Expositie graficus Jef Koning tijdens kinderboekenweek ■I 1 GROOT TAFELTENNIS TEAM TOERNOOI EN DEMONSTRATIE BIJ 5 JARIG BESTAAN T.T.V. HOLTEN 31 OKTOBER [Medist :he diensten] ardanta Politieke scholing vrouwen Holten Veel honden hebben niet eens een hondenleven Paddestoelen r-S Kerkdiensten voor iedereen die iets te bouwen oS te verbouwen heeft jfcJoiiwiii: Ardanta.De Stijlvolle Uitvaartverzorger. HOLTENS NIEUWSBLAD h i J:C; AGENDA GEVONDEN m VERLOREN Comh. Schuppert-Kreijkes eerste St. Ghisiain I OKTOBER 1981 - -PAG. 3 if*» im m mmm mwm mmm WW0 Rkse ekker ante!, ering lopen peels in de 98,- Bij de slager voor de hond een lek kere vette kluif gehaald. Poes een extra maaltje knabbels. Zelfs een fleurig halsbandje misschien, met lief tingelend belletje wel te ver staan. Ziet ze er niet schattig uit? Het is weer zo ver. Werelddieren dag, voor de vijftigste keer maar liefst, op zondag 4 oktober om pre cies te zijn. Werelddierendag. Wat hebben ze het goed, onze allerlief ste dierenvriendjes. Een hele dag lang hèt middenpunt van de aan dacht. Het ontbreekt ze werkelijk aan niets. Wat een weelde! Maar de rest van het jaar. hoe zit het dan met onze troeteldieren? Schijn bedriegt. Zo'n feestdag voor alles wat in en om onze huizen ronddartelt, hoe gezellig en hoe aardig men het ook moge vinden, het is en blijft een uitzondering. Over het algemeen bekommeren nogal wat mensen zich helemaal niet zo om hun huisdieren. Zoals gezegd, werelddierendag moet dat rechtzetten. Een paar uur lief zijn voor de dieren, een soort verontschuldiging eigenlijk, daar kan men dan wel weer een jaar mee vooruit. Een jaar waarin velen van ons maar al te vaak helemaal niet van die dierenvrienden blijken te zijn. De talrijke organisaties op het erg brede terrein van de dierenbe scherming in ons land, met hun Vanaf 2 oktober is er in de openbare bibliotheek, Rörik- woensdag van 10.00-12.30 uur en straat 3, een tentoonstelling ingericht van de oorspronke- van 14.30-17.00 uur. lijke tekeningen die de in Diepenveen wonende graficus Jef Koning maakte bij het door Leni Hof geschreven verhaal „Brutus de muizenvanger". vele tienduizenden leden groten deels gebundeld in de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en in de Federatie van Die renbeschermingsorganisaties in Nederland, zijn daar naar alle waarschijnlijkheid een logisch voortvloeisel van. Eén van die ver enigingen is de Bond tot Bescher ming van Honden, vroeger beter bekend als de Anti-Trek- en Ket tinghonden Bond. Volgend jaar fe bruari bestaat deze Bond met ruim elfduizend leden zenventig jaar. Het werk kost veel geld, en zeeën van tijd voor de vrijwilligers die zich uitsluitend tegen onkosten vergoeding voor de Bond inspan nen. Naast het vele controlewerk en de talrijke adviezen, geeft de Bond ook steun aan een aantal noodlij dende, maar wel betrouwbare asiels in ons land. Verder springt ze ook wel eens in wanneer asiels wat krap in het voer voor de honden zitten. Onlangs, om precies te zijn vorige maand, werd zelfs een lading voer naar hongerende honden in Polen gestuurd. Werelddierendag: een mooie aan leiding om daadwerkelijk dieren vriend te worden. Het adres van de Bond tot Bescherming van Honden is Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag.l telefoon 070-55 69 81. Hier kimt u de folder „Niet eens een hondeleven" aanvragen. Als u schrijft naar Antwoordnummer 1057 in Den Haag behoeft u geen postzegel te plakken. De Oranjestraat rond de jaren der tig. Rechts zichtbaar het pand van de firma's Stokkers en Pluggers, links op de foto Tromop, Hartsuiker en Wonnink. Al sinds 1971 wordt door 9 samen werkende vrouwenverenigingen de cursus politieke scholing voor vrouwen gegeven. Ook dit jaar wil de werkgroep Holten weer een cur sus organiseren. Nog steeds is de vrouw op politiek zowel als maat schappelijk terrein onderverte genwoordigd en mede door deze cursussen willen we er aan mee werken dat steeds meer vrouwen hun aandeel krijgen bij de besluit vorming op allerlei gebied. De onderwerpen voor dit jaar lig gen ons na aan het hart. Gezond- dag 24 november wordt dit dan weer behandeld door het politieke forum met zo mogelijk weer ge meenteraadsleden. Diskussieleidster is mevr. G. Koe- lemay. De avonden worden gehou den in zaal Vosman, te beginnen om 20.00 uur. De kosten voor de 4 avonden samen bedragen f. 15.-Wilt U zich zo spoedig mogelijk op geven bij één van de volgende werkgroepleden: A.M. Ladiges, Churchillstraat 149, tel. 1796; M. Bulsink, La- geweg 5, tel. 2897; E. V.d. Graaf, Beusebergerweg 14,; heid en wonen zijn zaken waar we A. Dul, Churchillstraat 26, als vrouw zonder uitzondering mee tel. 2488; S. Schutte, Rijssen- 1 J seweg 4a, tel. 1781 hebben te maken, en de invloed, die wij daarbij kunnen uitoefenen, is vaak nog zeer beperkt. Donderdag 1 oktober: 19.45 uur: Vergadering Hervormde Vrouwen groep Holten in „Irene". Zondag 4 oktober: 14.00 uur: Dan sen in bar-dancing „De Wippert" (zie adv.); 19.30 uur: Dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 5 oktober: 19.30 uur: Openbare vergadering Sportcom- missie ten gemeentehuize (zie me dedelingen gemeente Holten); 20.00 uur: Start bijeenkomst „A.J.K. Holten" in kantine Rabo bank (zie ber.). Dinsdag 6 oktober: 19.45 uur: Bij eenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in „Bethanië". Spr. de heer J. v.d. Sluis, Amsterdam. On- derw. „Drugs en alcohol". Woensdag 7 oktober 16.00 uur: Aanvang balletlessen S.V. „BA- TO" (zie adv. en ber.). Donderdag 8 oktober Hervormde Vrouwengroep naar Prov.dag in Zwolle. Vertrek: 8.15 u. vanaf „Ire ne"; 20.00 uur: Ledenvergadering ZW „Blauw Wit" in het clubhuis. Vrijdag 9 oktober Grote huis- aan-huis koekverkoopaktie t.b.v. Jeugdafd. ZW „Blauw Wit". Zaterdag 10 oktober Viswedstrijd H.S.V. „De Rietvoorn" in het IJs- selmeer. Vertrek vanaf Smidsbelt: 5.00 uur. Maandag 12 oktober 19.30 uur: Ruilavond Holtense Postzegelclub in hotel „Holterman". Woensdag 14 oktober 20.00 uur: Maandelijkse bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman". De heren drs. P. Bakker, P.H. Cammeraat en J. Groenewegen vertellen deze avond over de wisselwerking tus sen gezin en school en maatschap pij. Zaterdag 17 oktober Samenges telde wedstrijd voor pony om Prov. Kampioenschappen van Overijs sel. Terrein „De Borkeld". I Als model voor het huis waar Bru tus woont, diende een oude boerde rij aan de dijk van Deventer naar Olst, vlak bij kasteel „de Haere". Uit de tekeningen van Jef Koning blijkt duidelijk hoezeer de oor spronkelijke opzet van een teke ning kan verschillen van de uitein delijke illustratie in het boek. „Brutus de muizenvanger" is ge plaatst op de Vlag- en Wimpellijst 1981. De Vlag- en Wimpellijst kan men beschouwen als een lijst van jjeugd- en kinderboeken, die bijna een griffel of bijna een penseel (de onderscheidingen voor het beste boek en de mooiste illustraties) wonnen. De tot 31 oktober durende tentoonstelling van Jef Koning dient om de Kinderboekenweek (7 oktober-19 oktober) extra feeste lijk te maken. U kunt de expositie bezichtigen gedurende de openingstijden van de bibliotheek: maandag en vrij dag van 14.30-17.00 uur en 's avonds van 18.30-20.00 uur. En od Gevonden: jas met bontvoering; unijack, kleur blauw; twee B.B. f25.-; bruine pa raplu; koffer met kleding; tijger katje met witte pootjes; vijf sleutels (o.a. van VW-pers. auto); blauw re genpak, met witte strepen; trui; schaakspel in doosje; fietssleu- teltje; autosleutel; zwart etui met twee sleutels; vishengel; autopa pieren t.n.v. J. Wever; zwempak, kleuren blauw/rood) tas met kle ren; portemonnee met bankpasje; konijn, „Hollander", zwart/wit; herenhorloge, merk Union, kleur zwart; blauw parkiet; dames quartzhorloge, zonder band; sleu tel met label .Marcel'; Casio quartz tort Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. W. Vons. Uitgangscoll. Kerk en Israël. Oppasdienst: mevr. Pieffers-Stegeman en Ariëtte Groen. 19.15 uur Open Deursamenkomst m.m.v. Holtens Mannenkoor. Voorganger ds. A. Schellevis van Zaamslag. Geref. Kerk: 9.15 uur en 15.00 uur ds. G.W.H. Peddemors. In beide diensten is de le coll. voor Kerk en Israël (1/3) en Geestelijke verzor ging buitenland (2/3) en de 2de voor rente en aflossing. Oppasdienst: mevr. Smid- Paalman, mevr. Wieldraaijer-Nijen Twilhaar, Gea Zwiers (res.), mevr. Dul-de Fockert, mevr. Bosschers-Welink, mevr. Paalman-Zwiers (res.). 19.15 uur Open Deur Samenkomst in de Ned. Herv. Kerk. R.K. Kerk: zaterdag: 17.00 uur. Zondag: 9.30 uur. Dijkerhoek: 9.30 uur ds. H. J. Ekker. Uitgangscoll. Kerk en Israël. Okkenbroek: 10.00 uur ds. G. Bou- man. Uitgangscoll. Plaatselijke diaconie. Nieuw Heeten: zaterdag: 19.00 uur. Zondag: 8.00 en 11.00 uur. herenhorloge; bruine knipporte- monnee; betaalkaart giro; groene portemonnee; zilveren armband, Ria-Greta-Haroldzwarte pony; bruine etui met vulpen, 2 balpen nen; 2 potloden en penceel; porte feuille met rijbewijs en betaalkaar ten; bruine herenportemonnee; bruine knipportemonnee. VERLOREN: Hohner accordeon in doos; grijsge- streepte kater, witte pootjes, witte vlek op de kop; bruine hoomenbril met sterke glazen; leren zwart glimmend etui met vier sleutels; zwart etui, leer met twee sleutel van Mini; bruine leren portemonne, inh. 920.-; zachtleren etui met twee sleutels (één lips en één gewone; geel/rode kinderfiets, met drie wie len; 2 sleutels van sportfiets; 5 sleu tels; bruine portemonnee met rits, plm. 65.-; rechter gymschoen, maat 37/38, kleur blauw met witte stre pen (adidas); zwarte herdershond; zwemabonnement; verzekerings plaatje SJR-816; herenhorloge, zwartbandje met cijfers; zwarte portemonnee, met 2 ritsen; li. bruine knipportemonnee, inh. plm. 30.- met giropas; spaarbankboekje t.n.v. Venliezen, rekeningnr.: 32.85.129972; twee motorspiegels (links en rechts); blauw etui met gereedschap; li. bruine portemon nee, inh. 10.- met briefje erin; zwemkaart op naam van Petra Rijnsaart; wit/beige keeshond, reu; vest, blauw/bruin geruit, korte mouw; blauw sleutelmapje met 3 sleutels van Ford; bril, donker montuur; dameshorloge met stalen band; zilver kinderringetje met paarse steen; rode poes; 3 of 4 euro cheques met pasje van de ABN rek.nr. 596412053; bruine bril met gevlamd montuur; dames quartz horloge, zwarte wijzerplaat; dames horloge, zwart bandje, doublé uur werk, geen cijfers maar strepen; blauwe katoenen jas met knopen; bruine, leren portemonnee, inh. plm. 30.-; gouden tientje met ket ting in gouden rand; groene knip portemonnee; verzekeringsplaatje FSD-533; bos sleutels, 2 datsuns- leutels; portefeuille van kamelen- leer; inh. plm. 50.- naam Schreuder staat erin geschreven; gele skelter van het merk Kettler; witte jas, jekker van katoen; gouden oorbel met zwarte steen; zwart handtasje met daarin rijbewijs, portemonnee en kentekenbewijs; blauw mapje met giropas, rekn.nr 2412569 en American express creditcard. Voor deze laatste vlucht in het sei- 9.26; 6. Gert Kwintenberg 10; 7. H. zoen 1981 werden door de Bergvlie- ten Velde 15,28. gers 146 duiven ingekorfd. Het werd een zeer snelle vlucht en de Duor deze eerste plaats we afstand van 275 kilometer werd comb. Schuppert/Kreijkes kam- door de snelste duif afgelegd met pioen van de „Na-tourylucht a een gemiddelde van 97 km. Lossing het spannend was bleek uit het feit 9.10 u. Aankomst eerste duif: 11.58 dat H. Willems voordat deze vlucht u plaats vondt nog met een punt De uitslag: voorsprong leidde. Hij kwam in 1. Comb. Teun Schuppert-Kreijkes deze laatste vlucht nog geen 2 mi- 1.3,13,14,20,22,24; 2. H. Willems 2,4 nuten tekort. De comb. Schup- 11 12.16,17,18,19; 3. H. van Beek 5, pert/Kreijkes mag zich tevens le 6; 4. F. Meester 7,8: 5. G. Egberts Generaal noemen. Gefeliciteerd. Het eerste onderwerp, nl. de in vloed van de vrouw op de gezond heidszorg, zal worden gegeven op dinsdag 13 oktober a.s. met een informatieavond door een deskun dige uit het maatschappelijk werk en iemand uit de medische prak tijk, zodat zij naar aanleiding van het lesmateriaal inlichtingen ge ven over de diverse kanten van ziekenhuis, verpleegtehuis, consul tatiebureau, medisch opvoedkun dig bureau, kruisvereniging etc. Op dinsdag 27 oktober zal ditzelfde onderwerp dan behandeld worden door een politiek forum, bestaande uit gemeenteraadsleden van di verse politieke partijen. Het tweede onderwerp, Hoe wij wonen en leven en de invloed van de vrouw hierop wordt gegeven op woensdag 18 november, weer met een informatieavond over ruimte lijke ordening, bestemmingsplan, bouwvergunning, waar komt een woonerf, een school etc. Op dins- Ter opluistering van het eerste Lustrum van de Tafeltennis Ver. Holten komen de twee nederlandse topspelers BERT VAN DER HELM (12 voudig Nederlands Kampioen) en NICO VAN SLOBBE (3x N.K. alsmede 3x N.T.T.B. Cup-houder) een daverende demonstratie geven. Bij deze voor Holten unieke gebeurtenis zal eveneens de plaatselijke bevolking worden betrokken. Deze demonstratie zal plaats vinden tijdens een groots opgezet REKREANTEN TOURNOOIdat op zaterdag 31 oktober vanaf 9.30 uur in Sporthal 't Mossink wordt gehouden. De inschrijving staat open voor teams bestaande uit 3 personen van Verenigingen, Bedrijven, Scholen, Families, St. raten etc. etc. Per team mag max. 1 N.T.T.B.-lid meespelen. De T.T.V. Holten rekent op een groot aantal inschrijvingen. Deelname is gra tis,evenals de toegang tot demonstratie, dit alles mogelijk gemaakt door steun van de plaatselijke middenstand en bedrijven. Opgave voor het tournooi is tot 12 oktober mogelijk bij Wim Gütlich, Dorperdijk 9 tel. 2134 en Henk Hendriks, Noordenbergstraat 5 tel. 23 51 Langs de groenbemoste paden, half verscholen tussen blaad'ren, aan de stammen van de bomen, staan ze er in kleur en dromen. Helder rood met witte nop, dragen zwierig schuin hun kop, als een slank gelijnde pop, schowt met nouveauteetje op. Langs het groen bemoste pad, treuren in het droppen nat, van de regen mopperend, 't is waarlijk cru, schudden traag hun paraplu. Grijze, gele, bruine, grauw,, en de morgen strooit zijn dauw, op hun sluim'rend hoedje uit, al 't parelkroontje van een bruid. Als het avond wordt en duistert, en Klaas Vaak zijn sluimfend fluistert, zijn ze flauw in silhouet, een slaapmuts op hun kruin gezet. Holten B.C. de Haas-Boekbinder Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-12.00 énl3.30-17.30 !IUIN za- 9-00-12.00 Tel. 15413-1147 koopavond Goor ■HinilS donderdag 19.00-21.00 1001 bouwmaterialen onder één dak! HLIM71-72M iljlliislm 24 Volledige verzorging van begrafenis en crematie, ook voor niet-verzekerden. Vervoer binnen en buiten Nederland. Dag en nacht bereikbaar. Verzekering tegen alle begrafenis- en crematiekosten, ook voor bejaarden, zieken en invaliden. verzekert èn verzorgt de uitvaart HOLTEN: H. Koopman, Deventerweg 4, tel. 05483-1920. (Aanspreker en beheerder „Memento Mori") Aula - Reilinksweg, s tel. 05483-3237 J. Aaftink, Burg v.d. Borchstraat 3, tel. 05483-1955. H.A.G. Meerman' Bosrhkampsstraal 10, 05483-2171. Arts: W.R. van Couwelaar, Kei- zersweg 32, tel. 05483-3553. Spreekuur: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging: Zr. H. Aanstoots Lensink, Hexelseweg 22a, Wierden, tel. 05496-1566 b.g.g. 05700-22700. U kunt de wijkverpleegkundige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur, bureau Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 31, tel. 1436. Tandarts: A.J. Boerman, Zuider straat 27a, Rijssen, tel. 05480-2535. Spreekuur spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. Dierenarts: W.C.W. Wamelink, Houtweg 18? tel. 05483-2004. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdags van 8.30-10.00 u. Groene Kruisge- bouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer: Alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 3553. Open Bejaardenwerk: Tafeltje dekje. Inlichtingen, tel. 1201 of 1517. Zuigelingenconsultatiebureau: Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in Stichting Kruiswerk, Gaarden straat. Fysiotherapie: Alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat. Stichting voor maatschappelijke dienstverlening „Midden Overijs sel", Bureau Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31, Holten, tel. 05483-2784. Spreekuren algemeen maatschappelijk werk ma. t.m. vrij. van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Ge zins- en bejaardenver zorging ma. t.m. vrij. van 8.30-9.30 uur. Telefonische hulpdienst tij dens het weekend 05486-16465. Gem. energiebedrijf: Storing elec- triciteit en gasvoorziening, tel. 1814. Politie: tel. 1352 en 2655. Na 18.00 uur bellen 05200-71234. Brandweer: tèï. 0011 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 3