BON HOLTENS NIEUWSBLAD SFEERVOL KOFFIECONCERT GERARD WITTENBERG: „VOORAL FIJNE SOCIALE CONTACTEN" Bejaardensoos middagje uit I mJf LI Lil «Ji III li<Ui W JgwMhHmm I V H B gr B ^m B ^mrn w Ad,e^~;M'( Geslaagd Plastic voor Dijkerhoek "Verkeerd gekiekt" BURGERLIJKE STAND Vergadering Hervormde vrouwengroep Ds. Zijlstra sprak voor Chr. plattelandsvrouwen AKSk mmmw Hoofdredactrice Nan Vcs-Heidema nOLIINS NIEUWSBLAD jonnementsprijs 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 1 oktober 1981 - 33e jaargang - nr. 40 e zomeraktiviteiten waren niet zonder succes, de hou- ïakkersfeesten trokken ongeveer 4000 bezoekers, baza- ivonden werden redelijk goed bezocht en de belangstel- ng voor de koetsritten was goed. Evenementen die op de midsbelt werden georganiseerd, waardoor Holtenaren ti zomergasten kennis maakten met het nieuwe centrum an Holten. Met als achtergrond het decor van Imm Weissen Rössl leken de aktiviteiten gecompleteerd door de wit gepleisterde kerkspits zich af te spelen in Oosten rijkse sfeer, vandaar waarschijnlijk het opperen van gedachten misschien het komend seizoen een „Oosten rijkse week" te organiseren. Op deze wijze blikte de Holtense Handelsvereniging terug op een voorbije zo merperiode en droeg men ideeën aan voor het komende winter (winkel) seizoen. de maand oktober zal gedurende er koopavonden, vanaf 8 oktober mistery-man officieel als „Mans ut Hoolt'n op pad gaan. Appel- iarten en bloemen zal hij uitdelen an het winkelend publiek. Hij zal eneens betrokken worden bij de itocht van Sint Nicolaas op za- irdag 21 november, voor Dijker- >ek geldt 27 november. Bespro- :n werd dat deze intocht dit jaar itgebreider georganiseerd zal rorden en meer aandacht zal krij- n dan voorgaande jaren. De Sint ïicolaasaktie duurt van 12 no- (ember tot en met 5 december en Ie koopavonden in de Sint- Hicolaasweek staan gepland op Ondertrouwd: B J Krikkink, oud *!3 jaar, Holten en: H.W. Kappert, >ud 22 jaar, Holten; H.A.H. Buiten luis. oud 30 jaar, Apeldoorn en: I.A. Stegeman, oud 22 jaar. Holten ehuwd: A. Feenstra, oud 45 jaar, Marum en: A. Miskotte, oud 27 jaar, darum. dinsdag 1 december, woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 december. Zaterdag 5 december wordt om 5 uur gesloten. Maandag 30 novem ber zal men de hele dag geopend zijn. De heer Mulder pleitte voor een permanente geluidsinstallatie in Holten. Voorzitter v.d. Maat wilde hiervan graag een kostenbe rekening. Vast staat wel dat men de Sint Nicolaasperiode „Luister" bij zal zetten van 26 november tot en met 5 december. De winkeliersak- tie gaat van start onder het motto „Prijskrassen met Sint-Nicolaas". Bij aankoop van 10 gulden bood schappen krijgt men een kaart, die terplekke „uitgekrast kan worden. Heeft men drie dezelfde motieven op één kaart bijvoorbeeld drie mij ters, dan komt men in aanmerking voor een prijs. Geen bonnen dus en ook geen trekkingen. Het gaat in totaal om 160.000 kraskaarten. Het organiseren van een midden- standsbeurs werd onder de aan dacht gebracht, maar leek voor het komende najaar een onmogelijk heid. Volgend voorjaar zou een be ter uitgangspunt zyn en de moge- Voor het doctoraaldiploma „Toe gepaste wiskunde" slaagde aan de Techn. Hogeschool „Twenthe" de heer J. Aaftink G.J.Zn., Larense- weg 76. Donderdag 24 september hield de Hervormde vrouwengroep haar. vergadering in „De Schakel". Voor de pauze stond deze avond in het teken van de Vredesweek. Mevr. Van de Voet las een gedeelte uit Efz.: 6 vers 10 tot 20. over de „Wa penrusting Gods". Doen we er wat mee strijden wij ervoor. Hierover ging haar inleiding. Na de pauze sprak mevr. Rotstein uit Zalk over kruiden. Hoe wij eten en wat wij eten, wanneer we klachten hebben als rheuma, vermoeidheid, hoofd pijn enz. Zij kon zeer geestig en boeiend vertellen. Aan het eind van deze avond bedankte mevr. Van de Voet, mevr. Rotstein en besloot deze avond met dankgebed. lijkheden hiervan zullen worden onderzocht. De evenementenkalender werd als algemeen goed beschreven, maar taakverdeling en koördinatie zul len nader onder de loep worden genomen. Er zal een koördinatie- commissie worden samengesteld om verschillende plannen uit te werken en de taken onderling te verdelen De middelmatig bezochte verga dering, terwijl toch 95 midden- Al verschillende jaren verzamelt, de Dijkerhoekse school oud-papier in. De Dijkerhoekers in de schoolkring brengen steeds trouw hun oud pa pier, waardoor ze een belangrijke bijdrage leveren aan het herge bruik van materialen en tevens helpen de schoolklas te versterken, waardoor weer extra dingen voor de kinderen gedaan kunnen wor den. Inmiddels kunnen ook de plastic kunstmestzakken recycled (herwonnen) worden. Iedereen in de schoolkring die kunstmestzak ken heeft wordt verzocht deze op zaterdag 3 oktober in te leveren bij de school. Om ongeveer tien uur is de balenpers aanwezig, zodat alle zakken meteen gebundeld kunnen worden. standers lid zijn, werd gehouden in café Jansen. TREKKING,, H.G.K." In tegenwoordigheid van de wachtmeesters ten Brinke en Brand van de Rijkspolitie had de trekking plaats van de door „Hol tens Gemengd Koor" gehouden verloting. De prijzen (1 t.m. 36) vie len op de lotnummers: 490 - 923 - 818 1360 - 458 - 1483 - 963 - 843 - 1608 - 1162 - 578 - 887 -1173 -1731 - 292 -195 646 - 252 - 1453 - 48 -15^2 - 235 - 828 - 1235 - 936 - 1169 - 1375 - 182 - 1240 - 131-1617 -1353-781 -31-1351-1494. De prijzen kunnen worden afge haald bij mevr. Haan-Dollekamp, Rietmolenstraat 2. Het ensemble heeft een reputatie opgebouwd in het spelen van origi nele klarinetmuziek. Het onver mijdelijk om voor een dergelijk concert ook arangementen te spe len. De leider van het gezelschap speelde als openingsstuk een ma- digraal van H. Isaac samen met Jacques d'Hondt. Jammer dat de aan zijn inmiddels neergelegde functie; conciërge. Zijn vrouw Gerda Wittenberg- Nekkers heeft tijdens de verschil lende ziekenhuisopnamen de afge lopen tijd de honneurs van haar man op een prima manier waarge nomen. „Het was een drukke en wat zware periode, maar toch wel erg fijn". De laatste officiële daad van Ge rard Wittenberg was de intrede van Ds. Ekker 28 augustus. „Met een voldaan en erg positief gevoel neem ik afscheid". Donderdag 24 september kwamen een groot aantal dames van de C.P.B. afd. Holten, op de eerste bijeenkomst van het vergadersei zoen 1981/1982, samen in het gere formeerd kerkelijk centrum „De Kandelaar". Mevrouw v. Iperen-Esseboom, pre sidente, heette een ieder hartelijk welkom, speciaal de gasten en de gastspreker van deze avond, dominee-dichter J. Zijlstra uit Vor- den. Na een kort inleidend gedeel te, werd het woord gegeven aan de gastspreker. Het onderwerp voor deze avond was: „Een sleutel tot het boek Openbaring"- N.a.v. Openbaring 4 werd een boeiende uitleg van dit doorgaans moeilijk te begrijpen bijbelboek gegeven. Openbaring is een bijzonder troostrijk boek. Juist in de tegen woordige tijd kunnen we er veel uit leren. Na de koffiepauze droeg ds. J. Zijlstra voor uit eigen werk. Deze bijzonder leerzame avond werd be sloten met het zingen van lied 488: 1, 2 en 5, waarna een dankgebed werd uitgesproken. U ontvangt een fraaie als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor het opgeven - nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Juist op het moment waarop verreweg de meeste bewo ners in ons goede Holten zichj.l. zondagmorgen achter hun eerste bakje pittige koffie hadden gezet (nog na- rekkend van de heerlijke één uur langere nachtrust) floot een trotse vader in de Verzetstraat zijn kroost bijeen voor het nuttigen van de warme maaltijd welke bij hun die morgen reeds om half elf geurig op tafel stond te dampen Oorzaak van dit vroege ri tueel bleek gelegen in het feit dat betreffende vader, bij het afscheid namen van de „zomertijd"op het kritieke moment zijn klok een uur vóóruit-inplaats van achte ruit had gezet en leefde aldus met twee uur tijdsverschil ten opzichte van de totale samenleving... Gelukkig werdonze aktieve huisvader weer snel „bij de tijd" gebracht door in de straat spelende kinderen die met hun tijd blijkbaar beter raad wisten. Kijkend op hun quarzhorloge riepen zij de om zijn kroost flui tende vader verbaasd toe dat het pas half elf was.... Mans uut Hoolt'n; in vol ornaat, zoals hij in de maand oktober gedurende lier koopavonden op pad zal gaan. Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. „De fijne contacten met mensen en het daardoor op de hoogte blijven van het wel en wee in Holten, dat zal ik zeker missen", vertelt Ge rard Wittenberg, na zijn afscheid als conciërge van verenigings- ge bouw „Irene". „Ik heb het zo'n kleine 13 jaar volgehouden en als mijn gezondheid het toe zou laten zou ik graag nog wat gebleven zijn", woorden uit de mond van een aktie uitstralende man, die enigszins bedenkelijk, maar toch wel vol vertrouwen de toekomst inkijkt. „Bedenkelijk, in die zin, dat ik de mensen erg zal missen, de bedrijvigheid om je heen valt nu wat weg. Daar staat echter tegen over, dat ook de spanning en de verantwoordelijkheid die mijn ge zondheid parten begon te spelen verdwenen is en dat geeft toch een stukje opluchting". Gerard Wittenberg, geboren in Gorsel woont al vapaf 1945 in Hol ten en werkte tot 1968 bij de P.T.T. Na verschillende operaties aan zijn longen werd hij afgekeurd en via plaatselijke contacten kwam hij De werkgroep koffieconcerten, kan tevreden zijn over de opkomst van het eerste concert. Een hondertal bezoekers kwamen naar de aula van de scholengemeenschap om te luisteren naar het Belgisch Klarinetten kwartet onder leiding van Marcel Hanssens. timbres van beide klarinettisten niet goed bij elkaar pasten. Boven dien waren er een paar hinderlijke onzuiverheden. In de sonate van Teleman was de balans beter in evenwicht en raakte men prima op dreef! Vooral het Fugatische gedeelte kwam mu zikaal over. De Kattenfuga van D. Scarlatti voor de volledige bezet ting met nu aan de s-klarinet Al- bert Roland en als bas-klarinettist Georges de Kerpel was een homo geen geheel. Een gaaf en mooi af gewogen spel met toch weer hier en' daar onzuivere momenten. Het is voor een Belgisch keartet niet verwonderlijk dat men César Franck op het programma heeft staan. Van hem klonk de Prélude, Fuga en Variations. Boeiende mu ziek waarin de es-klarinettist zich op zijn moeilijke instrument onder scheidde. Een doorleefde en over tuigende uitvoering. Behalve een minder gelukkige inzet bij de Va riations kon men genieten van een, naar mate het optreden vorderde, steeds beter op elkaar ingespeeld kwartet. De suite van Handel kreeg een stijlvolle vertolking. Ook al door de prachtige torn van Jacques d'Hondt bereikte men een hoog peil.. Men liet horen werkelijk heel zacht op een blaasinstrument te kunnen spelen. Het bekende Air sloot dit werk virtuoos af. Na de pauze bleek dat de heden daagse componisten voor een der gelijk gezelschap goed klinkende en soms meesterlijke muziek van P. Cabus werd gevolgd door een op 17 jarige leeftijd geschreven werk van D. Schroyens. Met zijn rapsodie be reikten de Belgen een muzikaal hoogtepunt. Het is te waarderen dat men deze moeilijk toegankelijke muziek voor het voetlicht durft te brengen. Zo te horen gaat deze componist een ar tistieke toekomst tegemoet. Met in klassieke stijl gekomponeerde Hongaarse dansen van F. Far kas werd het programma besloten Vooral in 't laatste deel kwam de Hongaarse sfeer goed uit de verf. Een langdurige applaus had een geestige toegift tot gevolg. Een eer ste koffieconcert waar de werk groep (commissie) met plezier en tevredenheid op kan terugzien. De Bejaardensociëteit Holten is het seizoen 1981/1982 dinsdag 29 september gestart met een mid dagje uit. Per OAD bus werd vanaf „Irene" en „Diessenplas" via Let- tele en Schalkhaar naar de Koek- stad gereden waar een bezoek werd gebracht aan het museum voor Mechanisch Speelgoed in de Noordenbergstraat. Wat hier tezien was, was voor allen een grote ver rassing. Van Deventer ging de reis naar „De Bökkers Mölle" in Olst waar nadat genoten was van een lekker kopje koffie gesmuld werd van een heer lijke pannekoek naar keuze met appel, worst of spek. De thuisreis ging via Mariënheem, de Haarler en de Holterberg. 't Was al met al een heel fijne en erg gezellige middag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1