoen. Op deze avond die gehouden zal wor den in de kantine van de RABO- bank (aanvang 20.00 uur) zijn be langstellenden van harte welkom. Er zal een inleiding worden gehou den over de brandbaarheid van bouw-en isolatie-materialen. In de moderne veehouderij worden bij de bouw van stallen verschillende soorten kunststof gebruikt, waar onder een aantal die erg brandbaar zijn. Wat de hoogte der premies voor brandverzekering evt. brand preventie, zal zeker op deze avond ter sprake komen. Het dagelijks bestuur van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM) is hevig verontwaardigd over een beslissing van minister Den Uyl van Sociale Zaken. De bewindsman weigert om de kleine zelfstan digen, waaronder duizenden boeren en tuinders, in december een extraatje te geven. De loontrekkenden, die van een minimum inkomen rondkomen, krijgen dit extraatje wel. Hierdoor wil de regering voor komen, dat ze dit jaar te ver in koopkracht achteruit gaan. De OLM wil nu, dat er stappen ondernomen worden om de kleine zelfstandigen ook aan de toelage van enkele honderden guldens te helpen. De Overijsselse landbou worganisatie zal er bij het Konink lijk Nederlands Landbouw Comité op aandringen om de Tweede Ka mer onder druk te zetten. Volgens het dagelijks bestuur van de OLM moeten vele kleine zelfstandigen in de land- en tuinbouw het dit jaar met nog minder dan het minimum inkomen stellen. In de agrarische sektor hebben de zeer hoge rente en De Hervormde kerkeraden en pre dikanten ontvingen dezer dagen een brief van het moderamen van de Generale Synode, waarin zij opgeroepen werden iets te doen voor de slachtoffers van de zoge naamde thuislanden - politiek in Zuid-Afrika, waardoor grote aan tallen van de zwarte bevolking met politiegeweld gedeporteerd worden uit een gebied, waar zij zich thuis wisten. Maar meestal zeer ver weg gelegen z.g.n. „thuis landen", meestal onvruchtbare gebieden met weinig mogelijkhe den, waar oudere arbeids ongeschikte mensen en gezinnen zonder vader (omdat die in de blanke woongebieden werken moet) zich maar thuis moeten voe len, omdat dit in het vermeende belang der blanken is. De Hervormde Raad voor dé Zen ding en de Kommissie Werelddia- conaat hebben zich van harte ach ter deze actie geplaatst, terwijl de bisschoppelijke Vastenactie, het Algemeen Diaconaal der Gerefor meerde kerken, de Gereformeerde Zending en de Stichting Oecume nische hulp dit initiatief onder steunen. Daar er in Holten reeds een actie gaande was voor de zwarte bevolking van Zuid-Afrika werd er door de betrokken instanr ties besloten om als bekroning en besluit van deze lopende actie de kerk-collecte, die op zondag 11 ok tober a.s. aan de uitgang van alle kerkdiensten voor het werelddia- conaat gehouden zal worden, voor de zwarte bevolking van Zuid- Afrika te bestemmen. Wij hopen en verwachten, dat velen de helpende hand zullen reiken aan deze ver drukten en ontrechte mensen in Zuid-Afrika., door een redelijke gift in deze collecte of op giro 875587 van de Rabo-bank te Holten, ten gunste van rek.nr. 3285-50310 t.n.v. „Werelddiaconaat" met vermel ding „Zuid-Afrika". Op deze reke ning is in elk geval voor zover be kend reeds meer dan duizend gul den binnengekomen. OPEN DEUR DIENST Zondag a.s. 4 oktober wordt de eerste Open Deur dienst gehouden van het nieuwe seizoen. De spreker zal zijn ds. A. Schellevis uit Zaams- lag met als thema: ..Waarom bid den de mensen". Medewerking zal worden verleend door het Holtens Mannenkoor. De dienst wordt ge houden in de Ned. Herv. Kerk, aan vang 19.15 uur. Vanaf 19.00 uur gemeenschappelijk zingen. Graag tot ziens. de sterke kostenstijgingen ervoor gezorgd, dat heel wat inkomens in de knel zijn geraakt. Het onthou den van het extraatje aan deze groep betitelt de OLM daarom als onrechtvaardig. „Een slechte en teleurstellende start van het nieuwe kabinet", aldus OLM- voorzitter D.J. Jonkhans over de weigering van de regering. Al eer der is in de Eerste Kamer sterke aandrang op minister Den Uyl uit geoefend om ook de kleine zelf standigen, die een minimum inko men of minder hebben, te laten profiteren van het extraatje. De Senaat slaagt er niet in om de be windsman tot andere gedachten te bewegen. De OLM vindt, dat nu de Tweede Kamer de minister maar tot de orde moet roepen. Dat zou het best kunnen bij de debatten over de nieuwe regeringsverklaring begin oktober. UIT HET POLITIERAPPORT Op 22 september vond een aan rijding plaats op de kruising Larenseweg-Tuinstraat tussen twee personenauto's, waarbij al leen materiële schade ontstond. Op 25 september vond een aan rijding plaats op de kruising Deventerweg-Manenschijnsweg, er ontstond alleen materiële schade, oorzaak van de aanrij ding was dat er door één van de bestuurders geen voorrang werd verleend. Eén persone nauto moest worden gesleept. In de nacht van zaterdag 26 september op zondag 27 sep tember zijn er in de gemeente Holten diverse vernielingen ge pleegd, het ging hier om be rmpaaltjes, verkeersborden en een lantaarnpaal. Na een inge steld onderzoek, zijn de ver dachten gehoord, zij bekenden allen hun aandeel en waren al len bereid de aangerichte schade te vergoeden. Op 27 september is op de Oude Hellendoomseweg een man onwel geworden. Hij werd over gebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleden is. 1. aan de heer A. Dijkink vergunning verleend voor het vergroten van een varkensstal bij het pand Aalpolsweg 7; 2. aan de heer B.T. Weghoret vergunning verleend voor het kappen van een aantal bomen bij het pand Vianenweg 1Ó1 U kunt zich voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De commissie voor woonruimtezaken houdt zitting op dinsdag 6 oktober a.s. des avonds van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis. De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommissie zal worden gehouden op 5 oktober 1981, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan voorstellen betreffende: a. het verlenen van een subsidie aan s.v. Holten; b. de tarieven en gebruiksvergoedingen per 1 januari 1982; c. voorlopige vaststelling van uitgangspunten en procedure bij de in het voorjaar van 1982 te houden verkiezing van leden van de Sport commissie. Voor de goede orde wordt thans reeds opgemerkt dat de onder c bedoelde uitgangspunten en procedure eveneens aan de orde zullen komen in de jaarlijkse vergadering van de Sportcommissie met de besturen van de sportverenigingen. Deze vergadering zal vermoedelijk in de loop van de maand november a.s. gehouden worden. De verenigings besturen zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 5