Ds. Ekker:„Zending begin eigen plaatselijke situatie" Streekplan geeft 55 woningen per jaar aan voor Holten H0LTENS NIEUWSBLAD ZATERDAG 12 SEPTEMBER, NA TIONALE BRAND WEERDA G IN HOLTEN CAESAR5500 n HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD bonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad" Donderdag 10 september 1981 - 33e jaargang - nr. 36 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel 05483-1356 D.J Mondcel Verzetstr. 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 ie burgemeester gaf aan dat on- anks de gekke ongewisheden toch isproken kan worden van een re elij ke verhouding van prijs, kwali- iit. Het eerder door een projec- tntwikkelaar aangenomen pro- ct werd verschoven naar het nv ouwfonds Nederlandse Gemeen- in. Waar alle partijen gelukkig lee zijn. De heer v.d. Wildt, advi- :ur bij het Bouwfonds geeft aan at het project van voorlopig tien ■oningen (Oplopend tot 19) zo'n '200 agen na start gerealiseerd moet ijn. Prijzen variëren van 128.000 ot 138.000 gulden. Het gaat om één ype woning. De woningen worden litgevoerd in een bruin-gele hak teen in combinatie met rood- iruine betonpannen. Het hout werk buiten wordt in een dekkende deur gebeitst. De buitendeuren ijn van hardhout gemaakt en wor- len afgelakt. De bouw wordt ge- laan door bouwbedrijf Voordes en iet ontwerp is van architectenburo orissen uit Nijverdal. Vijf wonin- ;en zijn voorzien van een carport. Het gemeentebestuur, de kopers, het architectenburo en de aanne mer waren aanwezig maandag 7 september om de officiële start van Mlk ben ervan overtuigd dat Zending, werelddiakonaat de bouw mee te maken. De heer W. en ontwikkelingssamenwerking niet iets is wat zich H. H. Taverne, districtsdirecteur van het Bouwfonds gaf aan dat goede en betaalbare woningen een schaars artikel zijn geworden. De lagere inkomensgroepen, in eerste instantie doelgroep van de pre miewoningen zijn nauwelijks meer in staat om van deze type woningen gebruik te maken. Toekomst ningen, waterpartijen, niveauver schillen en woonerven. Het antici peren op meer zelfdoen van bewo ners zou ook een punt van bezuin iging kunnen worden", allemaal ningbouw ging het toch om feeste- uitslagen en resultaten uit onder- lijke eerste grondslagen zeker voor zoek gedaan .door het Bouwfonds, de aanwezige toekomstige bewo- Naast alle pessimisme over de wo- ners. alleen overzee af kan spelen maar dat al het overzeese werk dat van de kerk uitgaat op één of andere manier ook terugwerking moet hebben hier. Want het is natuurlijk wel heel mooi om als kerk aan werelddiakonaat te doen, maar een gemeente die niet diakonaal is in zijn eigen omgeving is eigenlijk een heel vreemde gemeente als ze wel aan werelddiakonaat doet. Met de zending is dit niet Wat mij in zending en werelddia konaat dus vooral interesseert is de In de toekomst zal men zich steeds terugwerkende invloed op het ker- meer moeten gaan richten op huur- kewerk in Nederland want het zou en premiekoopwoningen en min- best kunnen zijn dat de overzeese -ter op de duurdere premie-B en kerken ons misschien ook wat ije sectorhuizen", aldus de heer kunnen leren". Dit zei de nieuwe x averne. „Ook zal men zich meer hervormde predikant ds. H.J. Ek- kunnen toeleggen op bijvoorbeeld ker in zijn door verhuizing nog lang gestapelde bouw, hetgeen een in- niet op orde verkerende woning tensiever grondgebruik met zich aan de Pastoriestraat, meebrengt, dan zal er versobering Tijdens een speciale kerkdienst zal plaats moeten vinden, bij bijvoor- ds. Ekker a.s. zondagmorgen om beeld de aanleg van groenvoorzie- tien uur worden bevestigd door ziin collega ds. W. Vons en daama in trede doen als predikant voor wyk Zuid. Daarnaast zal hy voor geheel hervormd Holten het jeugd- en vormingswerk begeleiden. Hier mee is ds. Ekker de opvolger van ds. A.W. Berkhof die in februari vertrok naar Hoogland. Achtergrond De nu dertigjarige predikant werd als onderwijzerszoon geboren in Dedemsvaart. U ontvangteer! fraaie als u een nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Via Rotterdam volgde hij de middelbare school in Apeldoorn en studeerde vervol gens theologie aan de universiteit van Groningen. Mevrouw Ekker (eveneens dertig jaar) is afkomstig uit het Friese dorp Baart. Na de middelbare school volgde zy een Parker-Jotter ballpoint verpleegstersopleiding te Heeren veen en ging daama werken in het academisch ziekenhuis te Gronin gen, waar het echtpaar Ekker el- T kaar ook leerde kennen. J In 1974 aam: I trouwden zy en trokken een jaar Adres: I later, na beëindiging van de theo- I logiestudie, naar het plaatsje Woonplaats: Nootdorp Delft, waar ds. Ekker Geeft op als abonnee predikant was tot 1979. In die tijd op het Holtens Nieuwsblad maakte ds. Ekker zyn studie verder Dhr /mevr 1 af met een doctoraalstudie gericht I op het diaconaat van de gemeente. Adres: I Woonplaats: i|I I" Nootdorp werden ook de beide 11 kinderen Anton (5) en Remt Jan (3) Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half W geboren. Vanuit zyn theologische jaar/per jaar. JflL belangstelling en persoonlyke in- stelling heeft ds. Ekker zich in anders, want gezonden ben je döor de kerk immers nooit alleen naar een ander gebied maar op zich zijn alle christenen allereerst door God gezonden in hun eigen plaatselijke situatie. Ik ben dan ook erg benieuwd of de zending ook hier in Nederland op een bepaalde manier van de grond kan komen en als ik daar in Holten of in deze classis mee kan helpen dan zou ik ook dat weer fijn vinden, al wil ik met deze uitspraak beslist niet het predikaat „zendeling in Nederland" hebben. Nootdorp met name gericht op de praktische uitbouw van het diaco nale werk en nauwe samenwerking met de gereformeerde gemeente aldaar. „We vierden daar gezamen lijk het avondmaal en hielden ook gezamenlijk kerkeraadsvergader- ingen". Daarnaast bestonden daar op veel fronten ook nauwe banden met de R.K. Parochie. Tydens het verblijf in Nootdorp heeft mevrouw Ekker een groot deel van haar ca- techetencursus gevolgd in Den Haag. Deze cursus werd echter on derbroken toen het echtpaar Ekker eind 1978 door de Raad van de Zending werd beroepen voor het zendingswerk. Samen volgde het echtpaar Ekker een zendingsoplei ding aan het Hendrik Kraemer In stituut te Oegstgeest, doch toen daama een visum voor Indonesië lang op zich liet wachten, gaf dit mevrouw Ekker gelegenheid haar catechetencursus af te ronden. Zaterdag betekent dé dag voor de brandweer in Holten. Nationale brandweerdag, met andere woor den „Open Huis" in het brand weerwezen, met om tien uur en elf uur demonstraties. Het voltallige brandweerkorps zal aanwezig zijn orn toelichting te geven over de vele uiteenlopende facetten van het brandweergebeuren. Er zullen dia's worden vertoond, van de ge luidsserie „Vuur, vriend of vijand", met daarbij een toelichting over brandpreventie. De serie bevat 48 kleurendia's en duurt tien minu- ten. Het geheel bestaat uit vijf 1 blokken en bevat onderdelen als: welke elementen zijn nodig om brand te doen ontstaan, wat voor gevolgen kan vuur hebben, een aantal voorbeelden hoe brand in de privésfeer kan ontstaan hoe te handelen als er toch brand uit- breekt. Voor de kinderen zijn er leerzame kleurplaten in het kader van de bekende drie O's, met daaraan een wedstrijd gekoppeld. Rondom de kazerne aan de Waagweg zal het die dag tijdens de demonstraties een waar spektakel worden. De twee demonstraties zullen middels pi- pers worden aangekondigd, zoals dat „in het echt" ook het geval is. Er wordt gebruik gemaakt van een Voorlopig echter zal mevrouw Ek ker met haar kennis in de praktijk weinig doen omdat zijn in januari een baby verwacht. Nadat ds. Ek ker, na een jaar wachten eindelijk een visum voor Indonesië kreeg werd hij in november 1980 vanuit de classis Zwolle door de gemeente Hardenberg als vormingspredi kant uitgezonden naar midden Ce lebes doch op medisch advies moest dat verblijf, wegens ziekte van zijn vrouw, reeds na drie maanden definitief worden afge broken. Eind juli ging ds. Ekker op z'n eentje nog even terug om nog waterkanon, het werken met schuim wordt onder de loep geno men en bij een aantal oude auto's zal men laten zien welk materiaal voorhanden is om deuren open te breken, daken uit te snijden enzo voorts. Kortom voor jong en oud valt er 12 september bij de brand weerkazerne het één en ander op te steken van het reilen en zeilen van de brandweer in Holten. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur een aantal lopende zaken af te ron den. Tydens het gesprek, dat bijzonder gastvrij en vertrouwd verloopt blijkt duidelijk dat ds. Ekker be slist niet geïdentificeerd kan wor den met welke groep of denkrich ting binnen de kerk dan ook maar in tegendeel open staat voor alle bewegingen en opvattingen binnen de rijk geschakeerde Hervormde Kerk en zelfs daarbuiten. Een dis cussie daarover vindt hij alleen maar vermoeiend, polariserend werken en nauwelijks de moeite waardzgker niet in het licht van de problemen waar we met z'n allen werkelijk voor staan. Veel positie ver vindt hij dat de gemeenteleden, elk vanuit zijn eigen inspiratie en motivering, in beweging komen om samen te werken aan de opbouw van de kerk en de liefde tot elkaar te bevorderen. Vrijblijvendheid en lijdelijk afwachten met de armen over elkaar getuigen beslist niet van een levendig Christendom. Een werkelijk levendige gemeente laat zich mobiliseren en inschakelen by bezoékwerk,gespreksgroepen en diakonaal dienstbetoon, aldus de nieuwe predikant die hoopt dat het in Holten echt zal klikken. Terwijl we juist bezig zijn met de afronding van het interview komt de driejarige Reint Jan de studeer kamer binnen stormen en onder het roepen van „Papa-beta len"... wappert hij met een zojuist ontvangen accept-girokaart die hij vervolgens met een diakonaal ge baar aan pa overhandigt. et streekplan geeft 55 woningen per jaar aan voor olten, terwijl de laatste acht jaar nauwelijks woningen ijn opgeleverd: pessimistische woorden uit de mond van urgemeester Van Rappard nadat hij de eerste funder- ïgssleuf had gegraven voor de voorlopig tien premie-A oningen die op het bouwplan de Haar gestalte zullen rijgen. VVe lopen gezien het aantal van 55 waar in het verleden eker niet aan kon worden voldaan aardig achter voor at betreft woningbouw in Holten. Met dit plan hopen re toch weer die trein in beweging te kunnen krijgen, ook mdat de middenstand, die 55 woningen per jaar, gezien de verhuisbewegingen die dat teweeg brengt zeker aan kan. Als gemeentebestuur is jaren uitgekeken de verhou ding tussen koop- en huurwoningen goed in te schatten en in te kunnen spelen op de te verwachten vraag. Voor wat betreft het plan de Haar zijn eerder gedane planningen aardig achterhaald. De interesse van koopwoningen nam af tijdens de lange procedure die men nodig had een dergelijk plan te kunnen realiseren. Als een plan dan na idem zoveel jaren van de grond komt blijken er aardig wat strepen door de rekening te zijn getrokken, door allerlei onvoorziene factoren. De lust tot kopen was niet meer zo groot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1