m en getallen Bassie en Adriaan in Nolten! Aktie bericht NA TIONALE COLLECTE 14-20 SEPTEMBER NIERSTICHTING NEOERLAND HOLTENS NIEUWSBLAD <313330^ ONDERSCHEIDEN Zesting in Hoffesstraat OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wigqers Kolweg 14. tel. 05483-1356 D.J. Mondeel Verzetstr. 70, tel. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7, tel. 05490-16666 onnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 27 augustus 1981 - 33e jaargang - nr. 35 olgens een statistisch verzicht, samengesteld oor het gebied van het iewest Midden-IJssel ten anzien van bevolking, uisvesting, politiek, ver eer, economie en onder lijs is Holten als volgt in ijfers samengevat: Het to- ale Gewest Midden-IJssel leeft een oppervlakte van 2.873 hectare, Holten meet .587 hectare. Het aantal nwoners bedroeg per 1 ja nuari 8.720, er werden in 980 87 mensen geboren erwijl 62 mensen overle- len. Ruim 200 mensen ves- igden zich iri Holten en 345 nensen vertrokken. Opgesplitst in leeftijd is de groep 65-plussers het grootst met een aantal van 1.132, terwijl de peuters, tussen 0 en 4 jaar op de laagste plaats eindigen met een aantal van 514. De op één na grootste groep wordt gevormd door teeners tussen de tién en veertien jaar (926) op de voet gevolgd door jongeren tussen de 15 en 19 jaar (830). Middenmo ters zijn de mensen in de leeftijds categorie 30-35 met een aantal van 705 en de 35- tot 39-jarigen met een totaal van 632. Het aantal wonin gen in Holten bedroeg per 1 januari 2.521 en de gemiddelde woningbe zetting lag voor Holten op 3,5 een tamelijk lage score gezien de getal len van voorgaande jaren. In 1961 ging het nog om een bezetting per woning van gemiddeld 4,7 perso nen, in 1971 was dit teruggebracht tot 4,1 en pas in 1980 lag het gemid delde voor het eerst op 3,5 idem in 1981. Het aantal leegstaande wo ningen bedroeg per 1 oktober van het vorig jaar 36, waarvan vijf onge schikt voor bewoning, dus een to taal van 31, verder staat aangege ven dat alle 31 woningen eerder bewoond zijn geweest. Het aantal werklozen lag in de maand maart voor mannen op 82 ten opzichte van 21 vrouwen. Vanuit Holten peddelden als dagforensen met een vast werkadres of meldingspunt in februari van dit jaar 12 mensen naar Bathmen, 141 naar Deventer, 6 naar Diepenveen, eveneens 6 mensen naar Lochem, 5 naar Olst, Raalte en Zutphen, slechts één naar Vorden, 181 naar andere plaatsen binnen het gewest en 253 naar elders. Landbouwbedrijven Het aantal landbouwbedrijven bedroeg volgens het statistisch overzicht in Holten per 1 mei 1980 343, met een oppervlakte aan cul tuurgrond van 3.500 hectare en een gemiddeld aantal hectaren per bedrijf van 10,2. Het aantal werk zame mannen in deze bedrijven bedroeg op die datum 505, terwijl het aantal vrouwen dat te boek stond op 250 lag. Aan de heer H. Möring, AJ. Goldsteinstraat te Holten werd in het stadhuis van Deventer door burgemeester Posthumus, namens H M. Koningin Beatrix, de ere-medaïlle in goud op standaard Patriae Service Li- bertas" wegens diensten voor de vrijheid aan het vaderland be wezen) uitgereikt. Möring is als gewondenverzorger 25 jaar ver bonden aan de Bedrijfs Zelfbe scherming (BZB.) der Ned. Spoorwegen in defunktie ploeg leider in groot verband. Hij werd door burgemeester Pos thumus met de onderscheiding gelukgewenst. Namens de NS. werd Möring toegesproken door de heer AJJ. Vijge, rayonchef Ep.IJssel te Deventer. Aan mevr. Möring werden bloemen aange boden. Het circus Bassie en Adriaan komt vrijdag 28 augustus naar Holten. De circustent wordt geplaatst bij de Lagere Agrarische School en de voorverkoopwagen staat op donderdag 27 augustus aan de Smidsbelt. Van half elf tot vijf uur. Vooral voor de kinderen is de komst van het circus van Bassie en Adriaan een geweldig gebeuren. Al meer dan 38 jaar zijn Bassie en Adriaan broers, geboren in Maass luis en nu wonend in Vlaardingen. De gebroeders Van Toor, zoals ze in het „echt" heten zijn twee door knede artiesten, die dit jaar voor het eerst met een eigen circus op toemee zijn door Nederland. Tij gers, clowns, beren, kamelen, akrobaten en nog veel meer attrak- ties staan de bezoekers te wachten tijdens de voorstelling. „We hebben voor het circus geko zen omdat we daarin thuishoren en Bij de fam. Cents, Hoffesstraat 38 heeft een cavia het leven geschonken aan zes jonkies en dat is zo vertelde ons de heer Zanting van de dierenspeciaalzaak in de Dorpsstraat een grote zeldzaamheid. Op de foto Karin (12) met Floortje en haar zes spruiten. In de week van 14-20 september a.s. organiseert de Nierstichting Nederland weer de jaarlijkse huis- aan huis-kollekte. Dit geld heeft de Nierstichting hard nodig voor het op peil houden van een geweldig stuk onderzoek en research dat nog steeds nodig is ter bestrijding van nierziekten. Als gevolg van dit onderzoek zijn de laatste jaren gelukkig opzienbarende resultaten bereikt. Zo mag b.v. niertransplantatie heden ten dage als een routine ingreep worden beschouwd. Tot 1979 werden in Europa ruim 20.000 niertransplantaties uitgevoerd waarvan zo'n 3500 zgn. „familietransplantaties" terwijl voor het reste rend aantal gebruik werd gemaakt van nieren van over leden personen. De gemiddelde 2-jaarsoverleving van de patiënten was hierbij 85% en de 2-jaars „transplantaatoverle- ving" 57%. In Nederland werden tot eind '79 in zes academische zie kenhuizen in totaal-1527 niertran splantaties uitgevoerd, waarvan in het laatste jaar 220. Reden De redenen voor het verrichten van een niertransplantatie zijn zowel U ontvangt een fraaiey^j^ Parker-Jotter ballpoint medisch ais economisch van aard. Medisch gezien is de ingreep de a/S U een nieuwe abonnee opgeeft. meest logische, omdat de verloren gegane functie van de eigen nieren 1 jn aiie opzichten vervangen wordt. Na een geslaagde niertransplanta- Gebruikdeze Naam: I tie normaliseert de nierfunctie zich meestal zodanig, dat de tevoren r Adres: I bestaande strenge dieetbeperkin- H Woonplaats: gen kunnen worden opgeheven. aLJB Hg n HA H Belangrijke verbeteringen worden UiBklH nHnfl t °u l'S ab°nnee I ook gezien bij andere klachten die UUl V op het Holtens Nieuwsblad door het verlies van nierfunctie 'mmuor Dhr./mevr.: I worden veroorzaakt. Zo zal binnen voor het opgeven I Weken de bestaande bloe- Van Adres: darmoede zijn verdwenen evenals "landen0TaT' Woonplaats: W de soms hardnekkige jeuk. Ook de u tekenen van botafwjj kingen ver- Hol,ens Nieuwsblad Hl,/*, betaal, he, abonnementsgeld per half V door de „iersufficientie, Antwoordnummer 97 aar/peraar. (jfo nemen geleidelijk af, doordat de fcnsc.ee. n|euwe nier zijn rol in de vitamine D aanmaak weer opneemt. De uit eindelijke mate van herstel van de botafwij kingen is afhankelijk van de bereikte nierfunctie na de ge slaagde transplantatie. Een groot deel van de klachten ten gevolge van de uremische zenuwbeschadi gingen (tintelingen, doof gevoel en bewegingsstoornissen in de armen en benen) verdwijnt; de verbetering kan langer dan een jaar doorgaan. Eveneens verbeteren de soms aan wezige impotentie- en libidoklach ten. Hetzelfde geldt voor de vaak gestoorde cq afwezige vruchtbaar heid, zowel bij de man als bij de vrouw. Verscheidene vrouwen hebben, na een niertransplantantie te hebben ondergaan, gezonde kinderen ter wereld gebracht. Het spreekt vanzelf dat de nier transplantatie ook in sociaal op zicht voordelen biedt. De gebon denheid aan de kunstnierappara- tuur (minimaal 12 uur per week spoelen), het voortdurend heen en weer moeten reizen naar het dialy secentrum en de dieetbeperkingen verdwijnen. Tesamen met de mees tal matige algemene conditie van de patiënten vormen deze factoren vaak een onoverkomelijk bezwaar voor het uitoefenen van een beroep buitenshuis of in de huishouding. De economische redenen zijn hoofdzakelijk vdn financiële aard. Een geslaagde transplantatie, al gaat deze soms met complicaties gepaard, is zeker goedkoper dan de voortdurende kunstnierbehande- ling. Dit voordeel is vooral duide lijk na het tweede postoperatieve jaar, wanneer de behandeling nog slechts bestaat uit een 8 tot 10- wekefijks controle. Risico's Tegenover de tot nu toe opge somde gunstige effecten staan een aantal risico's, die de getransplan teerde nier bedreigen. Deze dienen eveneens genoemd te worden, aan gezien ze bij de keuze van een be handelingsmethode een belang rijke overweging kunnen zijn. Zoals ook bij de dialysebehandeling kunnen na een transplantatie le vensbedreigende complicaties op treden, voornamelijk veroorzaakt door de bijwerkingen van de toege diende afstotingsremmende ge neesmiddelen. Het o verlij densper centage is in de loop der jaren ech ter van plm. 30% gedaald naar on geveer 8%. Een aantal niet dode lijke complicaties dient ook ge noemd te worden. Zoals de asepti- sche botnecrose, vooral in de heup gewrichten gelocaliseerd, die gep aard gaat met een wisselende, soms ernstige, graad van invaliditeit door pijn en bewegingsbeperking. De behandeling hiervan bestaat uit revalidatie of, indien nodig, ver vanging van het aangedane ge- wrichtsdeel door een prothese. De frequentie van voorkomen van deze aandoening wordt tussen 15 en30% aangegeven, waarbij de ver schijnselen zich meestal tussen de 12 en 18 maanden na de operatie manifesteren. Tijdelijke leverfunc tiestoornissen komen ook regelma tig voor. Als meest waarschijnlijke oorzaak worden virusinfecties be schouwd. Andere, specifieke com plicaties van de noodzakelijke me dicatie, zijn Cushingverschijnselen (vollemaans gezicht, dikker wor den etc.), hoge bloeddruk, ver hoogde bloedsuikerwaarden en ooglenstroebeling. Wat de algemene conditie betreft, deze vertoont in het algemeen na 6 tot 9 maanden een duidelijke ver betering, afhankelijk van de pre- operatieve conditie en het directe postoperatieve beloop. Samenvat tend kan gesteld worden dat een patiënt na een geslaagde niertran splantatie een betere .quility of life' heeft dan een dialysepatiënt. Het overlijdensrisico is in het eerste jaar niet hoger dan wanneer de zelfde patiënt niet was getrans planteerd. Zowel in de kunstnier- als in de transplantatiebehande ling is de laatste jaren zoveel ten goede veranderd, dat de risico's voor het leven van de patiënt vrij laag zijn geworden. Verantwoord transplanteren blijft alleen moge lijk, en voor de patiënten accepta bel indien het overlijdensrisico laag is en de postoperatieve validiteit optimaal. Dit doel wordt bereikt door de toekomstige nierontvan gers zo goed mogelijk voor te berei den en het gebruik van de afsto tingsremmende middelen zoveel mogelijk te beperken. De weg hier toe is geopend door het verbeterer van de immunologische selectie mogelijkheden, waarmee het t> verwachten resultaat van di transplanta'tiebehandeling beter voorspelbaar is. Het succespercentage van de nier transplantatie, dat nog altijd stij gende is, is voldoende reden om op de ingeslagen weg voort te gaan. Daarom is de nationale kollekte uw geld meer dan waard!!! bovendien is het een vorm van amusement voor élke leeftijd. We streven ernaar om in de toekomst op grond van onze prestaties in de circustent publiek te blijven trek ken en niet alleen door de populari teit die er nu via de televisie is". De circustent die ze ter beschik king hebben biedt plaats aan plus minus 2400 bezoekers. Het is een ovale tent van 32 bij 42 meter, met een piste van 11 meter en een hoogte van eveneens 11 meter. Ge noeg technische informatie en nog even iets over het te verwachten programma; Het circus Bassie en Adriaan pretendeert niet het grootste circus van Nederland te zijn, wel het gezelligste!! Met een internationaal artiestenpro gramma in een echte circusam- biance, met een theaterachtige proloog en een fantastische finale in de sfeer van Duizend en één nacht heeft theaterproducent Joop van den Ende duidelijk nog oog voor de kleinste details. Dierenverblijf Nog even iets over het dieren verblijf, dat dit jaar werd aan geschaft om de 60 dieren, waar onder ook een geitje en een ko nijn in onder te brengen. Het verblijf heeft een lengte van 75 meter en de kinderen worden in de pauze in de gelegenheid ge steld om deze stal te bezoeken. Stalbezoekers en bezoeksters krijgen daarbij gratis een leer zame beschrijving van alle die ren die daar aanwezig zijn. Zes man personeel plus de menage riechef zorgen ervoor, dat 20 paarden en pony's, 1 lama, 6 tijgers, 1 nijlpaard, 4 olifanten, 5 chimpansees, 1 giraffe, 1 kan- geroe, 2 kamelen, 2 buffels en 1 aap keurig in de piste verschij nen en op tijd hun natje en droogje krijgen. Een inkoper koopt dagelijks 130 kilo vlees, 50 kilo vers fruit, 25 balen stro, 40 balen hooi, 200 kilo haver en kilo's vitaminen alleen al voor de dieren. Dan voor de mensen in de kantine is een boodschap penlijstje van f 1000.- per dag gewoon. Het spreekt voor zich dat er meestal twee vrachtwa gens met proviand verschijnen voor de kleurige rood-gele tent. De dieselolie was niet meer aan te slepen, dus ontfermde de di rectie zich over een eigen 15.000 liter grote tankwagen. Circus Bassie Adriaan is een volle dig selfsupporting bedrijf met geschoold personeel, zoals timmerlui, bankwerkers, las sers, electriëns, vrachtwagen- chauffers en automonteurs. In totaal 110 man personeel en ar tiesten. Landelijke/plaatselijke MTVA- aktie Week-einde van 29-30 augus tus 1981. Steun het MIVA-programma 1981, en maak uw gift over op giro: 27 22 49 tnv MIVA, Vijverstraat 12. 4818 ST Breda. Helpt omdat het echt nodig is! De MIVA dankt u namens de missionarissen voor uw daadwerkelijke hulp!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1